You will need the Flash plugin to view this publication

Download the Flash plugin for free here. Just refresh this page after installing Flash.
Also make sure that javascript is enabled in your browser.

Alternatively, you can download this publication in PDF-format - Click here.

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
Page 105
Page 106
Page 107
Page 108
Page 109
Page 110
Page 111
Page 112
Page 113
Page 114
Page 115
Page 116
Page 117
Page 118
Page 119
Page 120
Page 121
Page 122
Page 123
Page 124
Page 125
Page 126
Page 127
Page 128
Page 129
Page 130
Page 131
Page 132
Page 133
Page 134
Page 135
Page 136
Page 137
Page 138
Page 139
Page 140
Page 141
Page 142
Page 143
Page 144
Page 145
Page 146
Page 147
Page 148
Page 149
Page 150
Page 151
Page 152
Page 153
Page 154
Page 155
Page 156
Page 157
Page 158
Page 159
Page 160
Page 161
Page 162
Page 163
Page 164
Page 165
Page 166
Page 167
Page 168
Page 169
Page 170
Page 171
Page 172
Page 173
Page 174
Page 175
Page 176
Page 177
Page 178
Page 179
Page 180
Page 181
Page 182
Page 183
Page 184
Page 185
Page 186
Page 187
Page 188
Page 189
Page 190
Page 191
Page 192
Page 193
Page 194
Page 195
Page 196
Page 197
Page 198
Page 199
Page 200
Page 201
Page 202
Page 203
Page 204
Page 205
Page 206
Page 207
Page 208
Page 209
Page 210
Page 211
Page 212
Page 213
Page 214
Page 215
Page 216
Page 217
Page 218
Page 219
Page 220
Page 221
Page 222
Page 223
Page 224
Page 225
Page 226
Page 227
Page 228
Page 229
Page 230
Page 231
Page 232
Page 233
Page 234
Page 235
Page 236
Page 237
Page 238
Page 239
Page 240
Page 241
Page 242
Page 243
Page 244
Page 245
Page 246
Page 247
Page 248
Page 249
Page 250
Page 251
Page 252
Page 253
Page 254
Page 255
Page 256
Page 257
Page 258
Page 259
Page 260
Page 261
RIDGID.EUNEWDINKILDEFORDENNYESTEPRODUKTINFORMASJONEN RIDGETOOLCOMPANYInnholdOmRidgeTool0.2Garanti0.8Alfabetiskindeks15Modellnummerindeks15Katalognummerindeks15Skrunkler1.11.10Rrholdereogsttter2.12.6Rrkuttingog-forberedelse3.13.18Gjenging4.14.34Rillemaskiner5.15.14Sagingogboring6.16.22Universalverkty7.17.18Byingogforming8.18.12Reparasjonogvedlikeholdavrr9.19.6Pressing10.110.8Diagnostikkinspeksjonogplassering11.111.32Slukrenser12.112.38Sikkerlagringparbeidsplassen13.113.18Mykoppbevaring14.114.10To-i-nAUTOFEED-rrkuttermedhndtakmedskralleSeside3.10PlastavlpsrrkutterSeside3.16PressverktyRP340Sesider10.610.7microDrain-ogmicroReel-videoinspeksjonssystemerSesider11.811.9DigitalopptaksmonitorSeside11.12InspeksjonskameraerSesider11.1711.18Nyeprodukter 0.11.21.41.51.61.61.71.71.81.92.22.22.22.32.42.42.42.53.23.23.43.63.103.113.153.164.34.54.74.84.134.164.184.224.264.285.25.45.65.85.105.126.26.36.46.86.106.126.146.196.217.27.37.57.67.77.97.107.127.147.168.38.48.58.68.78.88.109.29.39.49.510.410.510.610.710.811.611.711.911.1111.1311.1811.2111.2611.2711.2811.3012.412.612.812.1012.1412.1812.2012.2212.2612.3213.513.713.913.1113.1514.314.414.514.614.714.814.914.10RIDGETOOLCOMPANY 0.2RIDGETOOLCOMPANYEntendujobberaleneellerermedlemaveternasjonaltmannskaphardulagtnedtidogkrefteribyggeoppenvirksomhetdukanvrestoltav.Selvomindividuellinnsatserviktigerdetkundensoppfatningogsynligeresultatersommuliggjrsuksess.Dettedenereretomdmme.Etpositivtomdmmefrertiloppringingerogkontrakterogvitneromhardtarbeidogforretningsteft.Detbyggersegoppovertidmenkanfortblidelagt.Tilbakeringingerogtidsfristersomikkeoverholdeskanvrealvorlig.DerforloverRIDGIDlevereTillittilatRIDGIDsproduktervilfungereutensvikteunderdehardeforholdenesomherskerpfagpersonensarbeidsplass.Eektivitetsomfrertilraskerearbeiderejobberogstrrefortjeneste.Industrinyskapningerforhjelpekundeneopprettenyetjenesteroginntektskilder.RIDGIDstrpformaksimereoppetidgjennombdeverktyoginformasjonforgidegetkonkurransefortrinn.EntenduharlangerfaringellereriferdmedstarteoppbidrarRIDGIDsverktyogtjenestertilbyggeoppdetsombetyrmestomdmmetditt.Somengruppevetviatvrindividuelleinnsatsertildetbesteforfellesskapet.Fradrikkevanntilpliteliginfrastrukturkreverdetatallearbeidersammenforholdeverdenenigang.Forvregendelforvirksomhetenevreogforindustrien...SammenWeBuildReputationsRidgeToolCompanyetdatterselskapavEmersonerendelavEmersonCommercialandResidentialSolutions.EmersonNYSEEMRharmerenn60divisjonersomdriveromkring245produksjonsanleggverdenovermedmerenn110.000ansatteogmarkedsfrerprodukterimerenn150land.EmersonNetworkPowerpliteligkraftpresisjonslsningerformiljogtilkoblingberegnetpdagenstelekommunikasjons-ogdatanettinfrastruktur.EmersonProcessManagementkomplettekspertisepintelligentefeltapparaterprogramvareforprestasjonsanalyserdgivningogkonstruksjonforprosessindustrien. 0.3RIDGETOOLCOMPANYValgettildyktigefagfolkHvorforvelgersmangefagfolkRIDGID-verktySvareterenkelttillit.HverenestedaggrmillioneravRIDGID-verktytiljobbpanleggbyggeplasserogitallseandrebarskeomgivelser.Disseverktyenefungereriekstremvarmeogkuldetlersmussogsleogyterplitelighverenestedag.RIDGID-verktyerkjentverdenoversomindustriledendeproduktersomgjratfagfolksomdegkanfullfreerejobberraskereogmerplitelig.EnavdesignparameterneforutvikleRIDGID-verktyereektivdrift.Viutviklerbrukervennlighetinnihvertenkeltprodukt.Ogvitarmednyskapendefunksjonerforsikreatvreverktyogmaskinerfrjobbenegjortsrasktsommuligutenatkvalitetensettespspill.EnkontinuerligprosesshosRIDGIDerutviklingogproduksjonavnyskapendeproduktersomtilfredsstillerdestadigskiftendekravenejobbendinstiller.Ikkebarebidrarteknologieneviharunderutviklingtillsedagensproblemerdeerogskonstruertfortasegavdinefremtidigeproblemer.Somenpliteligpartnerforfagfolkiarbeidlyttervitilbehovenedineogoppmuntrertiltilbakemeldingfradeg.Deretterbrukervideninformasjonentilgidegverktyeneutstyretogstttenduharbedtom.Vreproduktererlagetslikatdekanbrukesintuitivt.Dettehjelperdegreduserearbeidskostnadene.Foreksempelervrtutstyrforlokaliseringavrrledningerogdrenkonstruertfortlemyemenenkelbetjening.MedRIDGIDbrukerdumindretidplreoppdineansatteogmertidpdrivevirksomhetendin.Selvomvileveravselgeverktyhjelpervidegslikatdukanbaseredegpfrreverktyforfjobbengjort.Eektivdriftbetyrerejobberhyereinntekterogktkundetilfredshet.Viforplikterosstilintroduserenyemterforhjelpedegmedutvidevirksomhetendinoglykkes.EmersonClimateTechnologiesteknologiforoppvarmingventilasjonklimaanleggogfryseteknikksamtsystemertilkommersieltbrukogtilboligapplikasjoner.EmersonIndustrialAutomationsystemerogkomponenterforbevegelseskontrollutstyrforspleisingavplastogpresisjonsrengjringsamtutstyrogforsyningerformaterialtesting.EmersonCommercialResidentialSolutionsfrarobusteverktyforkonstruksjonsindustrienoganleggsvedlikeholdtilmobilearbeidsstasjonerisykehustilmatavfallskvernersomkanreduserebehovetforkjresppeltilsppelfyllingerbidrarEmerson-teknologitiltakleutfordringeriverdensinfrastrukturhelseomsorgogmilj. 0.4RIDGETOOLCOMPANY1923RidgeToolCompanyblegrunnlagtmedintroduksjonenavRIDGID-rrtangen.1940RidgeToolintroduserergjengemaskiner.1943RidgeToolCompanyetablererhovedkontoriElyriaOhioUSA.1946RidgeToolbegynnereksportereprodukterforbidratilgjenoppbyggingenavEuropa.ViktigesuksessfaktorerFagfolkRIDGIDharalltidkunnetregnemedsvrttalentfulleogengasjerteansattesomforblirlojalegjennomhelesinlangekarriereogsomdelerselskapetsambisjoneromvekst.Detteerstoltefagfolkerfarneogentusiastiske.Selskapetsrgerforatdeutviklersegkontinuerligogkanutfoldesegindividueltigodeopplringsprogrammer.RIDGIDeroverbevistomattilfredsekunderbarekanoppnsmedsterktmotivertetilfredseansatteEngammeltradisjonImerenn90rharRIDGIDvrtenpliteligpartnersomlevererholdbarproduktkvalitetogyrkesstolthet.RIDGIDkklederskapsposisjonenhovedsakeliggjennomkonsekventeforholdmeddistribusjonspartnereogenkontinuerligdialogmedfagfolk.Vrriketradisjongjrdetmuligtilbyenkomplettlsningforfagfolksomgjrdentilhovedreferansenimarkedet.KontinuerlignyskapningRIDGIDgjrstadignyeinvesteringerbasertpdenyesteteknologieneiutviklingenavnyeproduktermedenhygradavmerverdi.Produktutviklingkrevermodernemetoderogteknologi.Konstruksjonogforskningutfresisinhelhetvedvrtstoresenterforforskningogutviklingverdenover.RIDGIDklarertilfredsstilledetkendebehovetforraskereogmerkostnadseektivinstallasjontakketvresinkontinuerligeutviklingavnyeprodukter.SentralisertlogistikkLageranleggogdistribusjonssentreerstrategiskplassertomkringiverdenforgivrstadigvoksendelisteavkunderbedreservice.DetsentraledistribusjonssenteretforEuropaliggeriLeuveniBelgia.RIDGIDskunderoverheleverdennytergodtavoptimaliseringenavservicenivergjennomfringavEDIInternett-basertedistribusjonsportalerogskreddersyddlogistikkstttetavviktigenyutviklingeriIT.RIDGIDleverertoppmoderneskreddersyddelogistikktjenester. 0.5RIDGETOOLCOMPANY1964Etnyttsalgs-ogproduksjonsanleggpnesiSt.TruidenBelgia.1966RidgeToolblirendelavEmersonProfessionalTools.1967Kollmann-serienavavlpsrensogdiagnostikkverktyblirendelavRidgeTool.1972Etnyttsalgs-ogproduksjonsanleggpnesiSaoPauloBrasil.GlobalestederProduksjonLagringSalgogsttteEuropaClujRomaniaLeuvenBelgiaGevelsbergTysklandSissachSveitsAustraliaCampbelleldVictoriaUSAElyriaOhioCambridgeOhioEriePennsylvaniaOrangeVirginiaAsiaKangawaPref.JapanShanghaiKinaSr-AmerikaGuarulhosSPBrasilLatin-AmerikaMexicoCityMexicoMtekundebehovGlobaltilstedevrelseRIDGID-produkterselgesiover140landogerensentraldelavselskapetsstrategierposisjoneresinfabrikasjondistribusjonogsinesalgsoperasjoneroverheleverden.RIDGIDslokalesalgsrepresentanterogproduktdemonstratrererderforsttteprofesjonelledistribusjonspartnereogsluttbrukere.EektivsttteformarkedsfringogsalgImangerharRIDGIDgjennomfrtenmarkedsfringsstrategisomhargjortdettiletledendemerkeifagindustrien.RIDGIDerderforstttekontinuerligoppmerksomhetogforpliktelserfraproduktkatalogerannonsekampanjersosialmedierhandelsmesserogInternett.DedikertkundeserviceLokalelagmederfarnekundestttemedarbeiderebistrglobaledistribusjonspartnerevedtilbykundenefrsteklassesservice.RIDGIDgirfrsteklassesettersalgsserviceviaetnettverkavgodkjentefabrikkrelaterteelleruavhengigeservicesentreforgarantereatproduktenefroptimalbrukoglevetid.ProfesjonelleopplringssentreRIDGIDinvestererstortiprogrammerforlreoppsineegneansattedistributrerogsluttbrukere.OpplringsanleggeneiEuropaliggerblantannetiLeuvenBelgiaKarlslundeDanmarkGevelsbergTysklandPioltelloItaliaSissachSveitsCluj-NapocaRomaniaIstanbulTyrkiaMoskvaRusslandAlleopplringsprogrammererskreddersyddtilkundensbehovogkrav. 0.6RIDGETOOLCOMPANYIDAGRidgeToolharproduksjonsanleggiUSAEuropaogAsiaRidgeTool-produkterertilgjengeligeimerenn140landverdenrundtgjennometnettverkavledendedistributrerRidgeTooltilbyrmerenn300typerverktyogmaskineriover4.000modellerogstrrelser.FullstendigstttedgnetrundtSkidetfullstendigeutvalgetavverktyogstttefraRIDGIDNettstedetvrthardensistetilgjengeligeinformasjonenogstttenfraRIDGIDNyeogeksisterendeprodukterBrukerhndbkerBeomendemonstrasjonForaogverktytipsTilgjengeligopplringMer...Beskdenneverdifulleressursenpwww.RIDGID.eu.SkadegRIDGID-servicefrastedetfagfolkenegrtilHvisduvilhaoptimalserviceforverktyogutstyrfraRIDGIDnnesdetikkenoebedrevalgennetgodkjentRIDGID-servicesenter.Sepnettpwww.RIDGID.eufornneservicesenteretnrdeg. PartsCatalogHandToolJuly2012RidgeToolCompany400ClarkSt.ElyriaOhio44035-6001U.S.A.0.7RIDGETOOLCOMPANYInsisterpekteRIDGID-reservedelerRIDGIDsprodukterkonstrueresogproduseresisamsvarmeddestrengestekvalitetsnormerforutfrebestemteoppgavermedoptimalogvarigeektivitet.Verktykomponenteneerlagetforutfyllehverandreforutgjreetideeltfungerendesystem.Somvedethvertverktymvissedelererstattesfratidtilannen.DeterviktigpseatdubrukervaremerkedeRIDGID-reservedelerforbevaredenhyestandardentilytelsenduforventerfraRIDGID-verkty.SeetteroginsisterpmerketGenuineRIDGIDReplacementPartspalledelenedukjper.Deterdenbestemtenforsikreytelseeektivitetoglangbrukstid.KatalogerfordelerogreservedelerKatalogersomillustrererdelerforhndverktymaskinerogprodukterforrensingavdrenertilgjengeligpforesprselogdekkeralleverktyoppfrtidennekatalogen.Forfnyaktigdedelenedutrengermdupassepbrukekatalognumreneidelekatalogennrdubestilleritilleggtileventuelleandredatasomvilhjelpeossunngfeilvedarkivering.AnslagpreparasjonerogpriserpreservedeleroppgisvedmottakavverktyetellermaskinenifabrikkenellerpetuavhengiggodkjentRIDGID-servicesenter.Returneralleverktyogmaskinermedforhndsbetaltfrakt.ForblitilkobletRIDGIDisosialemedierKommunisermedfagfellerogfsistenytttipsogtriksfraRIDGIDogmeromvreengasjerendesosialemediesteder.BaresketterRIDGIDEuropeellerRIDGID.PseatduLikerogFlgerossforholdedegoppdatertmeddetsistefraRIDGIDRIDGIDpfartenFumiddelbartilgangtilRIDGID-videoerproduktinformasjonlitteraturdemonstrasjonsforesprslerogmerbarevedskanneQR-kodenmednettaktiverttelefon.Nrduerregistrertvildujevnligmottakommunikasjonerfraossforholdedegoppdatertpdesisteproduktenetipseneoghendelsene. 0.8RIDGETOOLCOMPANYInvesteriRIDGID-verktyogvibeskytterinvesteringendinRIDGID-OMDMMETerresultatetavkonsekventproduktkvalitetogyrkesstolthet.Grundigekontrolleravaltfrarmaterialertilemballerteproduktersikrerbredproduktanerkjennelsesommerkettilfagindustriene.DerfordekkerRIDGIDproduktenesinemedenLIVSTIDSGARANTI.HvasomdekkesRIDGID-verktyergarantertfrittformaterial-ogproduksjonsfeil.HvorlengegarantienvarerDennegarantienvarerforRIDGID-verktyetslevetidekskludertelektriskeogelektroniskekomponentersomdekkesforenperiodepettrfrasalgsdato.Garantiperiodenopphrernrproduktetblirubrukbartpgrunnavandrersakerennproduksjons-ogmaterialfeil.HvordandukanfserviceFordranytteavdennegarantienleverheleproduktetviaforhndsbetaltfrakttiletgodkjentRIDGID-SERVICESENTER.Hylsenklerogandrehndverktyskalreturnerestildetstedetdukjptedem.HvavivilgjreforretteproblemeneGaranterteproduktererstattesogrepareresetterRIDGETOOLsvalgogreturneresutenbelastning.HvadekkesikkeFeilsomskyldesmisbrukfeilbrukellernormalslitasjedekkesikkeavdennegarantien.RIDGETOOLkanikkeholdesansvarligfortilfeldigeskaderellerflgeskader.HvordanlokaleloverforholdersegtilgarantienEttersomenkeltelandikketillaterfraskrivelseellerbegrensningavansvarfortilfeldigeskaderellerflgeskaderkandethendeatdeovennevntebegrensningeneikkegjelderfordeg.Garantiengirdegspesikkejuridiskerettigheterogdukanogshaandrerettighetersomerforskjelligfralandtilland.Ingenannengarantigjelder.DenneLIVSTIDSGARANTIENerdenenestegarantienforRIDGID-produkter.IngenansatteagenterforhandlereellerandrepersonererautorisertetilendredennegarantienellerginoenannengarantipvegneavRIDGETOOLCOMPANY. 0.9RIDGETOOLCOMPANYCE-merkeforsamsvarAlleRIDGID-maskinerharblittundersktogoverholderkravenetilflgendeEU-direktiverMaskindirektivet200642EF.Lavspenningsdirektivet200695EF.EMC-direktivet2004108EFmedendringer.RidgeToolCompanyharforberedttekniskekonstruksjonslerforhverenkeltmaskinforvisegjennomtesterogbrukenaveuropeiskestandarderatproduktetstemmeroverensmedkravenetildirektiveneovenfor.HverenkeltmaskinbrerCE-merketogerutstyrtmedensamsvarserklring.RidgeToolCompanyharetdokumentertkvalitetssystemisamsvarmedkravenetilISO9001ogharentredjepartssertiseringforRidgeToolCompanyElyria.USAUrickFoundryErie.USAogRIDGID-produkterOrangeUSA.Somstipulertidirektivetgjelderdataforstyogvibrasjonmaskinenespesisertihenholdtilgjeldendestandarder.MerkTekniskefremskrittkanforrsakeendringeravinformasjonensomvisesidennekatalogen.KontaktRIDGID-distributrenforaktuellinformasjon.IkkebrukverktyogutstyrfraRIDGIDtilandrersakerennellerutenforkapasitetendeermentfor.FlgalltideventuelleinstruksjonerogadvarslersomkommermedverktyogutstyrfraRIDGID.Sty-ogvibrasjonsniverRIDGID-modelldBA1K3dBA2K3ms2K15530-28555086891660069080 0.10RIDGETOOLCOMPANYRidgeToolU.S.PatenterRidgeToolU.S.VaremerkerK-60SPavlpsrens5657505K-40avlpsrens600958862439056412136226fallrrkutter6141876Kraftigrotasjon6158076Notjern62728956591652K-380trommelmaskin6360397117118rrkutter6393700D485150Fastnkkel6523440D462245915notjern6591652920notjern66881506708545RapidGrip-rrtang67424197044030D474380418smrer7090054D498487Automatiskrotasjon7478451D509929425arbeidsstativ7537186Avlpsrensing7685669Rrkutter7716840Rrkutter7743509Inspeksjon7889980K-4008060968MonteringavkranogkumkrannkkelD560986EksternvisuellinspeksjonsenhetD567123SeeSnakemicroD573042D578906D573903K-400D579612AvlpsrensingD570558D582108D595911RrkutterD626812K-45D629271RrklemmeD645319D645320D645321D645322D645323D645324D645325D645326D645327PRESSING561122862440856434998651071965107236662621669458667290096923037700044870368067124608714683971559557188508726097574218717578159763485976653437979980D562098D593828D598259RegistrertevaremerkerAUTOFEEDAUTO-SPINChevronDesignCHEVRONDesignE3stilisertogellermeddesignJOBMAXKWIK-SPINMATADORMAXCOREMICROCG-100MICRODRAINmicroEXPLORERMS-UVDesignNAVITRACKNAVITRACKSCOUTOILLESSGOLDPEXDesignPOWERSPINPOWERFUL.DURABLE.PROFESSIONAL.QUICK-FEEDRAPIDGRIPRAPRENCHRETRACT-A-RIPRIDG-BACKRIDGIDRIDGIDstilisertDGtilsttendemedheltrukkenlinjeRIDGIDstilisertDGtilsttendeRIDGIDstilisertDGtilsttendeRedBarRIDGIDstilisertDGtilknyttetRIDGIDstilisertDGtilknyttetskrunkkeldesignRIDGIDAIRMOVERstilisertRIDGIDCONNECTRIDGIDKOLLMANNDesignPOWERFULDURABLEPROFESSIONAL.RIDGIDCONNECTROOTRANGERSCOUTSEEIT.FINDIT.SOLVEIT.SOF-TOUCHSTRONGER.FASTER.LONGERLIFE.TRIBENDERTRISTANDSTATIVUstilisertUNIVERSALGOLDWARRANTYMEDALLIONGARANTISYMBOL-designskravertWARRANTYMEDALLIONGARANTISYMBOL-designuskravertWEBUILDREPUTATIONSX-CEL SKRUNKLERRIDGIDsrrtengererverdenskjentforsinmakelsehardfrhetoganvendbarhet.Denoriginaleogkraftigerrtangensomvistnedenforharvrtetfrstevalgforrrleggereiover80rfordidenfrjobbengjortfrsteganghvergang.RIDGIDsrrtengererogstilgjengeligeiulikeformlstilpassedekongurasjonersamtmedaluminiumsstptehndtaksomgirengjennomsnittligvektreduksjonp40.Utskiftbarekjefteridobbeltherdetstllegering.Presisjonsfrestskjevtanndesignmaksimerergripestyrkenogverktyetslevetid.I-formetskaftsrgerformaksimalstyrkeogminimalvekt.Praktiskkrokhullforenkeloppbevaring.Forstrrethndtakendebidrartilforhindreglipp.Bredgripeategirstrrekomfort.Rietjusteringsmuttergirenkelenhndsbetjening.Heltselvspennendesmiddoverkjeftgirraskskrallefunksjon.RIDGIDslivstidsgaranti.EnlevendelegendeGraderingerpoverkjeftenvisertilnrmetstrrelseppningenforforskjelligerrstrrelser.Storensforhindreratmutterenroteresutilsiktetnrtangensettesned.Ekstrastoreselvrensendegjenger.ProdusertvedRIDGIDshovedkvarteriElyriaiOhioUSA. 1.1SKRUNKLERTypeAntallmodellerNom.strrelseKapasitetSidein.mmin.mmKratigerrtengerRettrrtang106-60150-150034-820-2001.2RapidGrip210-14250-350112-240-501.2Hjrnetang86-36150-90034-520-1251.2Raprench110250112401.3Kraftighjrnerrtang314-24350-6002-350-801.3Rrtangmedutveksling42-850-2001.3RrtengerialuminiumRettrrtangialuminium710-48250-1200112-640-1501.4Hjrnerrtangialuminium314-24350-6002-350-801.4RapidGripialuminium214-18350-4502-350-801.4Hjrnetangialuminium410-24250-600112-340-801.5RrtengerorspesifkkeormlKjetting54-712100-1851.5Stropp82-550-1251.5Kjederrtenger614-1813-4571.6Vannls3912-20240-50058-25816-671.6Armatur11230038-25810-671.6Justerbar86-24150-60034-271620-601.7Intern141131-225-501.7Servant310-17250-42538-21210-651.72-hnds15912-2912245-75012-415-1001.8Griptang5812-2812215-72034-31220-901.8Kraftigvannpumpetang6712-16190-40634-41419-1081.9Vannpumpetang3634-1134175-3001-11225-401.9Delertiltenger1.9RIDGID-skrunklerTidsutprvdedesign.Ofteetterlignetmenaldriovertruet.Eektivedesignsomforbedrerproduktivitet.Innovasjonfornyelsningerpgamleproblemer. 1.2SKRUNKLERKraftigerrtengerRapidGripRaskenhndsbruksomgjratjobbenedineutfresraskere.Fjrbelastetkjeftdesigngirraskfunksjon.Unikkombinasjonavunder-ogoverkjeftdesignsombiteraggressivtparbeidsstykketoggiretsikkertgrep.RettrrtangRobuststpejernshusmedI-formetskaftmedheltselvspennendesmiddoverkjeftogselvrensendegjengermedunder-ogoverkjeftsomkanbyttesut.HjrnetangSikreretfastoglettgrepvedrrarbeidptrangestederellernrenvegg.Girenraskereogenkleremteforfetgodtgrepogstortarmslagforhndtak.Ideellforrrarbeidinrenveggitrangeomgivelserellerparallellelinjermedlitemellomrom.Katalognr.Modellnr.Nom.strrelse1Rrkapasitet2VektStd.pakkein.mmin.mmlb.kg3100066150342012026310058820012534036310101010250112401340863101512123002502341263102014143502503121663102518184502126553426631030242460038093444331035363690051251987131040484812006150341415613104560601500820051142331Katalognr.Modellnr.Nom.strrelse1Rrkapasitet2Nippelkapasitet3VektStd.pakkein.mmin.mmin.mmlb.kg103481010250112401251.60711035814143502501403.1141Katalognr.Modellnr.Nom.strrelse1Rrkapasitet2VektStd.pakkein.mmin.mmlb.kg31050E-6615034201202631055E-882001253403631060E-10102501124013408631065E-121230025023412631070E-141435025031216631075E-18184502126553426631080E-242460038093444631085E-36369005125198711Nominellstrrelsehndtaketslengde.2Rrkapasitetstlrretsmaksimalenominellediameter.3Nippelkapasitetnippelensmaksimalenominellediameter.Nrdubrukerenrrtangmdetvreetmellomrommellomoverkjeftensskaftogrretellernippelen.Dettegjratrrtangenstogripepunkterunderkjeftenogoverkjeftenstennerklarergripe. 1.3SKRUNKLERHjrnerrtangmedekstrakraftigskaftKjeftpningsomerparallellmedhndtaketsamtetsmalereoverkjefthode.Enkeltilgangtilstederderdetervanskeligkommetil.Raprench-tangEtdypereogbredereoverkjefthusgirenjevnplanoverate.Denerideellbrukesomhammernrsituasjonenkreverdet.HaralledefremragendekvalitetenesomenkraftigRIDGID-tangtilbyr.RrtangmedutvekslingUniktdesignsommangedoblerdreiekraftenprret.Ideellforfrigjringavfastlstekoplingerogleddsomikkerikkersegpgrunnavalderellerskade.Utskiftbarekjefteridobbeltherdetstllegering.Katalognr.Modellnr.Nom.strrelse1Rrkapasitet2VektStd.pakkein.mmin.mmlb.kg313951010250112402096Katalognr.Modellnr.Nom.strrelse1Rrkapasitet2VektStd.pakkein.mmin.mmlb.kg89435141435025021410689440181845021265534266894452424600380934446Katalognr.Modellnr.Nom.strrelse1Rrkapasitet2VektStd.pakkein.mmin.mmlb.kg31375S-225071433131380S-4A51253312152131385S-6A61504512206131390S-8A8200681231111Nominellstrrelsehndtaketslengde.2Rrkapasitetstlrretsmaksimalenominellediameter.Seside1.9forreservedelertiltangen. 1.4SKRUNKLERHjrnerrtangialuminiumKjeftpningsomerparallellmedhndtaketsamtetsmalereoverkjefthode.Enkeltilgangtilstederderdetervanskeligkommetil.RrtengerialuminiumNesten40lettereennandrelignendestpejernstengerisin.KjefterogalleandredelereridentiskemedRIDGIDskraftigeskiftenkler.RapidGripialuminiumAlledestorefordelenesomdenkraftigeRapidGrip-tangentilbyr.35lettereennkraftigemodeller.Ideellforoverhengendebruksomrder.RettrrtangialuminiumProfesjonellstyrkeilettaluminium.TilbyrsammeslitestyrkeogsammeenklebruksomkraftigeRIDGID-tenger.Katalognr.Modellnr.Nom.strrelse1Rrkapasitet2VektStd.pakkein.mmin.mmlb.kg3109081010250112401046470578121230025021211631095814143502502121163110081818450212653341763110582424600380627631110836369005125115013111584848120061501812841Katalognr.Modellnr.Nom.strrelse1Rrkapasitet2VektStd.pakkein.mmin.mmlb.kg3112014143502502096311251818450212653121663113024246003806276Katalognr.Modellnr.Nom.strrelse1Rrkapasitet2Nippelkapasitet3VektStd.pakkein.mmin.mmin.mmlb.kg126931414350250112402.1096126981818450380212654.31961Nominellstrrelsehndtaketslengde.2Rrkapasitetstlrretsmaksimalenominellediameter.3Nippelkapasitetnippelensmaksimalenominellediameter. 1.5SKRUNKLERBestforpolerterr.Sterkvevetnylonstroppgiretstramtgrep.Detkanleverestomodellerforplastrr.Polyuretan-dekketstropp.Katalognr.Modellnr.HndtaklengdeStropplengdeStroppbreddeRrkapasitetU.D.-rrkapasitetVektStd.pakkein.mmin.mmin.mmin.mmin.mmlb.kg31335111343001742512122503129011405131340211343001742511830250312901340813134521134300307601183025051213513408131350211343002460011830250512135134081313552P113430017425111627250312901340813136051845029147501344551257175209131365518450481200134455125123002091313705P184502914750134455125512135218101Stroppberegnetpbrukmedplastrr.Dobbeltkjeftgirraskskrallefunksjonibeggeretninger.Denkraftigemodellenharutskiftbarekjefterilegertstl.Denlettemodellenharethndtakogenkjeftilegertstlsomersmiddiettstykke.Ideellptrangesteder.KjederrtengerStropptengerReservestropperKatalognr.StropplengdeStroppbreddeTangmodellin.mmin.mm3199017425121231335320151742511830313403202024600118303134532025307601183031350320502914750134453136032055481200134453136532035174251116273135532065307601344531370HjrnetangialuminiumIdeellforarbeidptrangestederogoverhengendebruksomrder.Designetforenkeltilgangpparallellenrliggendelinjer.40lettereennkraftigetenger.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseKlassifsertrrkapasitet4ReellU.D.-kapasitet5KjedelengdeVektStd.pakkein.mmin.mmin.mmlb.kg31310C-12Lettkjede2504100153439013408131315C-14Kraftigkjede2505125181246023412131320C-18Kraftigkjede2126051252014500627131325C-24Kraftigkjede3755125201450081437131330C-36Kraftigkjede4121107121852972515347114Klassifsertrrkapasitetnominelldiametersomkanstammestilriktig.5ReellU.D.-kapasitetreellU.D.somkangripes.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseNom.strrelse1Rrkapasitet2VektStd.pakkein.mmin.mmlb.kg90107E-910Hjrnetangialuminium1025011240104690117E-914Hjrnetangialuminium14350250209690122E-918Hjrnetangialuminium1845021265314690127E-924Hjrnetangialuminium2460038052261Nominellstrrelsehndtaketslengde.2Rrkapasitetstlrretsmaksimalenominellediameter.ReservekjederModellnr.HndtaksenhetKjetenhetBoltKjedeenhetC-12325253253532530C-1432540325503256032545C-1832565325753258032570C-2432585325903258032570C-3632595326003261032605 1.6SKRUNKLERKonstruertogkalibrertforgiekstrakraftidehardestejobbene.Allemodellenehardobbeltsidedekjeftersomkanvendesmedunntakavmodell3215somerenenkeltsidigrrtang.KjederrtengerSekskantdesignetkjeftgirersidigogsikkergreppallesekskantedeogrkantedemutrekoplingerogmutreforventilpakninger.Hjrnemodellenmedekstrabredpningerideellforsikredrenmutreputslagsvaskerogbadekar.Tynneogglattekjeftersomglirinniselvdetrangestestedene.Vannlsnkler12armaturnkkelharkjeftersompasserptrangesteder.Glattekjefterutentennersomerideelleforrkantetellerrektangulrtgods.ArmaturnkkelKatalognr.Modellnr.BeskrivelseTotallengdeRrkapasitetKjedelengdeOverbelastningspunktforkjedeVektStd.pakkein.mmin.mmin.mmlb.kglb.kg926603215Enkeltsidig8722094-18114-457741218925600025.401156711926653229Dobbeltsidig2768614-21213-731712445138006.2601151926703231Dobbeltsidig3793934-426-1142212572176007.98321101926753233Dobbeltsidig4411171-633-16832813201009.11729131926803235Dobbeltsidig501270112-848-21940121029220009.97939181926853237Dobbeltsidig6416252-1260-323551214103100014.06167301Allekjederertestetmot23avsinbelastningskapasitet.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseNom.strrelseKapasitetVektStd.pakkein.mmin.mmlb.kg31305E-110Sekskantetvannls9240118-25829-671120663127517Rettvannls1436258-11416-304122063128025Rettvannls205001-225-50834406Katalognr.Modellnr.BeskrivelseNom.strrelseKapasitetVektStd.pakkein.mmin.mmlb.kg31400Armaturnkkel1230038-25810-67212116 1.7SKRUNKLERFjrbelastedekjefterismiddstllegeringgirraskskrallefunksjonmednhnd.Strammepluggholderhodetiallestillingeropptilenvinkelp90.Lengdenpteleskopskaftenetilmodellene1017og1019kanrasktjusteresfra10til17.Holderskaparmaturbadservanterogavlpssilergjennom2.Brukestilsetteinnellertrekkenipleneut1til2.Kjefteneutvidersegeksentriskogkanomstillestilforskjelligestrrelser.BunnventilnkkelJusterbareskiftenklerLegertkromvanadiumstlavhykvalitet.Smiddogherdetforslitestyrke.Koboltbelagtutfrelseforredusererustogkorrosjon.MleskalapkjefteniSAEogmetriskemlsrgerforraskjustering.Justerbarrrleggertangmedstorpningharekstrakileformedekjefterogetkompakthndtakforstedersomervanskeligen.JusterbareskiftenklerJusterbarrrleggertangmedstorpningServantnklerKatalognr.Modellnr.BeskrivelseNom.strrelse1Rrkapasitet2VektStd.pakkein.mmin.mmlb.kg31405342Bunnventil4121131-225-50158071Katalognr.Modellnr.BeskrivelseNom.strrelse1Rrkapasitet2VektStd.pakkein.mmin.mmlb.kg311701010Servant1025038-11410-32134081311751017Teleskopiskservant10-17250-42538-11410-322091311801019Teleskopiskservant10-17250-425114-21232-6520911Nominellstrrelsehndtaketslengde.2Rrkapasitetstlrretsmaksimalenominellediameter.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseNom.strrelse1KapasitetVektStd.pakkein.mmin.mmlb.kg86902756Justerbartilogmed6615034201401186907758Justerbartilogmed8820078251202186912760Justerbartilogmed1010250118303403186917762Justerbar1212300111164011206186922765Justerbar1515375211650313186927768Justerbar181845027166051823186932774Justerbar242460011830914421165087778justerbarrrleggertangmedstorpning82001516351052 1.8SKRUNKLER2-hndstangGriptangKromvanadiumstl.Induksjonsherdetekjefter.ModellmedS-formedekjefterKatalognr.Modellnr.BeskrivelseNom.strrelse1Rrkapasitet2VektStd.pakkein.mmin.mmlb.kg19261S-2-hndsmedS-kjefter924512150.904619271S-12-hndsmedS-kjefter123201251.808619281S-12-hndsmedS-kjefter16415112403.114619291S-22-hndsmedS-kjefter215342505.726619301S-32-hndsmedS-kjefter256303809.3426Modellmed45kjefterKatalognr.Modellnr.BeskrivelseNom.strrelse1Rrkapasitet2VektStd.pakkein.mmin.mmlb.kg1921145-2-hndsmed45kjefter9245150.90461922145-12-hndsmed45kjefter123201251.80861923145-12-hndsmed45kjefter164151403.11461924145-22-hndsmed45kjefter2153425062761935145-32-hndsmed45kjefter256303807.7356Modellmed90kjefterKatalognr.Modellnr.BeskrivelseNom.strrelse1Rrkapasitet2VektStd.pakkein.mmin.mmlb.kg1916190-12-hndsmed90kjefter123101251.80861917190-12-hndsmed90kjefter164201403.11461918190-22-hndsmed90kjefter2256025062761919190-32-hndsmed90kjefter2462538094161920190-42-hndsmed90kjefter29750410010.849645kjefter90kjefterS-formedekjefterKatalognr.Modellnr.BeskrivelseNom.strrelse1Rrkapasitet2VektStd.pakkein.mmin.mmlb.kg183711140Griptang8215200.9046183811141Griptang112801251.5076183911142Griptang143751402.9136184011143Griptang215452656.2286279311144Griptang2872039011.75311Nominellstrrelsehndtaketslengde.2Rrkapasitetstlrretsmaksimalenominellediameter.2-hndstangmedkraftigekjefter. 1.9SKRUNKLERDenkraftigevannpumpetangenerkonstruertmedeninnebygdnagle.Etsterkereverktysomkommerletteretilptrangeresteder.DelertiltengerKrevalltidekteRIDGID-delerTangstrrelseRretskap.HndtakmonteringMutterBoltEnhetmedunderkjeftogboltEnhetmedspiralogatfjrOverkjeftStr.HjrneRetttangijernRetttangialuminiumHjrnetangijernRetttangialuminiumKatalognr.Katalognr.Katalognr.Katalognr.Katalognr.Katalognr.Katalognr.Katalognr.Katalognr.6E-634314203147031570315753156031565315558E-813142531475315953160031585315903158010E-1011231430315103148093907316153162531610316203160512E-122314354997231485316453165031635316403163014E-14231440315153149093912316653165031635316603165518E-1821231445315203149593917316853169031675316803167024E-24331450315253150093922317103171531700317053169536E-36531455315303150531735317403172531730317204863146031535317603176531750317553174560831465317853179031775317803177010Rapwrench112327753161531625316103162031605Brukmed60overkjeftkatalognr.31770.Boltfor10enhetmedhjrnetangshndtakialuminiumerkatalognr.95402.Boltfor14enhetmedhjrnetangshndtakerkatalognr.95407.SeRIDGIDsdelekatalogforhndverktyforeredeler.Utroligslitesterktkromvanadiumstl.Nykjeftdesignsrgerforkjaptgrepomrret.Duslipperklemmepbeggehndtakheletiden.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseNom.strrelse1Rrkapasitet2VektStd.pakkein.mmin.mmlb.kg62347707Kraftigvannpumpetang7190190.75034662352709Kraftigvannpumpetang92411316301.0045616468710Kraftigvannpumpetangmedstorpning10267214571.105616473713Kraftigvannpumpetang13330214571.5068662362716Kraftigvannpumpetang164064141082.75125180475734Vannpumpetang102542510.9046Katalognr.Modellnr.BeskrivelseNom.strrelse1Rrkapasitet2VektStd.pakkein.mmin.mmlb.kg18681175Vannpumpetang61751250.402618691240Vannpumpetang92401327.603618701300Vannpumpetang1130014015.20661Nominellstrrelsehndtaketslengde.2Rrkapasitetstlrretsmaksimalenominellediameter.VannpumpetangKraftigvannpumpetenger 1.10SKRUNKLER 2.1RRHOLDEREOGSTTTERRrholdereogsttterStortutvalgavrrtilbehrdesignetforfungeresomenenhet.Robustkonstruksjonforrevismedpliteligtjeneste.AntallmodellerRrkapasitetHydejusteringSidein.mmin.mmHoldereTransportabelTRISTAND418-126-3002.2Stativkjede118-56-1252.2Benkkjede918-86-2002.2Benkrrholder518-66-1502.3Transportabeltkjedeogholder218-56-1252.3Rrsveising412-1215-3002.3SttterV-hode21230020-5351-1322.4Kulehode2123002.4Rullehode21230023-5559-1402.4Transportrhode11230029-4474-1122.4Justerbar2615023-4159-1042.5Stttestativ11230026-4266-1072.5Justerbartrullestativ1369002.5Stortdiameterstativ12461016-3141-792.5 2.2RRHOLDEREOGSTTTERTransportableTRISTAND-holdereModellene460og40-Aharintegrertebenogmottaksbrettetkanslssammenforenkelbringogenkeltoppsett.Enstorrrholderstikkerutoverforbenaoggirgodtarmslagforverkty.Modellene460og40-Aharhullhengeverktyirrstttetrerrbyinnretningerogspindelskruetilloftsttteavrr.Modell460-6harenstrrearbeidsate6150mmdiameterbaksttteogsynkendespindelskruetilloftsttteavrr.Modell460-12haretintegrertjordingsfestesomgirenkontaktateforkoblingtilsveisejordingen.Modell425harenhurtiggripendeogselvlsendeslsamtethndtakforenkeltransport.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseRrkapasitetVektStd.pakkein.mmlb.kg4013040-ATransportabelTRISTAND-rrholderI8-26-6048220116703425TransportabelTRISTAND-kjedeholderI8-26-6032145136273460-6TransportabelTRISTAND-kjedeholderI8-66-1504234194136278460-12TransportabelTRISTAND-kjedeholderI8-126-30060342761Formodell460-6kjeveforplastrrkatalognr.41280tilgjengeligbestillesseparat.BenkkjederrholdereSveiverfestettilkroppen.Robuststpejernskroppmedpraktiskrrsttteogrrbyinnretning.Kapasiteterp186mmtil8200mm.Detkanleverestomodellerforplastrr.Tannlsekjeftererdekketmedneoprenforforhindreskrammerprret.460-12transportabelTRISTAND-kjederrholderRrbenkbeslagmedkjederrholderRrholdere425transportabelTRISTAND-kjederrholderStativkjederrholderPraktiskogtransportabelstativkjederrholder.Robuststpejernsramme.Utstyrtmedrrsttterrbyeinnretningogverktysbakke.Benogtilkoplingsrrflgerikkemed.Bruk11432mmrrtilforbenaogkoblingsstykketog125mmrrforbakbena.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseRrkapasitetVektStd.pakkein.mmlb.kg40165560Rrbenkbeslagmedkjederrholder18-56-12525341171RrbenkbeslagmedkjederrholderTRISTAND-rrholdereharenjusterbarlsningforktstivhet.Modell460-12haretjusterbartbakbensomkanbrukestilregulererrholderen.40-AtransportabelTRISTAND-rrholderKatalognr.Modellnr.BeskrivelseRrkapasitetVektStd.pakkein.mmlb.kg40185BC210Rrbenkbeslagmedkjederrholder18-2126-60735140195BC410Rrbenkbeslagmedkjederrholder18-46-1001467140190BC210PRrbenkbeslagmedkjederrholder12-278U.D.15-70735140200BC410PRrbenkbeslagmedkjederrholder12-412U.D.15-1101568140205BC510Rrbenkbeslagmedkjederrholder18-56-1251467140210BC610Rrbenkbeslagmedkjederrholder-68-15024111140215BC810Rrbenkbeslagmedkjederrholder-815-20037169140175BC2ARrbenkbeslagmedkjederrholder18-26-50627140180BC4ARrbenkbeslagmedkjederrholder18-46-1001361Forplastrrogplastrrledning.NYHET 2.3RRHOLDEREOGSTTTERBenkrrholderByleogkropperlagetavsterktstpejern.Kjefteriherdetstllegeringsamtpraktiskrrsttteogrrbyinnretningerinkludert.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseRrkapasitetVektStd.pakkein.mmlb.kg4008021Benkrrholder18-26-5084014008522Benkrrholder18-26-65135914009023Benkrrholder18-36-80199014010025Benkrrholder18-46-1002712614011027Benkrrholder18-66-150652961SkrustikkerforrrsveisingLagetavmaterialermeddokumentertytelseogutformetformotstspenningvarmeogskjevhetsdannelseundersveising.Maskinertesveivemutreog-boltersamtspesiellekjedeskruergirenkelogproblemfrimonteringavholderenprret.BenkrrholderTransportabelrrholderRrstolpebeslagmedkjederrholderSkrustikkeorsveisingavrrkneSkrustikkeorsveisingavfensrrSkrustikkeorsveisingavrettrrSkrustikkeorsveisingavhalvbyTransportablerr-ogkjedeholdereLettsterkogtransportabelkjedeholderforstolperavalletyperogfasonger.Modell640haretbrettforoljekannesamtenpraktiskrrbyinnretning.Dentransportablerrholderenfestesenkelttilplankearbeidsbenkellerstolpe.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseRrkapasitetVektStd.pakkein.mmlb.kg4012539Transportabeltrrholdersett18-2126-65151270140170640Rrstolpebeslagmedkjederrholder18-56-12523121071Katalognr.Modellnr.BeskrivelseRrkapasitetVektStd.pakkein.mmlb.kg40220461Skrustikkeforsveisingavrettrr12-815-200151270140225462Skrustikkeforsveisingavhalvby12-1215-300183884140230463Skrustikkeforsveisingavrrkne212-865-2001464140235464Skrustikkeforsveisingavensrr212-865-2001714781 2.4RRHOLDEREOGSTTTERRrstttenebrbrukesforhvermeterforsikremaksimalstabilitet.RrstativerEtkomplettutvalgavkraftigeogjusterbarerrstativerertilgjengeligeiulikekongurasjonermedkapasitetfra186mmtil36900mm.Dissepassertilbrukmedgjengemaskinerrillemaskineretc.StativermedV-hodeNYHETVF-99Sammenleggbartrrstativ22168Krever70mindreoppbevaringsplassKatalognr.Modellnr.BeskrivelseHydejusteringlav-hyMaks.rrkapasitetMaks.vektkapasitetVektin.cmin.mmlb.kglb.kg56657VJ-98StativermedlavtV-hode20-3851-961230025001134219522168VF-99Sammen-leggbartstativmedhytV-hode28-5371-132123002500113424109KulerullehodeKatalognr.Modellnr.BeskrivelseHydejusteringlav-hyMaks.rrkapasitetMaks.rrkapasitetVektin.cmin.mmlb.kglb.kg60007BTH-9KullerullehodeforVJ-stativ12300100045452333351VFB-1VF-99RrstativBTH-928-5371-13212300100045429.1132RullehodestativerforrrKatalognr.Modellnr.BeskrivelseHydejusteringlav-hyMaks.rrkapasitetMaks.rrkapasitetVektin.cmin.mmlb.kglb.kg56667RJ-98Rullehodemedlavtrrstativ23-4159-1041230010004542410956672RJ-99Rullehodemedhytrrstativ32-5582-14012300100045427123HytrrstativmedtransportrhodeKatalognr.Modellnr.BeskrivelseHydejusteringlav-hyMaks.rrkapasitetMaks.rrkapasitetVektin.cmin.mmlb.kglb.kg56682CJ-99Transportrhodemedhytrrstativ29-4474-1121230010004541986TilbrukmedgjengemaskinerNYHETDennyeVF-99Sammensltt 2.5RRHOLDEREOGSTTTERNr.46Nr.92JusterbarerrsttterKatalognr.Modellnr.BeskrivelseHydejusteringlav-hyMaks.rrkapasitetMaks.rrkapasitetVektin.cmin.mmlb.kglb.kg4250546Justerbarrrsttte23-3359-84615025001134231044251092Justerbarrrsttte32-4181-10461502500113428127StttestativforrillingKatalognr.Modellnr.BeskrivelseHydejusteringlav-hyMaks.rrkapasitetMaks.rrkapasitetVektin.cmin.mmlb.kglb.kg83380965Stttestativforrilling26-4266-107123002500113429132TilbrukmedgjengemaskinerJusterbartstativmedstlrullerKatalognr.Modellnr.BeskrivelseHydeMaks.rrkapasitetMaks.rrkapasitetVektin.cmin.mmlb.kglb.kg64642AR99Justerb.rullestativmstlhjul3486369002500113430136RrstativmedstordiameterKatalognr.Modellnr.BeskrivelseHydejusteringlav-hyMaks.rrkapasitetMaks.rrkapasitetVektin.cmin.mmlb.kglb.kg96372RJ-624Rrstativmedstordiameter16-3141-792461045002041167757 2.6RRHOLDEREOGSTTTER 3.1RRKUTTINGOG-FORBEREDELSERrkuttingog-forberedelseStortutvalgfranenkeltkilde.Slitesterkedesign.Eksklusivefunksjonerformaksimalproduktivitet.TypeAntallmodellerRrkapasitetSidein.mmAvgradereAvgradere414-48-1003.2RrkuttereRobust718-63-1503.2Firehjuls234-420-1003.3Bredrull118-23-503.3Hengslet112-1250-3003.3Soilrr5112-840-2003.4Reservekappeskiver21__3.5Elektriskrrkutter4212-1265-3003.6Kobberrustfrittstlkuttingogklargjring112-212-603.8Rrkuttere3318-6583-1713.10Reservekappeskiver2118-6583-1713.13Kuttereforplastogerlags818-2383-603.14Avgradingsverkty714-46-1003.17 3.2RRKUTTINGOG-FORBEREDELSERrkutterutvalgKuttereRobustFirehjulsBredrullHengsletSoilrrSide3.2Side3.3Side3.3Side3.3Side3.4MaterialdiameterStlrustfrittstl318-63150mm334-420100mm318-23050mm32-1250300mmStltungvegg3333Stpejern3112-840200mm.RobusterrkuttereRaskenkelrrkuttingmedstrmellerforhnd.Ekstralangtskaftbeskytterjusteringsgjengeneogetekstrastorthndtakgirraskogenkeljustering.Kankonverterestilentrehjulskuttervederstatterullerenemedenkappeskive.Modellene2Aog4Skanbestillessomtrehjulsmodellerforbrukiomrderderenkomplettdreiningikkeermulig.Tohndtakpmodellene3-S4-Sog6-Ssomgjrdetmuligfortopersonerdreiestorerr.Katalognr.Modellnr.RrkutterbeskrivelseRrkapasitetNominellstrrelseVektin.mmlb.kg328101-ARobust18-1143-3261230328202-ARobust18-23-50732328252-A2-ATrehjulsRobust18-23-50732328303-SRobust1-325-801569328404-SRobust2-450-1001882328454-S4-STrehjulsRobust2-450-1001882328506-SRobust4-6100-15022100RrkapasitetstlrretsmaksimalenominellediameterNr.3-S4-Sog6-SNr.1-Aog2-AAvgradereModell2-SspiralformetavgradermedskralleSelvmatendespiraldesignsrgerforekstraraskogenkelmanuellavgrading.Modell2-S-avgradererikkeegnettilelektriskavgrading.Modeller2og3avgradermedskralleLangkoniskdesignvilikkegraveseginn.Egnersegforbrukmedelektriskerrdrev.Modell254spiralformetavgradermedskralleHultsentrumreduserervekten.Stortrykkplate.Herdetstllegeringkanfjernesforskjerping.Ikkeegnetforelektriskavgrading.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseKapasitetVektStd.pakkeReservekjegleKat.nr.in.mmlb.kg349552-SSpiralformetavgrader14-26-5071433135020349452Rettavgrader18-23-50732134975349503Rettavgrader38-39-7511125213509034960254Spiralformetavgrader212-462-1001464135135MerkAlleavgradereharhndtak.AvgradereRrkuttereNr.254Nr.2-SNr.2 3.3RRKUTTINGOG-FORBEREDELSETre-ogrehjulsrrkutteremkunbrukesnrkutterenikkekanroteresheltrundtrret.RrkuttermedbredrullEkstrabrederullergjratdennekutterenerdesignetspesieltforbrukmedelektriskerrdrev.Debrederulleneleggertilretteforperfektsporingogreneresnitt.Katalognr.Modellnr.RrkutterbeskrivelseRrkapasitetNominellstrrelseVektin.mmlb.kg32895202Slitesterkebrederuller18-23-50835Nr.202HengslederrkuttereDesignetforraskkuttingavstlrrstlrrmedtungveggogstpejernsrrp250mmtil12300mm.De11modellenedrivesmedminimalkutterrotasjonetterbehovvedplassmangel.Tohndtakpmodell466472og468somgjrdetmuligfortopersonerdreiestorerr.Katalognr.Modellnr.RrkutterbeskrivelseRrkapasitetNominellstrrelseVektin.mmlb.kg73162424-SForstlrr2-450-10013126074227424-CIForstpejernkulegrattjern2-450-10013126090995466-DForSML-rr3-680-1502913083080466-SForstlrr4-6100-150281213083085466-HWSForstlrrtungvegg4-6100-150281213074685466-CIForstpejernsrr4-6100-150281213083145468-SForstlrr6-8150-2003315083150468-HWSForstlrrtungvegg6-8150-200331215274700468-CIForstpejernsrr6-8150-200331215283165472-SForstlrr8-12200-300411219083170472-HWSForstlrrtungvegg8-12200-3004219174710472-CIForstpejernsrr8-12200-30042191Utstyrtmedekstraskarpthjulforopptil40prosentraskerekutting.Rrkapasitetstlrretsmaksimalenominellediameter.FirehjulsrrkutterDesignetforarbeidpstederderenkomplettdreiningikkeermulig.Modellen42-Aharetkorthndtakforbrukitrangeomrder.Tohndtakpmodellen44-Ssomgjrdetmuligfortopersonerdreiestorerr.Beggemodelleneerutstyrtmedreslitesterkehjul.Katalognr.Modellnr.RrkutterbeskrivelseRrkapasitetNominellstrrelseVektin.mmlb.kg3287042-AFireslitesterkehjul34-220-50634313288044-SFireslitesterkehjul212-465-1002091Nr.44-SNr.42-A 3.4RRKUTTINGOG-FORBEREDELSENr.226SoilrrkutterRIDGID-modell226soilrrkuttereretkompaktoglettverktyforkuttingavsoilrrp140mmtil6150mmogutenmuervedplassmangel.Modell226erkun1743cmlangogerperfektforkuttingavstpejerns-sement-ogteglrrpstedermedbegrensetplass.Modell226fungererspesieltgodtforbrukmotveggerogandrebruksomrdervedplassmangel.Hverfunksjontilmodell226harblittutvikletforgimaksimalproduktivitetdetvresegdenkompaktedesignenellerdenunikekjedefestemekanismen.SoilrrkuttereNr.246246S246Log248SoilrrkutterModell246soilrrkutterekutter250mmtil12300mmtegl-stpejernsellersementrr.Hndtakmedskrallefunksjonsomerparalleltmedrretleggertilretteforbrukismalegrfter.Komplettmedhndbeskyttelseforbrukerensknokerunderkutting.Modell248harkappeskivermedstrrediameterogetlengrehndtak.Konstruertforkuttebetong-teglrropptil18450mm.BestillingsinformasjonKatalognr.Modellnr.BeskrivelseKapasitetVektStd.pakkeRes.kjettingKatalognr.in.mmlb.kg69982226Soilrrkutter112-640-150188213367032900246Soilrrkutter112-640-1502511313457514991246SSoilrrkutter2-850-20026121110531246LSoilrrkutter2-1250-30033151262797248Soilrrkutter2-1850-450421916328732905228MonteringsverktyforSoilrrkutter112-840-200223410311345752x3457022x34575Nr.228MonteringsverktyforsoilrrHndtereralle140mmtil8200mmsoilrrmedpakningutenekstralsttilbehr.EnkelmonteringavY-T-ogvinkelkoblingeritilleggtilrettelengderfraallevinkler.Smalkompaktdesignsomgjratbarenpersonkansettesammenstorestrrelserrasktogenkelt.fjernehndtaketleggertilretteforloddrettrrmonteringogrrmonteringoverhodet. 3.5RRKUTTINGOG-FORBEREDELSEReservehjultilrrkutterRrkuttermodellOriginalproduktKatalognr.328103282032830328403285032870328803289568650328603286569982329004354762797423707316274227746859099583080830857470083145831507471083165831704239034617586575245226212Modellnr.1A2A3S4S6S42A44S202206208209226246266248360424S424CI466C466D466S466HWS468C468S468HWS472C472S472HWS8203645351822732121576312337641224KappeskiverKatalognr.Modellnr.Std.pakkeSkjredybd.BrukMateriale33220E-10919.0Stpejern44185E-1032611.0Stlrrogkulegrattjern44190E-1032S611.0S.S.rr10026E-10817117.5SML-rr33135E-196216.5Grttstpejern33225E-263216.0Stpejern83140E-3186117.0StlogkulegrattjernHW75557E-4266416.9Stlmedtykkvegg75572E-2267410.0Stpejernogkulegrattjern33105F-3127.5Stlogkulegrattjern33110F-3S67.5S.S.rr33115F-11913.0Grttstpejern33125F-229610.0Stlogkulegrattjern33130F-229S610.0S.S.rr75567F-36649.5Stlrr33145F-367111.5Stlogkulegrattjern33150F-367-S111.5S.S.rr33155F-38316.5Grttstpejern33100F-51467.5Stlogkulegrattjern33120F-515610.0Stlogkulegrattjern75562F-546411.0Stlrr63297AC-158616.2SementrrAngiratkappeskiverleveressammenmedoriginalproduktet.Angiralternativkappeskive.Skjredybdetykkelseimm.BrukalltidoriginaleRIDGID-kappeskiver.Disseskiveneerpresisjonsmaskinerteavkvalitetsstlogerutvikletforetlangtlivogmaksimalkuttenyaktighet.SkjredybdeKAPPESKIVERMEDLANGTLIV 3.6RRKUTTINGOG-FORBEREDELSEElektriskrrkuttermodell25821265mmtil8200mmdiametersrrElektriskrrkutterRIDGID-modell258kutter21265mmtil8200mm1040-dimensjonstlrrgalvanisertestlrrledningsrretc.pjobbstedetellerpverkstedet.258erenforskyvningskuttersomgirrettekuttogdrivesavRIDGIDNr.700elektriskrrdrev.Brukerenkontrollerermatingenunderbrukviadenhydrauliskefotpumpen.Etrettkuttmedminimalrukantpenten6mellerrretsrillelengderoppnsrasktutengrovtstvgnisterellerpenamme.ItilleggkanRIDGID-rrrullerenforavfasingbrukestildreierretmensenannenbrukerbenytterenslipertilavfaserret.Noenavfordelenemed258erEnkeltrettkuttp6mellerrillelengdenetilrret.Enkelkuttingviaforskyvningistedetforfjerningavrrmateriale.Ikkenoegrovtstvogingenfarligegnisterellerpenamme.Kutterstlrrrasktmedminimalrukant.Velegnetforrrkuttingtilinnsnittsspleising.Robustdesignberegnetpbrukifeltenogpverkstedet.Kantilpassesavfasing.SpesifkasjonerKuttekapasitet1040-stlrrmed21265mmtil8200mmdiameter.Model700elektriskrrdrevinkludertmedkat.nr.17871og17881.ElektriskrrdrevRPM2630ingenbelastning.Vekt105lbs.48kgekskludertNr.700elektriskdrevseside4.15.StandardutstyrnRIDGID774-rkantadapter.n812215mmHD-kappeskiveenhet.nhydraulisktrykk-ogfotpumpe.To21265mmtil12300mmrrstttermedkulerulle.Brukkappeskivenfortynnveggforbestresultat.Kuttetidenvarierermedrrdimensjonog-diameter.MerkDetanbefalesikkebrukemodell258tilkuttestpejernsrr.Foroptimalskivelevetidmarbeidsstykketalltidstttesordentligmedstandardrrstttenemedkulerullersetilbehrpside3.7.Model258rrkuttermednr.700elektriskrrdrevibrukforkuttingModell258medrrrullerforavfasingibrukforavfasing.DetanbefaleshatopersonerfordennetypenbrukModell700klarformonteringpmodell258-enhetseside4.15ElektriskerrkuttereIkkefyllformyepdenhydrauliskepumpenpelektriskerrkuttere.Overskytendeoljevillekkefraforseglingeneppumpenogstempelet. 3.7RRKUTTINGOG-FORBEREDELSETransportvognRrstttermedkulerulleElektriskrrkuttermodell258XL8200mmtil12300mmdiametersrrRIDGID258XLkankutterrmed8200mmtil12300mmdiameter.Vedbrukavforskyvningskappeskiveteknologigjrdennedesignenatrrmedstrrediameterkankuttes.258XLbrukerogsRIDGID700elektriskdrivtildreiedenslitesterkekappeskiven.Nkannpersonenkeltutfreetrettkutti12300mmrrmeddimensjon40pbareetparminutter.SpesifkasjonerKuttekapasitetModell258XL8200mmtil12300mm1040-dimensjonstlrr.Modell700elektriskrrdrevflgerikkemedRPM2630ingenbelastning.Vekt140lbs.63kgekskludertNr.700elektriskdrevseside4.15.StandardutstyrnRIDGID774-rkantadapter.n812215mmH-D-skjrehjulsenhet.nhydraulisktrykk-ogfotpumpe.To21265mmtil12300mmrrstttermedkulerulle.Brukdentynnekappeskivenforbestresultat.MerkForoptimalskivelevetidmarbeidsstykketstttesriktigavstandardrrstttermedkullerullersenedenfor.RrrullerforavfasingKunmodell258TilbehrKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg66687812215mmH-D-skjrehjulsenhetinkludererHD-kappeskivemuempinnerdekselplate135950812E-2588215mmH-D-kappeskive20958222E258-T8215mmkappeskiveforkuntynnveggPVCogstl20954397Transportvogn2411060002258PSRrstttemedkulerullesttte21265mmtil12300mm219560007Reservekulerullehodesett5122561757Rrrulleforavfasingkunformodell2581359Nrdubrukerrrkutter258og258XLmedlangerrlengdererdetsrligviktigsttterretskikkeligforhindreskadepkappeskiven.Denkanvrendvendigmedekstrarrsttterogarbeidsomrdetmvreplant.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseKapasitetTommerVektStd.pakkeMaks.veggtykkelsemmStl82PVC127Kobber31lb.kg50767258Rrkutter212-8212-8212-610548117871258700258kuttermednr.700230V212-8212-8212-612557117881258700258kuttermednr.700115V212-8212-8212-612557158227258-XLRrkutter8-12145661 3.8RRKUTTINGOG-FORBEREDELSEModell122Kapasitet1212mmtil250mm.Dennemaskinenerdesignetforraskogprofesjonellkuttingrengjringogavgradingavkobberrrrrirustfrittstlogkoblinger.Medenvektpkun23kgogetpraktiskplassertbrehndtakermodell122ideellfortransportdirektetilarbeidsstedet.Robusthusistptaluminiumogenkraftig360Winduksjonsmotorsrgerforlanglevetid.FunksjonerKraftig230V360Winduksjonsmotordriverrullerenemed450RPM.Robustrengjringsbrsteforytrediameterrengjrrrrasktogenkelt.Avgradersomenkeltfjernerrukanter.Skjrehndtaketkanjusteresslikatdetgirplasstilrrmaterielliforskjelligestrrelser.Kappeskiveikobbersomertestetiover10.000snitt.Styrerullersikreretrettsnittutensporing.Stortbrehndtaksrgerforenkeltransporttilarbeidsplassen.Innebygd1212mmskalaforraskenkelmling.Brstesettfortilpasninginneholderseksbrsteroppbevaringsstativogkrage.TekniskespesikasjonerMotor230V360Winduksjonsmotor.Rullerhastighet450RPM.BryterByttmellompav.AvgraderEnkelrietkjegle1212mmtil250mm.KappeskiveModell2191HD-skive.Standardutstyrnrensebrsteforytrediameter.nkjerneavgrader.Ettoppbevaringssettforkoblingsbrste.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg96362122Kuttemaskinforrrirustfrittstlkobber502268TilbehrKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg9371712koblingsbrstefor12mm3perpakke120249372234koblingsbrstefor18mm3perpakke12026937271koblingsbrstefor25mm3perpakke3402793732114koblingsbrstefor32mm3perpakke3402993737112koblingsbrstefor40mm3perpakke134077937422koblingsbrstefor50mm3perpakke13407994682Rensebrsteforytrediameter104446105Avgradingsskiveforytrediameter11405793747Kragekanrasktskiftes21409593712Innebygdbrsteholder626393707Oppbevaringssettforkoblingsbrsteinkluderermonterbartoppbe-varingsstativkragesomrasktkanskiftesreservekappeskiveogbrster1234111411223139331752191Kappeskiveforkobber1400133551122SSKappeskiveforrustfrittstl1400134360E-2192Settmed10pinneskruer10343Hjulpinnefor33551kappeskive2perpakke14001423601206Stativ311406946872avgraderkjegleenhet116002MaskinforklargjringavskjringavkobberogrustfrittstlDenrobusterensebrstenforytrediameterrengjr12eller21254mmavrrrasktogenkeltDeninnvendigeavgraderenfjernerrasktogenkeltrukantersomfrertilturbulensDetvalgfrietilbehretforkoblingsbrstekanbrukestilrensekoblingerrasktDenvalgfrieavgradingsskivenbrukestilslipedenytrediameterkantennrdeterproblemermedtrangekoblinger 3.9RRKUTTINGOG-FORBEREDELSERrkuttereRrkutterutvalgKutterMinikutterKuttermedinnkapsletinnstillingKuttermedskruematerHurtigvirkendePlast-ferlagsrrSide3.10Side3.11Side3.11Side3.12Side3.14MaterialdiameterStlrustfrittstl3-28mm33-60mm33-79mm36-170mmKobber3333PlastPVCerlags333333-63mmAluminium3333 3.10RRKUTTINGOG-FORBEREDELSEMinikuttereforrritrangeomgivelserSpesieltutformetforbrukptrangestedermedlitendiameterhardtogmyktkobberrraluminiumsrrmessingrrogplastrr.Rillederullereforkuttnrhindringer.Kraftigmenlettspor-oghjulhusogstorrietmateskruknottsomgirenkelkontrollavkuttetrykketforrenesnitt.Modell117og118harenselvmatendekappeskivesomkutterautomatisketternstrammingavknottenAUTOFEED.Modell118harenspesialknottforenklerestrammingavmateskruen.Modell101-MLerkunforerlagsrr.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseStd.skiveKapasitetVektStd.pakkemmlb.kg40617101MinikutterE-34696-2812023632975103MinikutterE-34693-1613015632985104MinikutterE-34695-2413015697787117AUTOFEED-minikutterE-34695-24130151232573118AUTOFEED-minikutterto-i-ninkl.hndtakmedskralleE-34696-281116048132933118Kunhndtakmedskralle-forminikutter118og10158026121938101-MLMinikuttererlagsrrE21556-28130156Ekstrakappeskiveflgermediknottenformodell101og118.AUTOFEED-minikutterto-i-nModell101Skiftutkutterenshjulpinneminstngangforhverandreskiveerstatningforbestkutteresultat.NYHET 3.11RRKUTTINGOG-FORBEREDELSEKutteremedinnkapsletinnstillingognyeX-CEL-funksjonerTeleskopiskmateskruedesignsomholderkutterenpsammelengdeuavhengigavrrdiametervelegnetfortrangerom.Hareninnkapsletmateskrueforelimineretilstoppingogblokkeringrillederullereforsnittnrblussogensammenleggbaravgrader.InkludertX-CEL-knottog-pinneforraskerekuttingogerstatningavskive.Lagetavsinklegeringmedhystyrke.Ekstrakappeskiveinkludertiknotten.Kutterhardtmyktkobberrrmessingrrogerlagsrr.Modell205205Sharhurtigvirkendemekanismeforraskerestrrelsesjustering.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseStd.skiveKapasitetVektStd.pakkemmlb.kgForkobberrr66737150LInnkapsletmatekutterE-34696-351044633055205Innk.matekuttermedskrallefunksjonE34696-6020911Forstlrr66742150LSSomovenformedslitesterkthjulE45466-35118047633070205SSomovenformedslitesterkthjulE-45466-6020911Modell205harenekstrahurtigvirkendemekanisme.Modell205Seregnetforrustfrittstl.X-CELbetyrhastighetMangeavvremestpopulrerrkuttereharnereX-CEL-funksjonersomgjrarbeidetdittraskereogenklere.X-CEL-knottkuttrrraskereogenkleremedvrestoreogmerergonomiskedesign.X-CEL-hjulpinneskiftutkappeskivenrasktmedvrnyekulesperrekreveringenverktyoghellerikkeklemmerReservekappeskiverinkludertformaksimaldriftstid.ReserveskiveinkludertiknottX-CEL-knottraskerekuttingX-CEL-pinneraskereskivebytteModell205AvgraderkanfoldesinnRilletrullerRrkutteremedskruematerognyeX-CEL-funksjonerRenerkantedesnittutfresenkeltikobbermessingaluminiumogtynnveggsstl.NinkludertX-CEL-knottforraskerekutting.Modell1015og20harenpraktisksammenleggbaravgrader.Modell65Sog35Serdesignetspesieltforrrirustfrittstl.Inkludert12x65S6x35Sindividuellelagreogenkraftigkappeskiveforgjredetenklerekutteirustfrittstl.Modell65Sharenhurtigvirkendemekanisme.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseStd.skiveKapasitetVektStd.pakkemmlb.kg3291010KuttermedskruematerF-1583-257804063291510SSomovenformH-D-skjrehjulsenhetforstlE-12403-257804063292015KuttermedskruematerF-1585-281206863292515SSomovenformH-D-skjrehjulsenhetforstlE-12405-281206863293020KuttermedskruematerF-15816-5413407913293520SSomovenformH-D-skjrehjulsenhetforstlE-124016-5413407913294030KuttermedskruematerE-255825-7931216013295030SSomovenformH-D-skjrehjulsenhetforstlE-219125-7931216019721215-SIKutterforrustfrittstlE-15255-2811206812996335SKutterforrustfrittstlE-6356-357804013180365SHurtigvirkenderrkutterforrustfrittstlE-6356-651120681Modell15ReserveskiveinkludertiknottX-CEL-knottraskerekuttingNr.65SModell150LKNOTTForraskerekuttingPINNEForraskereskiveerstatningRESERVESKIVEIKNOTT 3.12RRKUTTINGOG-FORBEREDELSEHurtigvirkendekuttereforrrmateriellmednyeX-CEL-funksjonerModellene151til156harenhurtigvirkendedesignI-stangkonstruksjonherdedebruksoveraterogenmotstandsdyktigglideenhetforjevnbruk.AllemodellerharnX-CEL-knottog-pinneforraskerekuttingogerstatningavskive.Tilgjengeligpmodellerforplast-ellermetallrr.Modell151og152harsammenleggbareavgradere.Modell151-MLeregnetforkuttingaverlagsrr.Modell151CSSTerdesignetforkuttingavrrikorrugertrustfrittstl.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseStd.skiveKapasitetVektStd.pakkemmlb.kg31632151HurtigvirkendekutterE-34696-42114056631637151-PSomovenformskiveforplastE-215510-40114056666747151-MLHurtigvirkenderrkutterE-54510-50105131642152HurtigvirkendekutterE-34696-662092131647152-PSomovenformskiveforplastE-215510-632092136597153HurtigvirkendekutterE-346932-902092136592153-PSomovenformskiveforplastE-215525-752092131652154HurtigvirkendekutterE-255848-116378172131657154-PSomovenformskiveforplastE-215650-110378172159202154-PESomovenformskiveforPE-rrE288050-110378172131662156HurtigvirkendekutterE-2558100-1705223131667156-PSomovenformskiveforplastE-2157110-1605223139957156-PESomovenformskiveforPE-rrE2880110-1605223132078151CSSTHurtigvirkendeCSST-kutterE-454695-25410506ReservekappeskiverflgerikkemedmodellerforplastrrHurtigvirkendeRIDGID-plastkuttermodellererutstyrtforenkeltkunnekonverterestilkuttingavkobberellerandretypermetallrr.1.Fjernreservekappeskivenforkobberfraknotten.2.ReverserknottposisjonenslikatCu-notasjonenersynliginniknotten.3.Skruknottenphndtaketigjen.4.BrukX-CEL-hjulpinnentilenkelterstatteeksisterendekappeskiveforplastmedkappeskiveforkobber.Dukannkuttekobber-aluminiums-ogmessingrr.5.NrduvilkutteplastrrigjenflgerdudesammeinstruksjonenemedunntakavsrgeforatnotasjonenePEogPVCersynligeinniknotten.Modell151ReserveskiveinkludertiknottX-CEL-knottraskerekuttingX-CEL-pinneraskereskivebytte 3.13RRKUTTINGOG-FORBEREDELSERrkuttereOriginalproduktKatalognr.3291032920972122996331803327083291532925329353293032940329453295540617-3257332975-32985-977876673733055667423307031632316376674731642316473659736592316523165731662316673305596362329505920239957Modellnr.101515-SI35S65S151CSST10S15S20S203030P40101118103104117150L205150LS205S151151-P151-ML152152-P153153-P154154-P156156-P20512230S154-PE156-PEKappeskiverKatalognr.Modellnr.Std.pakkeSkjredybd.BrukMateriale66772E-54566.5Flerlags33210E-702112.5TykkveggetPVCABS33165E-1240124.0StlRS33200E-174063.5Myktbyeligrr74720E-215567.0PEPBPPStd.tykkvegget74730E-2156610.5PEPBPPStd.tykkvegget74735E-2157612.5PEPBPPStd.tykkvegget33175E-219167.5Stlrr33170E-255865.5Aluminiumogkobber83235E-2880619.0PEPBPPStd.tykkvegget33205E-299062.5Stlaluminiumogkobber33185E-3469123.5Aluminiumogkobber34695E-349567.0Aluminium33190E-454664.0StlRS33195E-527267.0PVCABSStd.vegg33180E-5299610.5PVCABSStd.vegg33160F-158123.5Aluminiumogkobber88260E-1027964.5TynnveggetPVC96397E-152563.0Rustfrittstl33551122SS17.5Rustfrittstl29973E-63514.0RustfrittstlAngiratkappeskiverleveressammenmedoriginalproduktet.Angiralternativkappeskive.SkjredybdeveggtykkelseimmReservehjultilrrkutterBrukalltidoriginaleRIDGID-kappeskiver.Disseskiveneerpresisjonsmaskinerteavkvalitetsstlogerutvikletforetlangtlivogmaksimalkuttenyaktighet.KAPPESKIVERMEDLANGTLIV 3.14RRKUTTINGOG-FORBEREDELSEKutterforplast-ogerlagsrrEnkeltsnittkuttereForplast-PVCCPVCPPPEXPEogerlagsrr.Fjrbelastedehndtakforraskereposisjonering.Enkeltsnittenkelkutting.PC-1250haretreversibeltbladnoesomgirdobbeltslangbladlevetid.Ikkeegnetforkuttingaverlagsrr.PC-1375MLslitesterkaluminiumskonstruksjonforkraftigbruk.EnkelML-adaptersomkansettespforforbedreterlagskuttingogumiddelbaravrundingavrr.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseKapasitetytrediameterVektStd.pakkemmlb.kg23488PC-1250Enkeltsnittrrkutter3-4212022626803PCB-1250PC-1250erstatningsblad18005123493PC-1375MLEnkeltsnittrrkutter3-3534034625588PCB-1375PC-1375erstatningsblad180051325mmvedbruksammenmedML-adapterVedbrukavPC-1375MLforkuttingierlagsrranbefalesdetbrukedenmedflgendeerlagsadapterenforenklerekuttingogredusertdeformering.ModellPC-1375MLModellPC-1250 3.15RRKUTTINGOG-FORBEREDELSESkrallekutteremedergonomiskegrepErgonomiskegreppnedrehndtakhar12mellomromforkunnefungeresomenraskrrmleskala.X-CELQuickChangeBlade.Giretrettkutt.TiltenktematerialerPlastikkPVCCPVCPPPEXPEgummislangeogerlagsrr.1435Nog1442Nerikkeegnetforerlagsrr.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseKapasitetytrediameterVektStd.pakkemmlb.kg23498RC-1625Skrallerrkutterforplastrr3-421316052127858RCB-1625RC-1625reserveblad18003130088RC-2375Skrallerrkutter12-63178090130093RCB-2375RC-2375reserveblad140101268211435NSkrallekutter6-351140561686161435N-B1435Nreserveblad1120041101911442NSkrallekutter3-421580741421261442N-B1442Nreserveblad180061ModellRC-2375ModellRC-1625Modell1442N 3.16RRKUTTINGOG-FORBEREDELSEPlastavlpsrrkutterRIDGIDP-TECCuttererdenfrstekutterenavsittslagsomutenproblemergiretrentrasktogrettkuttgjennomettynnveggsplastrr25mm.DenneallsidigekutterenkanbrukesppolyetylenPEpolypropylenPPogtynnveggrravPVCitostandardstrrelser32og40mmytrediameterbeggestrrelsermedsammeverkty.P-TEC5000erogstilgjengeligforkuttingav50mmplastavlpsrr.P-TECCutterernokennyhetiRIDGIDsrrverktyutvalgsomgirfantastiskverditilethverthndverkderPVC-PP-PE-rrbrukesogmonteres.UnikeegenskaperogfordelerRenautomatiskavgradingKutterenetterlaterkunennplastikktrdettergjennomfrtkuttimotsetningtilsponensomdannesrundtkuttetfraenmetallsag.Ingenbehovfornoketverktytilavgradingdakutterenautomatiskavgradererparalleltmedkuttingen.AutomatiskavfasingGirenkelogumiddelbarspleisingmedandredelertilsinkavlp.RasktkuttKreverigjennomsnittseksrotasjonerforetkomplettkuttnoesomerregangerraskereennenmetallsag.RettkuttVinduersomerenklesegjennomsrgerforrettkuttpdetmarkerterrethvergang.RenAutomatiskavgradingogavfasing.RaskKuttermedseksellerfrrerotasjonerregangerraskereennenmetallsag.RettVindusomerenkeltsegjennomsrgerforkuttingrettpmarkeringen.penboredesignP-TEC5000haretpentboredesignsomRedusererpkrevdhndkraftforrrkutting.Eliminererallglidningprr.Gjrdetmuligkutteidobbelensetplastavlpsrrp50mm.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseKapasitetytrediameterVektStd.pakkemmlb.kg37463P-TEC3240Plastavlpsrrkutter32400.4402140868P-TEC5000Plastavlpsrrkutter500.44021P-TEC3240RASKRENRETTP-TEC5000KuttmedmetallsagvenstresammenlignetmedP-TEC3240hyre.NYHET 3.17RRKUTTINGOG-FORBEREDELSEAvgraderforindreytreplastkonstruksjonGirraskrenogenkelavgradingavindrediameterogavfasingavytrediameterfor146mmtil11240mmrr.Plastkonstruksjonmedslitesterkeskiveristllegering.Girraskprofesjonellavgradingpkobberaluminiummessingogandretyperrrmateriell.Katalognr.Modellnr.KapasitetVektStd.pakkelb.g34965127640mm141131Avgraderforindreytrekonstruksjonavherdetstl46skjrekanterpdenindrekjeglengirraskogrenindreogytreavgradingav1212mmtil250mmkobberrrogrrirustfrittstl.Konstruksjoniherdetstl.Katalognr.Modellnr.KapasitetVektStd.pakkelb.g29983223S636mmkobberrrogrrirustfrittstl34340129993227S1250mmkobberrrogrrirustfrittstl1145601AvgradingsverktyAvgraderforplastrr.Lagetavkvalitetsstlmedspesialutformedeslitesterkeskjrekanter.Glidesikkerthndgrepivinyl.Ideellforfjerningavutvendigekanteroginnvendigeavgradingerpplastrr.Katalognr.Modellnr.BeskrivelsePlastrrkapasitetStd.pakkemm3515572Avgrader12-4066496273Avgrader40-7666496774Avgrader1006Avgradingsverkty223SInn-ogutvendigavgraderKombinererbrsterforrensingavrretsytrediameterogtilpasningavindrediameterietthndverkty.Brsteristlmedhytkullstonnholdrengjrraskt12mmtil19mmnomineltrrogkoblingerfrloddingellerhardlodding.Slitesterkplastkonstruksjonutformetforenkelerstatningavbrste.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseVektStd.pakkeoz.g341424100Kobberrensebrsteforindreytre314907134147Reservebrstesett1124531Kobberrensebrsteforindreytre 3.18RRKUTTINGOG-FORBEREDELSE 4.1GJENGINGGjengingPliteligekraftigemaskinerformaksimumdriftstidgjengeravoverlegenkvalitetogminimalgjengetid.Bransjensbredesteutvalgavbdehndverktyogelektriskgjengeutstyr.Manuellchuckogselvspennendechuck.TypeAntallmodellerRrkapasitetSidein.mmManuelleskrallegjengereEksponerteskrallegjengesett618-26-504.3Innkapsledeskrallegjengesett538-210-504.3Bareskralleoghndtak54.4Treveisrrgjengere312-112-254.4Brekoert14.4Gjengehoderforhndgjenger18-26-504.5Manuellerrgjengebakker18-26-504.7ManuelleskrnendegjengereManuelleskrnendegjengere41-212-504.8Rrgjengebakkerfortvangskopledeskrnendegjengere212-665-1504.8Maskingjengingmedtvangskopledegjengere4.9Skrnendetvangskopledegjengere3212-665-1504.10Tilbehrtiltvangskopledegjengere4.10Rrgjengebakker4.11TilbehrSkjreolje94.12Smrer44.12GjengemaskinerModell600618-1146-324.13Modell690618-26-504.14Modell700418-26-504.15Modell300418-26-504.16GjengemaskinerModell300komplett418-26-504.17Gjengemaskinmodell535A818-26-504.18Gjengemaskinmodell535818-26-504.20Kompaktgjengemaskinmodell300318-26-504.22Maskingjengerstativ44.24Valgfriegjengehoder1118-26-504.25Gjengemaskinmodell1233314-38-804.26Gjengehoderfor12339212-365-804.27Gjengemaskinmodell1224314-48-1004.28Gjengehoderfor1224714-48-1004.29Rrgjengebakkerformaskingjengehoder18-26-504.30Nippelpatroneradaptere4.33Rrkapasitetstlrretsmaksimalenominellediameter 4.2GJENGINGSeside4.12UtvalgRrgjengertommerBoltgjengerModellSidenr.NPTBSPTNPSMBSPPISOmetriskUNCUNFACME14-1Manuelleskraller00-RB4.418-218-218-11438-11420-4011-R4.318-218-212-214-212-R4.312-112-112-112-131-A-serien4.41-21-2Skrnendegjengehoder65-R4.82-42-41414.104-64-61614.1018-11418-11418-11438-120-40Gjengemaskiner6004.1318-218-218-214-220-406904.1418-218-218-214-214-17004.1518-218-218-214-214-2-1383004.1618-218-218-214-26-5214-2-138Gjengemaskiner300komplett4.1718-218-218-214-28-52516-2516-2535-A4.1818-218-218-214-26-5214-2-1385354.2018-218-218-214-26-5214-2-138Kompakt3004.2218-318-318-318-36-5214-2-13812334.2614-414-418-214-26-5214-2-13812244.28ISO-metallslangeStandardkonfgurasjonmenkanbrukeallegjengebakker12-R. 4.3GJENGINGSeside4.12ManuellehndgjengesettAllesettomfattergjengehoderskrallesettskrallehndtakoglegertegjengebakker.Allegjengesettbrukersammegjengebakker12-Rigjengehodet.Katalognr.Modellnr.Kapasitetin.VektNPTBSPTNPSMlb.kg3648012-R-12310836475652553651012-R-234158365056528512-R18-245207HndgjengesettModell12-RKapasitet18-2medbrekoert.HndgjengesettModell11-Rkapasitet18-2Katalognr.Modellnr.BeskrivelseGjenge-bakkerVektlb.kg1307311-R38-114H.GJ.gjengemaskinogplastkoffertBSPT2414111307811-R38-2H.GJgjengemaskinogplastkoffertBSPT33151308311-R12-114H.GJ.gjengemaskinogplastkoffertBSPT22101308811-R12-2H.GJ.gjengemaskinogplastkoffertBSPT31141421309311-R38-2V.-H.GJ.gjengemaskinogplastkoffertBSPT611228Forgjengehoderseside4.5-4.6Forrr.ogboltgjengebakkerseside4.7 4.4GJENGINGSeside4.12HndgjengesettBareskralleoghndtakSkralleknottenindikererforoverogrevers.Gjengebakkerklikkesinnfrabeggesideroglsespplass.TreveisrrgjengereHverenkeltmodellskjrertregjengestrrelserogbrukerskrallegjengebakker12-R.Modellnr.H.GJ.legeringH.GJ.hyhastighetH.GJ.hyhastighetforrustfrittstlKapasitetin.Vektlb.kg31-ANPT36540365503655512341104631-ABSPT6532012341104631-ANPSM36560123411046Katalognr.Modellnr.Beskrivelse38540OO-RBBareskralleoghndtak38540OO-R3777711-R38550111-R3011812-RBrekoertHolderordenpgjengebakkesettene.Katalognr.BeskrivelseGjenge-typeLengdexbreddexhydemmVektlb.kg21218Plastkoertinneholderikkegjengehoder12-R11-R25x5x14625 4.5GJENGINGSeside4.12GjengehoderHndgjengesettmodellerOO-R12-R11-RogOO-RBNordamerikanskestandarderKatalognr.Nominellrrstrrelsein.181438123411141122Modellnr.OO-RNPTLegeringH.GJ.368753688036885368903689536900HyhastighetH.GJ.369353694036945369503695536960HyhastighetforrustfrittstlH.GJ.369653697036975369803698536990NPSMLegeringH.GJ.369953700037005370103701537020APIhyhastighet834356877568780Modellnr.12-RNPTLegeringH.GJ.373753738037385373903739537400374053741037415HyhastighetV.GJ.374353744037445374503745537460HyhastighetH.GJ.374653747037475374803748537490374953750037505HyhastighetforrustfrittstlH.GJ.375103751537520375253753037535375403754537550HyhastighetforPVCH.GJ.8345083455834608346583470834758348083485Hyhastighetforplastbelagtrr518575186251867518725187751882LegeringforIMCH.GJ.926909269592700927059271092715NPSMLegeringH.GJ.375553756037565375703757537580375853759037595Modellnr.11-RNPTLegeringH.GJ.370253703037035370403704537050370552092320943HyhastighetH.GJ.370953710037105371103711537120371252092820948HyhastighetforrustfrittstlH.GJ.371303713537140371453715037155371602093320953NPSMLegeringH.GJ.3716537170371753718037185371903719520938209581451638716129165834781Modellnr.OO-RB20TPI18TPI16TPI14TPI13TPI12TPI11TPI10TPI9TPI8TPIUNCLegeringH.GJ.37610376153762037625376303763537640376453765037655LegeringV.GJ.3767537695UNF28TPI24TPI24TPI20TPI20TPI18TPI18TPI16TPI14TPI14TPILegeringH.GJ.377103771537720377253773037735377403774537755LegeringV.GJ.37775377803778537790377953780037805Medmindredeeruthevetkommerallegjengehoderkomplettmedutvalgtegjengebakkerogerabrikkinnstilt.nUthevedegjengehodermmonteresmedinkludertegjengebakker.Alletilsvarendegjengeresettomattergjengehoderskrallesettskrallehndtakogspesifsertegjengebakker.Forsmrer418seside4.12 4.6GJENGINGSeside4.12GjengehoderSkrallegjengeremodeller00-R12-R11-RBritiskeoginternasjonalestandarderKatalognr.Nominellrrstrrelsein.181438123411141122Modellnr.OO-RBSPTLegeringH.GJ.657056571065715657206572565730HyhastighetH.GJ.657656577065775657806578565790Modellnr.12-RBSPTLegeringH.GJ.659506595565960659656597065975659806598565990HyhastighetH.GJ.660406604566050660556606066065Plastbelagt836778368283687836928369783702BSPPLegeringH.GJ.49932499374994249947499524996249967Modellnr.11-RBSPTLegeringH.GJ.655506555565560655656557065575655801255312558HyhastighetH.GJ.6562065625656306563565640HyhastighetV.GJ.130281303313038130431304813053130581306313068BSPPLegeringH.GJ.6568065685656906569565700BritiskeoginternasjonalestandarderKatalognr.Nominellrrstrrelsemm20mm25mm32mm40mmModellnr.11-RISOlegeringH.GJ.75005750107501575020Allegjengehoderkommerkomplettmedutvalgtegjengebakkerogerabrikkinnstilt.nUthevedegjengehodermmonteresmedinkludertegjengebakker.Alletilsvarendegjengeresettomattergjengehoderskrallesettskrallehndtakogspesifsertegjengebakker. 4.7GJENGINGSeside4.12RrgjengebakkerSkrallegjengemodellOO-R11-R12-RO-Rellertreveisrrgjenger30A31AGjengebakkematerialeeller-typeKatalognr.Nominellrrstrrelsegjengerpr.tomme18-2714-1838-1812-1434-141-1112114-1112112-11122-1112NPTNationalPipeTaperstandardrravsmalningLegeringH.GJ.378103781537820378253783037835378403784537850HyhastighetH.GJ.378553786037865378703787537880378853789037895HyhastighetV.GJ.3805038055380603806538070380753808038085HHforrustfrittstlH.GJ.379003790537910379153792037925379303793537940HHforPVCH.GJ.70685706907069570700707057071070715HHomstillbarH.GJ.4970749712497174972249727NPSMNationalPipeStraightMechanicalstandardrrrettmekaniskLegeringH.GJ.379453795037955379603796537970379753798037985BSPTBritishStandardPipeTaperbritiskstandardrravsmalning18-2814-1938-1912-1434-141-11114-11112-112-11LegeringH.GJ.661106611566120661256613066135661406614566150HyhastighetH.GJ.663106631566320663256633066335663406634566350HyhastighetV.GJ.6640566410664156642066425664306643566445HHomstillbarH.GJ.5633756342563475635256367Hyhastighetforplastbelagt924829247792487924929249792542Gjengebakkerkanomstillesigjengehodeforgjengingnrvegg.Kreverbritiskgjengehode.ISOInternationalStandardsOrganizationorganisasjonforinternasjonalestandarderMetallslangensnominellestrrelseimm-gjengestigningimm20-1.525-1.5232-1.540-1.5LegeringH.GJ.85830763058583576315Krevergjengehode11-RISOseside4.6BECBritishElectricalConduit1britiskelektriskmetallslange1Nominellmetallslangestrrelsegjengerpr.tomme12-1858-834-161-16114-16112-14LegeringH.GJ.6615566160661656617066175Krevergjengehode11-RBECForsmrer418seside4.12 4.8GJENGINGSeside4.12GjengehodeModell65R-TCGjenger1-2rr.Holderforkorrektsentreringavarbeidsstykke.Blokkeringsfri.Barehyregjengende.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseKapasitetnominellrrstrrelseVektin.lb.kg3657065R-TCNPTmed1innstiltehyhastighetsgjengebakker1-2271236534565R-TCBSPTmed1innstiltehyhastighetsgjengebakker1-22712396720Metallkoertforgjengerei65R-serien837Modell65R-CGjenger1-2rr.Blokkeringsfridrivmothake.Kamholderforarbeidsstykkesettersegstrakspplass.Barehyregjengende.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseKapasitetnominellrrstrrelseVektin.lb.kg3656565R-CNPTmed1innstiltehyhastighetsgjengebakker1-2251146534065R-CBSPTmed1innstiltehyhastighetsgjengebakker1-22511496720Metallkoertforgjengerei65R-serien837Skrnenderrgjengehoderforskrallegjengermodell65R-Cog65R-TCGjengebakkematerialeeller-typeKatalognr.NPTNationalPipeTaperstandardrravsmalningBSPTBritishStd.PipeTaperbritiskstandardforrravsmalning1til2-1112TPI1til2-11TPIHyhastighetH.GJ.3810066450HHforrustfrittstlH.GJ.38105HHforstpejernH.GJ.38110KreverBSPT-gjengerGjengebakkematerialeeller-typeKatalognr.BSPTBritishStandardPipeTaperbritiskstandardrravsmalningNominellrrstrrelse-gjengerpr.tomme212-113-11312-114-11HyhastighetH.GJ.665356654066550KreverBSPT-gjengerRrgjengebakkerfortvangskoplederrgjengeremodell4PJGjengebakkematerialeeller-typeKatalognr.NPTNationalPipeTaperstandardrravsmalningNominellrrstrrelse-gjengerpr.tommeNPSMNationalPipestandardrrNominellrrstrrelse-gjengerpr.tomme212-83-8312-84-8212-83-8312-84-8HyhastighetH.GJ.3822038225382303823546732467374674246747HHforstpejernH.GJ.38240382453825038255KreverNPSM-gjenger 4.9GJENGINGSeside4.12KonfgurasjoneravtvangskopletgjengerMaskingjengingmedtvangskopletgjengermodell141og161Frontmontert300Bakmontert535Frontmontertgjengemaskin300Brukmedtvangskopletgjenger141og161kreverStativ1206s.4.17Rrstttes.2.5Smrer418s.4.12Drivstang844s.4.10Slyfe758for141s.4.10Stttearmer346for161s.4.10Bakmontertgjengemaskin300Brukmedtvangskopletgjenger141og161kreverStativ1206s.4.17TRISTAND460s.2.2Smrer418s.4.12Universaldrivaksel840As.4.10Frontmontertgjengemaskin535s.4.21Bakmontertgjengemaskin535baremanuellpatronBrukmedtvangskopletgjenger141og161kreverTRISTAND460s.2.2Smrer418s.4.12Universaldrivaksel840As.4.10Frontmontertkompaktgjengemaskin300Brukmedtvangskopletgjenger141kreverSett343s.4.10Frontmontertgjengemaskin1233Brukmedtvangskopletgjenger141kreverSett343s.4.10Bakmontertgjengemaskin1224Brukmedtvangskopletgjenger161kreverUniversaldrivaksel840As.4.10TRISTAND460s.2.2Smrer418s.4.12 4.10GJENGINGSeside4.12SkrnendetvangskopledegjengereModeller141161Modell141gjenger21233124rrmedettsettgjengebakker.Modell161gjenger441256rrmedettsettgjengebakker.bareNPTKlokoplingforhindrerblokkering.Enkeljusteringforavsmalnendeellerrettegjenger.Holderforarbeidsstykkeavkamtypensettersegstrakspplass.Heltinnkapslettvangskopling.Barehyregjengende.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseKapasitetnominellrrstrrelseVektin.lb.kg36620141NPTmed1innstiltehyhastighetsgjenge-bakker212-4884065380141BSPTmed1innstiltehyhastighetsgjenge-bakker212-4884036630161NPTmed1innstiltehyhastighetsgjenge-bakker4-61416439380D-1440Skralleoghndtak9124396725Metallkoertfortvangskopledegjengere141177741620Fettforgirhodemotor105TilbehrtiltvangskopledegjengereUniversaldrivakselmodell840AEnteleskopisk104-127cmdrivakselfordriftavtvangskopledegjengerenr.141og161medgjengemaskiner.DriftavtvangskopletgjengerTvangskopletgjenger141og161ogdettetilbehretgjrdetmuliggjengerrpopptil4og6medgjengemaskiner.Seside4.9Katalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg4250546Justerbarrrsttteside2.52310461122840AUniversaldrivaksel2611819366758Slyfe141medgjengemaskin3001140640005346Stttearmer161medgjengemaskin30010124842405844Drivstang300535Mogeldre5342642415768Drivkoplingsenhet535535Mogeldre2121154587343Sett343pkompakt300oggjengemaskin1233drivstangflgermed94197882Sett141pautomatiskpatron535medvognmedhyklaring125416723Sett141pmanuellpatron535medvognmedhyklaring1254Setteneomfatteralttilbehrforgjengemeden141montertpen535medenvognmedhyklaring.Drivstang844flgerikkemed.Stttearmermodell346Drivstangmodell844Slyfenr.758Rrstttemodell46 4.11GJENGINGSeside4.12RrgjengebakkerTvangskoplederrgjengeremodell141Gjengebakkematerialeeller-typeKatalognr.NPTNationalPipeTaperstandardrravsmalningBSPTBritishStd.PipeTaperbritiskstandardforrravsmalningFasegjengebakker212til4-8TPI212til4-11TPI212til4HyhastighetH.GJ.3812066625HHforrustfrittstlH.GJ.7064070645HHforstpejernH.GJ.38125HHforPVCH.GJ.38130HH3712avfasning38140NSPMNationalPipeStraightMechanicalstandardrrrettmekaniskBrukNPTgjengebakkerogroterstyrestolpeforgjenger180BSPPBritishStandardPipeParallelbritiskstandardrravsmalningBrukBPSTgjengebakkerogroterstyrestolpeforgjenger180KreverBSPT-gjengerTvangskoplederrgjengeremodell161Gjengebakkematerialeeller-typeKatalognr.NPTNationalPipeTaperstandardrravsmalningBSPTBritishStd.PipeTaperbritiskstandardforrravsmalning4til6-8TPI4til6-11TPIHyhastighetH.GJ.3815566620HHforrustfrittstlH.GJ.70655NSPMNationalPipeStraightMechanicalstandardrrrettmekaniskBrukNPTgjengebakkerogroterstyrestolpeforgjenger180BSPPBritishStandardPipeParallelbritiskstandardrravsmalningBrukBPSTgjengebakkerogroterstyrestolpeforgjenger180KreverBSPT-gjenger 4.12GJENGINGSkjreoljeGjengeskjringsoljeKjlernedgjengerogrrveddrift.Fjernermetallresterhurtigere.Forbedrergjengekvaliteten.Reduserergjengemomentet.RIDGIDsgjengeskjringsoljererfrieforklorinogandrehalogenerPCB-stoerogtungmetaller.Komplettmaterialsikkerhetsdatabladertilgjengelig.Katalognr.ContainerstrrelseVektStd.pakkelb.kg11931Femliter5123241153125liter5112235118251240liter48x5l5732604816681480liter96x5l12285579615681600mlspray914421211091Femlitersyntetisk51232411441FemlitersyntetiskbareDanmark51232419611500mlsyntetiskspray146412416205000gramfettforgirhodemotor1ManuelloljepumpeSmrermodell418Hndholdtsmrermodell418ermersolidennnoensinne.Pumpeenhetfor418ogkraftigtankerkonstruertforkeproduktiviteten.Pumpeenhet50meroljeperpumpennnoenandrehndholdtesmrereforlengegjengebakkebrukstid.Energonomiskutlsningskonstruksjonfortongresomredusererbrukertretthet.Sprytestptkraftighusmedsvivelmunnstykkeuteneksponertedelerforlengrebrukstid.KraftigtankSmrermodell418haretpatentanmeldtfestelstvriogls-drypptrausomerenkeltlsepplass.Materialettlerslitasjeerlettereennmetallogrusterikke.Tankenvilikkesprekkeellerlekke.Materialeterssterktatvedvanligbrukvildetikkeoppstbulkervedsttellerformendrin-gerovertid.Dermedpasserdrypptrauetvinkelrettptankenhverenestegang.Integrertformstpthusfjernerlekkasjervedtilkoblingmellomslangeogtank.Praktiskkonstruksjonmedantiskligrepogintegrertkrokforenkelopphenging.SponbrettmlDiameter362mmdybde212mmslangelengde14m.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg73442418Smrermedfemlitergjengeskjringsolje20129472342402Apparatsmrerbestravpumpeslangeogtilbehrsomskruspen45litersoljekanneOljekanneogoljeflgerikkemed21212723324Barehndsmrer11405723274Hndsmrermed54slangeogslangekoblinger21410 4.13GJENGINGHndgjengemaskinGjengemaskinmodell600Enhndholdtkraftigogbrbargjengemaskin.Harenomstillbar115Veller230Vuniversalmotor.Kapasitet18-1146-32mmrr.KonstruertforRIDGID-gjengehodernr.11-R.Ideellforbrukpstedetsomf.eks.monteringavgassrr.TekniskespesifkasjonerMotorUniversell1020Watt230eller115V50-60Hz.BryterKraftigbryteravretypenmedsikkerhetssperrebryter.EgenbryterforforoverbakoverFORWARDREVERSE.GirhusSprytestptaluminium.GirhodeReduksjonsdrevforsylindrisktannhjulogsnekkehjul.HusoghndtakKraftigplastforsterketmedberglass.Spindelhastighet32ominingenbelastning.Kapasitet18-1146-32mmrr.Gjengehoderinkludert11type11-R.Inkludererstttearmmodell601.VektBaregjengemaskin12lbs.5kg.Lengde20in.51cm.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseGjenge-bakkerVektlb.kg13621600Bare230Vmaskin12185513631600Bare115Vmaskin12185514151600BareSveits230Vmaskin12185513571600-C230V12-114medstttearmogbrekoertBSPT3214514171600-C230V12-114medstttearmogbrekoertbareSveitsBSPT3214513661600-C115V12-114medstttearmogbrekoertBSPT32145Tilbehr73442418Smrermedfemlitergjengeskjringsvske209434497601Stttearm313613793MetallkoertStttearmmodell601StandardutstyrForgjengehoder11-Rseside4.5-4.6Forgjengebakkerseside4.7 4.14GJENGINGSeside4.12Modell690medstttearmGjengemaskinmodell690Gjengemaskinmodell690erenlettogkraftighndholdtgjengemaskin.Denerkonstruertforgjenge14-26-50mmrrmedgjengehoder11-R.Modell690erutstyrtmedetkomplettsettavgjengehoder11-R12-2stttearm691ogenholdbarbrekoert.Gjengemaskinmodell690erenperfektlettogbrbargjengemaskinforvedlikeholds-ogreparasjonsarbeideresamtservicerrleggeresomkrever2rrkapasitet.Kapasitet18-26-50mmrr.Vekt19lbs.86kgbaregjengemaskin.Lengde24in.61cm.MotorUniversell1020Wtt230Veller115V50-60Hz.BryterKraftigsperrebrytermedsikkerhetssperresperrerautomatisknrdenutlses.EgenbryterforforoverutlsningFORWARDRELEASE.GirhodeTann-kronhjuldrev.Alleakslerkule-ognllagreermontert.Permanentsmurtlagerhus.GirhusSprytestptaluminium.HusoghndtakHoldbarogkraftigberglassforsterketindustriplast.Spindelhastighet32ominingenbelastning.Gjengehoderinkludert123411141122type11-R.InkludererstttearmModell691.GjengehodeadapterBrukesmed18til114gjengehoder.Brekoert.Vekt85kgbaremaskin.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseGjenge-bakkerVektlb.kg51992690Bare230Vmaskin18348551987690Bare115Vmaskin18348551997690BareSveits230Vmaskin18348541732690-C230V12-2medstttearmogbrekoertBSPT5525041737690-C230V12-2medstttearmogbrekoertbareSveitsBSPT5525041967690-C115V12-2medstttearmogbrekoertBSPT55250Tilbehr73442418Smrermedfemlitergjengeskjringsvske21129843292691Stttearmfor6904382013788Metallkoertfor69013146039187Skrallering111605Modell690medstttearmgjengehoderogbrekofertForgjengehoder11-Rseside4.5-4.6Forgjengebakkerseside4.7 4.15GJENGINGSeside4.12ValgfribrekoertGjengemaskinmodell700Kraftighndholdtgjengemaskin.Omstillbarefunksjoner1100W115Veller230Vuniversalmotor.Kapasitet18-26-50mmrr14-18-25mmboltmedgjengehoderOO-RB.KonstruertforRIDGID-gjengehodernr.12-R.AndreRDIGID-gjengehoderOO-ROO-RB11-Rbrukesmedadaptere.Brukesogsmed258258XL-rrkuttere.TekniskespesifkasjonerMotorUniversell1100W230Veller115V50-60Hz.BryterOmstillbartopoletomkopler.GirhodeTann-kronhjuldrev.Fjrbelastetmothakeforadapter.Spindelgiravherdetstl.HusStptaluminium.Spindelhastighet26-30ominingenbelastning.Kapasitet18-26-50mmrr.14-18-25mmboltmedgjengehoderOO-RB.Vekt25lbs.11kgbaregjengemaskin.Lengde2814717cm.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseGjenge-bakkerVektlb.kg46832700115V25-60HzBSPT30341412651700230V25-60HzdobbeltisolertBSPT30341416251700-C115V25-60Hz12-2BSPTBSPT81123716241700-C230V25-60Hz12-2BSPTBSPT811237Tilbehr42600770AdapterforOO-RogOO-RB438242605771AdapterforO-R438242610772Adapterfor11-RogR-20018-114438242615773Adapterfor111-R2316142620774Innerrkantdrevadapter-151624mmfortvangskopletgjenger141438242625775Stttearmfornr.70011542950B-171-XMetallkoertfornr.700ogtilbehr283413700-Comfattergjengehoder12-R12-2brekoertogstttearmnr.775.Brukstttearmmodell775tilbidratilmotvirkedreiemomentvedgjengingavrrmed1ogstrreidiameter. 4.16GJENGINGSeside4.12Gjengemaskinmodell300Baregjengemaskinmodell300RIDGID-hastighetspatron.Universell15kWomstillbarmotorenfaset.Kapasitet18-26-50mmrr212-465-100mmmed141og4-6100-150mmmed161tvangskopletgjenger16114-26-52mmstang.Innfeltavprevers-bryterOnOReverse.IdeellforbrukmedRIDGID-rillemaskinseside5.1Konverterengjengemaskin300tilenbrbargjengemaskinseside4.17TekniskespesifkasjonerMotorUniversell15kWomstillbarmotorenfaset230Veller115V50-60HzBryterKraftigForoveravrevers-bryterFOROFFREVogintegrertfotbryter.ChuckRIDGID-hastighetschuckmedutskiftbarevippekjefter.Spindelhastighet38omin.SentreringsanordningbakKamfunksjondreiermedchuck.StttestangKraftig2.Katalognr.Modellnr.MotorKapasitetHastig-hetominVektin.lb.kg60082300230V25-60Hzuniversell18-2389643560077300115V25-60Hzuniversell18-2389643510031300A230V25-60Hzuniversell18-238954310041300A115V25-60Hzuniversell18-2389543Tilbehr423601206Stativforgjengemaskin300311414257532TransportrforgjengemaskinerogrrbenkerTRISTAND14146568815311Vognmedspaknr.312156842385312Vognensmatespak31442365341Avgraderforvognnr.311medspak73273442418Smrermedfemlitergjengeskjringsolje21129842370360Freserforvognnr.3118123997070811ABareuniverseltBSPTgjengehodemedH.P.barehyregjengende12125797080815ABareselvpnendeBSPTgjengehodebarehyregjengende13126168160819Komplettnippelchuck12-2BSPT15-50mm1011248226381452Verktybrettmedklipsp62744715E1666XKjeftinnsatssett120297365Kjeftinnsatserforbelagtrr120246660E-863V.-H.GJ.opprmmerkonus73241620Fettforgirhodemotor105 4.17GJENGINGSeside4.12Komplettgjengemaskinmodell300Gjengehoderog-bakkerKuttermodell360Vognmodell311medspakAvgrader341Stativmodell1206Verktybrettmodell1452medklipspSmrermodell418Transportrmodell32Brettmodell1452StandardutstyrGjengemaskinmodell300medfotbryter.Modell811Aeller815Auniversalgjengehode.12-34universalsettavlegertegjengebakker.1-2universalsettavlegertegjengebakker.Freser360Kapasitet18-26-50mmrr14-788-22mmstangmedhjulF-3516-18-25mmmedkuttehjulE-1032.Avgrader341Positivtlsendekonusmedfemrillerhyregjengende18-26-50mm.SpesialavgraderkonusE863medH.-V.GJ.-kombinasjonertilgjengelig.Vognmodell311medspak.Stativmodell1206.Smrermodell418elleroljepanne330.Katalognr.Modellnr.MotorSmrerRrgjengings-kapasitetHastighetominGjengehodeVektin.Hurtigp-nende811ASelvpnende815Alb.kg12891300C115V25-60Hzuniversellmanuellsmring41818-2381878512881300CA230V25-60Hzuniversellmanuellsmring41818-2381858413181300AC115V25-60Hzuniversellautomatisksmring33018-238209129513191300AAC230V25-60Hzuniversellautomatisksmring33018-2382091295Forgjengehoderseside4.16Forgjengebakkerseside4.30-4.32Oljepannnemodell330 4.18GJENGINGSeside4.12Automatiskgjengemaskinmodell535AKapasiteterRr18-26-50mm212-465-100mmmedtvangskopletgjenger141.Bolt14-28-52mmrr.Modell535Abeholderverktyetsrobusthetogleggertilegenskapersomgjrgjengingenmerproduktiv.Etstortsponbrettogoljetankgjrmodell535Aideellforlengreuavbruttgjenging.Modell535Aharenvognmedhyklaringsomgjrgjengeskjringenenklereogetsjenersttoppdekselomrdesomerideeltforhaverktyogarbeidsrelatertematerialerforhnden.Modell535Aerkonstruertrundtmaksimumdriftstidmeddeoppgraderingenesomermestrelevantforfagfollksomjobbermedrr.Brukerekanogsdrafordelavatdelenetilmanuellmodell535automatiskmodell535AogannetRIDIGID-utstyrerlike.FunksjonerAutomatiskchuck.Spindelhastighet36universellellerelektrisksvitsjet3570trefaset.Storoljetankp66l.Stortsponbrett.Sjenersttoppdekselomrdeforhaverktyogfesterforhnden.Vognmedhyklaring.Kanbrukesmedtvangskopletgjengermodell141.Brukermodell815Aselvpnendeellermodell811Ahurtigpnendegjengehoder.Lengdemlingforraskognyaktigavskjring.TekniskespesifkasjonerMotorValgmellomuniversell15kWellertrefasetinduksjonsmotor13517kW.BrytereForoveravreversFOROFFREVogintegrertsikkerhetsfotbryter.PatronAutomatiskmedreomstillbaresmiddekjefter.SentreringsanordningbakAutomatiskbaresentrering.KuttereSelvsentrerendehelytende.Totilgjengeligemodeller-nstandard.Kuttehjulmodell82018-26-50mmrrkapasitet14-18-25mmboltkapasitet.-Tovalgfrie.Kuttehjulmodell82112-215-50mmrrkapasitet.Sebestillingsskjemaet.Spindelhastighet36universellellerelektrisksvitsjet3570trefaset.AvgraderH.GJ.femrillerskonus18-26-50mm.OljepumpeSelvfyllenderotoroljepumpe.H.-V.GJ.kombinasjonsavgraderertilgjengelig.535Amedvalgfrittmaskinstativ200AStandardutstyrbaremaskinFreserModell820AvgraderModell341Olje5lgjengeskjringsvskeReservefresehjulE-1032Tosekskantnkler532316MaskinkomplettBaremaskinplussGjengehodemodell811-Aeller815-A.Gjengebakker12-34BSPT-legering1-2BSPT-legeringuniversell12-34BSPTHS1-2BSPTHSinduksjon 4.19GJENGINGSeside4.12Brukhyhastighetsgjengebakkervedgjengingi45ominellermer.Katalognr.Modellnr.MotorRrgjengings-kapasitetHastighetominGjengehodeVektin.Hurtigp-nende811ASelvpnende815Alb.kg96067Bareautomatiskchuck535230V25-60Hzuniversell18-2362553411696072Bareautomatiskchuck535115V25-60Hzuniversell18-2362553411696057Bareautomatiskchuck535400V50Hztrefasetinduksjon18-235702553415233471Automatiskchuck535Komplett12-2BSPT230V25-60Hzuniversell18-23626912233481Automatiskchuck535Komplett12-2BSPT115V25-60Hzuniversell18-23626912233491Automatiskchuck535Komplett12-2BSPT230V25-60Hzuniversell18-23626912233501Automatiskchuck535Komplett12-2BSPT400V50Hztrefasetinduksjon18-235703481415833511Automatiskchuck535Komplett12-2BSPT400V50Hztrefasetinduksjon18-2357034814158ValgfriemaskinstativerModell200AmedstlkabinettModell150AModell100AMaskintilbehrtilmodell535AKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg42365341Avgrader6343142390820Kuttehjul8123992457100AUniverseltfot-ogbrettstativ7534592462150AUniverselthjul-ogbrettstativ10346792467200AUniverselthjul-ogkabinettstativ10474568160819Komplettnippelchuck12-2BSPT10124841620Fettforgirhodemotor10535867839Adaptersettfornippelchuck81916127597882535AMonteringssett141125412138535ASettforvenstregjenging21212424854UGjengehodeholder81239424906UGjengehodeholder12125797065811ANPT-gjengehodeHurtigpnendeH.GJ.12125797075815ANPT-gjengehodeSelvpnendeH.GJ.135923297856BSPT-gjengehodeHurtigpnendeV.GJ.12126797070811ABSPT-gjengehodeHurtigpnendeH.GJ.V.GJ.12126797080815ABSPT-gjengehodeSelvpnendeH.GJ.136997045531BoltgjengehodeHurtigpnendeH.GJ.V.GJ.14-17123497050532BoltgjengehodeHurtigpnendeH.GJ.V.GJ18-2941GjengebakkerForalleuniversellerr-ogboltgjengebakkerogalleboltgjengebakker500Bsesider4.31-4.32.Stlkabinettetsegenskaper17-kalibersstlveggerogsveisetkonstruksjon.Treoppbevaringshyllertoinnvendigognutvendig.Overdimensjonertfoldedrmedstlls.Utskjringerforoppbevaringavstrmmledningogfotbryter.Totappepluggerforenkelrengjring. 4.20GJENGINGSeside4.12Modell535GjengemaskinKapasiteterRr18-26-50mm212-465-100mm4-6100-150mmmedtvangskopletgjenger141og161.Bolt14-26-52mm.Modell535beholderbransjeverktyetsrobusthetogleggertilegenskapersomgjrgjengingenmerproduktiv.Etstortsponbrettogoljetankgjrmodell535Aideellforlengreuavbruttgjenging.Modell535harenvognmedhyklaringsomgjrgjengeskjringenenklereogetsjenersttoppdekselomrdesomerideeltforhaverktyogarbeidsrelatertematerialerforhnden.Modell535erkonstruertrundtmaksimumdriftstidmeddeoppgraderingenesomermestrelevantforfagfollksomjobbermedrr.Brukerekanogsdrafordelavatdelenetilmodell535automatiskmodell535AogannetRIDIGID-utstyrerlike.FunksjonerStortoljefatp66l.Stortsponbrett.Sjenersttoppdekselforhaverktyogfesterforhnden.Vognmedhyklaring.Hastighetschuckmedvippekjeftsomsentrereroggriperarbeidsstykketumiddelbart.Kanbrukesmedtvangskopletgjengermodell141og161.Brukergjengehoderavselvpnendemodell815Aelleravhurtigpnendemodell811A.Lengdemlingforraskognyaktigavskjring.TekniskespesifkasjonerMotorValgmellomuniversell15kWellertrefasetinduksjonsmotor13517kW.BrytereForoveravreversFOROFFREVogintegrertsikkerhetsfotbryter.ChuckHastighetspatronmedutskiftbarevippekjeftinnsatser3.SentreringsanordningbakKamfunksjonsomdreiermedpatronen.KuttereSelvsentrerendehelytende.Totilgjengeligemodeller-nstandard.Kuttehjulmodell82018-26-50mmrrkapasitet14-18-25mmboltkapasitet.-Tovalgfrie.Kuttemodell82112-215-50mmrrkapasitet.Sebestillingsskjemaet.Spindelhastighet36universellellerelektrisksvitsjet3570trefaset.AvgraderH.GJ.femrillerskonus18-26-50mm.OljepumpeSelvfyllenderotoroljepumpe.H.-V.GJ.kombinasjonsavgraderertilgjengelig.StandardutstyrbaremaskinKutterModell820AvgraderModell341Olje5lgjengeskjringsoljeReservefresehjulE-1032Tosekskantnkler532316MaskinkomplettBaremaskinplussGjengehodemodell811-Aeller815-AGjengebakker12-34BSPT-legering1-2BSPT-legeringuniversell12-34BSPTHS1-2BSPTHSinduksjonModell535Brukalltidrenoljeavhykvalitetfordebestegjengeresultatene. 4.21GJENGINGSeside4.12Katalognr.Modellnr.MotorRrgjengings-kapasitetHastighetominGjengehodeVektin.Hurtigp-nende811ASelvpnende815Alb.kg96052Baremanuellchuck535230V25-60Hzuniversell18-2362553411696062Baremanuellchuck535115V25-60Hzuniversell18-2362553411696047Baremanuellchuck535400V50Hztrefasetinduksjon18-235702553411666630Manuellchuck535Komplett12-2BSPT230V25-60Hzuniversell18-23625111410971Manuellchuck535Komplett12-2BSPT115V25-60Hzuniversell18-23625111410981Manuellchuck535Komplett12-2BSPT230V25-60Hzuniversell18-23625111412441Manuellchuck535Komplett12-2BSPT400V50Hztrefasetinduksjon18-2357034815812451Manuellchuck535Komplett12-2BSPT400V50Hztrefasetinduksjon18-23570348158Nr.200AmedstlkabinettNr.150ANr.100AValgfriemaskinstativerMaskintilbehrtilmodell535Katalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg42365341Avgrader6343142390820Kuttehjul8123997365Kjeftinnsatserforbelagtrr120292457100AUniverseltfot-ogbrettstativ7534592462150AUniverselthjul-ogbrettstativ10346792467200AUniverselthjul-ogkabinettstativ10474558007Brakettformaskinstativadapterformodeller535bygdfr1996177796517MJ-1Settforvenstregjenging535M3121642415768Drivkoplingsenhetfor141modell53521211167234135Drivkoplingsenhetforvognmedhyklaringfor141modell535M125542405844Drivstangfor1415342651005819Komplettnippelchuck12-210124841620Fettforgirhodemotor105Stlkabinettetsegenskaper17-kalibersstlveggerogsveisetkonstruksjon.Treoppbevaringshyllertoinnvendigognutvendig.Overdimensjonertfoldedrmedstlls.Utskjringerforoppbevaringavstrmmledningogfotbryter.Totappepluggerforenkelrengjring.TilbehrGjengehoderog-bakker.side4.25-4.30Gjengehodeholdere.side4.25Stativertretilgjengeligemodeller.Gjengeskjringsolje.side4.12Chuck.side4.33 4.22GJENGINGSeside4.12Kompaktgjengemaskinmodell300KapasitetRr18-26-50mm.Bolt14-26-52mm.FunksjonerPvistkraftigytelse.Lettbrbarkonstruksjon.Raskttransportereogsetteopp.Komplettoljesystemmedjusterbarytkontroll.Allsidighetforgjengingogrilling.Stilledrift.TekniskespesifkasjonerMotor17kWuniversell25-60Hz.MotorkontrollForoveravreversFOROFFREVkraftigmedintegrertogroterendefotbryter.Spindelhastighet38omin.ChuckHammerchuckmedutskiftbarevippekjeftinnsatser.SmresystemGjennomhodetmedenintegrertoljebeholder.Selvfyllenderotorpumpemedkonstantyt.KutterModell360notskjringselvsentrerendehelytende.AvgraderModell34418-2femrillerskonusbarehyregjengende.StandardutstyrKompaktgjengemaskinmedfotbrytermodell300nmodell815ABSPT18-2selvpnendegjengehode.Ettsett12-34universalgjengebakkeravlegering.Ettsett1-2universalgjengebakkeravlegering.nkutteravmodell360medkuttehjulE-1032.navgraderavmodell344.Olje5lgjengeskjringsvske.Katalognr.Modellnr.MotorRrgjengings-kapasitetHastighetominSelvpnendegjengehode815AVektin.lb.kg50697Kompakt300230V25-60Hzuniversell18-23815470050692Kompakt300115V25-60Hzuniversell18-23815470020391Kompakt300DK230V25-60Hzuniversell18-238154700 4.23GJENGINGSeside4.12Kompaktmodell300medvalgfriSammenleggbartstativmedhjulmodell250Katalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kgGjengehoder97080815A18-2BSPTselvpnendeH.GJ.135945322815A18-2BSPTselvpnendeH.GJ.eur.RT135997075815A18-2NPTselvpnendeH.GJ.135997070811A18-2BSPThurtigpnende125497065811A18-2NPThurtigpnendeH.GJ.13599704553114-1bolthurtigpnendeH.-V.GJ.8369705053214-2bolthurtigpnendeH.-V.GJ.941Tilbehr67662Rilleadapterbrakettforgjengemaskinversjon300av9163013668160819Chuck12-2BSPT10.54841620Fettforgirhodemotor105Stativerseside4.2458077250Sammenleggbartstativmedhjul4521092457100AUniverseltfot-ogbrettstativ7534592462150AUniverselthjul-ogbrettstativ10346792467200AUniverselthjul-ogkabinettstativ164745 4.24GJENGINGSeside4.12GjengemaskinstativerModell150AModell200AmedstlkabinettModell100AModell250StativerStativerforenhverdriftssituasjonertilgjengelig.Sammenleggbartstativmodell250medhjulgirktmanvrerbarhetogproduktivitetifelten.Pneumatiskestemplergjrdetmulighevemaskinentilarbeidshydemedminimalinnsats.Ikkeegnettilbrukmedrillemaskinerellertvangskopletgjenger141.StativerKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg92457100AUniverseltfot-ogbrettstativ7534192462150AUniverselthjul-ogbrettstativ10346792467200AUniverselthjul-ogkabinettstativ10447258077250SammenleggbartstativmedhjulforRIDGIDkompakt300og12334521022563Stlkabinett42193 4.25GJENGINGSeside4.12Nr.532BoltgjengehodeNr.811AHurtigpnendegjengehodeNr.815ASelvpnendegjengehodeGjengehodenr.555ValgfriegjengehoderKatalognr.Modellnr.Gjengehodebeskrivelsepnings-metodeGjengeret-ningOljegjen-nomhodetBruktegjengebakkerRretskap.Boltenskap.BruktpVektlb.kgMaskinensNPT-gjengehode97065811AUniversellH.P.H.GJ.JaUniv.18-214-2R12125797075815AUniversellS.P.H.GJ.JaUniv.18-214-2R135923282842UniversellH.P.V.GJ.JaUniv.18-2R12125710491555555H.P.H.GJ.JaDobbelbolt18-34R836MaskinensBSPT-gjengehoder97070811ABritiskuniversellH.P.H.GJ.JaUniv.18-214-2R12125797080815ABritiskuniversellS.P.H.GJ.JaUniv.18-214-2R135945322815ABritiskuniverselleur.RTS.P.H.GJ.JaUniv.18-214-2R135923297856BritiskuniversellS.P.V.GJ.JaUniv.18-2R12125710491555555H.P.H.GJ.JaDobbelbolt14-34R836Maskinensboltgjengehoder97045531BoltH.P.H.-V.GJ.Ja500B14-1R7123497050532BoltH.P.H.-V.GJ.Ja500B114-2R941MaskinerR1233535-535Aog300kompakt300og300-Amedvogn.H.P.HurtigpnendeVipputlserspakenmanueltfortautgjengebakkenenrgjengelengdenerskret.S.P.SelvpnendeAvtrekkerfotentrekkergjengebakkeneautomatiskutnrgjengelengdenerskret.Gjengehodenr.811Aerstattergjengehodernr.811ognr.841.Gjengehodenr.815Aerstattergjengehodernr.815ognr.845.Gjengehodenr.555erstatternr.515.MerkBritiskegjengehoderbrukerbarebritiskegjengebakker.MerkGjengehoder531og532erstattergjengehode500B.Individuellemaskingjengehoderomfatterikkegjengebakker.GjengehodeforskjellerSelvpnendeAutomatiskutlsningforgjentakendegjengeantall.HurtigpnendeManuellutlsningforbrukerspesisertegjengelengder.BoltMentforboltgjenger.GjengehodeholdereForallemasknigjengehoderKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg424854UFirehoder81239424906USekshoder121257Nr.856842Universalgjengehode 4.26GJENGINGSeside4.12Gjengemaskinmodell1233KapasiteterRr14-38-80mm212-465-100mmmedtvangskopletgjenger141.Bolt10-52mmopptil30RC.FunksjonerGjenger14-3rrved36omin.Konstantogkorrektsmringavgjengebakkerogarbeidsstykkermedsmringgjennomhodet.PasserforbrukmedRIDGID-rillemaskin916918og975.TekniskespesifkasjonerMotor17kWuniversell50-60Hz.BrytereReversAvForoverReverseOForwardkraftigintegrertogroterendefotbryter.Spindelhastighet36omin.ChuckHammerchuckmedutskiftbarevippekjeftinnsatser.SentreringsanordningbakKamfunksjon.KutterModell76314-3selvsentrerendemedkuttehjulE-1032.AvgraderModell74314-3femrillers.SmresystemJusterbarstrmgjennomhodetmedenintegrertoljebeholder.Selvfyllenderotorpumpemedkonstantyt.Katalognr.Modellnr.MotorKapasitetBSPTHastighetominGjengehodeVektin.Selvpnende815ASelvpnende928lb.kg202151233230V50-60Hzuniversell18-3361781281202201233115V50-60Hzuniversell18-3361781281552121233230V50-60Hzuniversell18-2361561271StandardutstyrGjengehoderModell815A18-2BSPTmodell928A212-3BSPT.Gjengebakker12-34BSPT-legering.1-2BSPT-legering.212-3BSPThyhastighet.KutterModell76314-3selvsentrerendemedkuttehjulE-1032.AvgraderModell74314-3femrillers.Olje5litergjengeskjringsolje. 4.27GJENGINGSeside4.12Stativmodeller1233Katalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg92457100AUniverseltfot-ogbrettstativ7534192462150AUniverselthjul-ogbrettstativ10346792467200AUniverselthjul-ogkabinettstativ10447258077250SammenleggbartstativmedhjulforRIDGIDkompakt300og12334521022563Stlkabinett42193Gjengehoderformodell1233Katalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg97080815A18-2BSPTselvpnendeH.GJ.135945322815A18-2BSPTselvpnendeH.GJ.eur.RT135997075815A18-2NPTselvpnendeH.GJ.135997070811A18-2BSPThurtigpnende125497065811A18-2NPThurtigpnendeH.GJ.13599704553114-1bolthurtigpnendeH.-V.GJ.8369705053114-2bolthurtigpnendeH.-V.GJ.94193562928212-3BSPTselvpnendeH.GJ.188254437728212-3NPTselvpnendeH.GJ.1882Rrgjengebakker212-3for14-2sesider4.30-4.31Gjengebakkematerialeeller-typeBSPTNPTNominellrrstrrelsetommexTPI212x3x11TPI212x3x8TPIHyhastighetH.GJ.5137754452Nr.200AmedstlkabinettNr.150ANr.100AValgfriemaskinstativer 4.28GJENGINGSeside4.12Gjengemaskinmodell1224KapasiteterRr14-48-100mm4-6100-150mmmedtvangskopletgjenger161.Bolt14-26-52mm.FunksjonerGjenger14-2rrved36ominog212-4ved12omin.Modell1224gjengeretbredtrrutvalginkludertsvartegalvaniserteogplastbelagterrsammenmedrustfrittstlIMCogmetallslangefortungveggsamtstangopptil30RockwellC.Eninduksjonsmotorsikrerlydnivergodtinnenforgrensenefastsattavregulerendemyndigheter.Enspesiellkondensatorstartet-kjrtmotorlarmodell1224gjengeetkomplettmaterialutvalghvorspenningsfallforventes.14-2universalgjengehode212-4skrnendegjengehodemuliggjrfresingavavsmalendeellerretteNPTNPSM-ellerBSPTBSPP-gjenger.Konstantogkorrektsmringavgjengebakkerogarbeidsstykkermedsmringgjennomhodet.TekniskespesifkasjonerMotor11kWenfaset50Hzinduksjonstype.BrytereReversavforoverReverseOForwardkraftigroterendeogintegrertfotbryter.Spindelhastighet36-12omin.GirkasseGirkassemedtohastigheterogutvekslingsforholdptretilen.ChuckHammerchuckmedutskiftbarevippekjeftinnsatser.SentreringsanordningbakKamfunksjon.KutterModell764helytendeselvsentrerende14-4medkuttehjulF-229.AvgraderModell74414-4kniv.SmringGjennomgjengehode.PumpeSelvfyllenderotortypeautomatiskreverserendekonstantyt.Modell1224Katalognr.Modellnr.MotorKapasitetBSPTHastighetominGjengehodeVektin.Selvpnende911Selvpnende914lb.kg261071224230V50HzinduksjonBSPT14-43612463210261121224115V50HzinduksjonBSPT14-43612463210314421224230V50HzinduksjonNPT14-43612Gjengehode711Gjengehode714463210StandardutstyrGjengemaskinmodell1224medfotbryternmodell714914212-4skrnendeselvpnendegjengehode.nmodell71191114-2selvpnendeuniversalgjengehode.Ettsett12-34legerteuniversalgjengebakker.Ettsett1-2legerteuniversalgjengebakker.Ettsett212-4hyhastighetsgjengebakker1224.Stativmodeller1224Katalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg92457100AUniverseltfot-ogbrettstativ7534592462150AUniverselthjul-ogbrettstativ10346792467200AUniverselthjul-ogkabinettstativ16474522563Stlkabinett42193nkutteravmodell764.navgraderavmodell744.EttreservefresehjulF-229.Olje5litergjengeskjringsolje.Tre3sekskantnkler.VerktyogutstyrFiresekskantnklerkraftigkuttehjulF-22934kombinasjonsnkkelverktykasse. 4.29GJENGINGSeside4.12Skrnendegjengehodemodell714914.Modell541Modell542Modell713Modell913Gjengehoderformodell1224Katalognr.Modellnr.BeskrivelseKapasitetVektin.lb.kg26132711UniversellselvpnendeH.GJ.NPT14-212145626152714SkrnendeselvpnendeH.GJ.NPT212-43013626137911UniversellselvpnendeH.GJ.BSPT14-212145626157914SkrnendeselvpnendeH.GJ.BSPT212-43013626162541HurtigpnendeboltH.GJ.V.GJ14-17123426167542HurtigpnendeboltH.GJ.V.GJ118-29144255447725Gjengehodefornotskjringomfatterikkegjengebakker212-43013657497212-312notgjengebakkesett212-3122141057507212-312barenotbor574924notgjengebakkesett42141057502Bare4notbor55452766Knivfreser34-42195MerkGjengehoderomfatterikkegjengebakker.Alegjengehodersmresgjennomhodet.Rrgjengebakker212-4for14-2sesider4.30-4.31Katalognr.BeskrivelseKapasitetVektin.lb.kg26192HHNPT-gjengebakker1224212-42141033642HHBSPT-gjengebakker1224212-42141031827HHNPT-gjengebakker1224forplastbelagtrr212-42141031832HHBSPT-gjengebakker1224forplastbelagtrr212-42141032237HHNPT-gjengebakker1224forPVC212-421032242HHBSPT-gjengebakker1224forPVC212-421033057HHNPT-gjengebakker1224forrustfrittstl212-42103307245fasegjengebakker1224212-42103307712243712fasegjengebakker212-421044992Fasestyrersett1224212-421044997122437Bare12fasebor45002Bare45fasebor1224MerkNPSMBSPP-gjengerlagesmedNPTBSPTvedjusteregjengehodet.Sehndbokenfornrmereopplysninger.TilbehrKatalognr.Modellnr.BeskrivelseKapasitetVektin.lb.kg2621276414-4kuttehjul19862621774414-4knivavgrader13593457714-4avgraderkniv120226187KjeftinnsatsogrillesettforPE-belagtrr140151005819Nippelpatronseside4.3312-210124834157419212NPT-nippelpatron51225341624193NPT-nippelpatron51225341674194NPT-nippelpatron5122534172419212BSPT-nippelpatron51225341774193BSPT-nippelpatron51225341824194BSPT-nippelpatron5122561122840AUniversaldrivaksel3114126707Girfett1224og1822105 4.30GJENGINGSeside4.12RrgjengebakkerformaskingjengehoderRrgjengebakkertilbrukiuniversalgjengehodermodell504A711713811A815A816817og842NPTNPSMNominellrrstrrelsegjengerpr.tommeNominellrrstrrelsegjengerpr.tommeGjengebakkematerialeeller-type18-2714-38-1812-34-141-2-111218-2714-38-1812-34-141-2-1112LegeringH.GJ.47735477404774547750HyhastighetH.GJ.4775547760477654777047845478504785547860HyhastighetV.GJ.39587478104781547820HHforrustfrittstlH.GJ.47775477804778547790HHforstpejern70740HHforPVCH.GJ.7074570750HHforplastbelagtrrH.GJ.5001231822Krevervenstregjengetgjengehodemodell.MerkBrukHHforPVSogH.GJ.formessingrr.KreverNPT-gjengehodemodell.Rrgjengebakkertilbrukibritiskeuniversalgjengehodermodell504A811A815A816817856911og913BSPTBSPPNominellrrstrrelsegjengerpr.tommeNominellrrstrrelsegjengerpr.tommeGjengebakkematerialeeller-type18-2814-38-1912-34-141-2-1118-2814-38-1912-34-141-2-11LegeringH.GJ.66655666601895118961HyhastighetH.GJ.6675066755189711898166795668006680566810HHforrustfrittstlH.GJ.gull6677066775570825708766830HHV.GJ.6684566850HHforPVCH.GJ.7075570760HHforPE-belagtH.GJ.2399623986Kreverbritiskgjengehodemodell.MetallslangegjengebakkerforuniversalgjengebakkerISOBECNominellmetallslangestrrelsestigningimmNominellmetallslangestrrelsegjengerpr.tommeGjengebakkematerialeeller-type16-32mm-1540-63mm-1512-58-1834-114-16112-212-14LegeringH.GJ.5064550650667006670566710Gjengebakkerfordobbelgjengehodemodell514V.GJ.515H.GJ.555H.GJ.og12-34NPTBSPTNominellrrstrrelsegjengerpr.tommeNominellrrstrrelsegjengerpr.tommeGjengebakkematerialeeller-type18-2714-38-1812-34-1414-38-1912-34-14LegeringH.GJ.47875478806695566880HyhastighetH.GJ.4788547890478956690523297HHforrustfrittstlH.GJ.47900479054791066920Ikkebrukuliketypergjengebakker.Deerskjrtsometsett. 4.31GJENGINGSeside4.12RrgjengebakkerogboltgjengebakkerformaskingjengehoderBoltgjengebakkerforuniversellegjengehodergjengehodemodell504A711811A815A816817og911UNCUNFBSWStangstrrelsegjengerpertommeH.GJ.hyhastighetStangstrrelsegjengerpertommeH.GJ.hyhastighetStangstrrelsehyregjengerpertommeHyhastighet14-204821514-284829514-2067880516-1848220516-186788538-164822538-244830538-1667890716-1448230716-2048310716-1412-134823512-204831512-1267900916-1248240916-1848320916-126790558-114824558-184832558-116791034-104825034-164833034-106791578-94825578-144833578-9679201-8482601-14NS483401-867925118-7482651-1248375118-7114-748270118-1248345114-767935138-648275114-1248350138-6112-648280138-1248355112-667945134-548285112-1248360134-52-412482902-412Kreverbritiskgjengehodemodell.Boltgjengebakkerforgjengehodemodell500B532og5428UNStangstrrelsegjengerpertommeH.GJ.hyhastighet118-849215114-849220138-849225112-849230134-849240178492452-84925012UN2-849345FasegjengebakkerForfasegjengingavrrfrsveising.Etsettfasegjengebakkerbestravtrestyresegmenterogetskjresegment.Katalognr.BeskrivelseRrstrrelseBruktigjengehodeVektin.lb.kg521923712fasegjengebakkesett12-34Universell105509603712fasegjengebakkesett1-2Universell1055220245fasegjengebakkesett12-34Universell1055096545fasegjengebakkesett1-2Universell105NotgjengebakkerHvisduvilskjrenotgjengerirrforkoplingeravmekanisktypemdurdfredegmedskjemaetforstrrelseroginformasjonomgjengehode.Katalognr.BeskrivelseRrstrrelseBruktigjengehodeVektin.lb.kg52217Notgjengebakkesett12-34Universell10550985Notgjengebakkesett1-2Universell105Merk212-4fasegjengebakkerertilgjengeligforgjengemaskinmodell1224.Setilbehrformodell1224.MerkUniversalgjengebakkerpassertilalleuniversalgjengehoder.Oppbevargjengebakkerforrustfrittstlseparatfradesombrukesmedsvartjernforunngmaterialkontaminasjon. 4.32GJENGINGSeside4.12Forbrukmedgjengehodemodell531541og500B14-1Forbrukmedgjengehodemodell532542og500B118-2Boltgjengebakkerforgjengehodemodell500Band531532541og542fortsattUNCUNFStangstrrelsegjengerpertommeH.GJ.HyhastighetV.GJ.HyhastighetStangstrrelsegjengerpertommeH.GJ.Hyhastighet14-204860514-2848690516-184861048915516-244869538-16486154892038-2448700716-144862048925716-204870512-13486254893012-2048710916-124863048935916-184871558-11486354894058-184872034-10486404894534-164872578-9486454895078-14487301-848650489551-1248735118-748655489601-14NS49305114-74866048965118-1248740138-64866548970114-1248745112-64867048975138-12134-548675112-12487552-4124868048985BSWStangstrrelsegjengerpertommeH.GJ.Hyhastighet14-20516-1838-1667615716-146762012-1267625916-1258-116763534-106764078-9676451-867650118-767655114-767660138-667665112-6158-567675134-5178-412676852-412Gjengebakkerforarmeringsjernforbrukigjengehodemodell500B531532541og542KatalognrUNCH.GJ.HyhastighetArmeringsjern-strrelsegjen-gerpertommeH.GJ.HyhastighetArmeringsjernstr-relsegjengerpertomme3407738-1679120118-73408212-1385855138-63408758-113409234-10858501-8Forbrukmedgjengehodemodell532542og500B118-2AcmeS.I.SerieAmetriskSerieBmetriskISOInternasjonalestandarder.Org.StangstrrelsegjengerpertommeH.GJ.HyhastighetStangstrrelsegjengestigningH.GJ.HyhastighetV.GJ.HyhastighetStangstrrelsegjengestigningH.GJ.HyhastighetStangstrrelsegjengestigningH.GJ.Hyhastighetin.mmin.mmin.mmM6104979549845M61050040M71049850M710M812549805M812550050M9125M9125M101549815M101050560M101550060M11154982049870M111534-649610M121754982549875M121585865M1217550070M142049830M1415M142050075M162049835M161550575M162050080M18254984049890M182550085M20255048049895M201550585M202550090M22255048549900M221550590M2225500951-549585M24305049049905M242085870M243050100M253050495M273050105M263076797M303550110M273050500M2720M333550115M30355050549915M3020M364050120114-549600M333550510M394050125M36405051549925M424550130138-4M39405052049930M4545M424550525M485050140M454550530M5250M485050540M505050545M525050550Forbrukmedgjengehodemo-dell531541og500B14-1Forbrukmedgjengehode-modell532542og500B118-2Forbrukmedgjengehodemodell531541og500B14-1Forbrukmedgjengehodemodell531541og500B14-1Forbrukmedgjengehodemodell532542og500B118-2 4.33GJENGINGSeside4.12Nippelpatroneradaptere819SettmednippelpatronerOppbevarerkorteellertetteniplerforgjenging.Forbrukmedgjengemaskinmodell300kompakt300535og1822medadaptersettoggjengemaskiner1224.Standardnippelpatronomfatterinnsatsogfemadaptere12341114og112.Nippelpatronenshusfungerersom2adapter.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg5100581912-2BSPT-nippelpatron10456816081912-2BSPT-nippelpatron104551020D-380-XNippelpatronnkkel140135867839Adaptersettformaskinmodell1822535A161275624571219NPT-nippelpatronfor121553426RradaptereTilbrukmednippelpatronmodell819formuliggjretettnippelgjengingavallerrstrrelsersomermindreenn2tommer.strrelsein.Modellnr.BSPTStandardVektKatalognr.Modellnr.Katalognr.Modellnr.lb.kg1851040E-729120231451045E-73068195E-730-B120233851050E-73168200E-731-B120231251055E-73268165E-732-B120233451060E-73368170E-733-B12023151065E-73468175E-734-B1202311451070E-73568180E-735-B1202311251075E-73668185E-736-B12023 4.34GJENGING 5.1RILLEMASKINERRillemaskinerDesignetororbedrehastighetenogefektivitetenisprinklerinstallasjonerogandreindustriinstallasjoner.Bredtutvalgavmekaniskeoghydrauliskeenhetermedkapasitetoropptil24idiameter.TypeAntallmodellerRrkapasitetSidein.mm915Manuellrillemaskin1114-1232-3005.2975Kombinertrillemaskin1114-632-1505.4916Motordrevetrillemaskin41-650-1505.6918Hydrauliskrillemaskin51-1225-3005.8918-IElektriskrillemaskin21-1225-3005.10920Motordrevetrillemaskin12-2450-6005.12 5.2RILLEMASKINERRillemaskinutvalgModell915manuellrillemaskin975916915918918-I920Side5.4Side5.6Side5.2Side5.8Side5.10Side5.12Kapasitet114-61-6114-121-121-122-24Vekt26lbs.12kg33lbs.15kg23lbs.10kg81lbs.37kg185lbs.84kg160lbs.73kgMontertrillemaskinHydrauliskpumpeHndtererSSPVCAlRillesettforkobberDrivenheterRIDGID300Side4.16RIDGID300Side4.16HndRIDGID300Side4.16InkludertRIDGID300Side4.16RIDGID300CompactSide4.22RIDGID300CompactSide4.22RIDGID300CompactSide4.22RIDGID1233Side4.26RIDGID1233Side4.26RIDGID1233Side4.26ellerhndRIDGID535Side4.20RIDGID535Side4.20RIDGID1224Side4.28BrukFeltFabr.verkstedFeltFeltFabr.verkstedFeltFabr.verkstedFeltFabr.verkstedFeltNdvendigmedadapterstykkerMerkSjekkplaneridiagrammerRillemaskin-gjengemaskinkompatibilitetGjengemaskinmodellRillemaskinmodellRIDGID300PowerDrive300Compact535Manuell535A1233122491645007483076038248307975330333358833588918482975709211913124838757092119131248382920957821medrillesett2-122medrillesett2-6Modell915Dennyerillemaskinmodellen915fraRIDGIDeretmanueltrilleapparatsompassergodttilbrukbdepverkstedoguteifelten.Modell915trengerbare39cmklaringforjobbesegrundtetrrogminimum2347cmeksponertrrforkunnelageriller.Medegnederillesettkandenlagerillerfra114til12rrsomerdetstrstespennetisinklasseDetinnstptehndtakettilmodell915gjrdetenkelttransportererillemaskinenellerfestedetmedkjettingforhindretyveri.Modell915erenndvendighetforservicepersonell.FunksjonerLavvekt-bare23lbs.104kg.Rillesettsomerenkeltskifte-rrkapasitetpopptil12inogsammeenhetforstrreserviceanvendelighet.Innstptbrehndtak-enkeltransportereellerlsefastforhindretyveri.Inkludertskralle-90-gradersbydhndtaksomgjrrillingenenklere.Tilpassetverktykassetilgjengelig-harplasstilrillemaskinmodell915ogalletilgjengeligerillesett.Brukervennligmlerfordybdeinnstilling-gjratrilleneblirnyaktige.StandardutstyrModell915rillemaskinmed2-6dim.102-312dimensjon40.Sperrenkkelforrillesett. 5.3RILLEMASKINERNoenartiklerselgesseparatSrgforatrrendenerskikkeligklargjortettersomrettekutteravgjrendeforatrilleneskalblinyaktige.KapasiteterTykkelseprrveggNominellin.1112234681012Dimensjon10in.mm.10928.10928.10928.10928.12030.12030.13434.13434.14838.16542.18046Dimensjon40in.mm.13334.14936.14637.15439.20352.21655.23760.28071.32282.36593.406103RrdiameterNominellmetriskmm2500320040005000650080001000015000200002500030000Faktiskytrediam.metrisk3340421648266033730388901143016828219082730532385Modellnr.MaskinMaterial915PortabelManueltbetjentStl-tynnveggmmEN10255DIN2440244124482458opptilmaksimalt54veggtykkelseMaks.45DIN2458maks.54RustfrittstlmmOpptilmaksimalt45veggtykkelseBrukrillesett92437Standardutstyr936429375792442Stl-tykkveggmmOpptil71veggBrukrillesett92447KobberISO274EN1057Brukrillesett92452Modell915bestillingsinformasjonog-tilbehrKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg88232915915Rillemaskinmed2-6dim.102-312dim.40rillesett2310492437Fjr-ognotrillesettfor114-112dim.10eller40StlrustfrittstlPVC20992447Fjr-ognotrillesettfor4-6dim.40StlrustfrittstlPVC4.51992442Fjr-ognotrillesettfor8-12dim.10StlrustfrittstlPVC4.51992452Fjr-ognotrillesettfor2-8kobberrrtypeKLMogDWV20993642Notrille2-60.90493757Fjrrille2-61.30693497915Verktykasse21.59776827Metriskmlebnd0.50176822Mlebndmedengelskdiameter0.501MerkEtrillesettbestravenheterfornotrilleogfjrrilleNotrillesettforkobberinkludererensvartreaksjonsarmogenstabilisatorputeforkobber 5.4RILLEMASKINERModell975kombinertrillemaskinModell975Modell975kombinertrillemaskinertoverktyiett.IlikhetnedandreRIDGID-rillemaskinerkan975monterespRIDGID300PowerDriveormaskindrevnejobbermenerogsdesignetorlagerillerpastmonterterr.Automatisksporingogmlerfordybdeinnstillingbetyrenklerebruk975Kombinertrillemaskininkludererennypatentertautomatisksporingsteknologiorkunnegjredetbetrakteligenklerelageriller.EntendulagerrillenemaskineltellermanueltholderAutoTrack-mlerenrretautomatiskasttilmaskinengjennomhelerilleprosessen.975inkludererogsenastsattdybdeinnstillingsmlerorraskererepeterbartoppsett.MindrehndkrafterndvendigModell975har55hyeregirreduksjonnoesombetyratdetkrevesmindrehndkratvedmanuellrillingsammenlignetmedkonkurrerenderillemaskiner.Detteerspesieltbravedrillingoverhodet.HoldbarhetogmobilitetMedsinrobusteduktilejernkonstruksjontler975rfbrukutepanleggsplassenogproduserernyaktigerillergangettergang.Etinnstpthndtakgjr975enkeltransporteretilograarbeidsplassen.Bestillingsinformasjonogtilbehrformodell975Katalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg33033975975Kombinertrillemaskinstlor300PD26.111933588975975Kombinertrillemaskinstlor300Compactog123356.125533038975975Kombinertrillemaskinkobberor300PD26.111967662Mellomstykkebrakettor300Compact15.97233043Rillesettutstyror2-8kobberrr4.52176822Mlebnditommer0.50176827Metriskmlebnd0.50130708Utvidelse12drivlsende0.50130703Skralle12Drivmed90by1.708Forrrstativseside2.4.NYHET 5.5RILLEMASKINERKapasiteterTykkelseprrveggNominellin.1112234681012Dimensjon10in.mm.10928.10928.10928.10928.12030.12030.13434.13434.14838.16542.18046Dimensjon40in.mm.13334.14936.14637.15439.20352.21655.23760.28071.32282.36593.406103RrdiameterNominellmetriskmm2500320040005000650080001000015000200002500030000Faktiskytrediam.metrisk3340421648266033730388901143016828219082730532385Modellnr.MaskinMaterial975300300Compact1233StlmmEN10255DIN2440244124482458opptilmaksimalt54veggtykkelseRustfrittstlmmOpptilmaksimalt45veggtykkelseBrukrillesettStandardutstyrKobberISO274EN1057BrukrillesettStandardutstyrmed3303833043 5.6RILLEMASKINERModell916motordrevetrillemaskinModell916motordrevetrillemaskinraRIDGIDerdenmestholdbareogefektivemobilerillemaskinensomertilgjengeligilettvektsklassen.Bygdmedetsolidslitesterktstpejernshussomtlerhardbruksamtidigsomvektenerlavnokorenkeltransport.Deterutstyrtmedenpatentertmatemekanismemednsylindersomsrgerorrasktoguanstrengtdrit.FunksjonerSpesieltkonstruertornotrillinguteielten.RaskogenkelmonteringtilRIDGID-maskineneModell300motordrevetModell535Modell300CompactogModell1233.Sekapittel4ikatalogen.Aktueringmedkammating-betyrminimaltmedoperatrarbeidorlagerillene.Holdbartstpejernshussomtlerrfbrukuteielten.Dybdejusteringsskrueatskiltramatemekanismentillaterjevnrilledybde.Lavvektkun33lbs.somtillaterenkeltransportoglagring.Integrertmatehndtakerdelavdentotaleenheten.Ikkendvendigmedekstraverkty.RillesettsomekstrautstyrorKobber2-6TypesKLMDWV1dim.1040stlrr.Ekstrarillesettp1-1og2-6AWWAAmericanWaterWorksAssociation.Enkeltilgjengelighet-not-ogjrrilleenhetererenkleskite.StandardutstyrEtt2-6rillesettorstl.2-6dimensjon102-3dimensjon40.Bestillingsinformasjonogtilbehrformodell916Katalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg45007916Rillemaskinor300PowerDrive331560382916Rillemaskinor535331548307916Rillemaskinor300Compact12333315Tilbehr45347Rillesettor1dim.1040valgritt62645352Rillesettorkobbervalgritt62669667Rillesettor1-112AWWAvalgritt62669692Rillesettor2-6AWWAvalgritt62667662Mellomstykkebrakettor300Compact3013676822Mlebndmedengelskdiameter0.50176827Metriskmlebnd0.501MerkEtrillesettbestravenheterfornot-ogfjrrillerAdapterbrakettengjrat916-rillemaskinenfor300PowerDrive45007kanmonterespen300CompactModell916300PowerDriveerikkeinkludertistandardutstyret 5.7RILLEMASKINERKapasiteterTykkelseprrveggNominellin.1112234681012Dimensjon10in.mm.10928.10928.10928.10928.12030.12030.13434.13434.14838.16542.18046Dimensjon40in.mm.13334.14936.14637.15439.20352.21655.23760.28071.32282.36593.406103RrdiameterNominellmetriskmm2500320040005000650080001000015000200002500030000Faktiskytrediam.metrisk3340421648266033730388901143016828219082730532385Modellnr.MaskinMaterial916300300Compact1233535StlEN10255DIN2440244124482458opptilmaksimalt54veggtykkelseRustfrittstlmmOpptilmaksimalt45veggtykkelseBrukrillesett4534769667Standardutstyr69692Stl-tykkveggmmOpptil71veggKobberISO274EN1057Brukrillesett45352 5.8RILLEMASKINERModell918Modell918hydrauliskrillemaskinraRIDGIDharetkratig15-tonnshydrauliskstempelienkompaktenhetsomerenkeltransportere.Medsinenmannsmonteringogdriterdettedetperekterilleapparatetoranleggsarbeid.Modell918monteresraskttilRIDGID-modellene300PowerDrive535300Compact1233eller1224-gjengemaskiner.Seside4.164.204.224.26og4.28.Lagetorgimaksimalefektivitetogkanrilleopptil12idimensjon10og8idimensjon40pstandardveggrr.Rillesettbyttegjresilpetavsekunder.StandardutstyrEttrillesettp2-6dimensjon1040.Ettrillesettp8-12dimensjon108dimensjon40.Verktyorskiteavrillesett.nbrevskeorrillesett.Bestillingsinformasjonogtilbehrformodell918Katalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg48297918918Rillemaskinmmonteringssettor300maskindrevetp2-1210447257092918918Rillemaskinmbrbartmonteringssettor1233300Compactp2-121285819131918918Rillemaskinmbrbartmonteringssettor1233300Compactp2-61125148382918918Rillemaskinmbrbartmonteringssettor1224p2-1213159548387918918Rillemaskinmbrbartmonteringssettor535p2-1211753147222Kun918918RillemaskinKun2-129543158682Kun918918RillemaskinKun2-67132Kunmonteringssett48292911300PowerDriveKunmonteringssett94566071233300CompactbrbarKunmonteringssett2210483979141224BrbarmonteringKunmonteringssett3616448402915535BrbarmonteringKunmonteringssett2210Tilbehr48405Notrillesettor8-12dim.108dim.40medbreveske188248407Rillesettor1til1dim.1040.Verktykasseinkludererdrivakselbolterogverkty104548412Rillesettor1dim.1040og1til1dim.1040.Verktykasseinkludererdrivakselbolterogverkty20948417Rillesettorkobber2-6104551432Fjrrille2-612.65749217Notrille2-62210599922-12Sttteorrillemunnstykke.For918m300300Compact1233monteringssetteller918-I11549662Verktykasse5276822Mlebndmedengelskdiameter0.50176827Metriskmlebnd0.501MerkEtrillesettbestravenheterfornotrilleogfjrrille.Ikkebruktilrille8stlrridimensjon40medhardhetover150Brinnel.Modell918hydrauliskrillemaskin 5.9RILLEMASKINERKapasiteterTykkelseprrveggNominellin.1112234681012Dimensjon10in.mm.10928.10928.10928.10928.12030.12030.13434.13434.14838.16542.18046Dimensjon40in.mm.13334.14936.14637.15439.20352.21655.23760.28071.32282.36593.406103RrdiameterNominellmetriskmm2500320040005000650080001000015000200002500030000Faktiskytrediam.metrisk3340421648266033730388901143016828219082730532385Modellnr.MaskinMaterial918300300Compact12335351224StlmmEN10255DIN2440244124482458opptilmaksimalt71veggtykkelseRustfrittstlmmOpptilmaksimalt56veggtykkelseBrukrillesett48407Standardutstyr49217514324840548412KobberISO274EN1057Brukrillesett48417 5.10RILLEMASKINERForrrstativseside2.4.Modell918-IrillemaskinModell918-IrillemaskinfraRIDGIDeristandtillagerillerirrp1til8dimensjon40og1til12dimensjon10raskereennnoenannenrillemaskinisinklasse.Denerdrevetaven1.2HKuniversalmotorogkraftiggirkasseslikatModell918-Iprodusererhykvalitetsrillerjevntoguanstrengt.Denleveressomstandardmedetrobuststativphjulbygdformobilitetpverkstedetutensettestabilitetenifare.Brettetpstativetersolidnoktiltle200lbs.91kg.Modell918-Iharenspesialdesignettotrinnshydraulikkpumpesomminskerrrblusstretthethosoperatrenoglekkasjeravhydraulikkolje.FunksjonerRaskesterillehastighetisinklasse.Setidsskjemaforrillemaskinernedenfor.Girmaksimalallsidighetirillekapasitetsespesikasjonenenedenfor.Spesiallagettotrinns15-tonnshydraulikkpumpeogstempelsomgjrrillingenklereogredusererrrblussogoperatrtretthet.Produsererjevnehykvalitetsriller.StandardutstyrEttrillesettp2-6dimensjon1040.Ettrillesettp8-12dimensjon108dimensjon40.Ettverktyforrillesettbytte.nbrevskeforrillesett.Etkraftigstativmedhjulogbrett.nfotbryter.212-12sttteforrillemunnstykke.RILLETIDERRRSTRRELSE100SEK75SEK50SEK25SEK0SEKRIDGID1.2HP918-ICOMP..75HPRILLEMASKIN2DIMENSJON106DIMENSJON40TIDDETTARRILLERIDGID1.2HP918-ICOMP..75HPRILLEMASKIN 5.11RILLEMASKINERKapasiteterTykkelseprrveggNominellin.1112234681012Dimensjon10in.mm.10928.10928.10928.10928.12030.12030.13434.13434.14838.16542.18046Dimensjon40in.mm.13334.14936.14637.15439.20352.21655.23760.28071.32282.36593.406103RrdiameterNominellmetriskmm2500320040005000650080001000015000200002500030000Faktiskytrediam.metrisk3340421648266033730388901143016828219082730532385Modellnr.MaskinMaterial918Integrertrille-maskinStlmmEN10255DIN2440244124482458opptilmaksimalt71veggtykkelseRustfrittstlmmOpptilmaksimalt56veggtykkelseBrukrillesett48407Standardutstyr49217514324840548412KobberISO274EN1057Brukrillesett48417Bestillingsinformasjonogtilbehrformodell918Katalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg64977918-IRillemaskinkomplett.115V18584165902918-IRillemaskinkomplett.230V185841Tilbehr48405Rillesettfor8-12dim.108dim.40Medbreveske188248407Rillesettfor1-1dim.1040Medbreveske104548412Rillesettfor1dim.1040og1-1dim.1040Medbreveske20948417Rillesettfor2-6kobber104551432Fjrrille2-612.65749217Notrille2-62210599922-12Sttteforrillemunnstykke.11576822Mlebndmedengelskdiameter0.50176827Metriskmlebnd0.501MerkEtrillesettbestravenheterfornotrilleogfjrrille.MerkIkkebruktilrille8stlrridimensjon40medhardhetover150Brinnel. 5.12RILLEMASKINERModell920rillemaskinModell920rillemaskinfraRIDGIDtarrillingavrrtiletheltnyttniv.Medetkapasitetsomrdeprrmellom2-24hardennestrstkapasitetblantallerillemaskinenefraRIDGID.Modell920kanmonterestilRIDGIDModell300PowerDriveforbrukifeltenellerpverkstedet.ModellRJ-624rrsttteforstrrerrdimensjonerforrillerropptil24idiametererogstilgjengeligetperfekttilleggtilModell920seside2.5.Fordelervedmodell920Strsterillekapasitetenisinklasse.Transportmodus-Avtakbarehjulgjrdetlettfornmannytte920-maskinenomkringpetarbeidssted.Patentertmlerfordybdeinnstilling-Enkelogpresisinnstillingavrilledybdekreveringenjusteringavbeskyttelsesdekselet.Innebygdtrykkmler-Hjelperoperatrenovervkedethydraulisketrykketforkontrollereblussogoptimererilletiden.Skifteforrillesettforan-Brukerenkanskifterillesettrasktogenkelt.Stttebengirlettjustering-Nyttignrrillemaskinenskalbringesivaterpujevntunderlag.StandardutstyrModell920rillemaskinmedsttteben.2-6dimensjon1040notrillesettmedkasse.8-12dimensjon1040notrillesett.14-16standardvegg0.375notrillesettmedkasse.Modell920Videoopplringogbrukermanual.Transporthjul.BestillingsinformasjonogTilbehrKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg95782920920Rillemaskinmed2-6dim.408-12dim.40og14-16Std.Rillesettforvegg19990396987Fjr-ognotrillesettfor18-20dim.10Stlellerrustfrittstl219596992Fjr-ognotrillesettfor22-24dim.10Stlellerrustfrittstl221096997Fjr-ognotrillesettfor4-6dim.40Stlellerrustfrittstl20996982Fjr-ognotrillesettfor2-8kobberrrtypeKLMogDMV20996372RJ-624RJ-624rrstativmedstordiameter16775776827Metriskmlebnd0.50176822Mlebndmedengelskdiameter0.501MerkSerrstativpside2.4Forrrstativseside2.4. 5.13RILLEMASKINERKapasiteterTykkelseprrveggNominellin.2234681012141618202224Dimensjon10in.mm.10928.12030.12030.13434.13434.14838.16542.18046.2564.2564.2564.2564.2564.2564Dimensjon40in.mm.15439.20352.21655.23760.28071.32282.36593.406103RrdiameterNominellmetriskmm5000650080001000015000200002500030000350004000045000500005500060000Faktiskytrediam.metrisk6033730388901143016828219082730532385355604064045720508005590060990Modellnr.MaskinMaterial920Rille-maskinStlmmEN10255DIN2440244124482458opptilmaksimalt71veggtykkelseMaks.64Maks.64Maks.64Maks.64Maks.64Maks.64BrukrillesettStandardutstyr10843Standardutstyr10848108539698796992RustfrittstlmmOpptilmaksimalt45veggtykkelseMaks.56Maks.56Maks.56Maks.56Maks.56Maks.56BrukrillesettmmStandardutstyr1084396997Standardutstyr10848108539698796992KobberISO274EN1057Brukrillesett96982 5.14RILLEMASKINER 6.1SAGINGOGBORINGSagingogboringStortutvalgfranenkeltkilde.Slitesterkedesign.TypeAntallmodellerKapasitetSidein.mmHndsagerogsagblad5184556.2Sagerfortrrskjring26.3VekselvirkendesagerModell530-2vekselvirkendesagogblader16.4Modell550-1vekselvirkendesagogblader36.6HullskjringModellHC3001Opptil3766.8ModellHC4502Opptil4341206.9Hullsager51Opptil61526.10Hullsagsett3Opptil258Opptil676.11Hullsagaksler96.11Akselutvidelse112126.11Pilotbor218646.11DiamantboremaskinerHC-2W25141326.12RB-3W461626.14RB-2083382006.16RB-2143313343506.17BoretilbehrBor6.19Borekrone19Opptil414Opptil1126.19Segmentertborekronevtt37Opptil17344506.20Segmentertborekronetrt18Opptil123006.21Boretilbehr6.22 6.2SAGINGOGBORINGProArc-bauflnr.212FunksjonerKonstruertformaksimalstyrkeogmaksimalkontrollienlettbaul.Storknottforspenningsrgerforrasktbladbytte.Gummiertehndgrepgirmaksimalkomfort.Tomonteringsposisjonerforsagbladetskjrevinklerp45eller90.HndsagerRIDGIDsagemaskinerogsagerharblittutvikletavprofesjonelleforprofesjonelle.UansetthvilkebehovduharnrdetgjeldersagingharRIDGIDsseriemedsagprodukterlsningenfordeg.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseBladlengdeVektStd.pakkein.mmlb.kg20238212ProArc-baul123001.3061Modell1205PVCABS-sagFunksjonerKonstruertforraskognyaktigplastrrkutting.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseBladlengdeVektStd.pakkein.mmlb.kg505221205-18SagforPVCABS-rr184550.8041505321205-218erstatningsbladf1205184550.6031BauflbladeravbimetallLeveresilengdene18TPI24TPIog300mm.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseLengdeTPIVektStd.pakkein.mmlb.kg568471218-BMStorbelastning3mm12300183.315100568521224-BMGenerellbruk12300243.315100 6.3SAGINGOGBORINGFunksjonerKraftig2.200Wmotor.Hastighetutenbelastning1.300OPM.StandardutstyrtmedetlanglivetbladmedTCTwolframkarbid-tuppp14355mmmed80tenner.Girrenepraktisktaltjevneskjrekanteristlkobberaluminiumogplast.Justerbarkuttevinkelp45-90.Hurtigvirkendeklemmesystemsrgerforraskbruk.Spindellssrgerforenkeltbladbytte.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseVektStd.pakkelb.kg26641590LSagfortrrskjring230V50HZ50230126651590LSagfortrrskjring115V50HZ502301BruksskjemammMaksimaledimensjonerMaksimumveggtykkelsevedmaksimaledimensjonerProl32Rc90056056154056056115x11590x9005605615405605695x18090x10005605615405605685x8575x75056056154106056Denoppgittmaterialtykkelsenerenveiledningorproflervedmaksimalstrrelseorengitthardhet.Modell590LsagfortrrskjringSagbladmedwolframmedkarbidtuppProfesjoneltTCT-sagbladkonstruertforskjrestlkobberaluminiumogplastmedenmaksimalveggtykkelsep6mm.FunksjonerKuttevinkel0.Klaringsvinkel13.Skrfasvinkel45.Katalognr.BeskrivelseBormmDiametermmZVektStd.pakkelb.kg58466TCT-sagbladfor590254305702.5112158476TCT-sagbladfor590L254355803.7170171976TCT-sagbladfor570200185360.7031 6.4SAGINGOGBORINGVekselvirkendesagemaskinUniversalmodell530-2FunksjonerKraftig1.300Wmotor.Kretsendeogvekselvirkendebevegelse.Elektroniskkraftstyring.Justerbarhastighet0-2.400SPM.Elektroniskoverlastbeskyttelse.Veierbare35kg.Kapasitet.KapasitetStlrr2.Platestl0.246mmmaksimalveggtykkelse.Tre3x375mmx75mm.Katalognr.BeskrivelseVektStd.pakkelb.kg336211.300WVekselvirkendesagemaskin230V734351TilbehrKatalognr.BeskrivelseVektStd.pakkelb.kg78116Rrsttte11221410178186Brekoertimetallfor530-2834401 6.5127mmSAGINGOGBORINGBimetalliskevekselvirkendeuniversalsagbladmedenkeltskaftAnbefaltforbrukmedRIDGID530-maskiner.GrovhuggingavtreGenerellbrukinkluderttremedspikereAndremetallerplatestl0.120.243mm6mmveggtykkelse.Andremetallergalvanisertestlrrledninger0.060.1215mm3mmveggtykkelse.Platestlogrrledning0.020.0604mm15mmveggtykkelse.Slitendematerialer0.020.0604mm15mmveggtykkelse.Katalognr.Modellnr.LengdeTennerperin.Std.pakkein.mm47082D-98961506547087D-990123006583226D-973820065Katalognr.Modellnr.LengdeTennerperin.Std.pakkein.mm33437D-99991230010583236D-974820010583246D-97512300585Katalognr.Modellnr.LengdeTennerperin.Std.pakkein.mm80500D-984410014580505D-985615014520321D-10148200145Katalognr.Modellnr.LengdeTennerperin.Std.pakkein.mm80480D-980410018580510D-986615018583206D-971820018583216D-972925018580520D-98821265185Katalognr.Modellnr.LengdeTennerperin.Std.pakkein.mm80485D-981410024580515D-9876150245Katalognr.Modellnr.LengdeTennerperin.Std.pakkein.mm74266D-10158200--5 6.6SAGINGOGBORINGRobustvekselvirkendesagemaskinProfesjonellrobustmodell550-1FunksjonerKraftig1.200Wmotor.Kretsendeogvekselvirkendebevegelse.Elektroniskkraftstyring.Justerbarhastighet800-2.400SPM.Elektroniskoverlastbeskyttelse.Veierbare32kg.KapasitetStlrr4.Platestl0.246mmmaksimalveggtykkelse.Tre472x441120mmx112mm.Katalognr.BeskrivelseVektStd.pakkelb.kg163411.200Wvekselvirkendesag230Vinkl.6kjedeskruestikkeogbrekoertimetall21951167111.200Wvekselvirkendesag230Vinkl.6kjedeskruestikkeogbrekoertimetall21951163511.200Wvekselvirkendesag115Vinkl.6kjedeskruestikkeogbrekoertimetall21951TilbehrKatalognr.BeskrivelseVektStd.pakkelb.kg452976kjedeskruestikkefor550-sag41220133036Brekoertimetallfor550-sag104516kjedeskruestikke 6.720mmSAGINGOGBORINGVekselvirkendesagbladavbimetallmeddobbeltskaftAnbefaltforbrukmedRIDGID550-maskiner.Stlrrtungvegg0.120.243mm6mmveggtykkelse.Katalognr.Modellnr.LengdeTennerperin.Std.pakkein.mm71926D-100461508571936D-100582008571946D-10091230085Stlrrtremedspikeroguniversalbruk0.060.1615mm4mmveggtykkelse.Katalognr.Modellnr.LengdeTennerperin.Std.pakkein.mm32286D-1006615014532296D-1007820014535766D-100812300145Katalognr.Modellnr.LengdeTennerperin.Std.pakkein.mm35786D-10111230065Katalognr.Modellnr.LengdeTennerperin.Std.pakkein.mm35796D-1012615065GrovhuggingavtreGips 6.8SAGINGOGBORINGHullskjringsverktyModellHC300RIDGID-modellHC300hullskjringsverktyerdesignetforkuttehullpopptil376mmidiameteristlrr.FlerehullstrrelsermuliggjrbrukavkoblingersomMechanicalTVic-O-LetWeld-O-Letogandreforforgreningavrrledningerutentrykk.HC300harenkjoksmedkapasitetp1213mmfortilpassesallehullstrrelserpopptil376mmidiameterogstandardhullsagaksleropptil71611mm.Internmotoroggirreduksjonoptimalisererytelseogsagenslevetidinnenkapasitetsomrdet.EnkeltmatingshndtakogONOFF-bryterforenkelbruk.DenkompaktedesignenitodelergjratHC-300kanbrukespstedermedplassmangelogplasseringersomervanskeligen.ModellHC300harottefunksjonersomgirdegmakelsytelseuteifeltenogpverkstedet.Hurtigkoplingsdesignitodeler.Denneunikedesignengjrverktyetenkelttransportereogmontere.Itilleggveierdetkun31Ibs.14kgenhetenkandelesoppilettereenheterformaksimumkomfortfortransportogbruk.Detteersrlignyttignrduarbeiderpenstigeellerphytliggendesteder.Enhndskjedels.ModellHC300haretpatentertfjrbelastetkjedesomsparertidoggirbetydelighjelpvedoppsettogdrift.Ergonomiskdesign.Medallekontrollervedoperatrensngertuppererverktyetkonstruertforgimaksimalproduktivitet.Hyhastighet.Medenkraftigmotorp1.200W11ampmotorlevererModellHC300360OPMsomrasktborerhullmensdenoptimerersagenslevetid.Horisontaleogvertikaleatersomsikrervinkelrettkutting.StandardutstyrHullskjringsverktyforetthullbase-ogmotormontering.nkjoksnkkel.TilbehrHullsager.R2Ssolidskaftaksel.Brekoert.BestillingsinformasjonKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg76787HC300376mmhullskjringsverkty230V5060Hz311416671R2SSolidskaftaksel340384427BrekoertforHC-450HC-300198677017Kjoksnkkel1401MerkHC300erikkeetverktyforarbeidpoljefrenderr.MerkBrukR2Sdorvedboringav11432mmogstrrehull.SpesikasjonerMotorUniversal230V11amp1200W.OPM360ingenbelastning.Hullskjringskapasitetopptil376mm.Kjoksstrrelse11616mm-1213mm.Rrdiametermonteringsomrde11238mmto8200mm.Vekt31lbs.14kg.Hyde128325cm.Lengde11.930cm.Bredde13.2335cm.Baseogmotorkanskillesfrahverandreslikatmonteringenblirenkel. 6.9SAGINGOGBORINGModellHC450RIDGID-modellenHC450erutvikletforvedvarendehullskjringav146mmtil434120mmogstlrrutentrykkpopptil8203mmidiameter.DetinnebygdevateretsrgerforsetteerehullplinjevedforgreningslinjervedhjelpavMechanicalTVic-O-Let-koblingerellersveisederrklammer.Dobbeltsidigematehndtakogbryteregirenklerebrukfraallesider.ItilleggerdenrobustekjoksentilHC450tilpassetfor183mmtil5816mmdor.HC450erideellformekaniskindustrivedlikeholdogbrannvernettersomdenkutterhullietbredtutvalgavrrmaterialer.Ingensalgsklareborebasertehullskjrerekansammenlignesmeddenrobusteformlsbygdemodell450hvaangrytelseellerholdbarhetEn1.800Wmotormedsnekkedriftp13Wgirmakelshullskjringskraftbdefortynneogtykkeveggrr.Utvikletfor146mmtil434120mmvedvarendetrrelleroljethullskjring.Monteresrasktprrp11432mmtil8200mmdiameter.OPMmaksimererhullsagenslevetidogspruterikkesmremiddelogiser.Bare111229cmhyforjobbermedlavklaring.Dobbeltsidigekontrollersrgerforenkelbruk.GFCIogeninnebygdbryterforbrukerbeskyttelse.Kjoksertilpassetdorp183mmtil5816mm.Tobrehndtakgjrmonteringogjusteringlett.Innebygdvaterforjusteringettererehull.StandardutstyrHullskjringsverktyforetthull.Kunettdorfor5816mmhullsager.nkjoksnkkel.BestillingsinformasjonKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg57597HC450434120mmhullskjringsverkty230V42.019025668HC450434120mmhullskjringsverkty115V42.0190MerkHC450erikkeetverktyforarbeidpoljefrenderr.TilbehrKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg84427HC-450HC-300brekoert19.08659502R45816mmdorkunforhullsager140159132Kjoksnkkel1401SpesikasjonerMotorUniversal115Veller230V1.800W.OPM110ingenbelastning.Hullskjringskapasitetopptil434120mm.Kjoksstrrelse183mm-5816mm.Rrdiametermonteringsomrde11432mmto8200mm.Vekt42lbs.19kg.Hyde111229cm.Lengde1743cm.Bredde1743cm. 6.10SAGINGOGBORINGHullsagerDorR0R1R5Katalognr.Modellnr.strrelseStlOPMRStlOPMStpejernOPMMessingOPMAluminiumOPMStd.pakkein.mm52755M1491614580300400790900152760M165816550275365730825152765M17111617500250330665750152770M193419460230300600690115561M20253220425210280560630152775M21131621390195260520585152780M227822370185245495555152785M24151624350175235470525152790M25125325160215435480152795M27111627310155210420465152800M2911829300150200400450152805M301332302851451902804251DorR2R2SR3R6R7Katalognr.Modellnr.strrelseStlOPMRStlOPMStpejernOPMMessingOPMAluminiumOPMStd.pakkein.mm52810M3211432275140180360410152815M33193233260135175345390152820M3513835250125165330375152825M371153237240120160315360152830M3811238230115150300345152835M40191640220110145290330152840M4115841210105140280315152845M431111643205100135270305152850M441344419595130260295152855M46113164619095125250285152860M481784818090120240270152865M5125117085115230255152870M5221165216580110220245152875M542185416080105210240152880M572145715075100200225152885M5925165914575100195225152890M60238601407095190220152895M64212641356590180205152900M652916651306585175200152905M67258671306585175200152910M70234701256080160185152915M73278731206080160180152920M763761155575150170152925M79318791105570140165152930M83314831055070140155152935M86338861005070130150152940M8931289954565130145152945M9235892954560120140152950M9533495904560120135152955M9837898904560120135152960M1024102854055110130152965M105418105804055110120152970M108414108804050100120152975M110438110804055100120152980M114412114753550100105152985M1214341217035459095152990M12751276530408590152995M1405121406030358085153000M152615255253575851HullsagermedvariablemellomromEnestendeytelseogenestendevarighetslrmodellermedstandardmellomrom.BimetalliskkonstruksjonmedtennerfremstiltavspesialherdetstlmedhyhastighetavtypeM3.Denvarierendetannhydenogmellomrommetgirraskerekuttingoglengrelevetid.Fortremildtrustfrittstlstpejernmessingogaluminium.51strrelserfra14mmtil152mm.FunksjonerKuttdybde11238mm.Bimetalliskkonstruksjon.M3HSSskjrekant.35TPIvariablemellomrom.Positivtannrake.BrukRIDGIDgjengeskjringsoljepallemetallerunntattstpejern. 6.11SAGINGOGBORINGHullsagakslerKatalognr.Modellnr.BeskrivelsefkjokstrrelsePassertilsagerSkaftstrrelseVektStd.pakkein.mmin.Typemmlb.kg53065R0Hullsagaksel18-386-10M14-M3018Rund61401153070R1Hullsagaksel1212M14-M3038Vannls111401153075R2Hullsagaksel1212M32-M15238Vannls111202116671R2SHullsagakselHD1212M32-M15238Vannls111202153080R3Hullsagaksel3420M32-M15212Vannls161202159502R4Hullsagaksel1216M76-M15212Vannls161202116286R5Hullsagaksel3810M14-M3038Vannls91401116296R6Hullsagaksel1212M32-M3838Vannls111401153090R7Hullsagaksel3810M32-M15238Vannls1014011MerkR2SWrobustskaftanbefalesforkjoksstrrelser1213mm.AkselforlengerKatalognr.Modellnr.BeskrivelsefkjokstrrelseSkaftstrrelseVektStd.pakkein.mmin.Typemmlb.kg81505--Akselforlenger121212Vannls121041Godtarakselnr.R1-R2-R2S-R6.PilotborKatalognr.Modellnr.BeskrivelseSkaftstrrelseVektStd.pakkein.mmlb.kg53085--Pilotbor115mm18641401316276--Pilotbor75mm186414013HullsagsettRrlegger-elektriker-ogkombinasjonssetteneinneholderetutvalgavhullsageroghullsagakslerfraRIDGIDforkuttingavtrestlstpejernmessingogaluminium.Katalognr.Modellnr.Beskrivelse3419mm7822mm11829mm13835mm11238mm13444mm251mm21457mm21264mm25867mmDorVektR0R1R2lb.kg814901248Rrleggersett33815814951249Elektrikersett33815815001250Settforgenerellbruk61828 6.1212BSPSAGINGOGBORINGDiamantboringModellHC-2WborsystemMotorfunksjonerAllsidigegnersegtiltrrellervtboring.Frihndsboringimurarbeidpopptil514132mmfrihndsvtboringibetongpopptil31482mmvtboringiforsterketbetongpopptil514132mmvedbrukavstativetkat.nr.59016.Reguleringavvannytplassertphndtaketsrgerforoptimalkontrollvedhndholdtbruk.OverbelastningsindikatorLEDgirvisuelltilbakemeldingmensduborer.Eksternevanntetningerbetyrenkelerstatning.Leveresibrekoertimetall.Tekniskespesikasjonerformotor1.800Wmotormed2hastigheter8001570OPM.Spindel12127mmBSPM.Adapter12127mmFtil12127mmFinkludertkat.nr.68426.Detanbefalesbrukavstvpumpekat.nr.68416ogpilotborvedtrrboring.Kltsjmedmekaniskbeskyttelse.LangkoblingskabelmedintegrertstrmkretsbrytervedjordingsfeilPRCDgirbrukersikkerhet.Utbyttbarekarbonbrster.Verktyvekt1314lb.60kg.10mm132mm 6.13SAGINGOGBORINGBestillingsinformasjonKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektStd.pakkelb.kg26721HC-2WHC-2Whndholdtboremaskinfortrrogvtboring230VPRCD131460126741HC-2W-C230Vkomplettmedstvpumpeogskrunkler1464159016HC-2stativankringssett151270126381HC-2W230Vstativankringssett28121301TilbehrKatalognr.BeskrivelseVektStd.pakkelb.kg68526Vannsamlerforhndholdtvtboringpopptil438112mm.Merkvannsamlerenkreverbrukavinnleggdunnernrmereopplysningerpside6.1868956Reservegummiforsugebase1401175566Vannsamler514132mmforstasjonrbrukmedfesteklemmeinkludertleveringmed1gummitetning21410175576GummitetningforHC-2Wvannsamlerring14011StativfunksjonerAnbefaltformerstabilboringmedHC-2W.Senterindikatorforborehullboredybdeindikatorfornyaktigboring.Innebygdvaterpassog4justeringsskruerforvinkelrettboring.Kombinertbaseforsugingellerankerfeste.TekniskespesikasjonerforstativMaks.kapasitetp514132mm.Maks.matedybde1734450mm.Borevinkelopptil45.Levertmedgummitetningforsugebase.StativetsmlLxBxH1534400mmx9230mmx2712700mm.Lett1834lb.85kg. 6.1412111089675432110mm162mm121-14BSPSAGINGOGBORINGKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektStd.pakkelb.kg34501RB-3W-systemRB-3W-motor230Vmotorstativankringssett44199134601RB-3W-systemRB-3W-motor115Vmotorstativankringssett44199134611RB-3W-CRB-3W230VkomplettinkludererMotorstvpumpeskrunklerstativankringssettsugepumpeogsugeluftslange59268134621RB-3W-CRB-3W115VkomplettinkludererMotorstvpumpeskrunklerstativankringssettsugepumpeogsugeluftslange59268134521RB-3W-stativStativforRB-3W3012138134511RB-3W-motorRB-3WBoremotorfortrrogvtboring230VPRCD131261134581RB-3W-motorRB-3WBoremotorfortrrogvtboring115VPRCD1312611RB-3W-motorleveressomstandardmed12Ftil12Fog114Mkombiadaptersamt12Ftil12Fadapter.RB-3W-tilbehrKatalognr.BeskrivelseVektStd.pakkelb.kg88916Vannsamlerforhndholdtvtboringopptil31482mmMerkvannsamlerenkreverbrukavinnleggdunnernrmereopplysningerpside6.181202166466Reservegummiforsugebase1401184186Vannsamler6152mmforstasjonrbrukmedfesteklemmeinkludertleveringmed1gummitetning21410184196GummitetningforRB-3W-vannsamlerring12021ModellRB-3WboresystemSystemfunksjoner1.Kombinertbaseforsugingellerankerfeste.2.4Justeringsskruerforvinkelrettboring.3.2Stttearmerforekstrastivhet.4.Innebygdevaterpass.5.Spennsikkeraluminiumssyleforboringopptil45.6.Lfteskrueforklemmingmottaket.7.Motorgirkassemedintegrertoljepumpeforkontinuerligsmring.8.Eksternvannforsyningforvtboring.9.Senterindikatorforborehullgirnyaktigboring.TilleggsutstyrSeside6.15-6.18fornrmereopplysninger.10.Sugeluftslangekat.nr.51447.11.Sugepumpeforfesteavbasekat.nr.27471.12.Vanntrykkstankkat.nr.61726.Diamantboring 6.15SAGINGOGBORINGStativfunksjonerKombinertbaseforsugingellerankerfeste.Hurtigvirkendemotorkobling.Takjekkptoppenavsylen.2Innebygdevaterpassog4justeringsskruerforvinkelrettboring.Senterindikatorforborehullboredybdeindikatorfornyaktigboring.Brehndtak.Stttearmerforoptimalksering.TekniskespesikasjonerforstativMaks.kapasitet162mm.Maks.matedybde540mm.Borevinkelopptil45.Levertmedgummitetningforsugebase.StativetsmlLxBxH480mmx280mmx995mm.Stativetsvekt138kg.ModellRB-3WmotorfunksjonerEgnersegtiltrrellervtboringfrihndsboringellerboringfrastativ.Frihndstrrboringimurarbeidopptil162mmfrihndsvtboringibetongopptil82mmvtboringopptil162mmmedstativ.Reguleringavvannytplassertphndtaketsrgerforoptimalkontrollvedhndholdtvtboring.Verktyfrihurtigvirkendekseringavmaskinentilstativet.OverbelastningsindikatorLEDgirvisuelltilbakemeldingmensduborer.Girkassemedintegrertoljepumpeforkontinuerligsmring.Dreiningsmomentsombrukestilboringenjusterersegselvisamsvarmedvalgtgir.Leveresienbrekoertimetall.Eksternevanntetningerbetyrenkelerstatning.Vannforsyningenerfysiskatskiltfrastvutblsningogrestenavmaskinennoesomsikrerforlengetverktylevetidogktbrukersikkerhet.Tekniskespesikasjonerformotor1.900Wmotormed3hastigheter45012502700OPM.Spindel12BSPM.Adapter12BSPFtil12BSPFinkludert.Kombiadapter12BSPFtil12BSPFog114UNCMinkludert.Detanbefalesbrukavstvpumpekat.nr.68416vedtrrboring.Kltsjmedmekaniskbeskyttelse.Helblgeelektronikkmedmykstartmekaniskogtermiskbeskyttelse.LangkoblingskabelmedintegrertbrukerbeskyttelsePRCD.Utbyttbarekarbonbrster.Verktyvekt61kg. 6.161-1410mm200mmSAGINGOGBORINGDiamantboringRB-2083boresystemMotorfunksjonerRasktilkoblingavmaskinentilstativet.OverbelastningsindikatorLEDgirvisuelltilbakemeldingmensduborer.Eksternvanntetningbetyrenkelerstatning.Utskiftbarebrster.Motorkjlesystemforkraftigbruk.Girkassemedintegrertoljepumpeforkontinuerligsmring.TekniskespesikasjonerformotorMaks.kapasitetp8200mmmedvannsamler.2.500Wmotormed3hastigheter3208001300OPM.Mekaniskelektriskogtermiskbeskyttelse.LangkoblingskabelmedintegrertbrukerbeskyttelsePRCD.Motorensvekt3012lb.138kg.StativfunksjonerKombinertbaseforsugingellerankerfeste.Takjekkptoppenavsylen.2Innebygdevaterpassforvinkelrettboring.Senterindikatorforborehullboredybdeindikatorfornyaktigboring.Brehndtak.Stttearmerforoptimalksering.TekniskespesikasjonerforstativMaks.kapasitetp8200mm.Maks.matedybde22560mm.Borevinkelopptil45.Levertmedgummitetningforsugebase.StativetsmlLxBxH19480mmx11280mmx39995mm.Stativetsvekt3078lb.140kg.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseVektStd.pakkelb.kg33411RB-2083RB-2083230Vmotorstativankringssettskrunkler6134280133421RB-2083-CRB-2083230Vmotorstativankringssettsugepumpeluftslangeskrunkler6838310133431RB-2083RB-2083115Vmotorstativankringssettskrunkler61342801TilbehrforRB208-stativKatalognr.BeskrivelseVektStd.pakkelb.kg66466Reservegummiforsugebase1401175536VannsamlerringforRB-2083levertmedfesteklemmeog1gummitetning1401175546GummitetningforRB-2083vannsamlerring12021 6.171-1410mm350mmSAGINGOGBORINGRB-2143boresystemMotorfunksjonerRasktilkoblingavmaskinentilstativet.OverbelastningsindikatorLEDgirvisuelltilbakemeldingmensduborer.Eksternvanntetningbetyrenkelerstatning.Utskiftbarebrster.Motorkjlesystemforkraftigbruk.Girkassemedintegrertoljepumpeforkontinuerligsmring.Brehndtakpmotoren.TekniskespesikasjonerformotorMaks.kapasitetpopptil1334350mmmedvannsamler.3.500Wmotormed3hastigheter3205001030OPM.Mekaniskelektriskogtermiskbeskyttelse.LangkoblingskabelmedintegrertbrukerbeskyttelsePRCD.Motorensvekt3014lb.137kg.StativfunksjonerKraftigspennsikkeraluminiumssyle.Solidsokkelforankerfeste.Takjekkptoppenavsylen.Hjulgiroptimalbrbarhet.TekniskespesikasjonerforstativMaks.kapasitetp1334350mm.Maks.matedybde22560mm.Borevinkelopptil45.Horisontaleogvertikalevaterpassogrejusteringsskruerforvinkelrettboring.Senterindikatorforborehullgirnyaktigboredybdeindikator.Valgfrisugepute.StativetsmlLxBxH17430mmx978250mmx43141100mm.Stativetsvekt3712lb.170kg.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseVektStd.pakkelb.kg35091RB-2143RB-2143230Vmotorstativankringssettskrunkler6814310135101RB-2143-CRB-2143230Vmotorstativankringssettsugeputesugepumpeogluftslangeskrunkler75340135111RB-2143RB-2143115Vmotorstativankringssettskrunkler68143101TilbehrforRB208-stativKatalognr.BeskrivelseVektStd.pakkelb.kg68346SugeputeforRB-2143LxBxH1338340mm2012520mm11240mm113453x74526Reservegummiforsugepute1401184736VannsamlerringforRB-2143levertmedfesteklemmeogngummitetning5803184746GummitetningforRB-2143vannsamlerring58031 6.18SAGINGOGBORINGTilbehrtilkjerneboremaskinerTilbehrtilvtboringKatalognr.BeskrivelseHC-2WRB-3WRB-208RB-21461726Vanntrykkstank10l68526Vannsamlerforhndholdtvtboringopptil112mm88916VannsamlerforRB-3W75586Innleggforvannsamlethndholdtboringp10mm75596Innleggforvannsamlethndholdtboringp12mm75606Innleggforvannsamlethndholdtboringp14mm75616Innleggforvannsamlethndholdtboringp16mm75626Innleggforvannsamlethndholdtboringp18mm75636Innleggforvannsamlethndholdtboringp20mm75646Innleggforvannsamlethndholdtboringp22mm75656Innleggforvannsamlethndholdtboringp25mm75666Innleggforvannsamlethndholdtboringp28mm75676Innleggforvannsamlethndholdtboringp30mm75687Innleggforvannsamlethndholdtboringp32mm75696Innleggforvannsamlethndholdtboringp35mm75706Innleggforvannsamlethndholdtboringp40mm75716Innleggforvannsamlethndholdtboringp52mm88926Innleggforvannsamler52cmforRB-3W75726Innleggforvannsamlethndholdtboringp62mm75736Innleggforvannsamlethndholdtboringp72mm88946Innleggforvannsamler72cmforRB-3W75746Innleggforvannsamlethndholdtboringp82mm88956Innleggforvannsamler82cmforRB-3W75846Innleggforvannsamlethndholdtboringp91mm75856Innleggforvannsamlethndholdtboringp112mmTilbehrforfesteavstativKatalognr.BeskrivelseHC-2WRB-3WRB-208RB-21427471Sugepumpe230V84206Sugepumpe115V51447Sugeluftslange60796Hurtigfestendeenhetmaks1.102lb.500kg83386Ankringssettformykematerialermurarbeido.l.84606Settp2forankringspluggerformykematerialer75526Ankringssettforhardematerialerbetongo.l.75796Settp10forankringspluggerforhardematerialerGenerelttilbehrKatalognr.BeskrivelseHC-2WRB-3WRB-208RB-21427851V1225stv-ogvannpumpe25lkapasitet27861V1250stv-ogvannpumpe50lkapasitet53066Skrunkkelsett2224262832mm 6.19SAGINGOGBORINGHndholdtvtboringmeddiamantborekronerStrrelsemmKatalognr.TotallengdeSegmentertHxBin.mmin.mm1042246820014x11670x201242256820014x11670x201442266820014x11670x201642276820014x11670x201842286820014x11670x202042296133435014x11670x202242306133435014x11670x202542316133435014x11670x202842336133435014x11670x203042346133435014x11670x203252066133435014x11670x203557296133435014x11670x204052076133435014x33270x255252086133435014x33270x256252106133435014x33270x257252096133435014x33270x258252116133435014x33270x2510252126133435014x1870x3011252536133435014x1870x30Strrelserpopptil30mmerogsegnettilvtboringfraetstativ.12BSPM-koblingerpassertilAllekjerneboringsmaskinermed12127mmF-tilkobling.GjeldendeRIDGID-modellerHC-2HC-2WRB-3W.EldreRIDGID-modellerRB-204RB-125.SlikborerdumedHC-2WRB-3WBorforvtboring12MBorforvtboring114FAdapterfra12til12FKat.nr.68426Kombiadapterfra12Ftil114M12F.Kat.nr.83616Kat.nr.68426standardmedHC-2Kat.nr.6842683616standardmedRB-3WTrrboringavhullp31482mmerdetanbefaltbrukeetpilotbor.UtstternkkelKat.nr.52626V-1225Kat.nr.27851V-1250Kat.nr.27861PilotboretuppPilotspiralborBorfortrrboring12FStvpumpeKat.nr.68416Pilotborholder12Ftil12MKat.nr.52566VtTrrBorekomponenter 6.20SAGINGOGBORINGStrrelsemmKatalognr.TotallengdeSegmentertLxHxBAnt.in.mmin.mm3242356133435038x14x1810x6x3.44042366133435058x14x1816x6x3.54252876133435058x14x1816x6x3.55242376133435058x14x1816x6x3.65752886133435058x14x1816x6x3.66042386133435058x14x1816x6x3.76252896133435058x14x1816x6x3.76542396133435058x14x1816x6x3.7725164613343501x932x53224x7x35.6785165613343501x932x53224x7x35.6825166613343501x932x53224x7x35.7915167613343501x932x53224x7x35.71025168613343501x932x3824x7x4.81125170613343501x932x3824x7x4.91275293613343501x932x3824x7x4.111326431613343501x932x3824x7x4.11StrrelsemmKatalognr.TotallengdeSegmentertLxHxBAnt.in.mmin.mm5258306173445058x14x1816x6x3.66058316173445058x14x1816x6x3.76558326173445058x14x1816x6x3.7725163617344501x932x53224x7x35.6784240617344501x932x53224x7x35.6824241617344501x932x53224x7x35.7914242617344501x932x53224x7x35.71024243617344501x932x116424x7x4.81124245617344501x932x116424x7x4.91274246617344501x932x116424x7x4.111325171617344501x932x116424x7x4.111424291617344501x932x116424x7x4.121524247617344501x932x31624x7x45.121624248617344501x932x31624x7x45.121784249617344501x932x31624x7x45.131825291617344501x932x31624x7x45.142004250617344501x932x31624x7x45.152254251617344501x932x31624x7x45.172504252617344501x932x31624x7x45.183004253617344501x932x31624x7x45.193504254617344501x932x31624x7x45.22114UNCF-koblingerpassertilAllekjerneboringsmaskinermeden11432mmM-tilkobling.GjeldendeRIDGID-modellerRB-3WRB-2083og2143.EldreRIDGID-modellerRB-206RB-2063RB212ogRB-215.114UNCF12BSPM12BSPM-koblingerpassertilAllekjerneboringsmaskinermed12127mmF-tilkobling.GjeldendeRIDGID-modellerHC-2HC-2WRB-3W.EldreRIDGID-modellerRB-204RB-125.Vtboringfrastativmedsegmentertediamantbor 6.21SAGINGOGBORINGSegmenterttrrboringmeddiamantborStrrelsemmArbeidslengde8200mmKat.nr.Arbeidslengde12300mmKat.nr.SegmentertLxHxBAnt.in.mm22702965263638x14x1810x6x3.328703065264638x14x1810x6x3.432702865265638x14x1810x6x3.438526666287638x14x1810x6x3.442526766288612x932x53212x7x35.452526866289612x932x53212x7x35.565526966290612x932x53212x7x35.668527066291612x932x53212x7x35.68252736527266292612x932x53212x7x35.891527566293612x932x53212x7x35.9102527666294612x932x116412x7x4.10112527766295612x932x116412x7x4.11117--6318612x932x116412x7x4.11122527966296612x932x116412x7x4.11127528066297612x932x116412x7x4.12132528166299612x932x116412x7x4.12152528266300612x932x31612x7x45.14162528366301612x932x31612x7x45.15500mmarbeidslengde.70mmforelektriskebryterbokser.Trrborforboringihardtmateriale12BSPFpassertilAllekjerneboringsmaskinermeden12127mmM-tilkobling.GjeldendeRIDGID-modellerHC-2HC-2WRB-3W. 6.22SAGINGOGBORINGKatalognr.BeskrivelseSpindeladaptere68426Adapter12BSPFtil12BSPF84576AdapterM16Ftil12FBSP83616Kombiadapterfra12Ftil114Mekstern12Fintern42716Adapter114UNCFtil12BSPF42726Adapter114UNCMtil12BSPM68516Adapter12BSPFtilM16M57936Adapter2x12BSPMAdaptereforHilti-maskiner52786Kjoksadaptertil12BSPM66956AdapterforHiltiDD100til12BSPF12ForlengereforHC-2WRB-3W52366Forlengerlengde6131612M--12F42766Forlengerlengde12131612M--12F114ForlengereforRB-208RB-212RB-21442806Forlengerlengde12178114F--114MGenerelttilbehr42936Kobberringforenkelborfjerning11457236Kobberfettube42946BryneforskjerpingavdiamantsegmenterPilotbortilbehrforboringmedHC-1HC-2WRB-3W68416Stvekstraktorkuntiltrrbruk52566Pilotborholder57866Boretuppsttteog5mmBoretuppfor200mmspiss57876Boretuppsttteog5mmboretuppfor200mmspissmedstvekstraksjon66996Boretuppsttteog5mmBoretuppfor300mmspiss57916Boretuppsttteog5mmboretuppfor300mmspissmedstvekstraksjon578865mmreserveboretuppforpilotborovenfor52606Pilotbor10x210mmfor200mmbor52616Pilotbor10x300mmfor200mmbormedstvpumpe52626UtstternkkelTilbehrfordiamantkjernebor52606526166841652566578665787666996579165788652626429365723642946527866695642806523664276668426845768361642716427266851657936 7.1UNIVERSALVERKTYUniversalverktyStortutvalgavtilbehrsverktyog-utstyr.Utprvdslitesterkdesign.TypeAntallmodellerSideRIDGIDPeddinghaus-benkskruestikker107.2RIDGIDPeddinghaus-tilbehr437.3Multiplus-skruestikker27.5Rrskruestikkerog-arbeidsbenker57.6Ambolter37.7Arbeidsbord37.8Mlebnd57.9Universalskruestikke17.9Lasernivellering-justering27.10Vaterpass17.12Sager27.13Sagblader27.13Platesakser57.14Boltesakser67.15Kabelsaks17.16Kutterforgjengestag27.16Skrueuttrekkere127.17Spiralbor97.17Reserveborfrere107.18Skrueuttrekkersett27.18 7.2UNIVERSALVERKTYRIDGIDPeddinghaus-skruestikkerDisseskruestikkeneerkjentforkvalitetogholdbarhet.ProdusertiTysklandiover100r.Allesmiddestlkonstruksjonerer3gangersterkereennstpejern.Herdedeogsagtakkedepressbakkergirmaksimalholdbarhet.Enstorherdetamboltsomduvirkeligkanbruke.Maskinbehandledeogherdedeglideater.ValsetAcme-gjengemeddobbelstartsrgerforpresisbrukoglanglevetid.Avtakbarspindelmutteravstl.Mleskala.MatadorProfesjonellbenkskruestikkeforverkstedet.SuperiorProfesjonellskruestikkemedinnebygdepressbakkerforrrforinstallasjonsindustrien.Katalognr.Modellnr.RrkapasitetSuperiorDimensjonermmsetegningVektBWGLSaxbD1D2dlb.kg1081412038-31201503405075x701501151422.01001081514012-3121402004405595x901801451439.71801081616012-416022550065120x1101801451455.2250Katalognr.Modellnr.RrkapasitetMatadorDimensjonermmsetegningVektBWGLSaxbD1D2dlb.kg108031001001252703665x60120901113.060108041201201503405075x701501151422.0100108051401402004405595x901801451439.71801080616016022550065120x1101801451455.22501080718018022550065120x1101801451457.4260 7.3UNIVERSALVERKTYRIDGIDPeddinghaus-tilbehr360svingftterGjratskruestikkenkanfestesikkertialleposisjoner.Katalognr.TypeVektStd.pakkelb.kg10213Roterbarfot-Matador100209110214Roterbarfot-Matador1202.913110215Roterbarfot-Matador1401806.630110217Roterbarfot-Junior1202.913110218Roterbarfot-Junior1406.630110616Roterbarfot-Superior1202.913110617Roterbarfot-Superior1401606.6301KlemskruerForfestingavskruestikkertilbenken.Katalognr.TypeVektStd.pakkelb.kg10223Klemskrue-Matador1003.114110224Klemskrue-Matador1204.621110225Klemskrue-Junior1204.621110730Klemskrue-Superior1204.6211MekaniskeelevatorerBrukestilheveellersenkeskruestikkentilkorrektarbeidshyde.Katalognr.TypeVektStd.pakkelb.kg10313Mekaniskelevator-Matador10029130110314Mekaniskelevator-Matador12029130110315Mekaniskelevator-Matador14018029130110725Mekaniskelevator-Superior12029130110726Mekaniskelevator-Superior14016029130110733Mekaniskelevator-Junior12029130110734Mekaniskelevator-Junior140291301Hydejustering200mm.JuniorSkruestikkeformiddelskrevendebrukforfagfolkogkrevendehobbysnekkere.Katalognr.Modellnr.RrkapasitetJuniorDimensjonermmsetegningVektBWGLSaxbD1D2dlb.kg108081201201303305075x701501151422.0100108091401401804305595x851801451439.7180 7.4UNIVERSALVERKTYPeddi-LiftDenmekaniskeelevatorenklappessammenunderarbeidsbenkenslikatbenkeatenkangiplasstilannetarbeid.Katalognr.TypeVektStd.pakkelb.kg40913KunPeddi-Lift15.570110337Peddi-LiftmedMatador12037.51701AutomatiskeelevatorerKatalognr.TypeVektStd.pakkelb.kg10323Automatiskelevator-Matador10033.1150110324Automatiskelevator-Matador12033.1150110325Automatiskelevator-Matador14033.1150110335Automatiskelevator-Matador16018033.1150110727Automatiskelevator-Superior12033.1150110728Automatiskelevator-Superior14033.1150110729Automatiskelevator-Superior16033.1150110731Automatiskelevator-Junior12033.1150110732Automatiskelevator-Junior14033.11501Hydejustering300mm.LsekjefterRIDGIDPeddinghauslsekjeftertilpassesMatador-skruestikkenslikatdenhndtereralleslagsjobberogfesterarbeidsstykketsikkertparbeidsbordet.Katalognr.TypeVektStd.pakkelb.kg10834Rrkjeft-1201.105110835Rrkjeft-1401.507110836Rrkjeft-1602.009110837Rrkjeft-1802.210110844Settmed2plastkjefter-1208.004110845Settmed2plastkjefter-1401.105110846Settmed2plastkjefter-1601.105110847Settmed2plastkjefter-1801.306110874Settmed2stlkjefter-1204.018110875Settmed2stlkjefter-1403.315110876Settmed2stlkjefter-1604.621110884Settmed2prismekjefter-1202.210110885Settmed2prismekjefter-1402.913110886Settmed2prismekjefter-1604.0181LserrkjefteravstlLseplastkjefterLsestlkjefterLseprismekjefteravstlPressbakker 7.5UNIVERSALVERKTYMultiplus-skruestikkerProfesjonelluniversalskruestikkemedbye-ogutrettingstilbehr.Egnersegtilbyestlrustfrittstloghydrauliskerrogutrettingavstllister.SpindelentilMultiplus120160avgirenkraftp2535tonnnoesomgjrdetmuligbyeAISI304rustfriestlrropptil2228mmmed15mmtykkevegger.Levereskomplettogklartilbrukmedformerep15mm18mmog22mmutrettingsamboltog2hjrnesttter.Densunikedesignoginnebygdefunksjoneravhykvalitetgjrdentiletavdemestettertraktethndverktyeneidesistetirene.Etekte3-i-1-verktyforklemmingbyingogutretting.Katalognr.Modellnr.MultiplusDimensjonermmsetegningVektBWGLSaxbD1D2dlb.kg358211201201403905075x751501151444.12001531816016024050065120x1101801451481.6370TilbehrKatalognr.Modellnr.BeskrivelseRadiusMultiplus120Multiplus160VektStd.pakkelb.kg83636Former12mm62mm1.808183556Former15mm62mmxx2.210183566Former18mm77mmxx4.420183576Former22mm114mmxx4.420183646Former28mm114mmNA4.420183606Utrettingsverktyxx3.6151xstandardvalgfrittNAikketilgjengelig 7.6UNIVERSALVERKTYPionierhengslederrskruestikkerLagetavstpejernavhykvalitet.Utskiftbarekjefteriherdetstl.Valsetspindelgjenge.Tilgjengeligitremodeller2-3-4.Katalognr.Modellnr.TypeKapasitetVektin.mmlb.kg110522Pionier-skruestikke18-210-609.143110533Pionier-skruestikke18-310-893.665110544Pionier-skruestikke18-410-11422.1100BrbararbeidsbenkmedrrskruestikkeRrbyeplate.Oppbevaringshylleforverktyoghengsletgulvbordsomsrgerforstabilitet.Spesiellsikkerhetslshindrerarbeidsbenkenifalleforovervedetuhell.Katalognr.Modellnr.TypeKapasitetVektin.mmlb.kg122022Pionier-arbeidsbenk18-210-6050.7230122033Pionier-arbeidsbenk18-310-8960.1300Modellnr.2byerrrp12til112.Modellnr.3byerrrp1til2.TilbehrKatalognr.Modellnr.TypeVektlb.kg12022Skruestikkeklemmeformodellnr.23.11412223Skruestikkeklemmeformodellnr.33.114Beggemodellerkanutstyresmedskruestikkerimodell120forMatadorellerSuperiorkreverskruestikkeklemme.Skruestikker 7.7UNIVERSALVERKTYSenkesmiddstlkonstruksjon.Slepetogherdetoverate.Tilgjengeligivekterfra35kgtil125kg.Modellene9og12harhullforplasseringavverkty.AmboltmedtohornModellnr.5912Katalognr.141651416914190Vektlb.77.2165.4275.5kg3575125Flatebreddemm95125130Flatelengdemm205265300Lengdephverthornmm135185210Totallengdemm475635720Totalhydemm200265310Basemm170x195235x275270x345Brbartstativpasseralleambolter380x460x550mmKat.nr.14200AmboltmedtohornAmbolter 7.8UNIVERSALVERKTYArbeidsbordKraftigkonstruksjon.Arbeidsateirobusttreverksomerspesieltbehandletformotstvannogstv.Benaharenrrformetkonstruksjonutformetfortletungbelastning.Benkeneerenklemontereogdemontereogenkletransportere.Leveresi3strrelser.Modell1300arbeidsbordModell1400arbeidsbordKatalognr.Modellnr.StrrelsecmBordplatenstykkelsemmHydecmVektStd.pakkelb.kg16601110083x503080046.32101Modell1100arbeidsbordKatalognr.Modellnr.StrrelsecmBordplatenstykkelsemmHydecmVektStd.pakkelb.kg163611300108x622283675.03401Katalognr.Modellnr.StrrelsecmBordplatenstykkelsemmHydecmVektStd.pakkelb.kg158411400107x753084088.24001 7.9UNIVERSALVERKTY6-i-1-universalskrutrekkerInkluderernr.1ognr.2stjernespissPhillipstip.316ogatspiss.516ogmuttertrekkereiskaftet.Prolertmyktgrepforbedregrepogdreiningsmoment.Kule-fjrsikretskaftmedpositivtklikklshndtak.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseHusVektStd.pakkein.mmlb.kg1657319746-i-1-skrutrekker8203.2401116-i-1-skrutrekkerMlebndFemheltnyemlebndmodellerberegnetpbrukifelten3xmetriskog2xdobbeltmetriskbritiskhareninnovativdesignsominkorporererkraftiggummibuerogdekselplateirustfrittstlsomgirenestendeholdbarhetfortleselvdetesteforholdparbeidsplassen.AndreottefunksjonerogfordelermedRIDGID-mlebndInnebyggetsttdemperreduserersammensttvedoppspoling.Fulldobbeltsidigstlhektemedslitesterktsporsomtilogmedkanhektespetspikerhode.Husirustfrittstlmedsklisikkergummiinnfatninggirmerholdbarhetogkomfortogsamtidigmotstrsammenstt.Robusttosidigbladmednylonbeleggsommotstrslitasjeogbrudd.Enestendeblad-til-hekte-styrke.Bredebladstoretallforenkelavlesing.Slitesterkbelteklipsirustfrittstl.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseBladVektStd.pakkeLengdemBreddemmlb.kg38768316-MMlebnd3mmetrisk316.35016138773525-MMlebnd5mmetrisk525.75034138778825-MMlebnd8mmetrisk8251046138783316-IMMlebnd3mdobbeltmetriskbritisk316.35016138788525-IMMlebnd5mdobbeltmetriskbritisk525.750341NYHET 7.10UNIVERSALVERKTYLasernivellering-justeringmicroCL-100selvnivellerendekrysslinjelaserBetjeningmednknottsvrtenkelbruke.Nivellerings-ogjusteringsjobberutfrtpetblunk.Umiddelbarprojiseringavekstralyssterkevertikaleoghorisontalelinjer.LasertypeKlasse2630-670nm.Millimeternyaktighet2mm10m.Strreinnendrsrekkeviddep30meter.Selvnivelleringsomrdep6.BeskyttelsesgradIP54.Integrert360roterendefot.Leveresienbreveskeirobustplast.JusterbarttrebentstativoglaserbrillermedflgerkostnadsfrittKatalognr.Modellnr.BeskrivelseProjeksjonDiodenmRekkeviddemVektStd.pakkelb.kg38758microCL-100SelvnivellerendekrysslinjelasersettHorisontalogvertikal630-670301.10501Tilbehr41383JusterbarttrebentstativformicroCL-100DL-5002.21141378LaserbrillerformicroCL-100DL-500.2201141373MagnetiskmlplateformicroCL-100DL-500.22011Dettesettetinkludererlaserbrillerogjusterbarttrebentstativ.NYHET 7.11UNIVERSALVERKTYmicroDL-500selvnivellerendefemprikkslaserKompaktprikklaserforenkeloverfringavmltepunkteroppmlingavrettevinkleroginnrettingdiversekonstruksjonselementer.Simultanprojiseringav5konsentrertelaserprikker2xvertikal3xhorisontal.LasertypeKlasse2635-670nm.BrukervennligvripknappenogstartarbeidetMillimeternyaktighet2mm10m.Indrerekkevidde30meter.Selvnivelleringsomrde45.BeskyttelsesgradIP55.Integrert360roterendefot.Leveresienrobustplastikkveskesomogsinkludererenmagnetiskbasemlplatebreremoglaserbriller.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseProjeksjonDiodenmRekkeviddemVektStd.pakkelb.kg38763microDL-500Selvnivel-lerendefemprikklaser-sett2xvertikale3xhorisontaleprikker630-670301.280581Tilbehr41383JusterbarttrebentstativformicroCL-100DL-5001.68076141378LaserbrillerformicroCL-100DL-500.2201141373MagnetiskmlplateformicroCL-100DL-500.2201141723MagnetiskbasemedbreremformicroDL-5001.190541Dettesettetinkludererlaserbrillermagnetiskmlplateogmagnetiskbasemedbrerem.NYHET 7.12UNIVERSALVERKTYVaterpassMagnetiskTorpedo-vaterpassLettogkompaktideellforgenerellbrukogarbeidptrangeplasser.Prolistptaluminium.Selvlysendelibellerammerformrkeomgivelser.Rrformedelibeller180-45-90.Tresterkemagnetermedsjeldentjordmetall.KantmedV-sporforbalanserevaterpassetprr.Stortlibellevaterpasssomkanavlesesovenfra.Nyaktighet10mmm.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseLengdeVektStd.pakkein.mmlb.kg22398395EMagnetiskTorpedo-vaterpass92300.330151Modell395EMagnetiskTorpedo-vaterpass 7.13UNIVERSALVERKTYSagerModell212ProArc-sagDesignetforgienestendestyrkeogmaksimalkontrollienlettprofesjonellbaul.Krummetstptstlgirbdestrrestyrkeogbedretilgangtilarbeidsstykket.Utskiftingavbladerrasktgjortmedstorknottforinnstillingavspenningoghndgrepigummipbeggesidersikrerenkontrollertograskskjring.Itilleggharmodellen212ProArctoposisjonerformonterebladetskjrevinklerpenten45eller90forhndterejobben.Modell1205PVCABS-sagDesignetforkutteplastrrkryssnerogner.Haraluminiumshndtakog18bladmedtilgjengeligereserveblad.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseVektStd.pakkelb.kg20238212ProArcbaulialuminiuminkluderer12blad1.306150522120518sagforPVCABS-rr.875046505321205-218reserveblad.5021Merk18bladerstandardmedmodell1205-2.Modell212ProArc-bauflModell1205PVCABS-sagHyhastighetsbimetallbauflbladerHyhastighetsbauflbladeribimetallBimetallbladerharhyhastighetstennersomersveisetmedelektronstrleforrobustlikeveleksibelbakgrunnavmatrisestlforgibestmuligytelseibladavfrsteklasseskvalitet.Leveresilengdene18TPI24TPIog300mm.Katalognr.Modellnr.TypeoganvendelseBladstrrelseTennerpertommeinchVektStd.pakkein.mmlb.kg568471218-BMKraftigbruk3mm12300183.315100568521224-BMGenerellbruk12300243.315100 7.14UNIVERSALVERKTYPlatesakserModell796MetallsakserklippermothyreModell797MetallsakserklippermotvenstreModell786BlikksakserklippermothyreModell788BlikksakserklipperrettModell787BlikksakserklippermotvenstreAlleRIDGID-sakserharsmiddevarmebehandledebladforktkvalitetogytelse.BlikksakserogmetallsakserIdeelleforkuttingavkaldvalsetstlplatep121mmellertynnere.Dobbelbevegelsegirmaksimalkjeftkraftmedminimuminnsats.Blikksaksenehargjengetkjeveboltsomgjratbladeneblirinnstiltpnyttetterlangtidsbruk.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseLengdeSnittVektStd.pakkein.mmin.mmlb.kg54115786Platesakser-klippermothyre101226713835105654120787Platesakser-klippermotvenstre101226713835105654125788Platesakser-klipperrett101226711238105616202796Metallsakser-klippermothyre101226711238105616207797Metallsakser-klippermotvenstre1012267112381056 7.15UNIVERSALVERKTYBoltesakserKjefteriherdetstllegeringerdesignetogprodusertforsikrelengstmuliglevetidforbladene.Ettrinnsinnvendigknastmekanismegirdenraskesteogenklestemtenforholdekuttebladenepresisjustert.Hndtakoggreperutformetforgistrremekaniskefordelerforskarpkontrollertkutting.BestillingsinformasjonKatalognr.Modellnr.BeskrivelseboltesaksKapasitetmetallerTotallengdeVektStd.pakkeMykt15RC1Middels31RC2Hardt42RC3in.mmin.mmin.mmin.mmlb.kg14213S14Senterskjr516791464316481537911410114218S18Senterskjr38955167914641948533815114223S24Senterskjr7161103895516792665257827114228S30Senterskjr1212771611038953180087840114233S36Senterskjr9161431212771611038958131261114238S42Senterskjr111617591614312127441.11518148311Myktstlogikke-jernholdigematerialerbolterskruernaglerstltrd.2Jernogstl.3Rustfrittstlfjrtrdvarmebehandledebladarmeringsstenger.ReservehoderKatalognr.BeskrivelseVektStd.pakkelb.kg18363S14Hodeenhet7810118368S18Hodeenhet11415118373S24Hodeenhet21427118378S30Hodeenhet87840118383S36Hodeenhet131261118388S42Hodeenhet1814831Boltkutting 7.16UNIVERSALVERKTYModell1390MkutterforgjengestagKonstruertforkappegjengestagbrukttilhengeopprrforklimaanleggsprinkleranleggogandreletterammeritaket.Lagerrenesnittutenskadegjengene.Deterikkendvendigfjernegrader.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseVektStd.pakkelb.kg20271Kutterforgjengestagmed8mmblader12.154126891Kutterforgjengestagmed10mmblader12.1541ReservehoderKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektStd.pakkelb.kg58406Settmed6mmblader157116Settmed8mmblader157126Settmed10mmblader1KabelkuttingModell1380kabelsaksModell1380kabelsakserutformetforloddrettklippingavisolertaluminiumogkobberkabelgjennom138diameterog750MCM.Senkesmiddevarmebehandledekjefteristllegeringskjrerkabelmedminimalforvridningavinnvendigeledninger.Utstyrtmedhndtakmedberglassisolasjonoggummigrep.IkkeberegnetpkuttingavstlellerACSR-kabel.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseKapasitetVektStd.pakkelb.kg833501380KabelsaksAluminiums-ogkobberkabelgjennom138diameterog750MCM412201Kuttingavgjengestag 7.17UNIVERSALVERKTYFRSTBoretlitehullgjennomdendelagteendenvedhjelpavnyaktigtilpassingmedRIDGID-borfringforpresisjonssentrering.Sentreringshulletlagesforatdetstrreboretskalbrukesetterp.DERETTERFjernborfring.Borutdetlillesentreringshullettilenstrrediameterforkunnebrukeuttrekkermedlangtgrep.TILSLUTTFruttrekkermedlangtgrepinnidettynnehuleskalletogskrudenut.SkrueuttrekkereSkrueuttrekkeremedglidemtrikkSkrueuttrekkereisettKatalognr.Modellnr.SkruediameterBrukborRillediameterTotallengdeMaksimaldybdeVektStd.pakkein.mmin.mmin.mmin.mmin.mmoz.g3553511461830.1393525165912512141355402516831650.2055223470125128135545338951460.272693116781251143513555047161151680.3388635168412513450135555512-91613-14113290.3749533495125214641Ingenmtrikk3556065816716110.4711204181052513851355657341912130.5381374121142514113135570878-122-2558160.6651694341213766121841Utrekkersett.Fleresettp7.18Katalognr.Modellnr.BeskrivelseVektStd.pakkeoz.g35575Inkluderernr.34og58227135580Inkluderernr.1234og582271SpiralborSpiralbormedhyhastighetKatalognr.Modellnr.DiameterTotallengdeVektStd.pakkein.mmin.mmoz.g3572011832126314713572523165373121413573031463128934211357354516841021143513574051132941211411243135745671611434121212711357507121351273129913575585816512139512156135760361466152112431 7.18UNIVERSALVERKTYReserveborfrereKatalognr.Modellnr.DiameterUTV.DIAM.TotallengdeBrukborVektStd.pakkein.mmin.mmin.mmoz.g35765921932711316301831471357701021516791316301831214135775112111328713163018312141357801221389513163018312141357851321133210013163031651214135790142171611113163031653421135795152115321191316303165342113580016211212713163031651281358051721173213513163014612813581018219161431316301461281ReserveborfrereiettstykkeModell25skrue-ogrruttrekkersettModell25-settetinneholdernavhverskrueuttrekkerfraModell1til8medaltuttrekkeremedmtrikkmodell1til5boremodell1til8medaltnmodell36ogetkomplettsettmedborfringeroghylser.Uttrekkerensmaksimaledybdeomrdeer1til3.Rruttrekkereimodell80til85erogsinkludert.Dissepresisjonsverktyeneerpakketienboksmedtilpassederom.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseKapasitetVektStd.pakkeTypein.mmlb.kg3559025Skrue-ogrruttrekkersettSkruerr14-118-16-253-259144213570025Kunrkantet1051Modell10skrueuttrekkersettModell10-settetinneholder20presisjonsverktyettavhvertavuttrekkermodellene1til5inkludertmtrikkboremodell1til5medaltogborfringermodell921til1821medalt.Oppdeltplastetuisrgerforpraktiskoppbevaring.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseKapasitetVektStd.pakkein.mmlb.kg3558510Skrueuttrekkersett14-126-131140613569510Kunrkantet3100161Skrueuttrekkersett 8.1BYINGOGFORMINGByingogformingStortutvalgorspesifkkebehovorbyingogorming.Kvalitetdukanstolep.TypeAntallmodellerKapasitetSidein.mmByeremedhndtakRrlegging758-3410-188.2Instrument8316-126-128.2Tri-Bender114-388.3Robustinstrument8316-126-128.3Skrallebyere338-7810-328.4Rrutvidere638-1348-548.5FlenseverktySkralletype518-14-168.6Standard3316-128.6Hydrauliskebyerepenvinge638-28.7Vingesomkanvippesopp1338-48.8Glidendevinge238-28.8Formere6438-4135-1308.9Tilbehr348.11 8.2BYINGOGFORMINGByeremedhndtakByereforrrleggingmodellserie300Konstruertforbyemykekobberrrtiletmaksimump180.Ethndtakmedforskjvetmyktgrepogen90startvinkelkombinertmedetspesialutvikletplastbeslaggjrbyingenmyeenklere.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseKapasitetVektRrstrrelsefaktiskytrediameterByeradiuslb.kg36962310Byerforrrlegging582146.528636972312Byerforrrlegging34278731336942310MByerforrrlegging10mm42mm418136947312MByerforrrlegging12mm42mm418136952314MByerforrrlegging14mm56mm6.528636957315MByerforrrlegging15mm56mm6.528636962316MByerforrrlegging16mm56mm6.528636967318MByerforrrlegging18mm72mm7313Detteproduktetkanbrukesbdefortommerogmetriskeml.Instrumentbyereimodellserie400Kombinerernyaktighetmedenkelbruk.Konstruertforbyekobberstlogrustfrittstl15mmtilmaksimalt180.Hndtakmedforskjvetmyktgrepforstrrekomfortunderstpingav180-byinger.Enstartvinkelp90ogetuniktoljeabsorberendebeslagredusererbyingsjobbentiletminimumvedstpingavnyaktigebyingerikobber-ogstlrr.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseKapasitetVektRrstrrelsefaktiskytrediameterByeradiuslb.kg36117403Instrumentbyer316581.508636122404Instrumentbyer14581.508636092405Instrumentbyer5165162.7511836097406Instrumentbyer385162.7511836132408Instrumentbyer121125.524536112406MInstrumentbyer6mm16mm1.506836092408MInstrumentbyer8mm24mm2.7511836102410MInstrumentbyer10mm24mm2.7511836127412MInstrumentbyer12mm38mm5.5245Detteproduktetkanbrukesbdefortommerogmetriskeml. 8.3BYINGOGFORMINGTri-Bendermodell456Konstruertforenkeltbyemykekobberrritreulikestrrelser14516og38meddetsammeverktyet.PerfektforrrleggingogHVAC-bruk.Enstartvinkelp90minimererinnsatsensomtrengsforformeenby.Hendigereferansemerkerindikerervinkelenforhurtigbyingergjennom90.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseKapasitetVektlb.kg44852456Tri-Bender14516381404Robusteinstrumentbyereimodellserie600SpesialistenprustfrittstlHykvalitetsbyeytelseprustfrittstlogandreharderrsomstlogtitan.Totrinnsdesignmuliggjrebyingpstedetfra90til180utenmttekryssehndtakene.Lselseoppmedenhalvomdreiningpbyehndtaket.Ekstralangehndtakp1640cmkerkraftenogvalseformeribyeformenredusererkraftbehovet.Innebygdskruestikkeklemmeibyeformenforekstrastabilitet.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseKapasitetVektRrstrrelsefaktiskytrediameterByeradiuslb.kg38028603Robustinstrumentbyer316581.6807638033604Robustinstrumentbyer14581.6807638038605Robustinstrumentbyer5161516418438043606Robustinstrumentbyer381516418438048608Robustinstrumentbyer12112627638053606MRobustinstrumentbyer6mm16mm1.6807638038608MRobustinstrumentbyer8mm24mm418438058610MRobustinstrumentbyer10mm24mm418438063612MRobustinstrumentbyer12mm38mm6276Detteproduktetkanbrukesbdefortommerogmetriskeml. 8.4BYINGOGFORMINGTilbehrKatalognr.KapasitetmmBeskrivelseByeradiusVektlb.kgFormereformyktogbelagtmyktkobber419761010mmformer35mm.11005419861212mmformer40mm.13006419961414mmformer48mm.15007420061515mmformer50mm.17008420161616mmformer58mm.17008420261717mmformer60mm.17008420361818mmformer69mm.20009420462020mmformer76mm.20009420562222mmformer76mm.22010436863838former138mm.11005436961212former178mm.13006437065858former2932mm.17008437163434former234mm.20009437267878former31132mm.22010Formereforerlagsrrledning420161616mmformer58mm.17008420462020mmformer76mm.20009890862525mmformer89mm.22010420862626mmformer91mm.44020890963232mmformer132mm.44020Skrallebyermodell326Konstruertforbyemyktkobberogbelagtmyktkobberp10mmtil22mmitilleggtilerlagsrrpopptil32mm.Unikglidemekanismeplassererformererasktikorrektrrdiameterposisjon.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg18741326Byermed10121415161822mmkobberformere3.4938535861326-PByermed1620252632mmformeremederelag7.1032219061326Byermed3812583478kobberformere1.4332242096Gliderammeforkobbermetrisk43736Gliderammeforkobberbritiskstandard42826Gliderammeforerelag18751Byeramme162026mmformeremederelag1.4306589106Gliderammefor32mmformeremederelagSkrallebyere 8.5BYINGOGFORMINGRrutvidereDenhndbetjenteettrinnsutviderenerkonstruertforutviderrforgjreraskepresisejobberprravmyktkobberaluminiumogstlutenbrukavkoblinger.Frittytendeogselvsentrerendeutvidermekanisme.Utvidersegmentererlagetavherdetstlavhykvalitet.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseVektStd.pakkelb.kg15071SRrutviderverkty1.540701Katalognr.Modellnr.BeskrivelseVektStd.pakkelb.kg10411AUtvidersett12151822mm732115181TUtvidersett1214161822mm5.525116051UUtvidersett12152228mm5.525116971WUtvidersett1214161822283240mm9.543117411XUtvidersett3812583478118732158747KoertKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektStd.pakkelb.kg10371Utviderhode8mm.44020110051Utviderhode10mm.44020110061Utviderhode12mm.44020110071Utviderhode14mm.44020110081Utviderhode15mm.53024110091Utviderhode16mm.53024110101Utviderhode17mm.53024110111Utviderhode18mm.53024110121Utviderhode20mm.53024110131Utviderhode22mm.57026110191Utviderhode25mm.57026110141Utviderhode28mm.57026110231Utviderhode32mm.66030110241Utviderhode34mm.66030110151Utviderhode35mm.57026110221Utviderhode36mm.57026110201Utviderhode40mm.57026110161Utviderhode42mm.66030110171Utviderhode45mm.66030110211Utviderhode54mm.57026110251Utviderhode38.57026110261Utviderhode12.57026110271Utviderhode58.57026110281Utviderhode34.57026110291Utviderhode78.57026110301Utviderhode1.57026110311Utviderhode118.57026110321Utviderhode114.57026151206Utviderhode138.57026110341Utviderhode112.57026110351Utviderhode158.57026110361Utviderhode134.570261BareutviderUtvidersettMetriskeutviderhoderBritiskeutviderhoder 8.6BYINGOGFORMINGFlenseverktySkralleverktyforensingmodell458RDettepresisjonsverktyetgirsmidigeenhetligeensermedminimuminnsats.Detnyeskrallemateskruehndtaketvrisenkeltogkrevermindrebevegelseoginnsatsennetstandardhndtak.Koniskensavherdetstleksentriskmontertinllageregirenrullebevegelsesomsrgerforjevnmetallytoggirenhetligeenseaterutenslitasje.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseStrrelsein.VektStd.pakkelb.kg83037458R45SAE-enser18316145163812583431216141295454-W45nomineltSAE-vannrr38123416142814130045545SAE-enser1258347816343114116237737SAE-enser31614516381258343121614128537537SAE-enser125834781634311MetriskmodellStrrelsermm50257458MM45SAE-enser4-475-6-8-10-15-16312161Modell458MMleveresikkemedskralle.Alleenseverktysomstroppfrtanbefalesformykematerialerf.eks.aluminiumogmyktkobber.Modell454Wmodell455ogmodell375enserogsstlrustfrittstlhardkobberogmessing.Modell458Rmodell458MMogmodell377enserstlrustfrittstlhardkobberogmessinggjennomenveggtykkelsep.035tommer09mm.Standardenseverktymodell345Modell345eretpresisjonsutvikletverktyforlage45utkragingerimyktkobbermessingaluminiumogrrledningeravmildtstlrr.Enherdetsmidigkjeglegirraske45ensermedentenenkelellerdobbelleppe.Enenkeltklemmeskrueforenkelklemmingogrrfjerning.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseStrrelsein.VektStd.pakkelb.kg2333234545SAE-enser3161451638716125823412123337345-DL45SAEdobbeltenserOvennevntemedadapterfordobbelleppe316145163871612ytrerrdiameter3131EksentriskmonteringlagerjevnrullebevegelsesomgirenhetligeenseaterFlensblokkmonteringRrledningUtkragingskonus 8.7BYINGOGFORMINGHydrauliskeRIDGID-byereManuelleogelektrohydrauliskebyereforkaldpresisjonsbyingavstandardgassrrpopptil4.Allsidigebrbarebyeapparaterideelleforbyingpstedetitilleggtilmaskinkonstruksjonproduksjonavvarmtvannsbeholdereogindustriellbrukisinalminnelighet.Leveresmedpenvingklappvingellerglidendevinge.Stempelkraftenliggermellom50kNog200kN.Hydraulisksystemmedenkelkretsogreturfjrsomgirbedrekontrollmedstempeletogenpresisbying.Trykkavlastningsventilenbeskytterhydraulikksystemetmotovertrykkbareelektriskemodeller.Leveresitrekoertmedetsettmedbyeformereforstandardgassrrbrukoghjrnesttter.Detkanleveresetbredtutvalgavtilbehrberegnetpspesialbying.ByeapparatermedpnevingerGirenbedreoversiktoverbyeprosessenogoverlegentilgjengelighet.Katalognr.Modellnr.Kapasitetin.PumpekraftkNVoltMotorKwFormereVekt3812341114112221234lb.kgManueltbetjent13701380138-11450123.55642468HBO38238-29019488Elektrohydraulisk137213801E38-11450230V1PH14167.576137313801E38-11450400V3PH14167.57642473HBO382E38-290230V1PH14244.7111137513802E38-280400V3PH15253.5115ModellHBO382ModellHBO382E 8.8BYINGOGFORMINGByermedvingesomkanvippesoppErfordelaktigefordidegirekstrastivhetunderbyeprosessen.Ideelleforbrukparbeidsstedet.ModellHB382ModellHB382EModell3812SKatalognr.Modellnr.Kapasitetin.PumpekraftkNVoltMotorKwFormereVekt3812341114112221234lb.kgManueltbetjent40383HB38238-11490134.56136518HB38238-290158.77236523HB38338-3146344.015614921381438-4200904.041027911381438-4200926.0420Elektrohydraulisk148713812E38-2801151HP14220.410039243HB382E38-2902301HP14211.696137713812E38-2804003HP15220.4100148813813E38-31301151HP14458.520839268HB383E38-31462301HP14401.2182137813813E38-31304003HP15458.5208149313814E38-42002301HP14970.0440149413814E38-42004003HP15970.0440Katalognr.Modellnr.Kapasitetin.Pumpe-kraftkNFormereVekt3812341114112221234lb.kg164013811S38-11450101.446164113812S38-280176.380GlidendevingebyereBrukestilbyeerebyningeriulikevinkler. 8.9BYINGOGFORMINGVingebyerformereFormereforstandardgassrrtilEN10255DIN2440BS1387Katalognr.BeskrivelsestrrelseRadiusmmVektin.metriskytrediameterlb.kg37218Formerforgassrr14135602.21037223Formerforgassrr38172451.80837228Formerforgassrr12213502.41137233Formerforgassrr34269804.01837238Formerforgassrr13371104.01837243Formerforgassrr1144241354.62137248Formerforgassrr1124831559.54337253Formerforgassrr260322014.46537258Formerforgassrr21276132038.517537263Formerforgassrr388939059.527228756Formerforgassrr41143600220100FormereforplastbelagterrtilEN10255DIN2440BS1387Katalognr.BeskrivelsestrrelseRadiusmmVektin.metriskytrediameterlb.kg22276Formereforplastbelagterr3817211022286Formereforplastbelagterr1221311022296Formereforplastbelagterr3426913722306Formereforplastbelagterr133714022316Formereforplastbelagterr11442417022326Formereforplastbelagterr11248322022336Formereforplastbelagterr2603270MerkForbyingav2plastbelagterrmdetbrukeshydrauliskebyeremed3kapasitet.MetriskeformereforstandardrrogrrledningtilEN10255DIN2440BS1387Katalognr.BeskrivelsestrrelseRadiusmmVektin.metriskytrediameterlb.kg27816Formereforstandardrrogrrledninger1806027826Formereforstandardrrogrrledninger2007027836Formereforstandardrrogrrledninger2208022116Formereforstandardrrogrrledninger25011535066Formereforstandardrrogrrledninger2807022126Formereforstandardrrogrrledninger30014022136Formereforstandardrrogrrledninger32014035076Formereforstandardrrogrrledninger35010022146Formereforstandardrrogrrledninger38017035086Formereforstandardrrogrrledninger40012535096Formereforstandardrrogrrledninger42012522156Formereforstandardrrogrrledninger44519035106Formereforstandardrrogrrledninger50014022176Formereforstandardrrogrrledninger51022022186Formereforstandardrrogrrledninger57025022206Formereforstandardrrogrrledninger63627022216Formereforstandardrrogrrledninger700315 8.10BYINGOGFORMINGFormereforrrmedhystyrkeFormereforbyingi180Katalognr.BeskrivelsestrrelseRadiusmmVektin.metriskytrediameterlb.kg22376Formereforbyingi1803817213022386Formereforbyingi1801221313022396Formereforbyingi1803426913022406Formereforbyingi180133713022416Formereforbyingi18011442413022426Formereforbyingi18011248314028766Formereforbyingi1802603190MerkFormerefor180-byingskalbrukesmedbyetilbehrp180.TilbehrKatalognr.BeskrivelseVektlb.kg22346180byetilbehrforHB382maks.11237.417022356180byetilbehrforHB383maks.237.417022366180byetilbehrfor3802maks.11237.4170Formerefor180byingavatestengermaks.40mmx8mmKatalognr.BeskrivelseRadiusmmVektlb.kg22466Formereforbying180avatestenger604.42022476Formereforbying180avatestenger705.52522486Formereforbying180avatestenger806.63022496Formereforbying180avatestenger908.84022506Formereforbying180avatestenger1008.84022516Formereforbying180avatestenger11012.15522526Formereforbying180avatestenger12013.26028536Formereforbying180avatestenger13015.470MerkFormereforbyingi180skalbrukesmedtilbehrforbyingmedatstangp180.TilbehrKatalognr.BeskrivelseVektlb.kg22436180byetilbehrforHB38222446180byetilbehrfor380222456180byetilbehrforHB383VingebyerformereKatalognr.BeskrivelsestrrelseRadiusmmVektin.metriskytrediameterlb.kg22236Formerforrrmedhystyrke122131106.6322246Formerforrrmedhystyrke342691378.8422256Formerforrrmedhystyrke13371906.6322266Formerforrrmedhystyrke11442422020922166Formerforrrmedhystyrke11248322018.78522196Formerforrrmedhystyrke26032703013522226Formerforrrmedhystyrke21276142067.2305 8.11BYINGOGFORMINGVingebyertilbehrKatalognr.BeskrivelseVektlb.kg26896Slagjusterer3801E230V9.94526906Slagjusterer3801E400V3.31521976Hjrnesttter38013.31522026Festepinne38012.21028796Byeramme380132.114628846Trekoert380123.310628876Trekoert3801E39.6180Katalognr.BeskrivelseVektlb.kg26916Slagjusterer3802E230V9.94526926Slagjusterer3802E3812E400V7.73537273HjrnesttterHB382HB382E6.83142533HjrnesttterHBO382HBO382E12.15537293FestepinneHB382HB382E0.80442543FestepinneHBO382HBO382E4.42038083ByerammeHB382HB382E28.613042523ByerammeHBO382HBO382E65.029528856Trekoert3802HB38229.913628876Trekoert3802EHB382E39.6180Katalognr.BeskrivelseVektlb.kg26916Slagjusterer3813E230V9.94526926Slagjusterer3813E400V7.73537278HjrnesttterHB383HB383E22.010038078ByerammeHB383HB383E80.436528866TrekoertHB38346.221028886TrekoertHB383E63.929038568Utvidelsefor3Tilbehrfor114Kap.HydrauliskebyereTilbehrfor2Kap.HydrauliskebyereTilbehrfor3Kap.Hydrauliskebyere 8.12BYINGOGFORMINGVingebyertilbehrTilbehrfor4Kap.HydrauliskebyereKatalognr.BeskrivelseVektlb.kg26126Slagjusterer3814E230V9.94526116Slagjusterer3814E400V9.94528776Hjrnesttter3814E212.15528786Hjrnesttter3814E441.819028836Byeramme3814273.3124028896Trekoert3814143.3650TilbehrtilalleHydrauliskeRIDGID-byereKatalognr.BeskrivelseVektlb.kg37813Vendbartstativforallemodelleropptil316.5751406125lhydrauliskolje5.52537618Utretter2.21037828TransporthjulsettformodelleneHB382HB383HB382EogHB383E4.822 9.1REPARASJONOGVEDLIKEHOLDAVRRReparasjonogvedlikeholdavrrStortutvalgfranenkeltkilde.Unikslitesterkdesign.Raskogpliteligytelse.TypeAntallmodellerSideTrykktestpumper29.2Rrfrysere29.3Avkalkingspumper29.5 9.2REPARASJONOGVEDLIKEHOLDAVRRTrykktestpumperTesteralletyperinstallasjonersomforeksempelsentralvarmetrykkluft-ogkjlesystemeroljeinstallasjonerildledningerogrrledningermedlitendiameter.Deautomatisketrykkholdendeventilenegjrbrukerenistandtillettsettesystemetundertrykk.Kompatiblevskererblantannetvannoljeogetylenglykol.Kankoplestilvanntilfrselforraskfylling.Modell1450manueltbetjenttestpumpeFunksjonerBetjeningenkreversvrtliteninnsats.Automatiskopprettholdttrykkingenventilermlukkesmanuelt.Filterpinntakoguttakgirstrreplitelighet.Totrinnshndtaksbetjeningsrgerforraskfyllingavsystemetogtrykksetting.Plastbeholdermedplasstil135lvannoljeetylenglykol.Volumstempelslag38cm.InkludererenaluminiumskarbonforsterketPTFE-stempelpumpeforlengrelevetid.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseVektStd.pakkelb.kg500721450Trykktestpumpe50bar14.1641188111450CTrykktestpumpe50bar14.16411450Cerenmodellutenmleinstrument14BSPT-tilkobling.Modell1460-EelektrisktestpumpeFunksjonerKeramiskstempelpumpemedtrestemplersrgerforlangsomoppbyggingavtrykkoglengrelevetid.Hurtigkoblingssystemforkoplefrastyreblokkogmleinstrument.Dettekanblivrendepkretsensomblirtestet.Pumpenkanbrukestiltrykksetteenannenkretsmedenekstrastyre-blokk.Beholderirustfrittstlsyrefrievsker.Vannstrm9lmin.OljeSAE30.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseVektStd.pakkelb.kg190211460-EElektrisktestpumpe230V25bar1580W442001190311460-EElektrisktestpumpe115V25bar442001190411460-EElektrisktestpumpe230VSveits25bar442001Katalognr.Modellnr.BeskrivelseVektStd.pakkelb.kg43666Styreblokk25bar4.420143676Styreblokk60bar4.4201 9.3REPARASJONOGVEDLIKEHOLDAVRRElektriskrrfryserRaskelektriskfrysingavrrforvedlikeholdellerreparasjonsarbeid.Eliminererbehovetfortmmesystemet.RIDGIDsSF-2300ogSF-2500erfrittstendekjleenheter.ModellSF-2300SuperFreezeForfrysingav12til35mmstlog12til42mmkobber.Rask.Kraftigkompressorikombinasjonmeddirektefryserhodemedtrefordypningerformerispluggerpfminutter.Brbarogrobust.Ingenuhndterliggassylinder.Frittstendeenhetimetallkasseforbrukifeltenmedkompressorsomtlertransporterenkelbrefrajobbtiljobb.Sikker.Ingenfarligtrrisellergiftigegasser.InneholderKFK-frittkjlemiddel.Praktisk.Reparasjonerkanutfresnrmedenfrosnedelenavrretutenatdeterndvendigtappehelesystemet.Designetforkontinuerligbruk.IngenrisikoforgtomforCO2-trrisgassunderreparasjo-ner.FunksjonerKraftig296W-kompressor.Direktefryserhodemedtrefordypningergirraskoptimalfryseytelse.Strreeksibilitetmedbrukavinnleggphodetmedtrefordypningerfor12152235mmstl-ogkobberrr.Slangenerkobletloddretttilfryserhode.Dettegjrdetenklerearbeideptrangestederogprrsomernrveggellergulv.25mmtykk198mlanggummislangemedbeskyttendefjringmotslitasjesikrerlengerlevetidforslange.Unikfrysegelformelfestersegtilfrysehodeutendryppeogredusererfrysetiden.SF-2300erdesignetforhyppigbrukprrmedlitendiameteropptil11432mmstlrrog42mmkobberikommersiellbruk.ForraskerefrysingavrrmedstorrrdiameteranbefalervibrukemodellSF-2500senesteside.StandardutstyrSF-2300SuperFreeze-enhet.Frysehodemed18-28-42mmhulrom.Settmed2x12152235mminnleggforkobber-stlrr.Settmed2borrels-Velcro-remmer.1klemstang.1Sprayaske.1askemedfrysegel237ml.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseVektStd.pakkelb.kg41078SF-2300Rrfryser230V58263142838Settmed12mminnlegg2142853Settmed15mminnlegg2142843Settmed22mminnlegg2142833Settmed35mminnlegg2169707Borrelsrem2165942Klemstang174946Frysegelaske237ml160776Sprayaske1MerkPsealltidavSuperFreeze-hoderogslangerertintheltgjennomfrdefjernesfrarret.IKKEfjerndemfrarretmedverktydadettekanskadehoderogslangerpermanent.NYHET 9.4REPARASJONOGVEDLIKEHOLDAVRRModellSF-2500ModellSF-2500SuperFreezeForraskfrysingavrrpopptil21265mm.Medrrfrysingsverktyunngrmankostnadeneogproblemenemedavstengingogutrenskingavsystemet.SuperFreeze-rrfrysererenrrfrysingsenhetsomerenkelbrukeogsomlarentreprenrenhavannsystemeneidriftmensdetutfresreparasjoner.RIDGIDsmodellSF-2500erenfrittstendemini-kjleenhetsomsirkulererkjlemiddeltilsinealuminiumsfrysehoder.Dettelagerenispluggpbare6minutteri1212mmkobberrrogkanbrukessammenmedopptil21265mmrreller250mmstlrr.Straksrreterpluggetkanreparasjonerutfresmensispluggenopprettholdesavenheten.Inkluderernenaskemedspesieltformulertfrysegelforhurtigfrysing.Pfrinnholdetpfrysehodenefrdeplasseresprret.ModellSF-2500Kapasitet..................Kobberrr12-21212-65mm.Stlrr12-212-50mm.Kompressor.............Roterende230V50Hz24A505W.Kjlemiddel.............R-507.Vekt.........................55lbs25kg.Slangenslengde......26m.52mspenn.Ml..........................227858cmx1128cmx141237cmLxBxH.StandardutstyrSuperFeeze-enhet.2borrels-Velcro-remmer.1Sprayaske.1klemstang.1askemedfrysegel237ml.Settmed2adapterefor12og3412og20mmrr.Standardstrrelserpfrysehodet125mm11432mm11240mmog250mm.BestillingsinformasjonKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg68832SF-2500Rrfryser230V5525TilbehrKatalognr.Beskrivelse68862Settmed2endeadaptere12Fe22mm72422Settmed2endeadaptere34Fe28mm66986Settmed2endeadaptere12til1516mm65976Settmed2endeadaptere38Fe18mm12Fe22mm65942Klemstang69707Borrelsremmersettmed274946Kjlegel1aske237ml60776SprayaskeMerkPsealltidavSuperFreeze-hoderogslangerertintheltgjennomfrdefjernesfrarret.IKKEfjerndemfrarretmedverktydadettekanskadehoderogslangerpermanent.Vedbrukvedhyeomgivelsestemperaturervikleisolasjonrundtomrdetsomskalfrysesforletterekonsentrerefrysehandlingenhodeneutfrer.NYHET 9.5REPARASJONOGVEDLIKEHOLDAVRRAvkalkingspumperForfjerningavbeleggogutbedringavanlegg.FunksjonerRengjreektivtallesystemmedlukketkrets.Ventilforretningsendingavgjennomstrmningmedhyytelsetillaterfjerningavkalkfrabeggesider.Ideeltforfjerningavbeleggivarmtvannsbeholdervarmeutveksleroglukketvarmeanlegg.Belegginneienlukketkretsreduserergjennomstrmningskapasitetendramatisk.Topumperertilgjengeligfortilfredsstilledinevedlikeholdsbehov.Beggepumpeneharenvertikalakseforsterkereogkraftigeregjennomstrmning.Katalognr.Modellnr.MotorAnvendelserVektStd.pakkeFjerningavbeleggUtbedringlb.kg57276DP-13015HP110W230V131460134051DP-24045HP330W230V1934901Katalognr.Modellnr.Strmnings-mengdelminTrykkhydemTanklSlangenslengdemTilkoplingtommerAdaptereinkl.tommerMaksimumstemp.C57276DP-134010132x21238345034051DP-249020352x212383450DP-24DP-13Deterviktigbrukeriktigeavkalkingsvskeforenpumpemedvertikalakse.Kontaktdistributrenforenlisteoverkorrektevsker.Ialletilfellermdupseatdeinneholderantiskummendemiddel.Flgprodusentensinstruksjonerforsikkerhndteringogbrukavkjemiskeprodukter. 9.6REPARASJONOGVEDLIKEHOLDAVRR 10.1PRESSINGPressverktyHarlseknappvedsyklusullringorsikresammepliteligevanntetteskjthvergang.HarhytekniskstandardorlevereuovertrufenkvalitetogholdbarhetunderstttetavRIDGIDslivstidsgaranti.TypeAntallmodellerKapasitetmmSideKompakt24kNbatteridrit512-3510.4Kompaktepressbakker2412-3510.5Standard32kNbatteridrit810-10810.6Standard32kNmedledning810-10810.7Standardpressbakker2712-5410.8 10.2PRESSINGModelloversiktPressverktyRP210-Bside10.4PressbakkerPresskraftStrmKobberstlRSmmPEX-erlags-kapasitetmmVektmedbatterikgRoterendesylinderEgenskaperKompakt-seriepressbakkerForV-TH-U-RF-pressavpasningssystemer.24kN18VLitiumionbatteri12-3514-3225270Dettepressverktyeter25lettereennvrttidligereverktyformerpresskraftogmindreslit.Denerogsmindreogmerkompaktforkommetilitrangeomrder.For12-35mmkobberogrustfrittstlog14-32mmFlerlagsRP210-Berdetrettevalget.Erogsutstyrtmeden270roterendesylinderforkommetilderdetertrangt.RP340-Bside10.6EgenskaperStandard-seriepressbakkerForV-TH-U-pressavpasningssystemer.32kN18VLitiumionbatteri.TilleggsutstyrStrmadaptermedledning12-10810-7532270Veieropptil30mindreoger15mindreenndenforrigeenhetenRP340-Bharsammefunksjonalitetogholdbarhetsomtidligeremodellermenerenmyelettereogmerkompaktdesign.RP340-BharogsLED-lysogetserviceintervallsomerutvidettil42.000sykluser.RP340-Cside10.7EgenskaperStandard-seriepressbakkerForV-TH-U-pressavpasningssystemer.32kNStrmadaptermedledning.Tilleggsutstyr18VLitiumionbatteri12-10810-75353270FordenbekymringslsetilvrelsenetledningsdrevetverktygirvelgerdupressverktyetRP340-Cmedstrmadapter.MedalledesammefunksjonenefunksjonalitetenogholdbarhetentildenbatteridrevneversjonenerpressverktyetRP340-Cselvearbeidshestenparbeidsplassen.Detveier23mindreenndenforrigeledningsdrevneenhetenoggjrRP340-Ctildetlettestepressverktyetvrtnoensinne.StrmadapterentilRP340-Cmedledningerenkelfjerneogkanerstattesvalgfrittmedetavtakbart18VLitiumionbatteri.DettegirbrukerenallefordelenetilbdeledningsdrevetOGbatteridrevetpressverkty.PressbakkerKompakt-seriepressbakkerforbrukmedRIDGIDRP100-BogRP210-BKompakt-seriepressbakker12mm14mm15mm16mm18mm20mm22mm25mm26mm28mm32mm32mmHE35mmV-prol2258822593225982260322608226132261833158TH-prol24708247132471824723247282473324738U-prol229082291322918229232292822933RF-prol22863305332288322903ForHenco-systemer.Standard-seriepressbakkerforbrukmedRIDGIDRP330-BRP330-CRP300RP300-BRP10-SRP340-BRP340-CStandard-seriepressbakker12mm14mm15mm16mm18mm20mm22mm25mm26mm28mm32mm32mmHE35mm42mm54mmV-prol83096862568310686266831168312683136831468315683166TH-prol86536865468655686566865768658686596U-prol866168662686636866468665686666ForHenco-systemer.RIDGIDsNo.227SInner-OuterReamererlagetavherdetstlogerideellforraskinnvendigutvidelseogytreavgraderingavrrp12-54mmkobberstlogrustfrittstlses.3.17. 10.3PRESSINGDeraskestemestpliteligepressverktyeneKompakt24kNStandard32kNFunksjonerFordelerRIDGIDRP210-BRIDGIDRP340-BRIDGIDRP340-CVektverktyogbatteriVeierliteoggirmaksimalkomfort.25kg32kg353kgStrmkildeForpraktiskbrukogmaksimalmobilitet.18VLitiumionbatteri18VLitiumionbatteriTilleggsutstyrStrmadapterStrmadaptermedledningTilleggsutstyr18VLitiumionbatteriRoterendesylinderVerktyetssylinderroterernoesomgjrdetmuligkommetilptrangesteder.270270270OmtrentligsyklustidRaskestesyklustideroggirmaksimalhastighetvedhverkobling.5sekunder4sekunder4sekunderLseknappvedsyklusfullfringSyklusenfullfresautomatiskstrakspressmekanismenstarterogsikrerenpliteligtilkoblinghvergang.AutomatisktilbaketrekkingavstempelStempelreturnererautomatisktilutgangsstillingnoesomgirmaksimalhastighetvedhvertilkobling.SensorforlukkingavbakkepinneForhindreratsyklusenstarterhvispinnenikkeerfullstendigsattpslikatverktyetikketarskade.AutomatiskpminnelseomvedlikeholdAutomatiskkalibreringspminnelseforsikreoptimalytelseetter30.000sykluserRP210-Bog40.000sykluserRP340-BogRP340-C.SensorforekstremtemperaturRP210-Bdriftstemp15til140F.-10til60CRP340-Bdriftstemp15til122F.-10til50CRP340-Cdriftstemp15til122F.-10til50CSensorforlavtbatterinivVarslerbrukerenomutilstrekkeligbatterinivsomgirmaksimalhastighetvedhvertilkobling.PistolgreputformingEkstremtvelbalansertgjrdetmindrebelastendeforoperatren.RidgeToolerverdensledendeinnenPressingTechnologyoglagerdehytytendeRIDGID-verktyenesomfremmerhurtighetenogplitelighetentilkobber-rustfrittstl-PEX-ogerlagstilkoblinger. 10.4PRESSINGKompakt24kNbatteridrevetpressverkty12til35mmkapasitetforkobberstlogrustfrittstl14til32mmkapasitetforPEXogerlagsModellRP210-BKompaktModellRP210-BerenraskogpliteligmtekoblearmaturavkobberrustrittstlPEXogerelag.Deter5cmkortereog25lettereennvrttidligerekompakteverktyormerpresskratogmindrebelastning.Denroterendesylinderen270hjelperbrukerenmedkommetilptrangesteder.Med24kNhydrauliskstempelharmodell210-Bstrrekapasitetennnoeannetpressverktysomertilgjengelig.Somendelavdennenyedesignenharserviceintervallenetilmodell210-Bblittutvidettil32.000sykluser.SpesikasjonerKapasitet12til35mmorkobberstlogrustrittog14til32mmorPEXerlags.KompatibelmedalleRIDGIDKompakt-seriepresstilbehr.270sylinder-bakkesving.Batteri18Vlitiumion2.0Ah.Batterilader230V.Hydrauliskstempel24kN.Vekt25kgmedbatteri.Dritstemperaturomrde15F-122F-10C-60C.Omtrentligsyklustid5sekunder.Ekstralangeserviceintervaller.Pminnelseved30.000nedstengingved32.000pressykluser.StandardsettinkludererRP210-BPressverkty1xLitiumionbatteribatteriladerogkofert.Kompakt-seriePressbakkerforkobberstlrustfrittstlPEXogerlags.Seside10.5Enhndsoperasjoner.ModellRP210-BKompaktmedpressbakkesettKatalognr.BeskrivelseVektkgStd.pakke44166RP210-Bkofertbatterilader820144176RP210-BkofertbatteriladerV15-22-28mmpressbakker950143878RP210-BkofertbatteriladerV22-16-28mmpressbakker950144186RP210-BkofertbatteriladerU16-20-25mmpressbakker950144196RP210-BkofertbatteriladerTH16-20-26mmpressbakker10144206RP210-BkofertbatteriladerRF16-20-25mmpressbakker10301TilbehrKatalognr.BeskrivelseVektkgStd.pakke31023Breveske450143333230VLader07214332318V2.0AhLitiumionbatteripakke04714332818V4.0AhLitiumionbatteripakke0711 10.5PRESSINGKompakt-seriepressbakkerRIDGIDsKompakt-seriepressbakkerer40lettereog33mindreennStandard-seriepressbakkersomgjratdekommertilderdetertrangt.RIDGIDsKompakt-seriepressbakkererkunkompatiblemedRIDGIDKompakt-seriepressverktyRP100-BRP210-B.KobberstlogrustfrittstlKompaktVKompaktepressbakkerforTH-systemerKompakt-serieV-pressbakkerKatalognr.BeskrivelseVektkgStd.pakke22588V12mmkompakt094122593V14mmkompakt098122598V15mmkompakt098122603V16mmkompakt098122608V18mmkompakt100122613V22mmkompakt100122618V28mmkompakt100133158V35mmkompakt1101Kompakt-serieTH-pressbakkerKatalognr.BeskrivelseVektkgStd.pakke24708TH14mmKompakt116124713TH16mmKompakt116124718TH18mmKompakt116124723TH20mmKompakt116124728TH26mmKompakt136124733TH32mmKompakt136124738TH32HEmmKompakt1361ForHenco-systemerPEX-erlagsKompaktTHKompaktepressbakkerforU-systemerKompakt-serieU-pressbakkerKatalognr.BeskrivelseVektkgStd.pakke22908U14mmKompakt104122913U16mmKompakt104122918U18mmKompakt104122923U20mmKompakt104122928U25mmKompakt126122933U32mmKompakt1261PEX-erlagsKompaktUKompaktepressbakkerforRF-systemerKompakt-serieRF-pressbakkerKatalognr.BeskrivelseVektkgStd.pakke22863RF16mmKompakt104130533RF20mmKompakt104122883RF25mmKompakt126122903RF32mmKompakt1261PEX-erlagsKompaktRFKompaktepressbakkerforV-systemer 10.6PRESSINGStandardbatteridrevet32kNpressverkty12til108mmkapasitetforkobberstlogrustfrittstl10til75mmkapasitetforPEXerlagsModellRP340-BbatteridrevetpressverktyNygenerasjonsvrtkompakt32kNpressverktynestenisammestrrelseogvektsometkompaktverkty.Serviceintervallkunetter42.000pressykluserRP340-Ber30lettereog15mindreennvrorrigeenhetmengirsammeunksjonalitetogholdbarhetsomtidligeremodellerbareienmyelettereogmerkompaktdesign.RP340-BharogsLED-lysogetserviceintervallsomerutvidettil42.000sykluser.SpesikasjonerKapasitet10-108mm.270sylinder-bakkesving.Hydrauliskstempel32kN.Vekt32kginkl.18VLitiumionbatteri.Dritstemperaturomrde15Ftil122F-10Ctil50C.Omtrentligsyklustid4sekunder.LED-lysorkontinuerligdritimrklagteellersvaktopplystemiljer.Ekstralangeserviceintervaller.Pminnelseved40.000nedstengingved42.000pressykluser.StandardsettinkludererRP340pressverkty230Vlader18V2.0ALitiumionbatteriogbrekofert.Kompatibelmedallestandard-seriepressbakkerraRIDGIDogandreprodusenter.ForbrukprravkobberstlrustrittstlPEXogerlags.RP340-B-settRP340-BStandardpressbakkerforV-U-ellerTH-systemer.Seside10.8.ModellRP340-BbatteridrevetpressverktyogpressbakkesettKatalognr.BeskrivelseVektkgStd.pakke43238RP340-Bkofertbatterilader86143243RP340-BkofertbatteriladerV15-18-22mmpressbakker141143248RP340-BkofertbatteriladerV15-22-28mmpressbakker141143253RP340-BkofertbatteriladerV18-22-28mmpressbakker141143258RP340-BkofertbatteriladerTH16-18-20mmpressbakker141143263RP340-BkofertbatteriladerTH16-20-26mmpressbakker141143268RP340-BkofertbatteriladerU16-18-20mmpressbakker141143273RP340-BkofertbatteriladerU16-20-25mmpressbakker1411TilbehrKatalognr.BeskrivelseVektkgStd.pakke43333230VLader072143343Plastkofert46814332318V2.0AhLitiumionbatteri04714332818V4.0AhLitiumionbatteri071143338230VStrmadapter5mkabel0801TilleggsutstyrForoptimalytelsemdupassepladebatterieneitemperaturerover50F10Cunder104F40C.NYHET 10.7PRESSINGStandard32kNpressverktymedledning12til108mmkapasitetforkobberstlogrustfrittstl10til75mmkapasitetforPEXerlagsModellRP340-CledningsdrevetpressverktyNygenerasjonsvrtkompakt32kNpressverktydetlettestepressverktyetmedledningnoensinne.Serviceintervallkunetter42.000pressykluserFordenbekymringslsetilvrelsenetledningsdrevetverktygirvelgerdupressverktyetRP340-Cmedstrmadapter5mkabel.PressverktyetRP340-CharalledesammeunksjoneneunksjonalitetenogholdbarhetensomRP340-Bogerselvearbeidshestenparbeidsplassen.Detveier23mindreenndenorrigeledningsdrevneenhetenoggjrRP340-Ctildetlettestepressverktyetvrtnoensinne.StrmadapterentilRP340-Cmedledningerenkeljerneogkanerstattesvalgrittmedetavtakbart18Vlitiumionbatteri.DettegirbrukerenalleordelenemedbdeledningsdrevetOGbatteridrevetpressverkty.SpesikasjonerKapasitet10-108mm.270sylinder-bakkesving.Hydrauliskstempel32kN.Vekt352kginkl.230Vstrmadapter.Kabellengde5m.Dritstemperaturomrde15Ftil122F-10Ctil50C.Omtrentligsyklustid4sekunder.LED-lysorkontinuerligdritimrklagteellersvaktopplystemiljer.Ekstralangeserviceintervaller.Pminnelseved40.000nedstengingved42.000pressykluser.StandardsettinkludererRP340pressverkty230Vstrmadapterogbrekofert.Kompatibelmedstandard-seriepressbakkerraRIDGIDogandreprodusenter.ForbrukprravkobberstlrustrittstlPEXogerlags.ModellRP340-CledningsdrevetpressverktyogpressbakkesettKatalognr.BeskrivelseVektkgStd.pakke43283RP340-Cstrmadapterkofert820143288RP340-CstrmadapterkofertV15-18-22mmpressbakker1370143293RP340-CstrmadapterkofertV15-22-28mmpressbakker1370143298RP340-CstrmadapterkofertV22-18-28mmpressbakker1370143303RP340-CstrmadapterkofertTH16-18-20mmpressbakker1370143308RP340-CstrmadapterkofertTH16-20-26mmpressbakker1370143313RP340-CstrmadapterkofertU16-18-20mmpressbakker1370143318RP340-CstrmadapterkofertU16-20-25mmpressbakker13701TilbehrKatalognr.BeskrivelseVektkgStd.pakke43343Plastkofert468143338230VStrmadapter5mkabel08014332318V2.0AhLitiumionbatteri04714332818V4.0AhLitiumionbatteri071143333230VLader0721StandardpressbakkerforU-ellerTH-systemerStandard-seriepressbakkerforV-systemermetalliske.Seside10.8Hvisduinspisererogrengjrpressbakkenejevnligorjerneoppsamlingavmaterialresterrundttuppenavpressbakkeneorhindrerduutviklingavenkantpmaskindeleneogatpressbakkenesettersegastetterhapresset.NYHET 10.8PRESSINGStandard-seriepressbakkerStandard-seriepressbakkerblelagetisamarbeidmedmaskindelprodusentenorsikrekompatibilitet.AlleStandard-seriepressbakkerraRIDGIDerkompatiblemedalleRIDGIDStandard-seriepressverktyRP300RP300-CRP330-BRP330-CRP10-SRP340-BogRP340-C.KobberstlogrustfrittstlStandard-serieV-pressbakkerKatalognr.BeskrivelseVektkgStd.pakke83096V12mmStandard170186256V14mmStandard172183106V15mmStandard172186266V16mmStandard178183116V18mmStandard178183126V22mmStandard186183136V28mmStandard192183146V35mmStandard202183156V42mmStandard298183166V54mmStandard4281Standard-serieV-pressbakkesettKatalognr.BeskrivelseVektkgStd.pakke34221V15-18-22-28mmpressbakkeriplastkofert840135381V12-15-22-28mmpressbakkeriplastkofert8401StandardpressbakkerforV-systemerStandard-serieTH-pressbakkerKatalognr.BeskrivelseVektkgStd.pakke86536TH14mmStandard170186546TH16mmStandard172186556TH18mmStandard178186566TH20mmStandard186186576TH26mmStandard192186586TH32mmStandard202186596TH32HEmmStandard2981ForHenco-systemerStandard-serieTH-pressbakkesettKatalognr.BeskrivelseVektkgStd.pakke35331TH16-18-20-26mmpressbakkerimetallkofert8401PEX-erlagsStandardTHStandardpressbakkerforU-systemerPEX-erlagsStandardUStandardpressbakkerforTH-systemerStandard-serieU-pressbakkerKatalognr.BeskrivelseVektkgStd.pakke86616U14mmStandard170186626U16mmStandard172186636U18mmStandard178186646U20mmStandard186186656U25mmStandard192186666U32mmStandard2021Standard-serieU-pressbakkesettKatalognr.BeskrivelseVektkgStd.pakke35341U16-18-20-25mmpressbakkerimetallkofert8401 11.1DIAGNOSTIKKINSPEKSJONOGPLASSERINGDiagnostikkinspeksjonogplasseringRIDGID-diagnostikktilbyrproduktersomsetterstandardenirobusthetogholdbarhetmeddenndvendigeteknologiensomtrengsforfullfreenjobb.BlantdisseproduktenennerduRIDGIDSeeSnake-videoinspeksjonssystemersomsetterstandardenforplitelighetogmanvrerbarhet.NaviTrackScout-lokalisatorensomerenkellreogbruke.Ideellforlokaliseresonder.RIDGIDshndholdteinspeksjonskameraersomdiagnostisereroglserproblemerptrangesteder.RIDGIDshndholdtediagnostikkutstyrsomgirenkleraskeognyaktigeavlesinger.Videoinspeksjonavavlps-ogkloakkrrRrdiameterKabellengdeSidenr.in.mmfotmMini-SeeSnake112-840-200100200306111.6SeeSnake2-1250-300200325619911.6SeeSnakeCompact112-640-1501003011.7SeeSnakemicroDrain114-3432-751003065102011.8SeeSnakemicroReel112-4540-1001251003011.9SeeSnakenanoReel34-220-50852511.10Skjermerogopptakere11.11DenminstekapasitetenernrdenbrukesmedenmicroEXPLORERellermicroCA-300denstrstekapasitetennrdenbrukesmedenSeeSnake-skjerm.DigitalegrensesnittSidenr.Grensesnittforbrbardatamaskin11.14DigitalprogramvareforSeeSnakeHQ-inspeksjon11.15HndholdtvideoinspeksjonVektKabellengdeKameradiameterSidenr.lb.kgfotmin.mmmicroCA-251.50683090.71711.17microCA-1001.70763-3009-90.71711.18microCA-3005.5253-3009-90.71711.19HndholdtdiagnostikkVektSidenr.lb.kgmicroIR-100infrardtkontaktlsttermometer0.50211.21microCD-100brennbargassdetektor1.004511.22microLM-100laseravstandsmler0.50211.23LokaliseringavrrVektAntallstandardfrekvenserSidenr.lb.kgPassivledningsspo-ringSondeSeekTechSR-203.51674711.26SeekTechSR-605.12376711.27Sendere11.28RrlokaliseringVektAntallstandardfrekvenserSidenr.lb.kgPassivledningsspo-ringSondeNaviTrackScout31423411.30Sendere11.31 11.2DIAGNOSTIKKINSPEKSJONOGPLASSERINGRIDGID-verktyerlnnsommemaskiner.Hveravdemgirdegviktigefunksjonersomerenklebrukeforutfrejobbenrasktogriktigforkelnnsomheten.Dukanstolepatverktyeneshyekvalitetgirlangbrukstidforoptimereinvesteringen.DukanogsstolepatRIDGIDtilbyretstortutvalgavsupplerendealternativerogtilleggsutstyrforbidratilatvirksomhetendintiltrekkersegnyekundersamtbeholderdegamleslikatforretningsvolumetker.VitilbyrverktyenesomhjelperdegmedkeomsetningenentendeterfravrpopulreseriemedvideoinspeksjonssystemerogdigitalevisualiseringsverktyfraSeeSnakekabel-ogrrlokaliseringfraSeekTechogNaviTrackellervrehndholdtediagnostikkverkty.Prvdetselv.SpillinnogdeldetDigitalisertopptaklagringogdelingOpptakogdelingavinspeksjonsvideoerforforenkleopptaksarkiveringkommunikasjonmedkunderogsamarbeidharaldrivrtenklere.NkanduviselagreogdeleinspeksjonsvideoerpDVDSD-kortUSB-minnepenbrbardatamaskinellerpInternett.FleremterRIDGIDbidrartilkelnnsomhetprofesjonalitetogeektivitetp.Semerf.o.m.side11.11SedetVideoinspeksjonsutstyrUansetthvadumkikkeinnirundtellerbakerdetalltidetinspeksjonssystemfraRIDGIDtilgjengelig.Medetstortutvalgavkameraerstakekablertromlerogskjermererdetalltidetsystemsomoppfyllerdinebehov.HvertavdemerslitesterktogenkeltbrukeegenskaperduharlrtdegforventefraRIDGID.Semerf.o.m.side11.6 11.3DIAGNOSTIKKINSPEKSJONOGPLASSERINGDiagnostiserdetHndholdtemlingsverktyDukanstolepatRIDGIDsdiagnoseverktyharfunksjoneneogbrukervennlighetendutrengerforutfremangeulikemleoppdrag.HvertavverktyeneharlettavleseligLCD-skjermmedbakgrunnsbelysningsomerlagetforvreenkelavlesebdeinnendrsogutendrs.Semerf.o.m.side11.21BehandledetdigitaltDigitaleverktyformaskinvareogprogramvareGrensesnittforbrbardatamaskintilinspeksjonssystemetSeeSnakeogkraftiginspeksjonsprogramvaremedfullfunksjonalitetertilgjengeligforkeproduktivitetoglnnsomhet.Semerf.o.m.side11.14FinndetLokaliseringsutstyrEnhelseriemedRIDGID-lokalisatorerogsendereertilgjengeligeforimtekommedinebehovforraskognyaktigidentikasjonavnedgravdelektriskeledningerkablervann-gass-olje-telekom-avlps-ogkloakkrr.HvertavdemerenkeltbrukeereksibeltforoppfylleulikebehovogeretideeltsupplementtilRIDGIDsvideoinspeksjonsutstyr.Semerf.o.m.side11.24 11.4DIAGNOSTIKKINSPEKSJONOGPLASSERINGUtvalgsoversiktUtvalgavSeeSnake-tromlerogkameraForinspeksjonavrrp34til1220mmtil300mmidiameternnesdetikkebedrevalgennSeeSnake-kabeltrommelogkamerasystem.Alleerbrukervennligeharbrukstilpassedefunksjonersamtenestendeholdbarhetoglanglevetid.SeeSnakeMini-SeeSnakeSeeSnakeCompactSeeSnakemicroReelL100L100CSeeSnakemicroDrainD30D65SSeeSnakenanoReelN85SStandardSelvnivelle-rendeAnvendelserIndustriellIndustriellIndustriellHovedavlpsledningerSideavlpsledningerToaletteravlpledningerHVACforsyningsrrSIDENUMMER11.611.611.611.711.911.811.10Rrkapasitet2-1250-300mm2-1250-300mm112-840til200mm112-640til150mm112-4540-100125mm114-3432-75100mm34-220-50mmMaks.lengde32599m32599m20061m10030m10030m3310meller6520m8525mSondesender512Hz512Hz512Hz512Hz512HzValgfri512Hz512HzAvstandsmlingInnebygdtellerInnebygdtellerInnebygdtellerInnebygdtellerTilleggsutstyrMEKANISKVekteksl.skjerm53lbs.195kg53lbs.195kg24.5lbs.111kgtrommel13lbs.59kgtrommel10.3lbs.47kg8.6lbs.39kgeller9.8lbs.44kg9.5lbs.41kgRammediameterptrommel3281cm3281cm2051cm1640cm12.7532cm12.7532cm12.7532cmKameradiameter1.36535mm1.36535mm1.1830mm1.1830mm.9825mm.8722mm.61155mmKameralengde1.6842mm1.9448mm1.6842mm1.6842mm1.1737mm126mm.88225mmDiameterpskyvekabel.4411mm.4411mm.318mm.2666mm.2666mm.3383mm.2563mmMILJMESSIGDriftstemperatur-4til104F-20til40C-4til104F-20til40C-4til104F-20til40C-4til104F-20til40C-4til104F-20til40C-4til104F-20til40C-4til104F-20til40CVanntettnedtil330100m330100m330100m330100m330100m26681m26681mVideoopplsning768Hx494V768Hx494V768Hx494V768Hx494V628Hx586V628Hx586V628Hx586VAntallpiksler410K410K410K410K520K520K520KBelysning6LED-lys6LED-lys6LED-lys6LED-lys3HighFluxLED-lys3HighFluxLED-lys3HighFluxLED-lysDenminstekapasitetenernrdenbrukesmedenmicroEXPLORERellermicroCA-300denstrstekapasitetennrdenbrukesmedenSeeSnake-skjerm.UtvalgavskjermerogopptakereInnovasjonerdetsombestbeskriverRIDGIDsskjermerogopptakere.microCA-300erforeksempelbdeenskjermmedfullfunksjonalitetogetopptaksverktyforSeeSnakemicroDrain-ogmicroReel-tromler.Likevelkandenbrukesmedetkabelmontertkameraforinspisereomrderssmsom20mm.SeeSnakeMINIPakCS10CS1000microCA-300SIDENUMMER11.1111.1211.1311.19OpptaksmuligheterKunseDigitalvideobildeDigitalvideobildeDigitalvideobildeSkjermstrrelse5.7LCD12.1LCD12.1LCD3.5LCDSkjermtypeLCDLCDLCDLCDBatterier18VLI1eller218VLI1eller218VLI37VLIBatterilevetid5timer4timer2batterier35timer2batterier4timerInternledningssporingJaJaJaSondekontroll512HzTrykknappTrykknappTrykknappJaLyskontroller10-trinnsdigitalt10-trinnsdigitalt10-trinnsdigitalt4-trinnsdigitaltSkjermensdriftsomrde-4Ftil158F-20til70C14Ftil122F-10til50C14Ftil122F-10til50C32Ftil113F0til45COpptakerensdriftsomrde14Ftil122F14Ftil122F32Ftil113F0til45COpplsning320x240640x480640x480320x240Opptakstilbehrtilgjengelig.Seside11.19 11.5DIAGNOSTIKKINSPEKSJONOGPLASSERINGSeeSnake-digitaladapterSeeSnakeLT1000LT1000M-grensesnittforbrbardatamaskinSIDENUMMER11.2011.14OpptaksmuligheterDigitalvideobildeDigitalDVDFilformatMJPEGJPEGMultiformatStrmkildemicroCA-30018VLIBatterilevetid1time5timerInternledningssporingNeiJaInternett-tilgangtilvideoogbilderNeiNeiUtvalgforopptakoppgraderingarkiveringogsamarbeidHardulysttiloppgradereeneksisterendeSeeSnake-skjermfordigitaltopptakElleroverfreopptaktilenbrbardatamaskinforbrenneDVD-ersendebilderogvideopere-postellerlagreogdeledisseleneVanligevideoinspeksjonslsningerTRINN1VELGTROMMELStandardSeeSnakeRrmeddiameterp250mm12300mm32599mMini-SeeSnakeRrmeddiameterp1540mm8200mm20061mmicroReelRrmeddiameterp1540mm5125mm10030mmicroDrainRrmeddiameterp130mm4100mm6520m70592Fargekamera20061m13993Fargekameraselvnivellerende20061m14003Fargekameraselvnivellerende32599m83607Fargekamera10030m83617Fargekamera20061m24908Fargekameraselvnivellerende10030m35213SondetellerforSeeSnake35218SondetellermicroCA-300Hndholdtversjon37513SondeforSeeSnake37518SondemicroCA-300HndholdtversjonTRINN2VELGSKJERMSeeSnakeMINIPak5.7LCDmvideoutgang18VBatterimicroCA-300HndholdtdigitaleopptakereogskjermerkunmicroDrainogmicroReelCS100012.1LCDdigitalevideoerbilderCS1012.1LCDdigitalevideoerbilderLT1000-grensesnittforbrbardatamaskinBrukdenbrbaredatamaskinentilskjermvisningopptakograpportering32953MINIPakmedbatterioglader40613medbatterioglader33063CS1000QWERTY-tastaturmedbatterioglader39343CS10med2batterieroglader35988LT1000eller36668LT1000Mmedbatterioglader 11.6DIAGNOSTIKKINSPEKSJONOGPLASSERINGRIDGIDSeeSnake-videoinspeksjonssystemer1til840-200mmledningerpopptil20061m2til1250-300mmledningerpopptil32599mRIDGIDSeeSnake-videoinspeksjonssystemertilbyrenestendeplitelighetogytelseirobustinnpakning.HvertsystemharFjrmonteringforkamerahodei100herdetrustfrittstlforoptimalholdbarhet.Robustelysmedhyintensitetforeksepsjonellvisningoglanglevetid.FleksiblesenderegjrlokaliseringenkelogerkompatiblemedRIDGID-lokalisatorer.KanbrukesmedalleSeeSnake-skjermerogopptakere.TrevalgforoppfylledinebehovMini-SeeSnake112til840-200mmledningerpopptil20061m.Perfektforstederderbrbarhetogmanvreringeravgjrendebygningermedereetasjertakbegrensedeomrderosv.Kanogsleveresmedet35mmselvnivellerendekamerahode.SeeSnake2til1250-300mmledningerpopptil32599m.Detstorebruksomrdetgjrdettesystemetideeltforenlangrekkeinspeksjonsbehov.SeeSnakeselvnivellerendekameraSammefunksjonerogspesikasjonersomSeeSnake.Inkludererendesignmedetalltidvannrettselvnivellerendekamera.KanogsleveresikombinasjonmedenMini-SeeSnake-trommel.BestillingsinformasjonKatalognr.BeskrivelseVekt230Vlb.kg70592SeeSnake20061mFargekamera4319570597SeeSnake32599mFargekamera5324013993SeeSnake20061mselvnivellerendeFargekamera4319514003SeeSnake32599mselvnivellerendeFargekamera5324083607SeeSnakeMini10030mFargekamera19.8983617SeeSnakeMini20061mFargekamera26.41224908SeeSnakeMini10030mselvnivellerendeFargekamera22.4102TilbehrforSeeSnake-ogMiniSeeSnake-tromlerBeskrivelseSelvnivellerendeogstandardSeeSnake-tilbehrMini-SeeSnake-tilbehrSelvnivellerendefargekamerahodePAL230V14033FargekamerahodePAL230V1412814133FleksibelSeeSnake-rrsender1532315828Skrunkkel1756317558SeeSnake375mmsentrerendestjernefrerepakkemed206449767312SeeSnake6150mmsentrerendestjernefrerepakkemed106450210030mMiniSeeSnakestakekabel6732220061mSeeSnakestakekabel646076732732599mStandardSeeSnakestakekabel64612SeeSnakesammenkoblingskabel331010m3m6462767307SeeSnakefrerlkkepakkemed493387SeeSnake375mmhjulvogn97832SeeSnakekulefrerepakkemed1097852Frekulerforfargekamerapakkemed697462Minifrerlkkepakkemed493392CountPlus-meterteller3175331753StyreballSkrunkkel 11.7DIAGNOSTIKKINSPEKSJONOGPLASSERINGStyreballSkrunkkelStjernefrerSeeSnakeCompact-videoinspeksjonssystem1til640-150mmledningerpopptil10030mPasserer90svingerpdefeste50mm-ledningerSeeSnakeCompact-systemettilbyrrasktoppsettforhurtigeinspeksjoner.Detatdenersvrtenkelbregjrdettesystemettiletypperligvalg.StandardutstyrStrmkildeBatteriportforbrukmed18Vbatteriekstrautstyr.ACDC-drift.MINIPak-skjermsystemSkjermmedhyopplsning.Trykknappkontrollerforsondestrmlysvippeskjermognullstillingavteller.Sprutsikkerrammemedinnebygdsolskjerm.Videoutgang.IntegrertledningssporingmuliggjrsporingavstakekabelenmedenRIDGID-lokalisatorkreverenRIDGID-sender.KamerasystemRipesikkerruskavsttendeplanmontertsarlinse.Integrertsender.Holdbarkamerahodemonteringirustfrittstlogkoniskfjrmontering.Trommel10030mmedstakekabel.Tettogroterendetrommelmedkvikkslvfriglidering.Tellersomviseravstandentilskjermenifotogtommerdesimeterogcentimeter.BestillingsinformasjonKatalognr.BeskrivelseVekt230Vlb.kg32948Fargekompaktsystemmbatterioglader20.99532753Fargekompaktsystem16.97732683Kunkompakttrommel1359SeeSnakeCompact-tilbehrKatalognr.BeskrivelseVektlb.kg14133FargekamerahodePAL230V0.20115828FleksibelSeeSnake-rrsender0.2012019310030mstakekabel8.23767307SeeSnakesammenkoblingskabelp103m1.10567312Frekulerpakkemed200.70397462Frekulerpakkemed60.40293392Minifrerlkkepakkemed40.20117558Skrunkkel0.20124703SttteforSeeSnakeCompact0.201BatterierogladereKatalognr.BeskrivelseVekt230Vlb.kg2821818V2.2Ahlitiumionbatteri1.3063207318Vbatteriladerforlitiumionbatteri2.411327131batteri-ogladersett3.717326932batteri-ogladersett523 11.8DIAGNOSTIKKINSPEKSJONOGPLASSERINGSeeSnakemicroDrain-videoinspeksjonssystem1til3432-75100mmledningerpopptil6520mPassererfere90bendpdefeste40mmavlpsledninger375mmnrdenbrukesmedmicroEXPLORERellermicroCA-300.4100mmnrdenbrukesmedenSeeSnake-skjerm.SeeSnakemicroDrain-videoinspeksjonssystemerlitenavstrrelseogharstormanvreringsevneforrrmedlitendiameterogtrangebend.Lettogkompaktdesignmedhalvestrrelsentilandrepopulreinspeksjonssystemererenkelfplasstilienbilfortransportuttilarbeidsstedet.Kompatibilitetmedbl.a.eksisterendeSeeSnake-skjermerogdetdigitaleinspeksjonskameraetmicroCA-300.Slitesterkogpliteligkonstruksjonmedfjrmonteringforkamerahodeiherdetrustfrittstllangbrukstiditilleggtillysmedhyintensitetoglevetidforeksepsjonellvisning.SeeSnakemicroDrainD30-ogD65S-systemFunksjonerIdeellforinspeksjonermedtrangebendsomtoalettvannlsogP-vannlser.SpesikasjonerKamerahode...................................0.8622mm.Kabellengde...................................3010m6520m.Kabeldiameter................................03383mm.Linjekapasitet.................................1til3432-75100mm.Vekt.......................................................8.6lbs.39kg9.8lbs.44kg.Lengde............................................13.25337cm.Bredde............................................6.6168cm.Hyde.............................................14.2361cm.Opplsning.....................................628x586.Styreball.........................................2medflger.Sonde.............................................Standardmed20mmicroDrain512Hz.Teller...............................................Ikketilgjengelig.BestillingsinformasjonKatalognr.BeskrivelseVektlb.kg3010mmicroDrain33133microDrainD30-trommelSeeSnake7.333133138microDrainD30-trommelCA-3007.333140783microDrainD30CA-300-system8.63916520mmicroDrainmSonde37513microDrainD65S-trommelSeeSnake9.84437518microDrainD65S-trommelCA-3009.84440793microDrainD65SCA-300-system11.150Tilbehr33108microDrainsammenkoblingskabelforSeeSnake-skjermer0.6503133113microDrainsammenkoblingskabelforCA-3000.6503135118microDrainD30.Kuntrommel0.6503137528microDrainD65S.Kuntrommel5.324SeeSnaketrommeleninneholderskyvekabelogkamerahodemedtilkoblingskabelforenSeeSnake-skjerm.CA-300trommeleninneholderskyvekabelogkamerahodemedtilkoblingskabelforenCA-300-skjerm.NYHET 11.9DIAGNOSTIKKINSPEKSJONOGPLASSERINGSeeSnakemicroReel-videoinspeksjonssystem1til4540-100125mmledningerpopptil10030mPasserer90bendpdefeste50mm-ledninger4100mmnrdenbrukesmedmicroEXPLORERellermicroCA-300.5125mmnrdenbrukesmedenSeeSnake-skjerm.SeeSnakemicroReel-videoinspeksjonssystemerlitenavstrrelseogharstormanvreringsevneforrrmedlitendiameterogtrangebend.Lettogkompaktdesignmedhalvestrrelsentilandrepopulreinspeksjonssystemererenkelfplasstilienbilfortransportuttilarbeidsstedet.Kompatibilitetmedbl.a.eksisterendeSeeSnake-skjermerogdetdigitaleinspeksjonskameraetCA-300.Slitesterkogpliteligkonstruksjonmedfjrmonteringforkamerahodeiherdetrustfrittstllangbrukstiditilleggtillysmedhyintensitetoglevetidforeksepsjonellvisning.SeeSnakemicroReelL100-ogL100C-systemerFunksjonerStivereskyvekabelennmicroDrainformuliggjreledningsinspeksjonerpopptil10030m.SpesikasjonerKamerahode...................................0.9825mm.Kabellengde...................................10030m.Kabeldiameter................................0.2767mm.Linjekapasitet.................................1til4540-100125mm.Vekt................................................10.3lbs.47kg.Lengde............................................13.25337cm.Bredde............................................6.6168cm.Hyde.............................................14.2361cm.Opplsning.....................................510x496.Styreball.........................................2medflger.Sonde.............................................512Hz.Teller...............................................Tilleggsutstyr.BestillingsinformasjonKatalognr.BeskrivelseVektlb.kg10030mmicroReelL100mSonde35138microReelL100-trommelSeeSnake10.34735148microReelL100-trommelCA-30010.34740803microReelL100-trommelCA-300-system11.65310030mmicroReelL100CmSondeogteller35213microReelL100C-trommelSeeSnake10.34735218microReelL100C-trommelCA-30010.34740813microReelL100C-trommelCA-300-system11.653Tilbehr33108microReelsammenkoblingskabelforSeeSnake-skjerm0.6503133113microReelsammenkoblingskabelforCA-300-skjerm0.6503135228microReelL100.Kuntrommel5.52535248microReelL100C.Kuntrommel5.525SeeSnaketrommeleninneholderskyvekabelogkamerahodemedtilkoblingskabelforenSeeSnake-skjerm.CA-300trommeleninneholderskyvekabelogkamerahodemedtilkoblingskabelforenCA-300-skjerm.L100CmedmicroCA-300harkanskjeikketilstrekkeligbelysningfor4stpejernogABS.NYHET 11.10DIAGNOSTIKKINSPEKSJONOGPLASSERINGSeeSnakenanoReel-kamerasystemforindustriinspeksjontil220til50mmkapasitetpopptil8525mPasserer90bendpdefeste30mm-ledningerSeeSnakenanoReelpneroppfornyemulighetervedinspeksjonsbehovilangelpmedlitendiameter.BruksomrderhvorbarerrsonderkunnentidligerekanninspiseresmednanoReel.RrtilvarmtvannsbeholderforsyningsrrsprinklersystemerogetbredtspekteravspesialutstyrkanalleinspiseresvedhjelpavdennyenanoReel.Kameraforlitendiameterogtrangebendgjratledningerpopptil8525mkaninspiseresmedtrangebendp125mm-ledninger.Kanpasserebendp90fra30mmogvidereimangerrsystemer.Lettogkompaktenhetforenkeltransportogeektivlagring.Utskiftbaretromlerlardegskifteutdenindretrommelenavhengigavbruk.DukanvelgemellomL100L100Cledningerp1til540-125mmmedstivereskyvekabelsomlardeginspisereledningerpopptil10030m.D30ogD65SLitendiametermedtrangesvinger1til440-100mmforP-vannlsertoalettvannlsbassengledningerpopptil6520m.N85SLedningerforsvrtlitendiameterptil220-50mmmedtrangesvingerforspesialbruk.SpesikasjonerKamerahode...................................0.62155mm.Kabellengde...................................8525m.Kabeldiameter................................0.2563mm.Linjekapasitet.................................til220-50mm.Vekt................................................9.5lbs.41kg.Lengde............................................13.25337cm.Bredde............................................6.6168cm.Hyde.............................................17.5445cm.Opplsning.....................................510x496.Styreball.........................................2medflger.Sonde.............................................512Hz.Teller...............................................Ikketilgjengelig.BestillingsinformasjonKatalognr.BeskrivelseVektlb.kg40013nanoReelN85S-trommelSeeSnake9.54140003nanoReelN85S-trommelmicroCA-3009.54140823nanoReelmedCA-300-system10.847SeeSnaketrommeleninneholderskyvekabelogkamerahodemedtilkoblingskabelforenSeeSnake-skjerm.CA-300trommeleninneholderskyvekabelogkamerahodemedtilkoblingskabelforenCA-300-skjerm.NYHET 11.11DIAGNOSTIKKINSPEKSJONOGPLASSERINGMINPak-skjermFunksjonerLitiumIonbatterigir5timerkontinuerligdriftfrdetmladespnytt.TrykknappgrensesnittgirenkelbrukavLED-lyssenderskjerminnstillingerogavp-funksjonerforsystemet.IntegrertledningssporingmuliggjrsporingavtrommelskyvekabelenmedenRIDGID-lokalisatorkreverenRIDGID-sender.SpesikasjonerSkjerm............................................5.7LCD-fargeskjerm.Opplsning.....................................320x240.Strmkilde......................................RIDGID18VLitiumIonbatteriellervekselstrmkontakt.Lengde............................................14356cm.Bredde............................................7.6193cm.Hyde.............................................10254cm.Ut....................................................Kombinertvideoutgang.Belysning........................................LED-kontrollmed10-trinnsjustering.Opptak............................................Valgfrittopptakstilbehrertilgjengelig.BestillingsinformasjonKatalognr.BeskrivelseVekt230Vlb.kg32688MINIPakkunskjerm3.91832953MINIPak-skjermmbatterioglader7.936 11.12DIAGNOSTIKKINSPEKSJONOGPLASSERINGCS10digitalopptaksskjermCS10-skjermenforenerRIDGID-holdbarhetmeddenmestbrukervennligedigitaleopptaksskjermenibransjen.EttrykksopptaklardegspilleinnyeblikksbilderogvideodirektetiletUSB-minnesomduderetterkanleveredirektetilkunde.USB-minne-opptaklardeggjredigitaleopptakdirektetiletformatsomkundenkanlesepsinegendatamaskin.12.1skjermsomkanlesesidagslysgjratduenkeltkanvisepskjermenogspilleinninspeksjonerilyseutendrsmiljer.IntegrertledningssporingmuliggjrsporingavtrommelskyvekabelenmedenRIDGID-lokalisatorkreverenRIDGID-sender.Opptakmederemoduslardegtayeblikksbilderspilleinnenfullskjermsvideooggjreopptakietlitevideoformatkaltauto-logsmler.ProgramvareintegrasjonermedSeeSnakeHQgjratdukanlevereinspeksjoneneibredtspekteravformaterfraInternetttilDVD.SpesikasjonerVekt................................................13lbs.59kg.Lengde...........................................14.3363cm.Bredde............................................11.9302cm.Hyde.............................................12.4315cm.Skjerm............................................12.1LCD-skjermsomkanlesesidagslys.Opplsning.....................................640x480.Strmkilde......................................1eller2RIDGID18VbatterierellerAC-kontakt.Lyd..................................................Integrertmikrofonoghyttaler.Video..............................................AVI20FPS720x480.Bilde...............................................JPG720x480.Overfring......................................USB-minne.Programvare...................................InkludererSeeSnakeHQ-programvare.BestillingsinformasjonKatalognr.BeskrivelseVektlb.kg39333CS-10digitalopptaksskjerm135939343CS-10-skjermm2batterieroglader15.8717NYHET 11.13DIAGNOSTIKKINSPEKSJONOGPLASSERINGCS1000digitalopptaksskjermCS1000-kamerakontrollenhetenerenformlsbygdskjermsomlardeggjredigitaleopptakograpporterefrainspeksjonerifelten.MedCS1000hardueksibilitetensomerndvendigforffulltutbytteavdigitalopptaksteknologi.FunksjonerLeserskrivergjrdetmuligfordeggenerereoglevereenfullrapportpstedetmedintegrertinspeksjonsopptakogbeskrivelser.12.1skjermsomkanlesesidagslysgjratduenkeltkanviseinspeksjonerpskjermenilyseutendrsmiljer.IntegrertledningssporingmuliggjrsporingavtrommelskyvekabelenmedenRIDGID-lokalisatorkreverenRIDGID-sender.Treopptaksmoduslardegtadigitalestillbilderfullskjermsvideoogetkomprimertvideoformatkaltauto-logformindrevideoler.Integrerttastaturfortanotateroglagreinformasjonominspeksjonenogkunden.TastaturetertilgjengeligiformateneQWERTYogAZERTY.SeeSnakeHQ-programvaremedflgergjratdukanlevererapportenepenrekkeulikemterfravideopInternetttilDVD.Rapporterogleverinspeksjonsresultatenemeddenkraftigeprogramvarepakken.DuimportererganskeenkeltinspeksjonenefradinCS1000inniSeeSnakeHQviaetUSB-minne.Redigervideoogbilder.BrenndigitalebilderpDVD.Opprettdetaljertearbeidsrapporter.Publiserredigerogdelrapportenedine.SpesikasjonerVekt................................................14.75lbs.67kg.Lengde...........................................143363cm.Bredde............................................119302cm.Hyde............................................12.4315cm.Skjerm...........................................12.1LCD-skjermsomkanlesesidagslys.Opplsning.....................................640x480.Strmkilde.....................................1eller2RIDGID18VbatterierellerAC-kontakt.Lyd..................................................Integrertmikrofonoghyttalere.Video..............................................AVI20FPS720x480.Bilde...............................................JPG720x480.Overfring.......................................USB-minne.BestillingsinformasjonKatalognr.BeskrivelseVektlb.kg33058CS1000QWERTYdigitalopptaksskjerm14.756733063CS1000QWERTY-skjermmed2batterierog1lader20.759434873CS1000AZERTYdigitalopptaksskjerm14.756734918CS1000AZERTY-skjermmed2batterierog1lader20.7594NYHET 11.14DIAGNOSTIKKINSPEKSJONOGPLASSERINGFunksjonerSeeSnakeLT1000-grensesnittforbrbardatamaskingirdegkraftenogeksibilitetentilenbrbardatamaskinmedSeeSnakeMini-ellerStandard-inspeksjonskameraerforavlpogtromler.Detlardegbrukeenbrbardatamaskinsomkamerakontrollenhetforskjermvisningopptaklagringogkommunikasjon.Ultimateksibilitetvedopptakskjermvisningograpportering.Brukkraftendinbrbaredatamaskinharforskjermvisningopptakogtilkommunisere.Kontrollpanelmedstoretastergjratduslipperhahendermedhanskerptastaturetmensdustyrerkamerabrukenoggjropptakundereninspeksjon.Batteridrevetfrihetlardegutfreinspeksjoneruavhengigavtilgjengeligeeksternstrmforsyning.StabiliseringssystemforbrbardatamaskingjrdetmuligsikreogstabiliseredenbrbaredatamaskinenogtrommelenforbeskyttedemuteifeltenkunfullLT1000.SpesikasjonerStrm..............................18VlitiumIonbatteriellervekselstrmkontakt.Utganger.........................USB-videostreamingRCA-videoogaudio.Kontrollelementer..........Sondelysopptakbilderotasjonosv.LT1000HeleLT1000-systemetmonteresdirektepSeeSnakeMini-ellerStandard-trommelenoggirdegenstabletogstabilplattformmedgrensesnittmedenkelkabel.Kameraer........................AlleSeeSnakeMini-ogStandard-tromler.Inkluderer.......................SeeSnakeHQprogramvareforskjermvisningopptaktrommelmonteringssett618mUSB-kabel4trommelutliggereforstabilitetvekselstrmkabel.LT1000MLT100MereteksterntgrensesnittsomlardegbrukealleSeeSnake-tromler.Kameraer........................AlleSeeSnake-tromler.Inkluderer.......................SeeSnakeHQprogramvareforskjermvisningopptak390cmUSB-kabelMikrorammestrmkabelforvekselstrm.BestillingsinformasjonKatalognr.BeskrivelseVektlb.kg35978LT1000-grensesnittsystemforbrbardatamaskin62735988LT1000mbatteriogladersett7.353336658LT1000M-grensesnittsystemforbrbardatamaskin4.72136668LT1000Mmbatteriogladersett6.0527SeeSnake-grensesnittforbrbardatamaskinLT1000LT1000MSeeSnakeLT1000-grensesnittforbrbardatamaskinNYHET 11.15DIAGNOSTIKKINSPEKSJONOGPLASSERINGDigitalprogramvareforSeeSnakeHQ-inspeksjonSeeSnakeHQerenkraftigprogramvareforskjermvisningopptakogbehandlingavdigitaleinspeksjonsdataifelten.GjropptakavogdokumenterfunnenedinebrennDVD-erellereksportertiletUSB-minne.VisepskjermoggjreopptakBrukdenbrbaredatamaskinensomstorovervkingsskjerm.Gjrvideo-ogbildeopptakdirektetilharddisken.Gjropptakavobservasjoneneogstyrinspeksjonskameraetvedhjelpavstrmfradenbrbaredatamaskinen.RapportDokumenterobservasjoneneogopprettenrapportomfunnene.Lagreopplysningeneomjobbeninkludertkontaktinformasjonobservasjoneranbefalingerogmerknader.Tilpassutseendettilrapporteneforpassetilbedriftendin.LeveringBrennDVD-ertilkundeneellergidemetUSB-minne.Vispskjermoggjropptakavinspeksjonene.Forbedreogredigereopptakslengde.Genererdetaljerterapporterifelten. 11.16DIAGNOSTIKKINSPEKSJONOGPLASSERINGHndholdteinspeksjonskameraerDinverdenerfyltavtomromogkomponentersomerutenforrekkeviddeelleruteavsyne.Imangetilfellertardetmyelengertidlokalisereproblemerenndetfaktisktarksedem.RIDGID-serienmedhndholdtevisuelleinspeksjonskameraerfjernergjetningeneiarbeidetogreduserertidsmengdensombrukespdetektereogdiagnostiseredetsomkanikkens.EntendeterensprukketvarmeutvekslerendelagthydrauliskledningenvanskeliginstallasjonellerenkvalitetssikrendedeleinspeksjontilbyrRIDGIDvisuelleinspeksjonskameraersompasserdinebehov.AlleRIDGIDshndholdteinspeksjonskameraererutstyrtmedkameraoglyskildefestettilendenpeneksibelkabelp390cm.Dennekabelenkanbyesogvrisinnidemestutilgjengeligeomrdene.KameraetsenderdirektebildertilbaketilendigitalLCD-skjermmedhysynlighetnoesommuliggjrdetaljertevisuelleinspeksjonerpstedersomervanskeligen.SammenligningstabellmicroCA-25microCA-100microCA-300Skjermstrrelse2.43.53.5Kameradiameter0.717mm.0.717mm.0.717mmBelysning4LED-lys4LED-lys4LED-lysKabellengde390cmfastmontert390cmopptil309m390cmopptil309mVanntettKameraogkabelKameraogkabelKameraogkabelStrmkilde4AA4AA3.7Vlitiumionbatteriogvekselstrmadapter5V1.5AmpLaderNeiNeiJaPortforSD-kortNeiNeiJa4GBSDinkl.InternminneNeiNeiJa235MBOpptakavbildevideolydNeiNeiJaUSB-portNeiNeiJaVideoutgangJaJaJaZoomNeiNeiJaBilderotasjonJa2x180Ja4x90Ja4x90KoertHardtplastskallHardtplastskallHardtplastskallKrokmagnetogspeilJaJaJa 11.17DIAGNOSTIKKINSPEKSJONOGPLASSERINGmicroCA-25inspeksjonskameraDetnyeRIDGIDmicroCA-25eretkompakthndholdtinspeksjonskameramedetfast17mmkamerahodeforgrunnleggendeinspeksjonsjobbermedkortrekkevidde.VerktyetmicroCA-25erutstyrtmedet17mmkamerahodeavaluminiummed4svrtlyseLED-lysoggiroverlegenbildekvalitettilsin2.4LCD-fargeskjerm.Denharogsvideoutgangforoverfringavdirektebildertileksterneenheterog180digitalbilderotasjonforfvannrettebilder.InkludertmedmicroCA-25somleveresiplastkoertmedhardtskallerogskrokmagnetspeilogRCA-kabel.SpesikasjonerSkjerm..................................2.4LCD-fargeskjermopplsning480x234.Kamerahode........................Aluminiumskonstruksjonp17mmidiameter.Belysning.............................4JusterbareLED-lys.Kabelrekkevidde..................390cmfastmontert.Bilderotasjon.......................2x180.Videoutgang........................390cmRCA-kabelmedflger.Vanntett...............................Kameraogkabeltil390cm.Strmkilde...........................4AAbatterier.Tilbehr................................Speilkrokogmagnet.Vekt......................................1.5lbs.068kg.BestillingsinformasjonKatalognr.BeskrivelseVektlb.kg40043microCA-25-inspeksjonskamera1.5068NYHET 11.18DIAGNOSTIKKINSPEKSJONOGPLASSERINGmicroCA-100inspeksjonskameraDetnyeRIDGIDmicroCA-100detnesteinspeksjonskameraetievolusjonsstigentilSeeSnakemicro-inspeksjonskameraergjratdukanutfremerdetaljertevisuelleinspeksjoneravomrdersomerendavanskeligeren.Medsittkomfortablepistolgrepdesignenhndskontrollerogstoreskjermerdetenkeltseinnpdetrangestestedene.InspeksjonskameraetmicroCA-100leveressomstandardmedetrobust0.717mmanodisertkamerahodeavaluminiummedresupersterkeLED-lysforseinnidemrkesteomgivelser.Enkeltroterebildetmotklokkenforseienhversituasjon.Meddettilgjengeligekameratilbehretp6mmgjrinspeksjonskameraetmicroCA-100detmuligfordegvedlikeholdeogidentisereproblemerperesteder.RIDGIDmicroCA-100inspeksjonskameratilbyrlsningernrdutrengerdemnrsomhelstoghvorsomhelst.SpesifkasjonerSkjerm..................................3.5LCD-fargeskjermopplsning320x240.Kamerahode........................Aluminiumskonstruksjonp17mmidiameter.Belysning.............................4JusterbareLED-lys.Kabelrekkevidde..................390cmforlengbartil309mmvalgfriforlengelse.Bilderotasjon.......................4x90.Videoutgang........................390cmRCA-kabelmedflger.Vanntett...............................Kameraogkabeltil103mvedkorrektmontering.Strmkilde...........................4AAbatterier.Tilbehr................................Speilkrokogmagnet.Vekt......................................1.7lbs.076kg.Katalognr.BeskrivelseVektlb.kg36738microCA-100-inspeksjonskamera1.70763710317mmreservekamerahode0.703370986mmkameramed1mkabel0.2401370936mmkameramed4mkabel0.90431128Universell390cmkabelforlenger0.750337113Universell6180cmkabelforlenger1.5068NYHET 11.19DIAGNOSTIKKINSPEKSJONOGPLASSERINGmicroCA-300inspeksjonskameraUtfrdokumentasjonpenenkelmtemeddetnyeinspeksjonskameraetRIDGIDmicroCA-300detnestepevolusjonsstigentilmicroEXPLORER.Gjrvideo-ogstillbildeopptakavproblemerpstedersomervanskelignoglagredisseopptakenepinternminnet235mbellerdetmedflgendeSD-kortetp4GB.KomfortabelpistolgrepdesignstorskjermogrobustanodisertkamerahodeavaluminiummedresterkeLED-lysgjrdetenkeltdetektereogdiagnostiseredetsomikkekanns.Fperfektvisningmedforbedredefunksjonersombilderotasjonogdigitalzoom.Itilleggtildetutskiftbare3.7VlitiumionbatterietkanmicroCA-300ogsdriftesmeddenmedflgendevekselstrmadapterensomerideellfortidkrevendeavlpsinspeksjonsjobberellernrduganskeenkelthargtttomforbatteri.SpesifkasjonerSkjerm..................................3.5LCD-fargeskjermopplsning320x240.Kamerahode........................Aluminiumskonstruksjonp17mmidiameter.Belysning.............................4JusterbareLED-lys.Kabelrekkevidde..................390cmforlengbartil309mmvalgfriforlengelse.Videoutgang........................390cmRCA-kabelmedflger.Vanntett...............................Kameraogkabeltil103mvedkorrektmontering.Strmkilde...........................3.7Vlitiumionbatteri5Vvekselstrmadapter.Bildevideo..........................JPEGAVIopplsning640x480.Bilderotasjon.......................4x90.DigitalZoom......................Ja.Internminne.........................Ja235mb.SD-kort.................................Opptil32GBkortp4GBmedflger.Lydopptaker.........................Jaintegrert.hyttaler..............................Jaintegrert.Hodetelefoner......................Jamedflger.Tilbehr................................Speilkrokogmagnet.Vekt......................................1.7lbs.076kg.Katalognr.BeskrivelseVektlb.kg40613microCA-300-inspeksjonskamera5.5253710317mmreservekamera0.703370986mmkameramed1mkabel0.2401370936mmkameramed4mkabel0.90431128Universell390cmkabelforlenger0.750337113Universell6180cmkabelforlenger1.506837083microCA-3003.7litiumionbatteri0.240137088microCA-300230Vlader0.240137123microCA-300krokmagnetspeil0.240140453microCA-300strmadapter0.2401NtilgjengeligormicroCA-300ogmicroCA-100feksibeltkamerahodep6mmmed1meterseller4meterskabelseside11.20.NYHET 11.20DIAGNOSTIKKINSPEKSJONOGPLASSERINGKamerahodep6mmidiameterNestenntredjedelavstrrelsenpetstandardkamerahode.Muliggjrdetaljertinspeksjonpsvrttrangesteder.4LED-lysgirklarebilder.Fullteksiblekablerforenkelnavigasjon.Solidaluminiumskonstruksjonsomtlerkrevendebruk.KompatibelmedRIDGIDmicroCA-100microCA-300microEXPLORERogSeeSnakemicro.Katalognr.BeskrivelseVektlb.kg370986mmkameramed1mkabel0.2401370936mmkameramed4mkabel0.904Valgritttilbehr6mmdiameterkamerahodeSeeSnake-digitaladapterDenraskesteogenklesteveientilendigitalarbeidshverdag.MedinspeksjonskameraetRIDGIDmicroEXPLORERellermicroCA-300ogSeeSnakesdigitaleadapterfrduumiddelbartenmulighetfordigitalebilde-ogvideoopptaksamtensekundravspillingsskjermtildineksisterendeskjermforavlpsinspeksjon.FunksjonerDigitaltopptakpenenkelmte.DukoblerganskeenkeltSeeSnake-digitaladapterentilinspeksjonskameraetmicroEXPLORERellermicroCA-300ogenSeeSnake-skjermogstarteropptaket.Bredkompatibilitet.BrukadapterenmedenhverSeeSnake-skjermsomharvideoutgang.Raskogenkelbruk.Medbareettastetrykkkandutadigitalestillbilderoggjrevideoopptak.SpesifkasjonerVideo1.....................AVI320x240.Bilder1.....................JPEG1280x1024.Lyd2.........................Ja.Tilkobling...............Hann-RCA.Lengde....................618m.1KreveretmicroEXPLORER-ellerCA-300-kamera.2Kreveraudiomemo-tilbehrformicroEXPLORER-kamera.Katalognr.BeskrivelseVektlb.kg34953SeeSnake-digitaladapter0.6027 11.21DIAGNOSTIKKINSPEKSJONOGPLASSERINGmicroIR-100infrardtkontaktlsttermometerDiagnostisertemperaturentilslitasjedelersomorebyggendeanleggsvedlikeholdMlefektivitetenavvarmespredningoravdekkeoglokaliseretermisketapiytsystemerKontrolleromsikringerellerkretsbrytereeroveropphetetnoesomkanorrsakesavoverbelastedekretserRIDGIDmicroIR-100infrardtkontaktlsttermometergirenkleraskeognyaktigeavlesingeravoveratetemperaturmedettastetrykk.DuklemmerganskeenkeltputlserenogpekerdesvrtskarpelaserneidobbeltklasseIImotoveratensomskalmles.MikroIR-100girenumiddelbartemperaturmlingpenklarLCD-skjermmedbakgrunnsbelysningsomerlettavlese.Itilleggtilenrekkeandrebruksomrdersetterdetterobusteogkompakteinstrumentetprofesjonellefagfolkistandtildiagnostiserevarme-ogventilasjonsproblemerforetaforebyggendeovervkingavelektriskemotorerogsystemerfeilskeproblemermeddampvannlserograsktkontrollereatsikringerogkretsbrytereikkeeroveropphetetaltutenkontakt.SvrtskarpelasereiklasseIIbelyserenkeltoverateomrdetsommles.Ergonomiskpistolgrepmedrobustoverstpinggjratdufretsolidgrepiselvdetesteindustrimilj.Avstandtilpunkt-forholdp201gjratdukanutfremernyaktigemlingerplangeavstander.Visuellealarmeroglydalarmervarslerdegrasktomtemperatureneerutenforomrdetduharangitt.Skjermmedlysbakgrunnsbelysningsomkanvekslespidrligbelysteomrder.Kanmonterespstativforgjentattepresisetemperaturmlinger.SpesikasjonerTemperaturomrde............................-59til1472F-50til800C.Mlingensnyaktighet......................-58F68F-50C20C4.5F2.5C-58F68F-50C20C1.0eller1.8F1.0C.Responstid......................................... 11.22DIAGNOSTIKKINSPEKSJONOGPLASSERINGRIDGIDmicroCD-100gassdetektorgirraskeogenkleavlesingerforidentiseretilstedevrelsenavbrennbaregasser.Denerlagetfordetekteremetanpropanbutanetanolammoniakkhydrogenogmangeandrebrennbaregasser.Medjusterbarflsomhetkantilogmedlavegassniverdetekteresilpetavsekunder.GassdetektorenRIDGIDmicroCD-100sikrerkorrektegassrrinstallasjonerkontrollererbehovetforvedlikeholdogreparasjonerogpekerrasktpbrannfarligegasslekkasjer.Robustergonomiskdesigngjrdenkomfortabelbrukemensamtidigrobust.Tri-Mode-deteksjongiroperatreneksibilitetentilblivarsletmedvisuellhrbarellervibrerendealarmsomkanjusteresettermiljet.Justerbareflsomhetsinnstillingergirpresislokaliseringavlekkasjenmedbareetttastetrykk.1640cmeksibelsondemuliggjrlokaliseringogdeteksjonavlekkasjerptrangestedersomervanskelign.Sensorsomkanbyttesutifeltenbetyrmerdriftstidogmindretidtaptipventeavreparasjoner.SpesikasjonerDeteksjonsrekkevidde..................0til6400ppmmetan.Alarmflsomhet............................40ppmmetan.Kalibrering....................................Automatisk.Alarmer.........................................Visuelllydvibrasjon.Strmkilde....................................Batteri4xAA.BestillingsinformasjonKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektStd.pakkelb.kg36163mikroCD-100Detektorforbrennbaregasser1.0045131948CD-100RSUtskiftbarsensor1OppdagedegasserVanligeblandingersominneholderelleravgirnellerereavdissegasseneMetanNaturgassMalingstynnereIndustriellelsemidlerTrrensevskerBensinNaturgassbestrvanligvisavenhyprosentandelmetanogenmindreprosentandelpropanogandregasser.HydrogenKarbonmonoksidPropanEtylenEtanHeksanhydrokarbonIsobutanBenzenIsobutanEtanolAcetaldehydToluenP-XylenAmmoniakkHydrogensuldmicroCD-100gassdetektorforbrennbaregasserBrukmicroCA-100ordetekteregasseribrukpanleggogunderbygningsvedlikeholdPerektverktyorentreprenrerinnenrrleggingogHVACForsyningsinstallasjons-ogvedlikeholdsarbeiderevilfnnedetteverktyetuvurderligNYHET 11.23DIAGNOSTIKKINSPEKSJONOGPLASSERINGmicroLM-100laseravstandsmlerLaseravstandsmlerenRIDGIDmikroLM-100girenkleraskeognyaktigeavstandsmlingermedettastetrykk.DuklemmerganskeenkeltpmlingsknappenforaktiveredensvrtskarpelasereniklasseIIpekenhetenmotpunktetsomskalmlesogkleminnmleknappen.AvstandsmlingenvisesderetterpLCD-skjermensomerenkellese.Detrobustekompaktebrbareinstrumentetgjrdetmuligforprofesjonellefagfolkfastslavstanderforanbudavstanderforrrmleproblempunkterlangsrretograsktfastslmellomromforregelsamsvar.SvrtskarplaseriklasseIIlysertydeligoppdetmltepunktet.Eksepsjonellrekkeviddegirnyaktigemlingerpopptil164fot50m.Justerbareenhetergjratdurasktkanleseavifottommerellermeterpsparket.Skjermmedlysbakgrunnsbelysningforbrukpdrligbelysteomrder.Raskeognyaktigeberegningerpstedet.Viseropptildetresistemlingenelagrerdesiste20mlingene.Robustoverstpinggjratdufretsolidgrepiselvdetesteindustrimilj.SpesikasjonerMlingensnyaktighet...............................116inch15mm.Rekkevidde.................................................164feet50m.Mleenheter...............................................Tommerinchfotfeetmeter.Beregningerframling...............................Omrdevolumogindirekteberegningerframling.Strmkilde..................................................Batteri2xAAA.IP-klassisering..........................................IP54.BestillingsinformasjonKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektStd.pakkelb.kg36158mikroLM-100Laseravstandsmler0.5021NYHET 11.24DIAGNOSTIKKINSPEKSJONOGPLASSERINGFinnsonderradiosenderRetningskoblingtilorsyningsrrFinnplastrrmedinternledningssporingSendesignalorlokalisererrLokaliseringsutstyrRIDGIDSenderespornedgravderrnyaktigvedsendesignalmedenledningssenderfraRIDGID.Allesendereharerefrekvensalternativerogkansendesignalerviaretningskoblingoginduksjon.Kraftigesenderep5Wog10Wsendersterkesignalerforenklerelokalisering.SeekTechST-33QSeekTechST-510SeekTechST-305265632195321948SIDENUMMER11.2811.2911.29Maksimaltkraftuttak5W10W5WDigitalskjermJaJaNeiLedningsavskingsfrekvensAlleopptil93kHz54Induktivefrekvenser253Senderp2linjefrekvensersamtidigNeiNeiJaVektmbatterier11.1lb.50kg9lb.41kg2.5lb.12kgST-510-senderenkanogsstillesinnprekvenserbruktavutstyrraandreprodusenter.NreksternestrmkilderertilkobletST-33Qelleroppladbarebatterierbrukeskandetgenereresopptil10Wattnominellstrmefektidirektekoblingsmodus.RIDGIDmottakereRIDGIDslokaliseringsmottakereharenskjermforvisuellkartleggingsomerenkelbrukeogsomlardeglokalisererrogsonderradiosenderemedstorsikkerhet.BrukmedetSeeSnake-kamerautstyrtmedensondesenderforlokaliserekamerahodetundereninspeksjonellerbrukmedenlinjesenderfornnenedgravdeforsyningsrr.Disselokalisatorenekanogsnneskyllbareytesonderogfjernsenderesomerfestettilenskyvestangelleravlpskabel.SeekTechSR-60SeekTechSR-20NaviTrackScout301232194319243SIDENUMMER11.2711.2611.30SkjermforkartleggingialleretningerJaJaJaBrukerdenertefrekvenserJaopptil93kHzJaopptil35kHzNeiAntallaktiveledningsavskingsfrekvenserAlleopptil93kHzAlleopptil35kHz3SondefrekvenserAlleopptil93kHzAlleopptil35kHz4PassivtskOmni-SeekskerallepassivebndpengangOmni-Seekskerallepassivebndpengang5060HzDybdeKontinuerligKontinuerligTrykknappVektmbatterier5.1lb.23kg3.5lb.16kg3lb.14kg 11.25DIAGNOSTIKKINSPEKSJONOGPLASSERINGSeekTech-forsyningsrrlokalisatorerDestoreskjermenepSeekTech-mottakernegirdeginformasjonendutrengernrdumlokaliserehurtignyaktigogselvsikkert.MlledningStrmstyrkesignalvinkelSignalstyrkeVeiledningspilervenstrehyreDybdeavstandNrhetssignalYtelseKartleggingsskjermenbekrefteretgodtlokaliseringssignalogidentisererforvrengningiblokkerteomrdervedhjelpavMlledningveilederoperatrennedledningenogviserretningsendringer.Veiledningspilervenstrehyrepekeroperatrentilmlet.Nrhetssignalogsignalstyrkehjelperoperatrenmedsentrereposisjonsindikatorennrmeremletforsikrerelokalisering.AndrefunksjonerKontinuerligdybdekerproduktivitetenvedvisedybdeendringerisanntid.Omni-Seekkernyaktighetenogeektivitetennrdenskeripassivtmodus.Skerkontinuerligetterpassivekraft-ogradiobndforlokalisereogunngukjentemetalliskeledninger.BrukerdenertefrekvenserRIDGIDSeekTech-mottakerekankongureresmedopptil30brukerdenertefrekvenser.PosisjonsindikatorSeekTechSR-60kanstillesinnpallefrekvensermellom10Hzog93.000Hznoesomgjrdentilenuniversalmottaker.PosisjonsindikatorenSeekTechSR-20kanstillesinnpallefrekvensermellom10Hzog35.000Hz.SammenligningavfunksjonerSR-20posisjonsindikatorSR-60posisjonsindikatorScoutSkjermforkartleggingialleretningerJaJaNeiBrukerdenertefrekvenserKonkurrerendefrekvenserJaopptil35kHzJaopptil93kHzBegrensetellerikkeOmni-SeekerelinjesporingersamtidigJaallepassivebndpengangJaallepassivebndpengangNeiDybdeUavbruttUavbruttTrykknappellertrianguleringGjeldendemlingUavbruttUavbruttTrykknappoggjennomsnittForvrengningsindikatorpnskjermJaJaNeiSimultraceSonde-oglinjesporingsamtidigNeiJaNeiStereoveiledningvedhjelpavhodetelefonerNeiJaNei 11.26DIAGNOSTIKKINSPEKSJONOGPLASSERINGSeekTechSR-20-lokalisatorEnlettmenlikevelrobustmottakersomgiralldeninformasjonensomerndvendigforraskeremernyaktigelokaliseringer.EnkelbrukeMlledningogveiledningspileridentisererrasktforvrengninger.Nrhetssignalogsignalstyrkehjelperarbeidetgjennomvanskeligelokaliseringer.Kansporeallefrekvenserfra10Hztil35.000Hz.SpesikasjonerforSR-20-lokalisatorAktiveledningssporingsfrekvenser..............128Hz1kHz8kHz33kHz.Passivstrmsporing.......................................50Hz60Hz 11.27DIAGNOSTIKKINSPEKSJONOGPLASSERINGSeekTechSR-60-lokalisatorDenraskesteenklesteogmestallsidigemottakerenpmarkedet.AllsidighetKansporeallefrekvenserfra10Hztil93.000Hz.Kansporestrmledningerogsonderaktiveradiosenderesamtidig.ErbrukervennligogharnyaktighetentilSR-20-lokalisatorenmenmedALLElokaliserbarefrekvenser.VelgSR-60-lokalisatorenforraskeogsikrelokaliseringerselvunderdevanskeligstelokaliseringsforholddrligelederedrligejordforholddrligjordingosv..SpesikasjonerforSR-60-lokalisatorAktiveledningssporingsfrekvenser...............128Hz1kHz8kHz33kHz51kHz93kHz.Passivstrmsporing.......................................50Hz60Hz 11.28DIAGNOSTIKKINSPEKSJONOGPLASSERINGSeekTech-forsyningssendereRIDGIDtilbyretsenderutvalgforsporingavunderjordiskemetallrrogkabler.AlleRIDGID-senderegenerereretsignalpkablerellerrrpnavtremterRetningskoblingvedhjelpavkoblingskabler.Induksjonmeddenvalgfrieinduktivesignalklemmen.Induksjonfrasenderen.SammenligningavfunksjonerST-33QST-510ST-305DirektekoblingsfrekvenserAlle54Induktivefrekvenser233KonkurrerendefrekvenserBrukerdenertefrekvenserFabrikkinnstillingNeiSenderp2linjefrekvensersamtidigNeiNeiJaAutomatiskimpedanstilpasningJaJaJaDigitaltutdatanivforskjermJaJaNeiMaksimaltkraftuttak5W10W5WVariabelstrminnstillingLavmiddelshytFulltjusterbarLavmiddelshytStrmkilde6D-cellebatterier8D-cellebatterier6C-cellebatterierBatterikontrollKontinuerligKontinuerligVedoppstartVektutenbatteri11.1lb.50kg9lb.41kg2.5lb.19kgFCC-ogEN55022-kravKlasseAKlasseBKlasseANreksternestrmkilderertilkobletST-33Qelleroppladbarebatterierbrukeskandetgenereresopptil10Wattnominellstrmefektidirektekoblingsmodus.SeekTechST-33Q-ledningssenderDenideellesenderenforinduserestrminnienmlledning.kereektivitetenogsporingenendamervedtilfreoverttegangermerstrmpenmlledning.Denmestallsidigesenderensomertilgjengeligmeddirektekoblingsfrekvensermellom10Hzog93kHz.Lydtilbakemeldingbekrefterengodkretsfrsporingenbegynner.FrekvenserRetningskoblingfabrikkinnstilling128Hz1kHz8kHz33kHz93kHz.Retningskoblingbrukerdenert10Hz-93kHz.Induksjon8kHz33kHz.BestillingsinformasjonKatalognr.BeskrivelseVektlb.kg26563SeekTechST-33Q-sender5Watt11.150 11.29DIAGNOSTIKKINSPEKSJONOGPLASSERINGSeekTechST-510-ledningssenderTiWattmedfulltvarierbarstrmeekt.LCD-skjermgirumiddelbarvisuelltilbakemeldingomledningsmotstandogstrmyt.To25762mblytrdermedrobusteklemmer.Kompatibelmedkonkurrentutstyr.Lydtilbakemeldingbekrefterengodkretsfrsporingenbegynner.FrekvenserRetningskobling128Hz1kHz8kHz33kHzog93kHz.Induksjon1kHz8kHz33kHz93kHz.Konkurrerendefrekvensertilgjengeligforbderetningskoblingoginduksjon.BestillingsinformasjonKatalognr.BeskrivelseVektlb.kg21953SeekTechST-510-sender10Watt941SeekTechST-305-ledningssenderLettogkompaktsendersomlevereropptil5Wattsstyrke.Kansendeptofrekvensersamtidig.Lydtilbakemeldingbekrefterengodkretsfrsporingenbegynner.FrekvenserRetningskobling1kHz8kHz33kHz93kHz.Induksjon1kHz8kHz33kHz93kHz.BestillingsinformasjonKatalognr.BeskrivelseVektlb.kg21948SeekTechST-305-sender5Watt2.519InduktivSeekTech-signalklemmeLarbrukeresendeetsignaltilenkabelelleretrrnrretningskoblingikkeermulig.KompatibelmedalleRIDGID-sendere.BestillingsinformasjonKatalognr.BeskrivelseVektlb.kg20973SeekTech4100mminduktivsignalklemme209 11.30DIAGNOSTIKKINSPEKSJONOGPLASSERINGNaviTrackScout-lokalisatorNaviTrackScout-lokalisatorenerutformetforlsedemestkrevendefjernsendersonde-lokaliseringervedhjelpavlokaliseringsteknologiforereretninger.LokalisererenklereNaviTrackScouterveisantenneteknologiserhelesignalettilenhvertid.Maksimerganskeenkeltsignalstyrkenogduharfunnetmlet.Ingennullerellerfalsketoppunktsomkomplisererlokaliseringen.NyaktighetDennelokalisatorenbekrefterposisjonenvedhjelpavenmikrokartleggingsskjermsommarkererdistinktivepolerforanogettermletogdettesikrerennyaktiglokasjon.AutomatiskdybdeDybdeberegnesogvisesautomatisknrmleterrettunder.SpesikasjonerVekt...........................................3lbs.14kg.Strmkilde................................4C-cellebatterier.Batterietslevetid......................Omkring24timer.StandardfrekvenserSonde........................................16Hz512Hz640Hzog33kHz.Ledningssporing.......................512Hz8kHzog33kHz.Passivstrmlinjesporing..........60Hz50Hz.StandardutstyrBrekoertihardplast.Overatemarkrerogklemme.Instruksjons-DVD.Brukerhndbok.4C-cellebatterier.NaviTrackScouterperfektforbrukeresomlokalisererSeeSnake-kameraerogandresonderogsomtiltidermlokaliserestrmledninger.BestillingsinformasjonKatalognr.BeskrivelseVektlb.kg19243NaviTrackScout-lokalisator31420248BrekoertforScout6.252812543MarkriserogklemmeOppfyllerkravenetilFCCklasseBogEN55022klasseB. 11.31DIAGNOSTIKKINSPEKSJONOGPLASSERINGFjernsenderKanfestestilenstakekabelforavlpellerenhytrykksslangeforlokaliserefjernsenderenietrr.BlinkendeLED-lysviseratsondensender.OppfyllerkravenetilFCCklasseBogEN55022klasseB.BestillingsinformasjonKatalognr.BeskrivelseVektlb.kg16728Fjernsender512AAA0.401819263Adapterfor58og3416mmog20mmtrommelmaskinkabler19268Adapterfor7822mmseksj.og1212mmtrommelmaskinkabler19273Adapterfor5816mmseksj.og3810mmtrommelmaskinkabler19258Adapterfor132mmseksjonsdeltkabelNaviTrack-sendereSeeSnakeFleXmitter-senderMedSeeSnakeFleXmitter512HzkandulokaliserekameraienrrledningnstandardmedalleSeeSnake-tromlerMini-SeeSnakeSeeSnakeStandardogselvnivellerendeSeeSnake.HvisSeeSnake-kameraetdittikkeerutstyrtmedsenderkanduoppgraderekameraetmedenFleXmitter-sender.OppfyllerkravenetilFCCklasseAogEN55022klasseB.BestillingsinformasjonKatalognr.BeskrivelseVektlb.kg15323SeeSnakeFleXmitter-rrsender0.6202815828Mini-SeeSnakeFleXmitter10045FlytendesenderPerfektforlokaliseringavseptiktanker.512Hzsignal.BlinkendeLED-lysviseratsondensender.Skyllbar.Batteridrevet.OppfyllerkravenetilFCCklasseBogEN55022klasseB.BestillingsinformasjonKatalognr.BeskrivelseVektlb.kg19793Flytesonder2plussekstrabatteri0.4018 11.32DIAGNOSTIKKINSPEKSJONOGPLASSERING 12.1SLUKRENSERSlukrenserStortutvalgfranenkeltkildeRettmaskinforhverjobb.Enarvmedinnovasjonogkvalitet.SlukrenserAntallmodellerLengdeSidefotmHndverktyHnddrevneavlpsrensere23-61-212.4Gripekrok16212.4Stakefjr1025-10076-3012.4Hndrensere425-3576-1112.5MotordrevneavlpsrensereK-45AF2257612.6K-401351112.8TrommelmaskinerKapasitetpopptil4110mm750-7515-2312.10Kapasitetpopptil8200mm575-10023-3012.14Kapasitetpopptil10250mm475-10023-3012.16SeksjonskabelmaskinerKapasitetpopptil4110mm4Opptil100Opptil3012.18Kapasitetpopptil6150mm4Opptil150Opptil4612.20Kapasitetpopptil10250mm4Opptil300Opptil9112.22StangrensemaskinerKapasitetpopptil24600mm2Opptil500Opptil15012.26MotorisertevannspylereKapasitetpopptil6150mm265-10020-3312.28Kapasitetpopptil10250mm12006112.32Verkty12.34Kabler12.36Standardlengdepkabelvedlevering.Sekatalogsidenformerinformasjon. 12.2SLUKRENSERHndverktySideHnddrevneavlpsrensere12.4Gripekrok12.4Stakefjr12.4Hndrensere12.5MotordrevneavlpsrensereBrbarekompakteogletteTrommelmaskinerGirhytdreiemomentforrensingavblokkeringerKraftogdreiningsmoment.Enkelkabeloppbevaring.Utmerketmanvrerbarhet.LedningsstrrelseBrukModellSidein.mm34til21234til21220-7520-75Bad-toalett-kjkkenservanterbadekar-dusj-urinal-ogvaskemaskinavlp.K-45AFK-4012.612.8LedningsstrrelseBrukModellSidein.mm112til440-110Bad-toalett-kjkkenservanterbadekar-dusj-urinal-vaskemaskin-takventil-oggulvavlp.K-40012.1034til420-110Bad-toalett-kjkkenservanterbadekar-dusj-urinal-vaskemaskin-takventil-oggulvavlp.K-380012.123til875-200Sideledningerhovedledningerogkommersielleledninger.K-75012.143til1075-250Sideledningerhovedledningerogkommersielleledninger.K-750012.16 12.3SLUKRENSERSeksjonskabelmaskinerUtformetspesieltforledningermedstrrediameterKraftoghastighetmedkabelstyring.Lettogbrbar.StangrensemaskinerUtformetspesieltforledningermedstrrediameterMotorisertevannspylereMotorisertevannspylermaskinererideelleforrensingavledningertilstoppetmedfettslamellerspeLedningsstrrelseBrukModellSidein.mm34til420-110Bad-toalett-kjkkenservanterbadekar-dusj-urinal-vaskemaskin-takventil-oggulvavlp.K-5012.18114til630-150Servantrrtakventileroggulvavlp.K-60SP12.202til1050-250Sideledningerhovedledningerogkommersielleledninger.K-1500SP12.222til1050-250Sideledningerhovedledningerogkommersielleledningermedbensinmotorerforavsidesliggendesteder.K-1500G12.24LedningsstrrelseBrukModellSidein.mm8til24200-600Arbeidpretthovedledningforkommuneruniversiteterinstitusjonerogindustri.K-100012.26LedningsstrrelseBrukModellSidein.mm114til630-150Servant-gulv-sekundrledninger.KJ-1590II12.28114til630-150Servant-gulv-sekundr-sideledninger.KJ-220012.302til1050-250Servant-gulv-sekundr-side-hovedledninger.KJ-310012.32 12.4SLUKRENSERHnddrevneavlpsrensereVerktyihykvalitetp31mog62moglengdersomgirraskogsikkerrensingavtoalettblokkeringerEgenskaperVinylbeskyttelsesombeskytterporselen.Nyslitesterkknekkbestandig12127mmkabelmedindrekjernesomerkompresjonsbrettet.Storeergonomiskutformedehndtak.Passergjennomvannbesparendetoaletter.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseVektStd.pakkeReserv.kablerlb.kg59787K-331mhnddrevetavlpsrensermkuleformethode41219659797K-662mhnddrevetavlpsrensermkuleformethode51225660362GripekrokModellK-5gripekrokHentersteinerverktyogandreting.Utviderrekkeviddendinmed62mforselvdedypestevannlser.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg59190K-5Gripekrok523StakefjrStakefjriettstykkeStrrelseroglengderforbrukpkloakk-ogavlpsledningersomer8200mmidiameterogopptil100304mlange.Brehndtakflgermedallemodellermedunntakav2576m.Allemodellerharethndtakogetspisspunktpdeneneendenogenrullekulepdenandre.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseLinjekapasitetVektBreddeTykkelseLengdein.mmin.mmft.min.mmlb.kg62530E-2724257634til11220til4031462535E-2725121211625015262762540E-27267522894162545E-2727100304125462555E-2729501522til450til1108363420116262565E-2731100304188262595E-2737501524til6110til1501673342018362605E-27391003043415462615E-2741501524til8110til2002210012518362625E-274310030445204 12.5SLUKRENSERPowerSpinmedAUTOFEEDKwik-Spin-hndrensermedAUTOFEEDLettproduktforavlppopptil11240mm.Komfortabelthndtakgjrarbeidetlettere.Utstyrtmed14x2563mmx76mMaxcore-kabelmedrettavlpsrenser.ToveisAUTOFEEDholderhendeneogarbeidsomrdetrene.Renserledningerpopptil11240mm.Draiutlserenogdreihndtaketellerkobletilenboremaskinmedborepatronogvariabelhastighetvenstrehyreforfekstrakraft.Kabelenmatersegnediavlpetpegenhnd.Ikkenoesl.Hendeneberrerikkekabelen.Utstyrtmed1463mmx2576mkabelmedrettavlpsrenser.K-25hndrenserForavlpsledningerp20mmtil140mmModellK-25hndrensereravfrsteklasseskvalitetogharvrtfrstevalgetforprofesjonelleierer.Denerdetideelleverktyfordesomkreverdetabsoluttbeste.EgenskaperFrsteklasseskvalitetpresisjonsmaskinertogtredeltkjoksforsikkerfestingavkabel.Frigjrkabelmedenenkelhndleddbevegelse.Hndtakistptaluminiummedribbersomikkeglirihndendin.Roterendeformetplasttrommelsomikkevilblibulketellerrustenogenkeltkanrengjres.Tilgjengeligimodellermedkuleformethodeogdrpehode.5168mmx2576mvinyldekkedeknekkbestandigekablermedindrekjerne.Godtbalansertforbehageligbruk.Trommelkapasitet5168mmx2576m.Kommergjennomvannlserogbyningeriavlpbadekardrikkefontenertoaletterurinalerogventilasjonsrr.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseDiameterxlengdeVektin.xft.mmxmlb.kg58890K-25-BPHndrensermedC-1ICrensekabelmedkuleformethode516x258x7683658895K-25-DHHndrensermedC-2ICdrpehodekabel516x258x76836Katalognr.Modellnr.BeskrivelseDiameterxlengdeVektStd.pakkein.xft.mmxmlb.kg41348Kwik-SpinHndrensermedC-1ICrensekabelmedkuleformethode14x2563x763.5166Katalognr.Modellnr.BeskrivelseDiameterxlengdeVektStd.pakkein.xft.mmxmlb.kg41408PowerSpinHndrensermedrettavlpsrenser14x2563x765222442163MaxCorekabelMaxCorereservekabel14x2563x763141 12.6SLUKRENSERKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVekt110VStorbritannia230Vlb.kg3733836033K-45AFMaskinmedC-1IC5168mmx2576mkabelmedindrekjerneogindretrommel13.8653734336043K-45AF-5MaskinmedC-1IC5168mmx2576mkabelmedindrekjerneogindretrommelC-63810mmx25107mkabelmedindrekjerneogindretrommelT-250verktysettmedfemdelerfor3810mmkabelC-6429breveske34154230V-enheterutstyrtmedCEE717Euro-pluggFor3420mmtil21275mmavlpsledningerGlimrendeforrensingavsmrr.pnertilstoppedeavlpfortoalettservantledningerurinalerogbadekardusj.146mmkablerbestfor20mmtil140mmledninger.5168mmkablerbestfor20mmtil140mmledninger.3810mmkablerbestfor130mmtil275mmledninger.AvanserttoveisAUTOFEEDholderhendeneogarbeidsomrdetreneogbdehenterogfremfrerkabelenmedetttrekkihndtaket.Lettogenkelbrukeoppsetterikkepkrevd.Kraftenhetmedvariabelhastighetsomrotererkabelenved0-600RPM.Sylinderitodelermedvrilsogutbyttbarindretrommel.Gjrdetenkeltbyttekabelognneriktigkabelforjobben.Indretrommelsomforhindrervannlekkasjeroggirstorreduksjonavkabelbyinnitrommelen.Trommelenvilaldriblirustenellerbulkete.Trommelkapasitet5015mav5168mmeller3511mav3810mm.InneholderRIDGIDhanskerforavlpsrengjringogbruksanvisning.ModellK-45AFpnerraskttilstoppedebadekarsledninger.Frframoghentinnkabelutensettemotorenirevers.3810mmkabelenimodellK-45AF-5utvidermaskinenskapasitettil275mmavlpsledninger.K-45AFavlpsrenser 12.7SLUKRENSERKablermedindrekjerneVinyldekketindrekjernesommotvirkerrustpfjrenogdermedforlengerkabelenslevetid.Kompresjonsvikletforgistyrke.Knekkbestandigkommerforbiskarpebyerogvannlser.Godeksibilitetogrengjringskraftforkabelenden.K-45AF-5vistovenforinneholderT-250verktysettT-203kuleformetavlpsrenser.T-217avlpsrensermeddrpehode.T-205C-kutter.A-13lsepinne.T-210spadekutter.Trommelfrontenogdenindretrommelengjrdetrasktogenkeltskiftekabler.TilbehrKatalognr.Modellnr.Beskrivelse68917K-45indretrommel89410C-6429Breveske76817C-6kabelsettmedindretrommelC-6kabelmomentarmT-250verktysett98072C-6ICkabelsettinneholderIndretrommelC-6ICkabeldreningsmomentarmT-250verktysett2390823913A-45AFTrommelfrontogAUTOFEED-enhetReservepatronforAUTOFEED4193770032RIDGID-lrhanskerforavlpsrensingRIDGIDPVC-hanskerforavlpsrensingKablerKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg146mmTraktformetavlpsrenser50647S-11546mmedtraktformetavlpsrenser2141050652S-22576mmedtraktformetavlpsrenser3121650657S-335107mmedtraktformetavlpsrenser5225168mmKuleformetavlpsrenser62225C-12576mmedkuleformetavlpsrenser3121656782C-1IC2576mindrekjernemkuleformetavlpsrenser41889400C-2150152mindrekjernemedkuleformetavlpsrenser73256792C-13IC35107mindrekjernemedkuleformetavlpsrenser51225Drpehode62235C-22576mmedavlpsrensermeddrpehode3121656787C-2IC2576mindrekjernemedavlpsrensermeddrpehode41889405C-2250152mmedavlpsrensermeddrpehode73256797C-23IC35107mindrekjernemedavlpsrensermeddrpehode512253810mm62245C-42576mmedhannkobling4122062250C-535107mmedkuleformetavlpsrenser8143862260C-635107mmedhannkobling8143896037C-6IC35107mindrekjernemedhannkobling81240VerktyPassertilC-4-C-6-ogC-6IC-kablerKatalognr.Modellnr.BeskrivelseReserveblader629906299563000T-201T-202T-203Rettavlpsrenser5125mmlangKuleformetavlpsrenser11830mmYDKuleformetavlpsrenser7822mmYD5483763005T-204T-205C-kutter125mmC-kutter13835mm548329783563010T-206Traktformetavlpsrenser380mmlang630306303563040T-210T-211T-212Spadekutter125mmSpadekutter13835mmSpadekutter13445mm979059782592850630456305063055T-213T-214T-215Firebladskutter125mmFirebladskutter13835mmFirebladskutter13445mm97795979109791563065T-217Avlpsrensermeddrpehode4110mmlang55457T-225Opptrekksrenser528125281752822T-230T-231T-232H-DC-kutter250mmH-DC-kutter21265mmH-DC-kutter380mm92815928209283548482T-250VerktysettinneholderT-203T-205T-210T-217A-13ModellC-1ICC-6ICC-13ICC-2ICogC-23IC 12.8SLUKRENSERFor3420mmtil21275mmavlpsledningerModellK-40motordrevetavlpsrensererideellforrensingavsmsekundrledningerfra3420mmtil21275mm.146mmkablerbestfor20mmtil140mmledninger.5168mmkablerbestfor20mmtil140mmledninger.3810mmkablerbestfor140mmtil275mmledninger.K-40sitterjevntpgulvetellerenbenkeplateogkanogsvippesbakoverforenkeltilgangtilservantavlpogbadekarfyltmedvann.K-40ssieliminererbehovetforrengjringavarbeidsstedettakketvredenpatentertetoveisstyreslangenAUTOFEED.Denomslutterdenroterendekabelenfullstendigogeliminerersprutellerslavavlpsvann.Stillegende175Winduksjonsmotorsomgirstortnokdreiningsmomentforselvdetesteblokkeringer.Frsteklasseskabelmedindrekjernesomerkompresjonsvikletkombinererstyrkeogeksibilitetformotstledningsknekk.Trommelhusitodelermedvrilsvilikkeblibulketeellerrustenoggirenkeltilgangtilindretrommelogkabelen.Spesialutformetindretrommelsomssieliminererlekkasjeogkabelbyinnitrommelen.ToveisAUTOFEEDfrerframoghenterinnavlpsrensekabelenmedettenkelttrekkihndtaketslikatduogarbeidsstedetholdesrene.InneholderRIDGIDhanskerforavlpsrengjringogbruksanvisning.K-40motordrevetavlpsrenserModellK-40AFKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg71742K-40AFMaskinmedAUTOFEEDStyreslangeMonteringsbrakettC-13IC-SB5168mmx35107mhastighetsredusertkabelmindretrommel3315ModellK-40AFivertikalstilling 12.9SLUKRENSERModellK-40gjrjobbenenklereogholderarbeidsplassenren.NediavlpetTrekkihndtaketforfrekabelennediavlpet.KombinasjonenavdenunikestyreslangenogAUTOFEEDgjratdualltidharoversiktoverproblemet.IbadekaretKompaktutformingsomgirenkeltilgangtilomrdersomervanskeligtilgjengeligeforeksempelbadekarogskapunderservantermenskabelenholdespplassogunnaalleoveraterderarbeidharblittutfrt.TilbehrKatalognr.Modellnr.Beskrivelse26558A-40GAFAUTOFEED-enhetogstyreslangeforK-40inneholdermonteringsbrakett23913ReservepatronforAUTOFEED71757A-40GStyreslange72702A-40BMonteringsbrakett71847Dreiningsmomentarm68917Indretrommel76597Husenhetforversterullelager76817C-6kabelsettinkludertindretrommelC-6-kabeldreiningsmomentarmT-250verktysett98072C-6ICkabelsettinneholderindretrommelC-6IC-kabeldreiningsmomentarmT-250verktysett4193770032RIDGID-lrhanskerforavlpsrensingRIDGIDPVC-hanskerforavlpsrensingKablerKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg146mmTraktformetavlpsrenser50647S-11546mmedtraktformetavlpsrenser2141050652S-22576mmedtraktformetavlpsrenser3121650657S-335107mmedtraktformetavlpsrenser5225168mmKuleformetavlpsrenser62225C-12576mmedkuleformetavlpsrenser3121656782C-1IC2576mindrekjernemedkuleformetavlpsrenser41889400C-2150152mmedkuleformetavlpsrenser73256792C-13IC35107mindrekjernemedkuleformetavlpsrenser5122595847C-13ICSB3510.7mhastighetsredusertkabelmedindrekjerneogkuleformetavlpsrenser51225Drpehode62235C-22576mmedavlpsrensermeddrpehode3121656787C-2IC2576mindrekjernemedavlpsrensermeddrpehode41889405C-2250152mmedavlpsrensermeddrpehode73256797C-23IC35107mindrekjernemedavlpsrensermeddrpehode512253810mm62245C-42576mmedhannkobling4122062250C-535107mmedkuleformetavlpsrenser8143862260C-635107mmedhannkobling8143896037C-6IC35107mindrekjernemedhannkobling81240VerktyPassertilC-4-C-6-ogC-6IC-kablerKatalognr.Modellnr.BeskrivelseReserveblader629906299563000T-201T-202T-203Rettavlpsrenser5125mmlangKuleformetavlpsrenser11830mmYDKuleformetavlpsrenser7822mmYD5483763005T-204T-205C-kutter125mmC-kutter13835mm548329783563010T-206Traktformetavlpsrenser380mmlang630306303563040T-210T-211T-212Spadekutter125mmSpadekutter13835mmSpadekutter13445mm979059782592850630456305063055T-213T-214T-215Firebladskutter125mmFirebladskutter13835mmFirebladskutter13445mm97795979109791563065T-217Avlpsrensermeddrpehode4110mmlang55457T-225Opptrekksrenser528125281752822T-230T-231T-232H-DC-kutter250mmH-DC-kutter21265mmH-DC-kutter380mm92815928209283548482T-250VerktysettinneholderT-203T-205T-210T-217A-13 12.10SLUKRENSERFor11230mmtil4110mmavlpsledningerModellK-400tilbyrereunikeogbrukervennligeegenskaperforgjreatselvdetesteavlpsrensingenekanutfresutenproblemer.MedsinstiligeprolpassermodellK-400perfekttilavlpsrensererrleggerevedlikeholdsavdelingervedanleggoginstitusjonersamtbedrifterforeiendomsforvaltning.3810mmkabelbestfor11240mmtil375mmledninger.1212mmkabelbestfor350mmtil4110mmledninger.Integrerttransportvognsomgirenkelyttingtilogfraarbeidsstedet.Robustestorehjulsomlettkommersegoverdumperogopptrapper.Integrertteleskophndtakmedethythndtakundertransport.Kabelstyringssystemsomfrtrommelentilslutteroterenrbladetsettersegfastienblokkeringbegrensermulighetenforatkabelenvipperoveritrommelenogbidrartilangiforbrukerennrdetdukkeroppblokkeringer.VikletIWkabelmedsolidkjernebrukerenrobust3810mmeller1212mmvikletsolidkjernekabelsomerslitesterkogknekkbestandig.AUTOFEEDtilbyssomekstrautstyrogdennepatenterteautomatiskekabelmatingenfrerkabeleninnogutavavlpet.ReverserretningenforAUTOFEEDformatekabelentilbakeitrommelenigjen.SpesifkasjonerTrommelkapasitetKabelmed100305mav3810mmeller75225mav1212mmdiameter.Motor380W230Vmotorrotererkabelenved165RPM.Vektkunmaskin45lb.204kg.MlLengde2153cm2461cmmedAUTOFEEDhyde23585cmbredde17432cm.AlleK-400-maskinerleveresmedRIDGID-hanskerforavlpsrensingbruksanvisningoginstruksjonsvideo.K-400trommelmaskinKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg27028K-400mC-32IWK-400-maskinmRIDGID-hanskerforavlpsrensingC-32IW3810mmx7523mkabelmedvikletsolidkjerneT-260verktysettinneholderT-202kuleformetavlpsrenserT-205C-kutterT-211spadekutterA-13lsepinne683128098K-400AFmC-32IWK-400-maskinmRIDGID-hanskerforavlpsrensingAUTOFEEDC-32IW3810mmx7523mkabelmedvikletsolidkjerneT-260verktysett793627033K-400mC-45IWK-400-maskinmRIDGID-hanskerforavlpsrensingC-45IW1212mmx7523mkabelmedvikletsolidkjerneT-260verktysett813728103K-400AFmC-45IWK-400-maskinmRIDGID-hanskerforavlpsrensingAUTOFEEDC-45IW1212mmx7523mkabelmedvikletsolidkjerneT-260verktysett9342ModellK-400medAUTOFEED 12.11SLUKRENSERIW-kablervikletmedsolidkjerneiettstykkeKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg3810mm87577C-31IW5015mIW-kabel188287582C-32IW7523mvikletkabel2611887587C-33IW10030mIW-kabel3415491037Reparasjonsendefor3810mmIW-kabel0.5021212mm87592C-44IW5015mIW-kabel2712287597C-45IW7523mIW-kabel3917791042Reparasjonsendefor1212mmIW-kabel0.603VerktyPassertilC-31IWC-32IWC-33IWC-44IWogC-45IWKatalognr.Modellnr.BeskrivelseReserveblader62990T-201Rettavlpsrenser5125mmlang62995T-202Kuleformetavlpsrenser11830mmYD63000T-203Kuleformetavlpsrenser7822mmYD63005T-205C-kutter13835mm9783563010T-206Traktformetavlpsrenser380mmlang63030T-207Spiralkutter11432mm9784063020T-208Spiralkutter11240mm9789563025T-209Spiralkutter250mm9790063030T-210Spadekutter125mm9790563035T-211Spadekutter13835mm9782563040T-212Spadekutter13445mm9285063045T-213Firebladskutter125mm9779563050T-214Firebladskutter13835mm9791063055T-215Firebladskutter13445mm9791563060T-216Kjedebanker250mm9800063065T-217Drpehode4110mmlangt49002T-260Verktysett3810mm-K-400inneholderT-202kuleformetavlpsrenserT-205C-kutterT-211spadekutterA-13lsepinneTilbehrKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg41937RIDGID-lrhanskerforavlpsrensing120270032RIDGIDPVC-hanskerforavlpsrensing120259230A-13Lsepinnefor38og12kabel26773K-400AUTOFEED-enhet20927048K-400trommelenhet10459260738x12verktyadapter12029268238x12drpehodeadapter120292687Kobling12drpehodeverkty120226778Styreslange20951317C-9Vannlsleder522ForC-4C-6C-6ICC-7C-8C-9C-10C-11C-12C-14C-15C-31C-32C-33C-44C-45C-46ogalleIW-kablerFORTILKOBLEVERKTYFORFJERNEVERKTYSKYVSAMMENSETTINNPINNE 12.12SLUKRENSERFor3420mmtil4110mmavlpsledningerEnkraftigogallsidigmaskinforrensingavinnendrsavlpsomerenkeltransportere.Kreverminimaltoppsettforrengjringavservantrrgulvavlpogtakventiler.Robustrustbestandigogformetkabeltrommelsomikkevilblibulketeellerrusten.TrommelvippingenjusteresforoppnriktigvinkelformatingavkabelenmensIndretrommelgirytterligerebeskyttelsemotkabelbyinnitrommelen.Kabeltrommelenshurtigutlsningoginnebygdehndtakleggertilretteforenkelbyttingogtransportavkabelen.Maksimaltrommelkapasiteter100305mav3810mmeller9027mav1212mmkontinuerligkabellengde3810mmkabelbestfor11240mmtil375mmledningeropptil100305m.1212mmkabelbestfor250mmtil4110mmledningeropptil9027m.Valgfritrommelforavlpsrenserrommeropptil5015mav5168mmeller146mmkabel.Ideellforrengjringgjennom3420mmtil11240mmavlpsvannlser.Kraftig175Wuniversalmotorsomrotererkabelenved240RPM.Nrkabelentrefferenblokkeringgirermotorenautomatisknedforgimerkraftogoperatrenstrrekontroll.Verktykoblestilkabelenpetparsekunder.InneholderetkraftigAUTOFEED-systemallemoduserunntattkunmaskin.InneholderRIDGID-lrhanskerforavlpsrengjringogbruksanvisning.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseVekt61502K-3800K-3800MachinemRIDGID-hansker4219061482K-3800mC-32K-3800-maskinmedAUTOFEEDC-323810mmx7523mkabelT-202kuleformetavlpsrenserT-205C-kutterT-211spadekutterA-13lsepinneRIDGID-lrhanskerforavlpsrensing7132261487K-3800mC-45K-3800-maskinmedAUTOFEEDC-451212mmx7523mkabelT-102traktformetavlpsrenserT-142kappeskivekutterT-107spadekutterA-12lsepinneRIDGID-lrhanskerforavlpsrensing83377TilbehrKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg55002A-380Standardtrommelfor3810mm1212mmkabel12125655007A-381Trommelforavlpsrenser5168mm146mmkabel12125655012A-381-ATrommelforavlpsrensermed2576mx5168mmIC-kabelmkuleformethode16127541937RIDGID-lrhanskerforavlpsrensing120270032RIDGIDPVC-hanskerforavlpsrensing120259230A-13Lsepinnefor3810mmkabel120259225A-12Lsepinnefor1212mmkabel120255017Transportvogn188260087A3800PFAUTOFEED-enhet7383362412Styreslangeadapterfortrommelforavlpsrenser31216K-3800trommelmaskin 12.13SLUKRENSERVerktypassertil1212mmIC-kablerC-44C-45ogC-46Katalognr.Modellnr.BeskrivelseErstatn.blader62850T-101Rettavlpsrenser62855T-102Traktformetavlpsrenser62865T-104H-kutter21265mm9780062870T-105Fettkutter21265mm9792062875T-106Fettkutter31287mm9792562880T-107Spadekutter13445mm9285062930T-112Firebladskutter13445mm9791562935T-113Firebladskutter375mm9791062940T-114Kjedebanker9798554842T-141Kappeskivekutter11240mm5484754852T-142Kappeskivekutter21265mm9780054992T-270VerktysettT-102traktformetavlpsrenserT-142kappeskivekutterT-107spadekutterA-12lsepinne92687Drpehodeadapter1212mmKablerfortrommelforavlpsrenserKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg146mmTraktformet50652S-22576mmtraktformetavlpsrenser3121650657S-335107mmtraktformetavlpsrenser5225168mmKuleformetavlpsrenser56782C-1IC2576mindrekjernemkuleformetavlpsrenser41856792C-13IC35107mmedkuleformetavlpsrenser51225Drpehode56787C-2IC2576mindrekjernemedavlpsrensermeddrpehode41856797C-23IC35107mmedavlpsrensermeddrpehode51225VikledeIWkablerVikletstrammerepdenindrekjernennoesomgirensolidmonteringKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg3810mm87577C-31IW5015mIW-kabel188287582C-32IW7523mIW-kabel2611887587C-33IW10030mIW-kabel3415491037ReparasjonsendeforIW-kabel12021212mm87592C-44IW5015mIW-kabel188287597C-45IW7523mIW-kabel2611891042Reparasjonsendefor1212mmIW-kabel3403ForC-4C-6C-6ICC-7C-8C-9C-10C-11C-12C-14C-15C-31C-32C-33C-44C-45C-46ogalleIW-kablerFORTILKOBLEVERKTYSKYVSAMMENFORFJERNEVERKTYSETTINNPINNEKablermedindrekjerneICGodeksibilitetogkraftigererengjringforkabelendenKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg3810mm37842C-315015mIC-kabel188237847C-327523mIC-kabel2611837852C-3310030mIC-kabel3415451752T-122Reparasjonsende1051212mm37857C-445015mIC-kabel2712237862C-457523mIC-kabel3917737867C-45HC7523mkabelmedhulkjerne3817255467C-469028mIC-kabel4721259917T-121Reparasjonsende3408Verktypassertil3810mmIC-3810mmIW-og1212mmIW-kablerC-31C-32C-33C-31IWC-32IWC-33IWC-44IWogC-45IWKatalognr.Modellnr.BeskrivelseErstatn.blader62990T-201Rettavlpsrenser5125mmlang62995T-202Kuleformetavlpsrenser11829mmYD63000T-203Kuleformetavlpsrenser7822mmYD54837T-204C-kutter125mm5483263005T-205C-kutter13835mm9783563010T-206Traktformetavlpsrenser375mmlang63015T-207Spiralkutter11432mm9784063020T-208Spiralkutter11240mm9789563025T-209Spiralkutter250mm9790063030T-210Spadekutter125mm9790563035T-211Spadekutter13835mm9782563040T-212Spadekutter13445mm9285063045T-213Firebladskutter125mm9779563050T-214Firebladskutter13835mm9791063055T-215Firebladskutter13445mm9791563060T-216Kjedebanker250mm9800063065T-217Drpehode4110mmlangt49002T-260VerktysettInneholderT-202kuleformetavlpsrenserT-205C-kutterT-211spadekutterA-13lsepinne 12.14SLUKRENSERK-750trommelmaskinKabelutKabeltilbakeModellK-750medC-100vistovenforForkloakk-avlpsledningerp375mmtil8200mmKraftigkomplettmaskinforsideledninger.Enkeltransportereminimaltoppsettklartilbrukettertilkoblingavetverkty.Autofeedtrekkerutogtilbakeopptil206mperminuttvedtrekkeihndtaket.AllsidigAUTOFEED-kontrolljustererforenten5816mmeller3420mmkabelvedvripenskrutrekker.Anbefal5816mmkabelfor375mmtil6150mmavlpsledningeropptil15048m.Anbefal3420mmkabelfor4110mmtil8250mmavlpsledningeropptil20062m.Kabeltvinnesved200RPM.Robustrustbestandigkabeltrommelsommotstrrbehandling.Denvilikkeblibulketeellerrustenogerenkelrengjre.Trommelenkanholde100305m3420mmeller12535m5816mmkabelogerutformetforraskogenkelfjerning.Godtbalansertutformingsomgirmaskinenetlettinntrykk.Transporthjulsomgjrdetenkeltlasteplastebil.Utstyrtmed550Winduksjonsmotor.InneholderRIDGIDPVC-hanskerforavlpsrengjringogbruksanvisning.Standard3420mmverktysettinneholderT-406spadekutter.T-407opptrekksrenser.T-411250mmkutter.T-413375mmkutter.T-4144110mmkutter.Standard5816mmverktysettinneholderT-403375mmP-vannlskutter.T-407opptrekksrenser.T-406spadekutter.T-411250mmkutter.T-413375mmkutter.MaskinalternativerAUTOFEEDKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg230V44152K-750mC-75MaskinmedRIDGIDPVC-hanskerforavlpsrengjringAUTOFEEDstandard3420mmverktysettogC-7575x3423mx20mmkabel20693644157K-750mC-100MaskinmedRIDGIDPVC-hanskerforavlpsrensingAUTOFEEDstandard3420mmverktysettogC-100100x3430mx20mmkabel234106344162K-750mC-27MaskinmedRIDGIDPVC-hanskerforavlpsrensingAUTOFEEDstandard5816mmverktysettogC-2775x5823mx16mmkabel18282744147K-750230V50HzmaskinmedRIDGIDPVC-hanskerforavlpsrensing34grisehale.104473115V45612K-750115V50HzmaskinmedRIDGIDPVC-hanskerforavlpsrensing34grisehale.104473 12.15SLUKRENSERKablermedindrekjerneICGodeksibilitetogkraftigererengjringforkabelendenKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg5816mm92460C-2525IC-kabel76m2410992465C-2650IC-kabel152m4319592470C-2775IC-kabel23m6328643647C-24100IC-kabel305m843813420mm92475C-2825IC-kabel76m3013992480C-2950IC-kabel152m6027241212C-7575IC-kabel23m9342541697C-100100IC-kabel305m122553KablermedhulkjerneKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg5816mm32737C-27HC75HC-kabel23m523423958192C-24HC100HC-kabel305m70123213420mm47427C-75HC75HC-kabel23m7534047432C-100HC100HC-kabel305m100455LedereoggrisehalerKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg92555T-4585816mmx250mmleder208592560T-4683420mmx250mmleder234125441225816mmgrisehale412114mmlang212113441173420mmgrisehale6150mmlang312159TilbehrKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg43637T-458Trommelenhetm5816mmgrisehale331541982T-468Trommelenhetm3420mmgrisehale371217043642AUTOFEED-enhet83541992C-100ICsettmverkty3420mmx100305m49032Fremrestyreslangeenhet31346015E-453Umbrakonkkel41937RIDGID-lrhanskerforavlpsrensing120270032RIDGIDPVC-hanskerforavlpsrensing120259360A-3Verktykasse523oz.g31487A-75705816mmreparasjonsspleiser1124392805A-65825816mmhannkobling12892810A-65835816mmhunnkobling25731492A-75713420mmreparasjonsspleiser25792880B-68403420mmhannkobling12892885B-68413420mmhunnkobling257VerktyogreservebladerSettesp5816mmog3420mmkablerC-24C-25C-26C-27C-28C-29C-75C-100C-27HCC-24HCC-75HCogC-100HCKatalognr.Modellnr.BeskrivelseErstatningBladerHolder92485T-403P-vannlskutter375mm928359290092490T-404P-vannlskutter31287mm928409290092495T-406Spadekutter13445mm928509291592500T-407Opptrekksrenser291665mm92505T-408Kuttermedsagetannskive375mm928909291551762T-409H-Dkuleformetavlpsrenser13445mm92510T-411Dobbelkutter250mm928159290592515T-412Dobbelkutter21265mm928209290592520T-413Dobbelkutter375mm928259291092525T-414Dobbelkutter4110mm928309291092530T-416Dobbelkutter6150mm928559291092535T-432Trebladskutter250mm928609289592540T-433Trebladskutter375mm928659289592545T-434Trebladskutter4110mm928709289592550T-436Trebladskutter6150mm9287592895BladSkiveholderKoblingFesterTrommelverktyenhetInneholderkoblingogfesterRASKTILKOBLINGAVKABELOGVERKTYRoterpinnenenhalvomdreiningienavretningeneforrasktleggetilkabelellerverktyLSTNummertegnetCLOSEDplinjemedL-stempeletpkoblingenULSTNummertegnetOPENplinjemedL-stempeletpkoblingenKoblingenharpinneogdemperirustfrittstlnoesomfjernerbehovetforhullerestativerellerutvidelsespinnerForC-24C-25C-26C-27C-28C-29C-75C-100C-27HCC-24HCC-75HCogC-100HCSkrutrekkerSporNummertegnLststillingSkrutrekkersporNummertegnUlststilling 12.16SLUKRENSERStandardtilbehrT-406spadekutterskrape.T-407opptrekksrenser.T-411250mmdobbelkutter.T-413375mmdobbelkutter.T-414B4110mmdobbelkutterkunblad.T-416B6150mmdobbelkutterkunblad.T-408kuttermedsagtannskive.T-403375mmP-vannlskutter.T-4683420mmeksibelleder.VerktybokssekskantnkkelRIDGIDPVC-hanskerforavlpsrensing.I5816mmmaskinpakkenkatalognr.61512erT-468ledererstattetmedT-458lederog6150mmbladfordobbelkuttererfjernet.K-7500trommelmaskinForledningerp375mmtil10250mmYtelsenkabelstyringenholdbarhetenogmanvrerbarhetensomprofesjonellebrukerekrever.Ideellforallekrevendejobberforeksempelrtteropptil25076m.Anbefal5816mmkabelfor375mmtil6150mmavlpsledningeropptil25076m.Anbefal3420mmkabelfor4110mmtil10250mmavlpsledningeropptil25076m.Kabeltvinnesved200RPM.Kraftigmenstillegende600Wuniversalmotoroggirkasseleggertilvektnrkutterenstroverforvanskelighindre.Girlyd-oglyssignaltilbrukeren.Indretrommelogdistributrarmmedkulelagerfungerersammenmedmotor-girbokssystemetforredusererisikoenforkabelbyitrommelen.Bdehovedtrommelogindretrommelvilaldrirusteellerfbulkerogsprekkerogkanenkeltrengjresforgietprofesjoneltutseende.Hovedtrommelrommeropptil100305m3420mmkabeleller12538m5816mmkabel.KraftigAUTOFEED-mekanismemedsmreniplerogpenutformingforenkeltvedlikeholdogmekanismenfrerutoghenterinnkabelenmedopptil2267mperminutt.Trappeklatrermedtoposisjonergjrtransportoglastingenklereogeliminererekstrakostnaderforlastehjul.Smalprolsomlarmaskinenpasseregjennombaderomsdrer.Justerbarehndtakfornskethydeogbalanserttransport.InneholderRIDGIDPVC-hanskerforavlpsrengjringogbruksanvisning.MaskinalternativerKraftforsyningKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVekt220-240Vlb.kg61542K-7500Maskinm3420mmgrisehaleogstandardtilbehr15086261522K-7500Maskinm5816mmgrisehaleogstandardtilbehr14967861512K-7500mC-24Maskinstandardtilbehrog5816mmx100305mkabelmedindrekjerne23310661517K-7500mC-100Maskinstandardtilbehrog3420mmx100305mkabelmedindrekjerne2721237 12.17SLUKRENSERKabelstyringog-ytelseNrverktyetmtertehindringerTilbehrKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg60042A-7534DTrommelenhetm3420mmgrisehale311461107A-7558DTrommelenhetm5816mmgrisehale3013660047A-75DRKuntrommel20960032A-75PFAUTOFEED-enhet104560037AUTOFEED-avstandsstykker41992C-100IC-settmverkty3420mmx100305m49032Fremrestyreslangeenhet31341937RIDGID-lrhanskerforavlpsrensing120270032RIDGIDPVC-hanskerforavlpsrensing120259360A-3Verktykasse523oz.g31487A-75705816mmreparasjonsspleiser1124392805A-65825816mmhannkobling12892810A-65835816mmhunnkobling25731492A-75713420mmreparasjonsspleiser25792880B-68403420mmhannkobling12892885B-68413420mmhunnkobling257RASKTILKOBLINGAVKABELOGVERKTYRoterpinnenenhalvomdreiningienavretningeneforrasktleggetilkabelellerverktyLSTNummertegnetCLOSEDplinjemedL-stempeletpkoblingenULSTNummertegnetOPENplinjemedL-stempeletpkoblingenKoblingenharpinneogdemperirustfrittstlnoesomfjernerbehovetforhullerestativerellerutvidelsespinnerSkrutrekkersporNummertegnLststillingSkrutrekkersporNummertegnUlststillingMotorensenkerhastighetenmenskraftenker-Lys-oglydsignalerangirkningidreiningsmoment-ReduserttrommelhastighetgirstrrekontrollKabelsettesprrbystyring-HemmerkabelbyinnitrommelenKabeltrekkessammenmotindretrommel-Girekstrastyrke-YtterligerebeskyttelsemotkabelbyinnitrommelenUndernormaledriftsforholdVedhytdreiningsmomentKablermedindrekjerneICGodeksibilitetogkraftigererengjringforkabelendenKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg5816mm92460C-2525IC-kabel76m2410992465C-2650IC-kabel152m4319592470C-2775IC-kabel229m6328643647C-24100IC-kabel305m843813420mm92475C-2825IC-kabel76m3013992480C-2950IC-kabel152m6027241212C-7575IC-kabel229m9342541697C-100100IC-kabel305m122553KablermedhulkjerneKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg5816mm32737C-27HC75HC-kabel23m523423958192C-24HC100HC-kabel305m70123213420mm47427C-75HC75HC-kabel23m7534047432C-100HC100HC-kabel305m100455LedereoggrisehalerKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg92555T-4585816mmx250mmleder208592560T-4683420mmx250mmleder234125441225816mmgrisehale412114mmlang212113441173420mmgrisehale6150mmlang312159VerktyogreservebladerSettesp5816mmog3420mmkablerC-24C-25C-26C-27C-28C-29C-75C-100C-27HCC-24HCC-75HCogC-100HCKatalognr.Modellnr.BeskrivelseErstatningBladerHolder92485T-403P-vannlskutter375mm928359290092490T-404P-vannlskutter31287mm928409290092495T-406Spadekutter13445mm928509291592500T-407Opptrekksrenser291665mm92505T-408Kuttermedsagtannskive375mm928909291551762T-409H-Dkuleformetavlpsrenser13445mm92510T-411Dobbelkutter250mm928159290592515T-412Dobbelkutter21265mm928209290592520T-413Dobbelkutter375mm928259291092525T-414Dobbelkutter4110mm928309291092530T-416Dobbelkutter6150mm928559291092535T-432Trebladskutter250mm928609289592540T-433Trebladskutter375mm928659289592545T-434Trebladskutter4110mm928709289592550T-436Trebladskutter6150mm9287592895 12.18SLUKRENSERFor3420mmtil4110mmavlpsledningerKompaktogallsidigmaskinforprofesjonelle.Stttefortreulikekabelstrrelser5168mm3810mmog5816mm.Denperfektemotordrevneavlpsrenserforvaskdusjoggulv.Veiermindreenn40lb.18kg.UnikhurtigvirkendekabelkltsjsomerenkelbrukeogmaksimererbrukerkontrollTrekknedhndtaketfortvinnekabelenved400RPM.Slipphndtaketforstoppekabelenumiddelbart.Brukerseksjonerav5816mmkabelrenser11432mmtil4110mmledningeropptil10030m.C-8bestfor11432mm-375mmavlp.C-9bestfor250mm-4110mmavlp.UtstyrtmedA-17-adapterkontinuerligkabellpp5015mav5168mmeller3511mav3810mm.5168mmbestforledningerp3420mmtil11240mm.3810mmbestforledningerp11432mmtil250mm.Utstyrtmed300Wmotor.InneholderA-1RIDGID-hanskeforavlpsrensingogbruksanvisning.K-50seksjonskabelmaskinA-30kabelsettinneholderSeksseksjonerC-871223mx5816mmkabel45137m.A-10kabelbrer.T-201rettavlpsrenser.T-202kuleformetavlpsrenser.T-205C-kutter.T-211spadekutter.A-13koblingslsepinne.A-14-6bakrestyreslange.A-1venstreRIDGID-hanskeforavlpsrensing.ModellK-50-8inneholderK-50-maskin.A-17-Aadapterinneholder2576mx5168mmC-1rensekabelmedkuleformethode.A-17-Badapterinneholder35107mx3810mmC-5rensekabelmedkuleformethode.A-1RIDGID-hanskeforavlpsrensing.MaskinalternativerKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVekt230Vlb.kg11971K-50MaskinmedA-1RIDGID-hanskeforavlpsrensing3716811981K-50-6MaskinmedA-17-AadapterA-30kabelsett6730411991K-50-7MaskinmedA-17-BadapterA-30kabelsett7433612001K-50-8MaskinmedA-17-AadapterA-17-BadapterA-30kabelsett67304 12.19SLUKRENSERKablerKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg5168mmKuleformetavlpsrenser62225C-12576mmedkuleformetavlpsrenser3121656782C-1IC2576mindrekjernemkuleformetavlpsrenser41889400C-2150152mmedkuleformetavlpsrenser732Drpehode62235C-22576mmedavlpsrensermeddrpehode3121656787C-2IC2576mindrekjernemedavlpsrensermeddrpehode41889405C-2250152mmedavlpsrensermeddrpehode7323810mm62245C-42576mmhannkobling4122062250C-535107mmkuleformetavlpsrenser8143862260C-635107mmhannkobling8143896037C-6IC35107mICmhannkobling812405816mmSeksjons62265C-771223mstramtviklet41862270C-871223mviklingforalletyperarbeid31451317C-91031mrobustviklet43421KabelsettKatalognr.Modellnr.KabelVerktyogtilbehrVektlb.kg59365A-30SeksseksjonerC-858x71245137mT-201rettavlpsrenserT-202kuleformetavlpsrenserT-205C-kutterT-211spadekutterA-13koblingslsepinneA-10kabelbrerA-14-6bakrestyreslangeA-1venstreRIDGID-hanskeforavlpsrensing209159370A-30TWSeksseksjonerC-758x71245137mstramtvikletSammesomA-303013652962A-40SeksseksjonerC-958x1060183mT-206traktformetavlpsrenserT-215rebladskutterT-231C-kutterA-13koblingslsepinneA-10kabelbrerA-14-10bakrestyreslangeA-1venstreRIDGID-hanskeforavlpsrensing37168AdaptereKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg59250A-17-AAdaptermed2576mx5168mmkabelmedkuleformetavlpsrenser83659255A-17-BAdaptermed35107mx3810mmkabelmedkuleformetavlpsrenser1359TilbehrKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg59235A-14-6618mbakrestyreslange52384325A-14-10103mbakrestyreslange73259270A-18Fremrestyreslangeenhet94159210A-10Kabelbrerrommer9027mC-8C-93141559205A-1VenstreRIDGID-hanskeforavlpsrensing120259295A-2HyreRIDGID-hanskeforavlpsrensing120259230A-13Lsepinnefor5816mmkabel180159450A-3179K-50kjevesett11207VerktyPassertil3810mmog5816mmkablerC-4C-6C-7C-8ogC-9Katalognr.Modellnr.BeskrivelseReserveblader62990T-201Rettavlpsrenser5125mmlang62067T-201ARetteksibelavlpsrenser62995T-202Kuleformetavlpsrenser11828mmYD63000T-203Kuleformetavlpsrenser7822mmYD54837T-204C-kutter125mm5483263005T-205C-kutter13835mm9783563010T-206Traktformetavlpsrenser375mmlang63015T-207Spiralkutter11432mm9784063020T-208Spiralkutter11240mm9789563025T-209Spiralkutter250mm9790063030T-210Spadekutter125mm9790563035T-211Spadekutter13835mm9782563040T-212Spadekutter13444mm9285063045T-213Firebladskutter125mm9779563050T-214Firebladskutter13835mm9791063055T-215Firebladskutter13444mm9791563060T-216Kjedebanker250mm9800063065T-217Drpehode4110mmlangt63280T-218Kanalbrste375mm63070T-219Kanalbrste21265mm63080T-220Kanalbrste250mm63220T-221Kanalbrste11240mm55457T-225Opptrekksrenser52812T-230H-DC-kutter250mm9281552817T-231H-DC-kutter21265mm9282052822T-232H-DC-kutter375mm9283548482T-250VerktysettinneholderT-203T-205T-210T-217A-13 12.20SLUKRENSERK-60SP-SEvistovenforinneholderK-60SPmaskin.A-1RIDGID-hanskeforavlpsrensing.A-60-12bakrestyreslange.A-62kabelsettinneholderA-8kabelbrer.FemseksjoneravC-107822mmkabeltotalt7523m.A-61verktysettinneholderT-101rettavlpsrenser.T-102traktformetavlpsrenser.T-107spadekutter.T-125opptrekksrenser.T-150-1kuttermedhaitannskive.A-3verktykasse.A-12lsepinne.K-60SPseksjonskabelmaskinFor11432mmtil6150mmavlpsledningerEnkompaktmaskinforrengjringavinstitusjonerkommersielleomrderellerboliger.Ogsideellforbrukereavseptikktanksugere.Litennoktilpasseinnptrangestedermenkraftignoktilfjerneteblokkeringer.Ideellforrensingptak.Enkeltransportoppstigerogtiltakvedbrukavbakrehndtak.Unikhurtigvirkendekabelkltsjsomerenkelbrukeogmaksimererbrukerkontroll.Trekknedhndtaketfortvinnekabelenved600RPM.Slipphndtaketforstoppekabelenumiddelbart.Enkeljusteringsknottsomgjratenhetenkantvinnekabelmedbde7822mmog5816mmdiameter.Justererpnoenfsekunder.7822mmkabelC-10renser250mmtil6150mmledningtilogmed150feet46m.5816mmkabelC-7C-8C-9renser11432mmtil4110mmledningertilogmed125fot38m.Fjernkuntobolterfortilgangtilkjevesettetvedrensingellererstatning.Fjerningavdesammeboltenegirogstilgangtilremdrevet.Utstyrtmed700Wmotor.InneholderA-1RIDGID-hanskeforavlpsrensingogbruksanvisning.MaskinalternativerKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVekt220-240Vlb.kg66467K-60SPMaskinmedRIDGID-hanskeforavlpsrensingA-12lsepinneogA-60-12bakrestyreslange4319566472K-60SP-SEMaskinmedRIDGID-hanskeforavlpsrensingA12lsepinneogA-60-12bakrestyreslangeplussA-61verktysettA-62kabelsett10748594497K-60SP-SE-A25MaskinmedRIDGID-hanskeforavlpsrensingA-61verktysettA-62kabelsettA-25kabel-ogverktysett1235666477K-60SEA30MaskinmedRIDGID-hanskeforavlpsrensingogA-60-12bakrestyreslangeplussA-61verktysettA-62kabelsettA-30kabelsett127575K-60SP-SEA25inneholderekstraA-25kabelsett5seksjoneravC-8-kabler16mmx23m.A-10kabelbrer.T-201rettavlpsrenser.T-202traktformetavlpsrenser.T-205C-fettkutter.A-13lsepinne. 12.21SLUKRENSERKablerogledereKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg7822mmSeksjons62275C-101546mviklingforalletyperarbeid9124330007T-1277822mmvannlsleder20925036C-10IC15kabelmedindrekjerne46m5816mmSeksjons51317C-910robust3m52262270C-8712viklingforalletyperarbeid23m31462265C-7712stramtviklet23m41825046C-8IC712kabelmedindrekjerne23mVerktyforkableneC-7C-8ogC-9seside12.25.Kabel-ogverktysettKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg61630A-62KabelsettforstandardutstyrforK-60-SEinneholderFemseksjonerC-107822mmx1546mkabelA-8kabelbrer4319561625A-61StandardutstyrsverktySettforK-60-SEinneholderT-101rettavlpsrenserT-102traktformetavlpsrenserT-107spadekutterT-125rettavlpsrenserT-150-1kuttermedhaitannskiveA-3verktykasseA-12lsepinne83694492A-255816mmkabelsettinneholderFemseksjonerC-85816mmx71223mkabel37.5115mA-10kabelbrerT-201rettavlpsrenserT-202kuleformetavlpsrenserT-205C-kutterA-13koblingslsepinne188259365A-30KabelsettforstandardutstyrforK-60-SEA30inneholderSeksseksjonerC-85816mmx71223mkabel45138mA-10kabelbrerT-201rettavlpsrenserT-202kuleformetavlpsrenserT-205C-kutterT-211spadekutterA-1venstrehanskeA-14-6bakrestyreslange18mlangA-13koblingslsepinne27122VerktyPassertil78seksjonskabelC-10Katalognr.Modellnr.BeskrivelseReserveblader62850T-101Rettavlpsrenser62855T-102Traktformetavlpsrenser27642T-125Opptrekksrenser62860T-103Kuttermedsagtannskive21265mm9807062865T-104H-kutter21265mm9780062870T-105Fettkutter21265mm9792062875T-106Fettkutter31289mm9792562880T-107Spadekutter13445mm9285062915T-109Spiralsagtannkutter11245mm9793062920T-110Spiralsagtannkutter21457mm9793562925T-111Spiralsagtannkutter375mm9289062930T-112Firebladskutter13445mm9791562935T-113Firebladskutter375mm9794062940T-114Kjedebanker9798598050T-150Kuttermedhaitannskive375mmog4110mmSenedenfor98055T-150-1Kuttermedhaitannskive375mmblad9800598060T-150-2Kuttermedhaitannskive4110mmblad9801054842T-141Kappeskivekutter11240mm54852T-142Kappeskivekutter21265mmTilbehrKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg59360A-3Verktykasse52359205A-1VenstreRIDGID-hanskeforavlpsrensing120259295A-2HyreRIDGID-hanskeforavlpsrensing120259225A-12Lsepinnefor7822mmkabel180159230A-13Lsepinnefor5816mmkabel180161615A-60-121237mbakrestyreslangeforK-60125576575A-60-161649mbakrestyreslangeforK-6015127059445A-5Fettpistol120259470A-8KabelbrerRommer7523m7822mmkabelC-105122559210A-10KabelbrerRommer4514m7822mmkabelC-10Rommer9027m5816mmkabelC-7C-8C-93121559425A-36Kabeltralle156865687K-60SPerstatningskjevesett3403VerktymedkarbidtuppForsementblokkeringKatalognr.Beskrivelse67132For5816mmkabel3419mmbred67137For5816mmkabel125mmbred67142For7822mmkabel125mmbredForC-4C-6C-6ICC-7C-8C-9C-10C-11C-12C-14C-15C-31C-32C-33C-44C-45C-46ogalleIW-kablerFORTILKOBLEVERKTYSKYVSAMMENFORFJERNEVERKTYSETTINNPINNE 12.22SLUKRENSERModellK-1500ASEvistovenforinneholderK-1500-maskinplussSyvseksjonerav114C-11kabeltotalt10532m.ToA-8kabelbrere.VerktysettinneholderT-1rettavlpsrenser.T-50-1kuttermedhaitannskive.T-3traktformetavlpsrenser.T-6opptrekksrenser.T-8fettkutter.A-3verktykasse.T-13kuttermedsagtannskive.K-1500SPseksjonskabelmaskinForkloakk-ogavlpsledningerp250mmtil10250mmDenmestnrensendegenerellerensemaskinenforkloakkogavlp.Detholdermedkunnpersonforfjerneselvdetesteblokkeringerentendeterinnendrsellerutendrs.Hyhastighetsrengjringfrjobbengjortraskeretilenhyerestandard.UnikhurtigvirkendekabelkltsjsomerenkelbrukeogmaksimererbrukerkontrollTrekknedhndtaketfortvinnekabelenved600RPM.Slipphndtaketforstoppekabelenumiddelbart.Kanrullestilarbeidsstedetogbdesettesoppogrenserraskt.Ferdigutstyrtenkelibrukogbenytter15fots46mseksjonerav11432mmkabelforrense375mmtil10250mmledningerframtil30091m.EnkeltkltsjkjevebyttetilpasserK-1500lpav15fots46mseksjonerav7822mmkabelgjennom250mmtil4110mmledningerframtil17553m.Utstyrtmedkomplett1500Wmotorogslitesterkdreiebryter.10solidehjulmedkulelager.MaskinalternativerA-rammeKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVekt115V-60Hz240-50Hzlb.kg4530245312KunK-1500AMaskinmedA-1RIDGID-hanskeforavlpsrensingA-12lsepinneogA-34-12bakrestyreslange132604530745317K-1500ASEMaskinmedA-1RIDGID-hanskeforavlpsrensingA-12lsepinneogA-34-12bakrestyreslangeplussSEverktysettsenedenfor254115Kabel-ogverktysettKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg61630A-627822mmkabelsettInneholderFemseksjoneravC-107822mmx1546mkabelA-8kabelbrer4319561625A-617822mmkabelsettInneholderT-101rettavlpsrenserT-102traktformetavlpsrenserT-107spadekutterT-125rettavlpsrenserT-150-1kuttermedhaitannskiveA-3verktykasseA-12lsepinne836ForK-1500SPkablerverktyogtilbehrseside12.24-12.25.KobleinnkltsjkabeltvinnesSlipphndtakkabelstopperumiddelbartHurtigvirkendekltsj 12.23SLUKRENSERMaskinmlBreddehjultilhjul2666cmLengdeinkludertsttte2871cmBakketilverstphndtak3897cmBakersttilforrestphndtak49124cmBakketilverstphusskall2769cmK-1500GseksjonskabelmaskinModellK-1500GmedC-14vistovenforA-17styrerrforkumJustererstttekablerp721mtil1237mlsesrasktpplass.Forkloakk-avlpsledningerp250mmtil10250mmEnbensinmotorgjrmodellK-1500Gvelegnetforrenseledningerpfjernestederderstrmikkeertilgjengelig.Kutterrasktgjennomrtter.Unikhurtigvirkendekabelkltsjsomerenkelbrukeogmaksimererbrukerkontroll.Trekknedhndtaketfortvinnekabelenved600RPM.Slipphndtaketforstoppekabelenumiddelbart.Leveresutstyrtforbrukav11432mmkabelforrensingav375mmtil10250mmledningerframtil300fot92m.Bensinmotorp6hkdriverkabelenmedenregirstransmisjon.Denlarbrukerenvarierekabeltvinningshastighetenetterdetaktuellebruksomrdet.Fremoverved333425og500RPMogbakoverved250RPM.Vognmedrehjuloglavprolsomenkeltkanrullestilarbeidet.Beskyttermotmaskinfeilogdrivstosl.InneholderA-1RIDGID-hanskeforavlpsrensingogbruksanvisning.MaskinalternativerKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg44587K-1500GKunmaskinmedA-1RIDGID-hanskeforavlpsrensingA-12koblingslsepinneogA-34-10bakrestyreslangeA-369-X132mmkjevesett19086448462K-1500GmC-14MaskinmedstandardutstyrinneholderTiseksjoneravC-14-kabeltotalt150fot457mTreA-8kabelbrereA-1venstreRIDGID-hanskeforavlpsrensingA-12koblingslsepinneA-34-12bakrestyreslangeA-2864sekskantnkkelA-3516sekskantnkkelA-3verktykasseT-2robustrettavlpsrenserT-4robusttraktformetavlpsrenserT-6opptrekksrenserT-8fettkutterT-13kuttermedsagtannskiveT-50kuttermedhaitannskive350159ForK-1500Gkablerverktyogtilbehrseside12.24-12.25. 12.24SLUKRENSERTilbehrKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg59470A-8Kabelbrer60fot18mKapasitet11432mm5122559475A-9Kabelbrer150fot457mKapasitet11432mm146459415A-34-1010fot31mbakrestyreslange13386259395A-34-1212fot37mbakrestyreslange209159400A-34-1616fot49mbakrestyreslange261212059300A-208fot24mfremrestyreslangeenhet251145920559295A-1A-2VenstreRIDGID-hanskeforavlpsrensingHyreRIDGID-hanskeforavlpsrensing1212020259360A-3Verktykasse52359225A-12Koblingslsepinne180159440A-4Vannlsskje3076cm1340859240A-17Styrerrforkum2310459320A-369X11432mmErstatningskjevesett3403KablerledereogkabelsettKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg7822mmSeksjons62275C-101546mviklingforalletyperarbeidkreverA-368-Xkjevesett91243Seksjons25036C-10IC1546mkabelmedindrekjerneKreverA-368-Xkjevesett104511432mmSeksjons62280C-111546mStandardviklingforalletyperarbeid.3810mmmellomrom.Velegnetfor4110mmvannlser375mm-8200mmledninger1673Seksjons25046C-11IC1546mkabelmedindrekjerneSeksjons62285C-121546mekstrarobustvikling.3810mmmellomrom.Anbefaltfor4110mmtil10250mmlangelpingen4110mmvannlser1986Seksjons62295C-141546mekstraeksibelvikling.1213mmmellomrom.Anbefaltfor375mmtil10250mmledningerunderutrenskningingen4110mmvannlser1668Seksjons62300C-151546mekstraeksibelvikling.1213mmmellomrom.Anbefaltfor375mmtil6150mmledningersomervelegnedeforvannlser125563090T-2711432mmx25635cmleder23412FortilpasseK-1500tillpmed7822mmkabelkrevesA-368XkjevesettKatalognr.59325og7822mmkabelsett.K-1500SPogK-1500GseksjonskabelmaskinerKablerverktyogtilbehr 12.25SLUKRENSERVerktyPassertil11432mmseksjonskabelC-11C-12C-14ogC-15Katalognr.Modellnr.BeskrivelseReserveblader62840T-1Rettavlpsrenser61800T-2Robustrettavlpsrenser63105T-3Traktformetavlpsrenser61790T-4Robusttraktformetavlpsrenser63190T-5Rettopptrekksrenser63195T-6Lpfortraktformetopptrekksrensermedmaskinirevers63200T-7Avlpsrensermedkrok63205T-8Fettkutter21265mm9792063210T-9Fettkutter31289mm9792562845T-10Fettkutter412114mm9786559480T-11H-kutter21265mm9780059485T-12H-kutter31289mm9794561970T-13Kuttermedsagtannskive21265mm9807061975T-14Kuttermedsagtannskive31289mm9807561770T-15AUtvidbarkutter4-6110-150mm6297061825T-15BUtvidbarkutter6-8150-200mm6298061960T-16Spiralstangkutter4110mm9785561850T-17Spiralstangkutter6150mm9795561855T-18Spiralstangkutter8200mm9796059625T-21Spiralsagtannkutter21265mm9796563075T-23Spiralsagtannkutter375mm9797063085T-23Spiralsagtannkutter4110mm9785059765T-24Firebladskutter21265mm9794059770T-25Firebladskutter31289mm9797559775T-26Firebladskutter412114mm9780559780T-26AFirebladskutter512140mm9798063110T-31Kjedebankerfor3-4rr75-110mm9798563115T-32Kjedebankerfor6rr150mm9799063120T-33Kjedebankerfor8rr200mm9799563145T-38Kanalbrste11240mm63150T-39Kanalbrste250mm63155T-40Kanalbrste21265mm63160T-41Kanalbrste376mm63165T-42Kanalbrste31289mm63170T-43Kanalbrste4110mm63175T-44Kanalbrste412114mm63240T-45Kanalbrste5127mm63180T-46Kanalbrste512140mm63145T-47Kanalbrste6150mm98030T-50Treblads3-4-575-110-127mmSenedenfor98035T-50-1Kuttermedhaitannskive375mm9800598040T-50-2Kuttermedhaitannskive4110mm9801098045T-50-3Kuttermedhaitannskive5127mm98015 12.26SLUKRENSERK-1000stangrensemaskinForkloakk-avlpsledningerp8200mmtil24600mmEnrobustkompaktmaskinsomervelegnetforarbeidprettehovedledningerikommuneruniversiteterinstitusjonerogindustrier.Driverseksjonsstengerforkloakkgjennomlangerettelpavrrmedstrrediameteropptil500fot150m.Utstyrtmedenbensinmotorp6HKoggiringforoverbakover.Stangenrotererforoverogbakoverved133RPMmedfullgass.Fjrbelastetgasspedalkontrollsomdrivesforhnd.Variererstanghastigheteninnenforomrdet.Settermotorenptomgangigjenogkoblerutkltsjennrbrukerenslippergasspedalen.Justerbardreiningsbegrenserminimererbyningerpstengeneogforstorbelastningptransmisjonssystemet.Store10250mmhjulprammenforoptimaltransport.MaskinalternativerKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg59175K-1000StangrensemaskininneholderB-3542stangtrekkerA-2704verktytrekkerA-3567drevpinneR-0stangdreierA-4558dreiningsmomentadapterA-12koblingslsepinneA-1venstreRIDGID-hanskeforavlpsrensingA-2hyreRIDGID-hanskeforavlpsrensing1607584295K-1000Stangrensemaskinsomovenforpluss20seksjoneravA-24755168mmstangtotalt100fot30mT-300spisshodekutterT-317avlpsrenserT-326henteverkty21095StengerKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg60355A-2474309msolidseksjonskabelstanginneholderR-1hannkoblingogR-2hunnkobling1140660360A-2475515msolidseksjonskabelstanginneholderR-1hannkoblingogR-2hunnkobling1340860365A-24761030msolidseksjonskabelstanginneholderR-1hannkoblingogR-2hunnkobling314 12.27SLUKRENSERVerktyKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg62045T-300Spisshode1780862050T-301Spiralavrundstreng11240mm1140662055T-302Spiralavrundstreng250mm1120762060T-303Spiralavrundstreng21265mm1340862065T-304Spiralavrundstreng375mm1340862075T-306Dobbelspiral375mm2141062080T-307Dobbelspiral4110mm2121162085T-308Dobbelspiral5125mm2341262090T-309Spiralavrkantetstreng375mm2141062095T-310Spiralavrkantetstreng4110mm2121162100T-311Spiralavrkantetstreng5125mm3141562105T-312Spiralavrkantetstreng6150mm3341762370T-313Spiralavrkantetstreng8200mm6123062375T-314Spiralavrkantetstreng10250mm7123462110T-316Avlpsrenser375mm31462115T-317Avlpsrenser4110mm3121562120T-318Avlpsrenser5125mm4122062125T-319Avlpsrenser6150mm52362385T-320Avlpsrenser8200mm8123962390T-321Avlpsrenser10250mm9124362140T-326Henteverkty105TilbehrKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg59835K-10KomplettsettmedstangkoblingersomraskttilkoblesnhverR-1ogR-2380259560R-1Hannstangkobling140159555R-2Hunnstangkobling180161875R-7Hannverktykoblingkoblerverktyadapterentilstangrenseverktyet120261885R-8Hunnverktykoblingkoblerverktyadapterentilstangrenseverktyet120260700A-2704VerktyadaptermedR-2-ogR-7-koblinger2141062170B-3542StangholderforK-10003381562815R-OStangdreierformanuelldreiingavstengerikortelp3141559205A-1VenstreRIDGID-hanskeforavlpsrensing120259295A-2HyreRIDGID-hanskeforavlpsrensing120259360A-3Verktykasse52359225A-12Koblingslsepinne1801StengerstangrenseverktyogtilbehrRIDGIDK-10koblingersomkoblestilrasktgjrstangrensejobberenklereennmedvanligegjengedekoblingerKobletilstengenevedsettedemplinjeogklikkdemsammenforfenfastkoblingg.1og2.Koblefrastengenevedsetteinnlsepinnenogskyve-koblingenefrahverandreg.3.nkoblingslsepinneistedetforenhetsverktyetogskrunkkelensomvanligviskrevesforkobletilgjengedekoblinger.Stengerogverktysomerenkleleggetil.Ingenuhndterligesneller.KonvertereksisterendeverktyogstengertilRIDGID-systemetsomrasktkanskiftesEttparR1-ogR2-koblingeristedetforngjengetkobling.StandardstangmutretilhyreogvenstresomfesterR1-ogR2-koblingenetileksisterendestenger.R-8-koblingertilpasserhvertstangverktytilsystemetsomhurtigkankoblestil.A-2704tilpasserstangkoblingenetilstrreverktykoblinger.RIDGID-stengermterASTM-270-spesikasjoner.For11432mmkablerverktyogtilbehrseside12.24.For7822mmkablerverktyogtilbehrseside12.24.Fig.3Fig.2Fig.1Krrr10R-1R-2R-7R-8Flgenderobustekabelverktyanbefalesogsforbrukmedstangen.Katalognr.Modellnr.BeskrivelseReserveblader61800T-2Robustrettavlpsrenser61790T-4Robusttraktformetavlpsrenser63200T-7Avlpsrensermedkrok61960T-16Spiralstangkutter4110mm9785561850T-17Spiralstangkutter6150mm9795561855T-18Spiralstangkutter8200mm9796063085T-23Spiralsagtannkutter4110mm9785059765T-24Firebladskutter21265mm9794059770T-25Firebladskutter31289mm9797559775T-26Firebladskutter412114mm9780559780T-26AFirebladskutter512140mm97980 12.28SLUKRENSERFor11432mmtil6150mmavlpsledningerRIDGIDsmotorisertevannspylereerkonstruertforrengjringavavlp.Densvrteksibleogletteslangensprengerseggjennomslam-spe-ogfettblokkeringer.Nrdutrekkerslangenuttrykkvaskerdenledningenslikatresterskyllesvekkogavlpsledningenefrsinheleogfriytendekapasitettilbake.KraftigReeltarbeidstrykkp1160psi80barogytp4GPM15lforraskogeektivrensingavledninger.EnkelbrukeFremdriftenfrerslangennedoverledningen.Dutrengerbarestyreslangennediavlpet.PulserendeAktiverpulseringentilmodellKJ-1590slikdenenkeltkommerforbivanskeligerrbyerogvannlser.BrbarVognenmedslitesterkehjulrullervannspylerenenkelttilarbeidsstedet.AllsidigValgfritthytrykksspylersettrenserkablerverktyogannetsterkttilsmussetutstyr.Kraftig22kWmotormedoverbelastningsvern.Pumpemedtresugepumperogpulsering.Praktiskkabeloppbevaring.Totyperinntakskoblingmedhannkoblingforhageslange.Inntaksltertilbakeslagsventiloginntaksventil.Kraftigstlsnellemed20m14slange14tilkobling.KJ-1590IIelektriskvannspylerKatalognr.Modellnr.KapasitetmmBeskrivelseVektlb.kg35511KJ-1590II50-150230VmotorStandardsettKJ-159058436fremdriftsdyse1458446penetreringsdyse1420mx14slange11552 12.29SLUKRENSERSpyledyserFremdriftsdyseStandarddysesomfungerergodtpdeestebruksomrder.Hartrehullbakoversomgirmaksimalfremdriftforspyleoverlangeavstander.PenetreringsdysePenetreringsdysenharenekstraforoverrettetstrlesomsprengerethullimassiveblokkeringeravisellerslam.Trereversstrlergirfremdrift.DrpehodedyseLarspylerslangenkommeforbivanskeligerrbyerogvannlser.Trehullbakovergirfremdrift.RoterendedyseRoterendebevegelsesomrengjrhelerroverateninnvendig.Trereversstrlergirfremdrift.TilbehrKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg87696Hyttrykkspylersett5.72687706Hytrykksspylersettmedspesuging6.22862887Hyttrykksspylersettinkl.slange64702Hyttrykksspylerkunpistol48157Fotventil87716Skjteslange1815m3.51687726Skjteslange1825m5.72687736Skjteslange1415m3.3158774614slange20m7.1328775614slange45m15.47048367Vintersett66732Slangemedenkeltilkoblingsnelletilfotventil58436Fremdriftsdyse14NPTpassertil14slange58446Penetreringsdyse14NPTpassertil14slange58416Roterendedyse14NPTpassertil14slange58426Robustdyse14NPTpassertil14slange47542Renseverktyfordyse64802Fremdriftsdyse18NPTpassertil18slange64807Penetreringsdyse18NPTpassertil18slange64812Drpehodedyse18NPTpassertil18slangeDisseslangeneerkoplettilendenavslangensomleveresmedKJ-1590IIsomstandard.HvilkenslangekandubrukeFor30-75mmbruk18slange.For50-150mmbruk14slange. 12.30SLUKRENSERKJ-2200vannspylerModellKJ-2200-CModellKJ-2200For11432mmtil6150mmavlpsledningerDennevannspylerenfrerensvrteksibelslangegjennom11432mmtil6150mmledningerogsprengerseggjennomslam-speogfettblokkeringer.Nrdutrekkerslangentilbakekraftskrubberdenledningenslikatresterskyllesvekkogavlpsledningenefrsinheleogfriytendekapasitettilbake.KraftigReeltarbeidstrykkp2200psi150barogflytp2.4GPM9lminforraskogeffektivrensingavledninger.EnkelbrukeFremdriftenfrerslangennedoverledningen.Dutrengerbarestyreslangennediavlpet.PulserendeAktiverpulseringentilmodellKJ-2200slikatdenenkeltkommerforbivanskeligerrbyerogvannlser.BrbarDenvalgfriemodellH-30-vognenkjrerspylerenogslangentiljobbstedet.Vannspylerenkanenkelttasavvognenpfsekunderforavlpsomervanskeligekommetilinnendrsbrukellereksternoppbevaring.PraktiskStandardutstyrinneholderFV-1fotventil.Dengjrdettrygtmedbdeinnendrs-ogutendrsbruk.Dukontrollererspylingenvedavlpetmensspylerenstrutendrs.KvalitetogplitelighetTriplex-pumpemedrustbestandigsmiddmessinghode.Redusertantallkoblingerslangerogdelergirminimaltmedlekkasjerognedetidslikatdualltideriarbeid.AllsidigValgfritttrykkvasksettrenserkablerverktyogannetsterkttilsmussetutstyr.Nyogforbedret6.5HKbensinmotormedtilbakespolingsomstarterenkelt.EgenskaperPAV-bryterchoke-oggasspedalstyringletttilgjengeligoljefyllingogpeilepinne.MaskinalternativerKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg63877KJ-2200K-2200spylemaskinmedpulseringH-61H-62andH-6418NPT-dyserH-71ogH-7214NPT-dyser75x316vannlsslangeFV-1fotventilRenseverktyfordyseH-1235vaskestavslange12x35107m6529563882KJ-2200-CSomovenformedH-30vogn11033mx14strleslange145658 12.31SLUKRENSERVannspylertilbehrKatalognr.Modellnr.Beskrivelse62882H-5Minislangesnelleslangeikkeinkludert64737H-30H-30vognmedslangesnelle62877H-30WHH-30vognmedslangesnelleog11033mx14strleslange64077HP-22HytrykksspylersettKJ-220064767HW-22VaskestavKJ-220048157FV-1Fotventil66732HF-4Slangemedenkeltilkobling48367H-25Klargjringssettforvinteren47542H-21Renseverktyfordyse67187H-32Hurtigsuger70032RIDGIDPVC-hanskerforavlpsrensing41937RIDGID-lrhanskerforavlpsrensingSpylerdyserogslangerKatalognr.Modellnr.BeskrivelseSlangeIDSlangeYD64772H-61Fremdriftsdyse18NPTpassertil316slange64777H-62Penetreringsdyse64782H-64Drpehodedyse82842H-65Roterendedyse64787H-71Fremdriftsdyse14NPTpassertil14slange64792H-72Penetreringsdyse82852H-75Roterendedyse47597H-1435316x3511m316oransjevannlsslange3161447602H-1450316x5015m3161449272H-1475316x7523m3161449277H-1400316x10030m3161450002HL-1Fleksibelleder3161831650007HL-2Fleksibelleder141831647607H-125014x5015m14svartstrleslange141247612H-127514x7023m141251587H-121114x10033m141249487H-121514x15046m141251597H-122014x20061m1412HurtigsugerenhetFotpedalFotpedalensAVP-kontrollgirdegkomplettkontrolloverspylingenvedavlpspningen.Beggehendererfrieforstyringavspylerslangennediavlpspningenogrundtbyerogvannlser.HurtigsugerForbrukmedalleRIDGID-vannspylereHurtigsugerenkanfestestilallebrbarevannspylereforrasktflyttevakuumvskeogresterfraoversvmtekjellerekummersvmmebassenganleggsomrderbilvaskomrderetc.Dettekostnads-ogtidsbesparendeproduktetkanflytte60gallons227lvskeperminutt.SpyledyserModellH-61ogH-71fremdriftsdyserStandarddysesomfungerergodtpdeestebruksomrder.Hartrehullbakoversomgirmaksimalfremdriftforspyleoverlangeavstander.ModellH-62ogH-72penetreringsdyserPenetreringsdysenharenekstraforoverrettetstrlesomsprengerethullimassiveblokkeringeravisellerslam.Trereversstrlergirfremdrift.ModellH-64drpehodedyseLarspylerslangenkommeforbivanskeligerrbyerogvannlser.Trehullbakovergirfremdrift.ModellH-65ogH-75roterendedyserRoterendebevegelsesomrengjrhelerroverateninnvendig.Trereversstrlergirfremdrift. 12.32SLUKRENSERKJ-3100vannspylerModellKJ-3100vannspylerutenslangetrommelForavlpsledningerp250mmtil10250mmRIDGIDmodellKJ-3100transportabelvannspylergirdegetarbeidstrykkp3000psi205barforstorekommersielleogindustriellebruksomrder.Dennespylerenfrerensvrtfleksibeloglettslangegjennom250mmtil10250mmledningerogsprengergjennomblokkeringeravslamspefettogavleiringer.Nrdutrekkerslangentilbakehytrykksspylerdenledningenslikatresterskyllesvekkogavlpsledningenefrsinheleogfriflytendekapasitettilbakeheltutenbrukavskadeligekjemikalier.KraftigReeltarbeidstrykkp3000psi205barogytp5.5GPM21lminforraskogeektivrensingavledninger.LettslangeNylonforsterketslangegirbetydeligvektreduksjonogforbedreteksibilitetutenofringavstyrke.Larfremdriftenfreslangenendalengrenedoverledningen.KomplettTakketvredenavtagbareslangetrommelenpmodellKJ-3100erdetikkelengrendvendigkjpedyrebrbareslangetromler.Standardpakkererutstyrtfortaklebrukbdeeksterntoginnendrs.PraktiskFjernerslangetrommelenheltforenkellastingpservicebiler.Hengslangetrommelenfremoverforffulltilgangtilmotorensdrivstotankogluftlter.ManvrerbarhetIkategorienforrobustespylerep3000psi205barerRIDGIDKJ-3100enavdemestmanvrerbarespylernepmarkedet.Apparatetkommersegmedsinunikevognmedtohjullettgjennomdreristandardstrrelseogkankommeforbitrangesvingerutenproblemeravnoeslag.PulserendeAktiverpulseringentilmodellKJ-3100slikatdenenkeltkommerforbivanskeligerrbyerogvannlser.KvalitetogplitelighetTriplex-pumpemedrustbestandigsmiddmessinghode.Girreduksjongjratpumpenkandrivesmedlavereoptimalhastighet.Redusertantallkoblingerslangerogdelergirminimaltmedlekkasjerognedetidslikatdualltideriarbeid.AllsidigKraftvasksettogkjemiskinjektorsystemsomrenserkablerverktyogannetsterkttilsmussetutstyr.Hurtigstart16HKbensinmotormedtilbakespolingsomstarterenkelt.EgenskaperPAV-bryterdrivstoavstengingchoke-oggasspedalstyringletttilgjengeligoljefyllingogpeilepinne.MaskinalternativerKatalognr.Modellnr.BeskrivelseVektlb.kg37413KJ-3100K-3100spylemaskinmedpulseringH-111ogH-11214NPT-dyserH-38vognmedslangetrommelog20061mx38IDstrleslange5015mx38IDstrle-vaskeslangeFV-1fotventilRenseverktyfordyseHW-30hytrykkslanseRootRanger-rotkuttedyseHF-4slangemedenkeltilkobling272214uslangetrommel12597uslangetrommelNYHET 12.33SLUKRENSERSpyledyserModellH-101ogH-111fremdriftsdyserStandarddysemedtrehullbakoversomgirmaksimalfremdriftforspyleoverlangeavstander.ModellH-102ogH-112penetreringsdyserEkstraforoverrettetstrlesprengerhulliis-ellerslamblokkeringer.Trereversstrlergirfremdrift.ModellH-104drpehodedyseLarspylerslangenkommeforbivanskeligerrbyerogvannlser.Trehullbakovergirfremdrift.ModellH-105ogH-115roterendedyserRoterendebevegelsesomrengjrhelerroverateninnvendig.Trereversstrlergirfremdrift.ModellRR3300RootRanger-dyseBakoverrettetturbostrlegirenkraftigkonsentrertvannstrmsomskjrerrtterlsfraavlpsvegger.FotpedalFotpedalensAVP-kontrollgirdegkomplettkontrolloverspylingenvedavlpspningen.Beggehendererfrieforstyringavspylerslangennediavlpspningenogrundtbyerogvannlser.HurtigsugerForbrukmedalleRIDGID-vannspylereHurtigsugerenkanfestestilallebrbarevannspylereforrasktfjernevakuumvskeogresterfraoversvmtekjellerekummersvmmebassenganleggsomrderbilvaskomrderetc.Dettekostnads-ogtidsbesparendeproduktetkanflytte60gallonsvskeperminutt.SpylerdyserogslangerKatalognr.Modellnr.BeskrivelseSlangeIDSlangeYD38698H-101Fremdriftsdyse18NPTpassertilslangemed316ID38713H-102Penetreringsdyse38703H-103Drpehodedyse38723H-105Roterendedyse38693H-111Fremdriftsdyse14NPTpassertilslangemed38ID38708H-112Penetreringsdyse38718H-115Roterendedyse16713RR-3000RootRanger-rotkuttedyse47592H-1425316x2575m316oransjevannlsslange3161447597H-1435316x35105m3161447602H-1450316x5015m3161449272H-1475316x75225m3161449277H-1400316x10030m3161464732H-1415316x150455m3161464827H-383538IDx35105mvaskeslange38svartstrleslange385864832H-385038IDx5015mstrle-vaskeslange385864837H-381038IDx10030mstrleslange385864842H-381538IDx150455mstrleslange385864847H-382038IDx20061mstrleslange385864852H-382538IDx25076mstrleslange385864857H-383038IDx30091mstrleslange3858Fjernvrieneblokkeringerogtrerttermedrotkutter3000.VannspylertilbehrKatalognr.Modellnr.Beskrivelse62882H-5Minislangetrommel64862H-38SlangetrommelpasserKJ-310064902H-38WHSlangetrommelmed20061mx38IDslangepassertilKJ-310064797HW-30HytrykkslanseKJ-310048367H-25Klargjringssettforvinteren48157FV-1Fotventil66732HF-4Slangemedenkeltilkoblingsnelletilfotventil47542H-21Renseverktyfordyse67187H-32Hurtigsuger70032RIDGIDPVC-hanskerforavlpsrensing41937RIDGID-lrhanskerforavlpsrensingHurtigsugerenhet 12.34SLUKRENSERAvlpsrensermeddrpehodeForrengjringavmontertarmaturforeksempelslukderkabelenmfresnedietfallrr.RettavlpsrenserTilbrukvedunderskelseogoppbrytingavtilstoppingerelleruthentingavprvertiloveratenfornneuthvilketverktysombranvendes.AvlpsrensermedkrokFortungeogtettetilstoppingerirrpgrunnavrttersomkreverbrukavkrokogoppbryting.OpptrekksrenserTilskingetterkabelsomerbrukketellertaptiledningen.SpadekutterForoppflgingetteratavlpsrensereerbruktogforpneoppgulvavlp.FirebladskuttermedsagtannskiveForblokkeringerforrsaketavherdetglasertmaterialesomforeksempelkjemiskeavleiringer.FettkutterForledningersomerblittstygttilfettetmedrengjringsmidlerogmpnesopp.SagtannetspiralskrapeForrensingavtilstoppingerrtterllerpinnerosv.SpiralstangkutterForhovedkloakkerblokkertavrtterbladerpinnersagmuggstoogsekklerret.TraktformetavlpsrenserTilbruksomandreverktyiledningen.Bryteroppdetsomerigjenavtilstoppingenetterbrukavrettavlpsrenser.SagtannetskrapeForrensingavledningersomersterkblokkertavrtter.Unikutforminggjrdetmuligfjerneskrapenfradetskadderretutenlsing.KuttermedhaitannskiveTilbrukvedrensingavrrdervanligmaterialeklebersegtilrrveggene.Verkty 12.35SLUKRENSERForstakemaskinertrommelforavlpsrenserogseksjonskabelmaskinermedsmledningerModellnr.LengdeTypiskanvendelseEgenskaperMaskiner5168mmKuleformetavlpsrenserC-12576mFor3420mmtil11240mmavlpsledninger.Servantertilkjkkenogtoalettbadekaravlpdrikkevannsfontenerogurinaler.KablermedhulkjernesomgirmaksimaleksibilitetforkraftigebyerogP-vannlser.K-25Kun25K-45K-40K-50C-2150152mDrpehodeC-22576mFor3420mmtil11240mmavlpsledninger.Drpehodeledernediavlpsrrspesieltgodtegnetforsammenmonterteksturerogkraftigebyer.C-2250152mIndrekjernemkuleformetavlpsrenserC-1IC2576mFor11432mmtil250mmavlpsledninger.Servantertilkjkkenogtoalettskylleservanterogvaskemaskinledninger.Kablermedindrekjernesomgirgodeksibilitetogmotstrknekk.K-25Kun25K-45K-40K-3800K-50C-13IC35107mIndrekjernem-drpehodeC-2IC2576mDrpehodeledernediavlpsrrspesieltgodtegnetforsammenmonterteksturerogkraftigebyer.C-23IC35107m3810mmHannkoblingC-42576mFor11432mmtil21265mmavlpsledninger.Servantertilkjkkenogtoalettskylleservanterogavfallsdeponeringsledninger.Fleksibelment38kabelvanligvisbruktetteratvannlserharblittfjernet.C-6ICnoestivereennC-6.K-45K-40K-50C-635107mC-6IC35107mKuleformetavlpsrenserC-535107mFor11432mmtil21265mmavlpsledninger.Servantertilkjkkenogtoalettskylleservanterogavfallsdeponeringsledninger.Seside12.19forriktigadapterellertrommelforavlpsrenser.C-fettkutterForfettblokkeringeriledningersomgrfraavfallskvernelleravlpsrr.UtvidbarepusseskraperForendeligfjerningavmaterialesomklebertilveggerogvisserttermedmyebre.KjedebankerBrukesnrdetkreveskraftigetiltakforrensebortbeleggirrogkjelrr.KanalbrsteTilbrukvedavslutningavrensingsomerpkrevetforkjelrrogvarmeutveksling. 12.36SLUKRENSERFortrommelmaskinerModellnr.LengdeTypiskanvendelseEgenskaperMaskiner3810mmmindrekjerneC-31C-31IW50152mFor11230mmtil21265mmavlpsledninger.Servantertilkjkkenogtoalettskylleservanterogvaskemaskinstabler.Godeksibilitet.Etterhvertsomdreiningsmomentetkervildenytrefjrenstrammestilptrdenskjerneslikatkabelenstivnerogoverfrerendastrredreiningsmomenttilkutteren.K-400K-3800C-32C-32IW7523mC-33C-33IW10030m1212mmmindrekjerneC-44C-44IW5015m250mmtil4110mmavlpsledninger.Vaskemaskinstablertakventileroggulvavlpinnendrs.Sammeegenskapersomnevntovenfor.Eksepsjonelleksibilitetogrobusthetforen1212mmkabelmedindrekjerne.K-400K-3800C-45C-45IW7523mC-469027m5816mmmindrekjerneC-25C-25HD2576m375mmtil6150mmavlpsledninger.Gulvavlpventilerogsideledninger.Standardkabel.Indrekjernegirstrrestivhetunderbelastning.K-750K-7500C-26C-26HD5015mC-27C-27HD7523mC-24C-24HD10030mmhulkjerneC-27HC7523m375mmtil6150mmavlpsledninger.Gulvavlpventilerogsideledninger.Kabelmedhulkjerneerlettereogmereksibel.Dettehjelperbrukerenmedkommeforbivanskeligevannlserogbyeristoreledninger.K-750K-7500C-24HC10030m3420mmmindrekjerneC-282576m4110mmtil10250mmavlpsledninger.Hovedledningerinkludertsideledninger.Kraftigkabelbruktforrobusteblokkeringersomforeksempeltrertter.Kabelenstrammerrundtkjernenforgiekstrastivhetunderbelastningoggirslikkrafttilkutteren.K-750K-7500C-295015mC-757523mC-10010030mmhulkjerneC-75HC7523m4110mmtil6150mmavlpsledninger.Hovedledningerinkludertsideledninger.Kabelmedhulkjerneerlettereogmereksibeloghjelperbrukerenmedkommeforbivanskeligevannlserogbyerpstoreledninger.K-750K-7500C-100HC100305mKabler 12.37SLUKRENSERForseksjonskabelmaskinerModellnr.LengdeTypiskanvendelseEgenskaperMaskiner5816mmC-771223m250mmog375mmgulvavlp.Stramtvikletkabelsomgirgodstivhetienkabelmedhulkjerne.Ikkeegnetfortrertter.K-50K-60SPC-871223mFor11430mmtil250mmavlpsledninger.Ideellforgrundigrensingavsmledninger.LstvikletkabelermereksibelennC-7.Lstvikletkabelfungerersomenavlpsrensersomgrundigfjernerblokkeringerismledninger.K-50K-60SPC-8IC71223mFor11432mmtil4110mmavlpsledningerRobustkabelmedindrekjerneforekstrarengjring.K-50K-60SPC-9103m250mmtil4110mmavlpsledninger.Ideellforgulvavlpogstabler.Robustlstvikletkabelsomerideellforlangelpiledningerinnendrs.K-50K-60SP7822mmC-101546m250mmtil4110mmavlpsledninger.Ventilstablerptak.Standardlstvikletforalletyperarbeid.Glimrendeeksibilitet.K-60SPK-1500C-10IC1546m250mmtil4110mmavlpsledninger.Robustkabelmedindrekjerneforekstrarengjring.K-60SPK-150011432mmC-111546m375mmtil8200mmavlpsledninger.Velegnetforgenereltarbeid.Enkelpasseringav4110mmvannlser.Standardlstvikletforalletyperarbeidmed3810mmmellomrom.Fleksiblemenstivnokforraskogkraftigkuttingavrtter.K-1500SPC-11IC1546m375mmtil8200mmavlpsledninger.Robustkabelmedindrekjerneforekstrarengjring.K-1500SPC-121546m4110mmtil10250mmavlpsledninger.Mikkebrukesi4110mmP-vannlser.Ekstrarobustoglstvikletmed3810mmmellomrom.Utformetfor4110mmtil10250mmlp.K-1500SPC-141546m375mmtil8200mmavlpsledninger.Mikkebrukesi4110mmP-vannlser.Ekstrarobustoglstvikletmed1212mmmellomrom.Spesieltgodtegnetfor4110mmutrenskningeller8200mmvinkelsomgrinni4110mmtil10250mmledning.K-1500SPC-151546m375mmtil6150mmavlpsledninger.Ideellfor4110mmvannlser.Ekstraeksibeloglstvikletmed1212mmmellomrom.LettereennC-11noestivere.K-1500 12.38SLUKRENSER 13.1SIKKERLAGRINGPARBEIDSPLASSENLagringssystemetRIDGIDKNAACKKomplettseriemedkratigelagringskasseristlorferbruk.Verdensledendeinnenbygg-ogindustrisektorene.Helsveisesmormaksimalstyrke.Pulverlakkorvrbestandighetogholdbarhet.WATCHMANIV-lsesystemmedtrepunktslsingormaksimalbeskyttelse.SikkerlagringparbeidsplassenAntallmodellerKapasitetm3SideMONSTERBOX3088-14713.4STORAGEMASTER-kasse4100-16313.6JOBMASTER-kasse7014-07113.8JOBMASTER-kabinett4134-17213.10Arbeidsbenkerphjul3453-1.54213.12Feltstasjon134213.14Tradisjonellkasse108813.15Tilbehr13.16Skyvestativorstige113.17Lastekapasitetikg. 13.2SIKKERLAGRINGPARBEIDSPLASSENEFCRIDGIDslsningerorlagringparbeidsplassenhardensterkestearbeidsetikkensomerogdensmarteste.HverenestebokskasseogkabinettskaperikkebareproblemerortyvenemenRIDGIDslagringslsningerorarbeidsplassengirogsenkleretilgangordeansattebedreorganiseringslsningersamtenkelmobilitetoganvendelighet.JOBMASTER-kasseDissekasseneertilgjengeligiferemodellerogertusenkunstnereninnenhndverkernesbruksomrder.Deerallsidigeogmobilespesieltmedpmontertehjulekstrautstyrogkanrommealtrahndverktyogelektriskeverktytilkompressorer.Seside13.8-13.9STORAGEMASTER-kasseSTORAGEMASTER-kassererarbeidshestenepethvertarbeidssted.DeerideelleorallehndverkereinkludertmekanikererrleggereHVACelektrikeresnekkereogtmrere.Deerklargjortormonteringavhjuloginkludererhylleriullbreddeororganiseringavsmogstoreverktyogdeler.Modell91ertilogmedutstyrtmednedallslemorlastingavstoretungeelementer.Seside13.6-13.7MONSTERBOXDissekassenetilbyrmaksimalsikkerhetvektkapasitetogorganisering.Dekanogsenkelttransporterestilversteetasjemedvrtenestenderepunktskranltesystem.Seside13.4-13.5BADABC 13.3SIKKERLAGRINGPARBEIDSPLASSENJOBMASTER-kabinettJOBMASTER-kabinetterutroligsikreogkantilpassesorethvertbehov.Deungerersometjernlagerorverktyderaltplasseresletttilgjengelig.Seside13.10-13.11STORAGEMASTERArbeidsbenkerphjulDissearbeidsbenkeneersikreoppbevaringsplasserphjul.Dekratigeoverfateneungererntsomarbeidsfateogormonteringavrrgjengemaskinerellerskrustikker.Seside13.12-13.13RIDGIDFeltstasjonerFeltstasjonerungerersomkontorutepanleggsplassen.Denkanbrukestiloppbevareverktydelerdokumentermedmer.Seside13.14-13.15RIDGID-sikkerhetDeneriboks.AlleRIDGIDslagringssystemerunntattMONSTERBOX-serienerutormetorbrukesammenmedhengelssystemetABUS4150elleretlignendelsesystem.WATCHMANIV-lsesystemetmedinneltlshusorhindrerinnbruddmedboltsaks.Engangsmonteringavlsbetyratkassenaldrimtmmespga.lsskite.Trepunktslsesystemmedreileordenallerbestesikkerheten.ABUS4150laminerthengelskat.no.73626DEF 13.4SIKKERLAGRINGPARBEIDSPLASSENRIDGIDMONSTERBOXOppbevaringssys-temerHvaerdetsomgjrenMONSTERBOXtiletmonsterEnspesieltkraftigrrformetstlrammeensannenerinnenindustriengirrammenenrobustkonstruksjonoginnkapslerlokketforstrresikkerhet.Firepunktskranlftesystemmuliggjrsentrertmonteringforsikrerelftennmedtopunktsbjelkelftesystemeroggirenlastekapasitetp1.100kgibruttovekt.Detspesielleikke-lineretrepunktslsesystemetbestravetinnfelthndtaksombetjenerhakelsenmensdeandretoholdepunktenefungerersomreile.PowerPassgummimaljeforstrmtilkoblinggirenkelvrbestandigtilgangforstrmledningforbatteriladingnrkassenerlukket.Kraftigehengslersomerekstraslitesterkeogstrimotinnbrudd.Enintegrertinnfeltlserendrillsikkervrbestandiglssomgjrdenpraktisktaltuinntrengeligforboringogoppbrekking.11.RIDGIDoppfordreralletilregistrereproduktognkkelkodeforreservenkler.Nklerkanikkekopieresogselgeskunngangtildenregistrerteeieren.Kasserkanutstyresmedlikenklervedforesprsel. 13.52048138076216801680762910150216801380762SIKKERLAGRINGPARBEIDSPLASSENModell1000PianoBoxGassdempervernbeskytterdempernemotskadefralstinnhold.Tohyllerforekstraoppbevaringsplassogorganisering.Innvendigoppbevaringsgitterdersikkerhetsutstyrogandreartiklerkanhenges.Toinnfeltehndtakforsikkerlukkingselvmedhanskerp.Modell1010kasseDyptlokkforstyrkeogsikkerhet.Kraftignlagslokkforenkellukking.Modell1020kabinettOverhyllener267mmfratoppenavkabinettlokketdenandrehyllener190mmfraundersidenavoverhyllen.Underhyllenerjusterbarforenkellagringavuhndterligegjenstander.Lavttyngdepunktsrgerforstabilitet.penutformingutenmidtstolpeformaksimalutnyttingavoppbevaringsplassogtilgjengelighet.Vrforseglededrerforstrrevrbestandighet.Katalognr.Modellnr.MlmmKapasitetVektkgLengdeDybdeHyde1Hyde2m33029310001680762138020481361843029810101680762910150208813030308102016807621380147182 13.6SIKKERLAGRINGPARBEIDSPLASSENSTORAGEMASTERKasselagringssystemerDeterikkenoesomjobberhardereellersmartereennSTORAGEMASTER-kassernrdetgjeldersikkerlagringparbeidsplassenholdbarhetogenkelbruk.Disseviktigeegenskapenebrdutaibetraktningnrduseretterenultrarobustpianoboks.WATCHMANIV-lsesystemmedtrepunktslsingoginneltlshusordenbestebeskyttelsenmotinnbrudd.Engangsmonteringavlsbetyratkassenaldrimtmmespga.lsskite.PowerPassgummimaljeorstrmtilkoblinggirenkelvrbestandigtilgangorstrmledning.Forsterketlshusgirusleligstyrke.Kratigesveistehengslermedgjennomgendeboltorstimotethvertinnbruddsorsk.Inneltehndtakorgodtgrepselvmedhansker.Pulverlakkoverfateorvrbestandighetogholdbarhet.Dobbelgassdempergirenkelpningmednhnd.Beskyttedegassdempereororhindreskaderalstinnhold.Stlskinner266mmklargjortorhjulslikatdetkanmonteresvalgriehjulorbedremobilitetseside13.16.Kratigstlkonstruksjonp152mmmedhelebuesveisesmmer. 13.7199712607621829168015241692956762152419971260762121919971260762SIKKERLAGRINGPARBEIDSPLASSENHylledrersomekstrautstyrlardegfdetbestefratoverdener.Lsbaredrerlageretsikkertomrdeoggjrsamtidigatkassenkanstpenilpetavarbeidsdagen.Denerogsutstyrtmedeninnebygdstlrampemed26mmtykkelseforenklereinnlastingavstortuhndterligutstyr.Modell89kasseHylledrersomekstrautstyrModell79kasseModell91kasseModell69kasseNrlokketerlagtnedkanModell69-kassenbrukessomarbeidsbord.Katalognr.Modellnr.MlmmKapasitetVektkgLengdeDybdeHyde1Hyde2m3281116915247629561692100128281217912197621260199710813028131891524762126019971351532815191182976212601997163186Katalognr.Modellnr.Passer747564797974766489897477649191 13.8SIKKERLAGRINGPARBEIDSPLASSENJOBMASTERKasselagringssystemerSikkerhetogholdbarhettiltamed.JOBMASTER-kassereroppbevaringslsningerorverktysomerenklehndtereselvomdeerrobuste.Deerkompaktenoktilltesogfyttesrundtparbeidsplassenellerinnienarbeidsbilmedminimalanstrengelse.DettetiltrossJOBMASTER-kasserinkludereralledesammesikkerhetsegenskapenesomSTORAGEMASTER-kassene.WATCHMANIV-lsesystemmedtrepunktslsingoginneltlshusordenbestebeskyttelsenmotinnbrudd.Engangsmonteringavlsbetyratkassenaldrimtmmespga.lsskite.PowerPassgummimaljeorstrmtilkoblinggirenkelvrbestandigtilgangorstrmledning.Forsterketlshusgirusleligstyrke.Kratigesveistehengslermedgjennomgendeboltorstimotethvertinnbruddsorsk.Inneltehndtakorgodtgrepselvmedhansker.Pulverlakkemaljeorvrbestandighetogholdbarhet.Stlskinner266mmklargjortorhjulslikatdetkanmonteresvalgriehjulorbedremobilitetseside13.16.Kratigstlkonstruksjonp152mmmedhelebuesveisesmmer. 13.91016485107054996548591549888948581548015727651220829126761012206761267610183067612676101525676SIKKERLAGRINGPARBEIDSPLASSENModell4830kasseHydelukket890mmModell2472kasseHydelukket735mmModell4824kasseHydelukket735mmModell42kasseHydelukket610mmModell60kasseHydelukket735mmHarikketrepunktslsingellerPowerPass.Modell36kasseHydelukket560mmKatalognr.Modellnr.MlmmKapasitetVektkgLengdeDybdeHyde1Hyde2m32800132815485480889014382801136915485498965020442802142107048554910160255228031482412206106761267045722804148301220765829157207188280512472183061067612670699828061601525610676126705786Modell32kasseHydelukket480mmHarikketrepunktslsingellerPowerPass. 13.10SIKKERLAGRINGPARBEIDSPLASSENJOBMASTER-kabinettoppbevaringssystemUansetthvorstorjobbenertarderomsligeJOBMASTER-kabinettetden.Degirenkeloversiktlighylleoppbevaringmedenkeltilgangorsmstoreogmellomstoreverktyutstyrogdeler.Valgrittekstrautstyrsomhjuloghylledrerskapertilpassedelsningersomungererendabedreordeg.WATCHMANIV-lsesystemmedtrepunktslsingoginneltlshusordenbestebeskyttelsenmotinnbrudd.Engangsmonteringavlsbetyratkassenaldrimtmmespga.lsskite.Praktiskotlspnerdrenenrdutrrpdenogmuliggjrhndribetjening.npersonkanpnedreneselvmedarmeneulleavverkty.Dypedrerormaksimalspikerjernsmotstandogbedreverktyorganisering.Inneltehndtakorgodtgrepselvmedhansker.Pulverlakkoverfateorvrbestandighetogholdbarhet.Stlskinner266mmklargjortorhjulslikatdetkanmonteresvalgriehjulorbedremobilitetseside13.16.Kratigstlkonstruksjonp152mmmedhelebuesveisesmmer.Valgriehyllertildrgirbedreorganiseringseside13.16. 13.11154076215241540610152415241524174315407621524SIKKERLAGRINGPARBEIDSPLASSENMerpentromforstoregjenstander.Hylleihalvbreddekunpvenstreside.verstehylleer330mmfratoppenavkabinettetdenandrehyllener317mmfraverstehyllenederstehylleer241mmfradenandrehyllen.Mulighettilmontereekstrahylledrerseside13.16.Modell112kabinettModell111kabinettModell100kabinettModell139kabinettInkludererTreskuermed64mmdybdeoglastekapasitetp225kgsamtreskuermed150mmoglastekapasitetp34kg.Pulverlakkerteskuerogglideskinnermedkulelager.Heloverhylleformeroppbevaringsplass.Mellomrommellomhyllenefraversttilnederst330317241502mm.Mulighettilmontereekstrahylledrerseside13.16.Hellengdeshyllerlardegplasserelengregjenstander.Overhyllener355mmfratoppenavkabinettetdenandrehyllener250mmfraundersidenavoverhyllen.Justerbarbunnhylle.Mulighettilmontereekstrahylledrerseside13.16.Medflgendehjulsomlarnpersonmanvrerekabinettetilukkettilstandgjennomenarbeidsplass.Stlkonstruksjonp152mmmedhelbuesveisesm.Lastekapasitet544kgnrvektenerjevntfordelt.Vertikaltoppbevaringsomrdesomharenbrakettforhengeoppskjteledningerellerverktybelter.Katalognr.Modellnr.MlmmKapasitetVektkgLengdeDybdeHyde1m32816110015247621743172213281811111524610154013417528191112152476215401552092822113915247621540168202Omtrent32mbrednrheltpnet 13.129536351175SIKKERLAGRINGPARBEIDSPLASSENSTOREMASTERArbeidsbenkerphjulSolid.Mobil.Sikker.ArbeidsbenkeneraSTORAGEMASTERbrerlastenpmerennnmte.Deharikkebareenlastekapasitetpethalvttonnmendeereektivitetssentreparbeidsplassenmedpraktiskearbeidsoverfaterogryddigoppbevaringsomdrarditarbeidetmgjresuansetthvor.WATCHMANIV-lsesystemmedtrepunktslsingoginneltlshusordenbestebeskyttelsenmotinnbrudd.Engangsmonteringavlsbetyratkassenaldrimtmmespga.lsskite.Kratigstlkonstruksjonmedhelebuesveisesmmer.Pianohengslermedgjennomgendeboltsomstrimotinnbrudd.Pulverlakkoverfateorvrbestandighetogholdbarhet.FORSIKTIGHjulbremseneerikkeegnettilholdeenhetenepplassundertransport.Demsikrespannenmte.Ikkebrukhjulpgroveellerujevneoverfater.Ikketakassermedhjulpslep.Inkluderer3Modell471-3skuer.4Modell472-3skuer.1Modell476-3skuer.1Modell477-3hyller.1150mmhjulsett.Lastekapasitet345kg.Modell49arbeidsbenk 13.1395363511751575813864SIKKERLAGRINGPARBEIDSPLASSENModell47arbeidsbenkModell62arbeidsbenkHarduenutordringDennestorekarenerklarordetmedkapasitettilhuseover25tonnavhvadetskullevredulasterdenmed.Denersvr12m2arbeidsomrdeoglaverearbeidshydegjrdetenklerejobbengjort.WATCHMANIV-enkeltlsesystem.Tredrerirontenogtrepbaksidenorultimaltilgjengelighet.Stlrammep266mmmedhelbuesveisesm.45mmstlarbeidsfatebunnplate.Kapasitetorstandardskuer45kgkapasitetorstorskuer90kg.Enkelenhetutenskuer.Brukdennemodellentilutormedinegnearbeidsbenkphjul.Inkluderer1150mmhjulsett.Lastekapasitet510kg.LagdinegenlsningDeterenkeltarbeidsbenkerphjultilimtekommeulikesituasjonerparbeidsplassenmedhyllerogstandardskuerellerenkombinasjonavbegge.StartmedModell47.Deter15hakkikabinettdrenormonteringavskuer.Dukansettesammenhvilkensomhelstkombinasjonavstandardskuerslengeantallethakkikkeoverstiger15.Alleskuenekommermedpmonterteglideskinner.Lastekapasitetp45kghver.Hylledybde25mm.Modell477-388727.555mmLx445mmBx25mmH.Hakkndvendig1.Skuedybde25mm.Modell471-388712.560mmLx410mmBx25mmH.Hakkndvendig1.Skuedybde65mm.Modell472-388717.560mmLx410mmBx65mmH.Hakkndvendig2.Skuedybde115mm.Modell474-388722.560mmLx410mmBx115mmH.Hakkndvendig3.Skuedybde155mm.Modell476-374746.560mmLx410mmBx155mmH.Hakkndvendig4.Katalognr.Modellnr.MlmmLastekapasitetVektkgLengdeDybdeHyde1kg2828147117563595351010428301491175635953453160283816215758138641542271Inkluderer2Modell471-3Std.1Modell486-3storeskuer.1Modell490-3storeskuer.1150mmhjulsett.Lastekapasitet1.540kg 13.14SIKKERLAGRINGPARBEIDSPLASSENFELTSTASJON119-01Dusadettiloss.Vilyttet.Sammenharvidesignetdenbestefeltstasjonennoengang.Nyefunksjonersomgirendastrresikkerhetogholdbarhet.Nytttilbehrslikatdukanholdeordenisakene.Nerdittnyekontorutepanleggsplassenklarttilbruk.Forvindogvr.Forenhverutfordringerdenblirutsattfor.StandardfunksjonerSikkerhetA.WATCHMAN5-lsesystemharkraftigedobbeltlserogenvertikaltmontertinnfeltlssomstrimotutboringoppbrekkingogavklippingforuovertruensikkerhetogvrbestandighet.B.Kraftighvelvedehengsler.Nedredrerlsessammenmedselveskapetforgimaksimalinnbruddsmotstand.C.Lsbaroppbevaringslukemedpningforstrmledningbeskytterverdisakenemensfeltstasjonenerpen.Denkanogslsesipenstilling.HoldbarhetD.Dobbelgassdemperforjevntlftmednhnd.Endemperlsestrygtpplass.ProduktivitetE.Fireveissttteplategirtilgangfraallesideroggjrdetenklereograskeretransportereoppbevaringsenheten.Hjuleneertilleggsutstyr.F.Justerbareoguttakbaredeltehyllergjratdukanorganiserelagringsplassenunderdem.ABCDEF 13.1515107621524965SIKKERLAGRINGPARBEIDSPLASSENTradisjonellkasseDobbeltlsesystem.Skrtoppgirenkeltilgangtilinnholdet.Fastsveisetinnebygdbrett.Katalognr.Modellnr.MlmmKapasitetVektkgLengdeDybdeHyde1m341698119-01152411182096342308Katalognr.Modellnr.MlmmKapasitetVektkgLengdeDybdeHyde1Hyde2m328451306815247629651510088102 13.16SIKKERLAGRINGPARBEIDSPLASSENTilbehrHjulLastedataeneerorallerehjultilsammen.TekniskedataomattervektentilRIDGID-produkteroginnholdet.Hverthjulsettinkluderertostiveogtosvingbarehjulmedmonteringsbolter.Hjulsettmedbremsharbremseenhetenplassertpdesvingbarehjulene.RIDGID-hjuleranbealtorbruksammenmedRIDGID-produkter.100mmHJULkat.no.32553Modell495medbremser.Massivpropylen-HD.Lastpersett725kg.Passermodeller32364260697989912472306848244830.125mmHJULkat.no.74796Modell505ikkebremser.Hardgummi.Lastpersett560kg.Passermodeller32364260697989912472306848244830.150mmHJULkat.no.74806Modell516medbremser.Polyuretansomikkesettermerker.Lastpersett1.016kg.PassermodellerAllemodeller.150mmHJULkat.no.30313Modell695medbremser.Massivpropylen-HD.Lastpersett1.180kg.PassermodellerAllemodeller.150mmHJULkat.no.88757Modell600medbremser.Fenol-HD.Lastpersett1.487kg.PassermodellerAllemodeller.ForsiktigHjulbremseneerikkeegnettilholdeenhetenepplassundertransport.Demsikrespannenmte.Ikkebrukhjulpgroveellerujevneoverfater.Ikketakassermedhjulpslep.BrettDissepraktiskeuttakbarebretteneholderordenslikatverktyetalltiderklarttilbruk.Nerdetsluttpgraverundtnederstikassenpjaktetterdetdutrenger.Modell21kat.no.74706Passertil2472482460.Modell41kat.no.74726Passertil323642.Modell31kat.no.74716Passertil4830.HyllerEkstrahylleorhyreellervenstreinnsideavdrengirekstraoppbevaringsplassogordenisakene.Passermodellene111112og139.Modell493kat.no.79356venstre.Modell494kat.no.79366hyre. 13.17SIKKERLAGRINGPARBEIDSPLASSENModell250skyvestativforstigePasserdefestekjretyinkludertlukkedetilhengereogSprinter-varebiler.Fungererordefestestigeropptil240cminkludertkombistiger.Inkluderermulighetorsidemontering.Uniktstrekklsesystem.Ingenstropperhengslerellerspennererndvendig.Katalognr.Modellnr.Vektkg32588250122 13.18SIKKERLAGRINGPARBEIDSPLASSEN 14.1MYKOPPBEVARINGVerktysoppbevaringogholdereEtbredtutvalgavoppbevaringsbagerorverktyogveskeroroppylleethvertbehov.Holderordenpverktyinstrumenterogtilbehroggjrdetenkeltfnnedem.Robustutormingorlanglevetid.SideEgenskapervedoppbevaringsprodukterogtilbehr14.2Oppbevaringsbagorerbruk14.3Verktyskoertorstakemaskin14.3Beskyttelsesmatte14.3Elektrikerveske14.4penverktyveske14.4Btteveske14.4Utstyrsbag14.4Verktybeltemedhurtigpning14.5Kratigjusterbartverktybelte14.5Kratigebukseseler14.5Verktytaskeorrrlegger14.6Universalverktytaske14.6SolskjermorCA-30014.6Termobatteriveske14.7Mlebndholder14.7VertikalPDA-veske14.7Vertikalteleonveske14.8Kratigeknebeskytteregel14.8Lettekneputer14.8Ekstrastorreisebag14.9Sportsbag14.9Laptopveske14.9Termo-lunsjbag14.10SStermoaskemedbelteholder14.10SStermokoppmedbelteholder14.10 14.2MYKOPPBEVARINGNagletorusliteligstyrke.Allestedersomerekstrautsatteerorsterketmedselvlsendenagleriendeliavkappetutrelse.Hammerholdergjrdetenkeltplassereverktyetutensepholderen.Detteerpraktisknrduskaltaverktyetinnogut.Mlebndklipsenpassertildevanligstemlebndenera3-10meter.Lagetavrustrittstl.Denmestpraktiskelsningenorbremedsegmlebnd.135cmlangkjettingkrokorenkeltilgangtilelektrikertapeellerloddebnd.Kanholdenellerereruller.Hurtigkoblingsspenneipolypropensomerenkelpne.Designetororhindreutilsiktetpning.Buetproflorbedretilpasning.Glattlsdesign.Finnespproduktersomkreverhurtigpningogenkeljustering.Brehndtakenegjrdenenkelbreutenesteproduktettilbeltetellerskulderen.RIDGID-kolleksjonenharulikebrehndtakremstiltavgummiogplast.Justerbareskulderreimerorenkellting.Bevegeligskulderputeormaksimalkomort.Hurtigkoblingshekterorjerneskulderreimennrdenikkebrukes.Designetorhurtigpninglukkingavveskemedglidels.Harekstragripeomrdeoggodsynlighet.Lommetiloppbevaringavbrukermanualer.Girraskogenkeltilgangtilbrukermanualenenrduharbrukordem.Designetorhurtigtilkobling-rakobling.AlleprodukteneraRIDGIDSotSidedStorageCollectionerdesignetogprodusertiEuropa.600denier-polyestermateriale.Dettestoeterverdensmestbruktemateriale.Kjentorvreslitesterkthalavvektogerskade-ogperoreringsbestandig.Dettematerialetbrukesimangeavproduktenesomtilbys.1680denier-polyestersto.Dennekratigeversjonenav600D-materialethartettspunnetgarnogtettvevingsomstrimotdagligslitasjeparbeidsplassen.Semsketskinnharenenormstyrke.Medsemsketskinnpbeggesidererdetteskinnetbruktmedtankepeksibilitetogkomort.Deterholdbartnoktilarbeidsplassenogsamtidigpraktiskorenhverjobb.Hykvalitetslrermyktpdenenesidenogharsemsketskinnpdenandre.Slitesterktorlanglevetidmenmyktogsmidignokorkomort.Enestendestyrkemedtilsattslitasjebestandighet.Dettematerialetbrukesiproduktersomkrevertyktlrtilspesialverktyslisser.Dabrukesetkratiglrmedentykkelsepmellom22og25mmorsikremaksimalholdbarhet.Materialesompustermedsmhullorgimaksimallutsirkulasjon.Brukespbelterogandreproduktersomkankommeiberringmedbrukerenshud.Spesieltnyttignrdubrertungeverktyellernrdetoppstrmyebevegelse.Delenesomerlagetavrustrittstlsetterikkeekkerkorrodererellerrusterikkelikelettsomvanligstl.Overatebehandlingenerenviktigdelavutseendetogunksjonalitetentilenstrukturirustrittstl.Brukenavdetteproduktetgirlanggarantioratproduktetikkeskadesellerruster.FleksibelogslitesterkoppbevaringogtilbehrsomdukanstolepDetteerenlisteoverspesielleegenskaperorhveravdeindividuelleoppbevaringslsningeneogholderneraRIDGID. 14.3400MM600MM400MM260MM540MM300MM1960MM1390MMMYKOPPBEVARINGOppbevaringsbagorferbruk35728DesignetspesifktorbruksammenmedRIDGID-lokaliseringsutstyrmicroDrainellermicroReel.Justerbarskulderreimorenklerelting.Storpningmedglidelsorenkeltilgang.Innvendigromdelerorseparereutstyr.Innvendigelommertiloppbevaringavmindretilbehr.Verktyskoertorstakemaskin35738DesignettilbrukmedRIDGIDsstakemaskinerogmanuellestakejr.Vannbestandigplastbelagtsmmedventilertelutehullorrasktrking.Metallrammeorsterkingorstyrkeogholdbarhet.Polypropenreimmedhurtigkoblingsspennesomgirtilleggsorsterking.Justerbarskulderreimorenklerelting.Beskyttelsesmatte35808Ideellorbruksomrderinnenavlpsrensing.Perekttilbeskytteerdigearbeidsomrdermedstrrelserpopptil1960mmx1390mm.Vannbestandigglattmaterialesomerenkeltrengjre.Brehndtakslikatmaterialresterenkeltkanbresbortraarbeidsomrdet. 14.4320MM180MM240MM500MM350MM380MM440MM480MM300MM440MMMYKOPPBEVARINGElektrikerveske35763Storpningogdypelommertiloppbevaringavmangedeler.Enspesialvaieriveskepningensrgerforatformenbeholdes.Mlebndklipssompasserallevanligebyggermlebndfra3-10meter.Kjettingkroktilelektrikerteip.pendesignforraskogenkelgjenkjenningavverktyene.Formetbunngirholdbarhetogmaksimalbeskyttelseavverktyet.Justerbarskulderreimsomgjrlftingenklere.penverktyveske35718Kraftigstlramme.pendesignforraskogenkelgjenkjenningavverktyene.Dypelommerforsikkeroppbevaring.Formetbunngirholdbarhetogmaksimalbeskyttelseavverktyet.Innvendigelommerholderverktyeneorganiserinnivesken.Btteveske35733Omformerrasktenvanligbttetilenpraktiskverktyveske.Universalstrrelsesompasserdeestebtter.Flerelommergirmangeoppbevaringsmuligheter.Tojusterbarereimerforfestedentilbtten.Bttenmedflgerikke.Utstyrsbag37918Lagetavslitesterk1680D-polyester.Lommenegjrdennebagenekstremtallsidigforoppbevaringavulikeverkty.Veskenharpenutfrelsesomtillaterraskogenkeltilgangtilinnholdet.Lpesnorengjratbagenerenkelpneoglukke.Polyesterhndtakgjrdenenkelbre. 14.5280MM60MM430MM170MM50MMMYKOPPBEVARINGVerktybeltemedhurtigpning35798Perfekttiloppbyggingavdittpersonligetilpassedeverktybelte.DesignetforbruksammenmedalleverktytaskerellerholderefraRIDGID.Indrekjerneavpolyetylenerlagetforholdebeltetsvertikaleform.Fremstiltavfemforskjelligemateriallagforgibeltetoptimalkvalitetholdbarhetogkomfort.Polstret3D-nettingfrforgimaksimalluftgjennomstrmningogekstrakomfortvedbringavtungeverkty.Kraftighurtigkoblingsspenne.Kraftigjusterbartverktybelte35768Girenestendekorsryggsttte.Detperfekteverktyoppbevaringssystemeterfremstiltavenkombinasjonmellomslitesterknylonmyktnettingmaterialeognagletforsterking.Perfekttiloppbyggingavdittpersonligetilpassedeverktybelte.Enkelstrrelsesjustering.DesignetforbruksammenmedalleverktytaskerellerholderefraRIDGID.Fremstiltavpolstret3D-nettingfrsompusterogintegrertlrbelte.Kraftigebukseseler35813Lagetforledevektenbortfralivetogtilskuldrene.Kraftigefesteklipsistl.Fremstilavsterkogholdbar50mmbredelastiskgummi.Myktheldempenderyggputeforbedrekomfort.nstrrelse-passertilalle.universell 14.6250MM130MM290MM270MM240MM250MM250MM90MMMYKOPPBEVARINGVerktytaskeforrrlegger35743Storpningogdypelommertiloppbevaringavmangedeler.Verktyslisserlagetavekteskinn.TaskenpasserperfektpalleverktybelterfraRIDGID.pendesignforraskogenkelgjenkjenningavverktyene.Slitesterkutfrelsemednagletforsterking.Universalverktytaske35778Storpningogdypelommertiloppbevaringavmangedeler.TaskenpasserperfektpalleverktybelterfraRIDGID.Taskenerdesignetforblivrendeivertikalstillingforunngattingfallerut.Mlebndklipssompasserallevanligebyggermlebndfra3-10meter.Slisseriekteskinnforkniverogverkty.Rustfrihammerholdererdreibarslikatdenholdesienbehageligvinkel.SolskjermformikroCA-100CA-30038868Lagetavslitesterk1680D-polyester.Hykvalitetsborrels.Girbedredisplaysynlighetoglysstyrke.Fleksibelogsvrtmykholderienkelutfrelse.Densmelterikkenrdeneksponeresforsterktsollysogfjernesenkeltnrduerferdig.Denetterlaterliteelleringenrester. 14.7130MM130MM200MM110MM60MM150MM30MM80MM130MMMYKOPPBEVARINGMlebndholder35803Kanbrukestildevanligstemlebndene.Formetlommegjrdetenkelttaoppmlebndet.KanbrukespalleverktybelterfraRIDGID.Hullibunnengjrdetenkelttautmlebndet.Termobatteriveske35788Isolertforbeskyttebatterietiekstremetemperaturer.PassertilalleRIDGID18voltsLi-batterier.Storpningmedglidelsforenkeltilgang.TaskenpasserperfektpalleverktybelterfraRIDGID.Fremstiltavslitesterk1680denier-polyestermedbakstykkeipolyetylen.VertikalPDA-veske35758Mykbeskyttendekant.HolderenpasserpalleverktybelterfraRIDGID.PassertildeestePDA-erkameraerogstrremobiltelefoner.Storpningmedglidelsforenkeltilgang.Belteholderogkarabinkrokforhurtigtilkobling-frakobling. 14.8170MM70MM220MM130MM40MM80MM130MM230MMMYKOPPBEVARINGKraftigeknebeskytteregel35823Kraftigegel-knebeskytterefraRIDGIDformaksimalbeskyttelse.Slitesterktframsideiplast.SpesiellU-kanalutfrelsemed100gelinnsatsgirknesklenebedrestabilitetsamtidigsomtrykketfordeles.3D-nettingfrsompustergirmaksimalluftgjennomstrmmingforheldagsbruk.Justerbarestroppermedhurtigkoblingsspenne.nstrrelse-passertilalle.Lettekneputer35818Fleksibleknebeskytteremedlavvekt.3D-nettingfrsompustergirmaksimalluftgjennomstrmmingforheldagsbruk.Kanbrukesimangesituasjonerherunderteppe-ogiselegging.Justerbareelastiskereimer.nstrrelse-passertilalle.Vertikaltelefonveske35753Mykbeskyttendekant.HolderenpasserpalleverktybelterfraRIDGID.Passertildeestemobiltelefoner.Storpningmedglidelsforenkeltilgang.Belteholderogkarabinkrokforhurtigtilkobling-frakobling. 14.9950MM450MM410MM680MM380MM350MM450MM85MM330MMMYKOPPBEVARINGLaptopveske36183Polstretromforlaptop.Storpningmedglidelsforenkeltilgang.Justerbarskulderreimforenklerelfting.Hurtigkoblingsspenner.pningforfesteptrillekoert.Ekstrastorreisebag35748101cm3oppbevaringsplass.Kraftigejusterbareskulderreimer.Holdertiladressekort.Storpningmedglidelsforenkeltilgang.Sportsbag41023Lagetavslitesterkmodernepolyestersomikkerevner.Justerbarkraftigskulderreimforenklerelfting.Skulderputegjrdetmerkomfortabeltbrebagennrdenerfull.Nyttigelommerpfremsidenogsideneforenkeltilgangtilsmdeler.Topplokkogstorpninggirenkeltilgangtilhovedrommet.Innvendiglommeforsportsfottyholderrestenavinnholdetrent.Gummiknottergirekstrastabilitetogbeskytterbagenmotsmussogskitt. 14.10215MM105MM105MM125MM95MM170MM300MM300MM180MMMYKOPPBEVARINGSStermofaskemedbelteholder35793Termoaskesomholderdrikkervarmeellerkaldeieretimer.LasergravertRIDGID-logo.Lokketkanbrukessomkopp.Enkelrengjre.HolderenpasserpalleverktybelterfraRIDGID.Holderensdesignogformsrgerforholdeaskenoppovervendt.Fremstiltavslitesterk1680denier-polyestermedbakstykkeipolyetylen.SStermokoppmedbelteholder35773Termokrussomholderdrikkevarmellerkald.Skrulokkforekstrasikkerhet.LasergravertRIDGID-logo.Enkelrengjre.HolderenpasserpalleverktybelterfraRIDGID.Lagetavslitesterk1680denier-polyester.Termo-lunsjbag35783Holdermatogdrikkekaldellervarmieretimer.Nettinglommepforsidenmedytterligereplasstiloppbevaring.Storpningmedglidelsforenkeltilgang.Fringsomerenkelrengjre. RIDGETOOLcOmpanyContactsAlbaniaBosniaMacedoniaSerbiaSloveniaRidgeToolEuropeInterleuvenlaan503001LeuvenBelgiumT0032016380380F0032016380381ridgid.seeemerson.comAustriaGermanyRidgeToolGmbHCo.oHGHalinghauserStr.15058285GevelsbergGermanyTel.D08005888076Tel.A0800677221FaxD08005888077FaxA0800677222ridgid.germanyemerson.comridgid.austriaemerson.comBeneluxRidgeToolEuropeInterleuvenlaan50B-3001LeuvenBelgiumTel32016380280Fax32016380381ridgid.beneluxemerson.comCroatiaRidgeToolEuropeInterleuvenlaan503001LeuvenBelgiumT0032016380380F0032016380381ridgid.croatiaemerson.comCzechRepublicSlovakiaRidgeToolEuropeInterleuvenlaan503001LeuvenBelgiumT0032016380380F0032016380381ridgid.neeemerson.comDenmarkEstoniaLithuaniaRIDGIDSCANDINAVIAASDrejergangen3CDK-2690KarlslundeDenmarkTel80887355Fax4546154900ridgid.scandinaviaemerson.comFinlandRIDGIDSCANDINAVIAASDrejergangen3CDK-2690KarlslundeDenmarkTel.0800918090Fax4546154900ridgid.scandinaviaemerson.comFranceRIDGIDFranceS.A.S.25RuedeVilleneuveSilic4043494583-RungisCedexTl0805639943numrovertFax0805639944numrovertridgid.franceemerson.comGreatBritainRidgeToolUKcoEmersonElectricUKLtd2ndFloorAccuristHouse44BakerStreetLondonW1U7ALT4408082389869UKF4408082389904UKT3531800936397IrelandF3531800936240Irelandridgid.gbemerson.comGreeceRidgeToolEuropeInterleuvenlaan50B-3001LeuvenBelgiumT0032016380380F0032016380381ridgid.greeceemerson.comHungaryRidgeToolEuropeInterleuvenlaan503001LeuvenBelgiumT0032016380380F0032016380381ridgid.seeemerson.comItalyRidgidItalias.r.l.ViaRivoltana3520096PioltelloMIItaliaNumeroverde800977491Fax390295321393ridgid.italyemerson.comN.AfricaRidgeToolEuropeInterleuvenlaan50B-3001LeuvenBelgiumT0032016380280F0032016380381ridgid.africaemerson.comNorwayRIDGIDSCANDINAVIAASDrejergangen3CDK-2690KarlslundeDenmarkTel80015443Fax4546154900ridgid.scandinaviaemerson.comPolandRidgeToolEuropeInterleuvenlaan503001LeuvenBelgiumTel.323563385Kom.691580270ridgid.polandemerson.comPortugalRIDGIDIberiaAreta27Apartadodecorreos8301400LLODIO-ALAVAEspaaTel944059718Fax944059715ridgid.iberiaemerson.comRomaniaRidgeToolEuropeInterleuvenlaan503001LeuvenBelgiumT0040364731434F0032016380381ridgid.romaniaemerson.comRussiaRidgeToolEuropeInterleuvenlaan50B-3001LeuvenBelgiumT88005009010T3216380304F3216380381ridgid.ruemerson.comSpainRIDGIDIberiaAreta27Apartadodecorreos8301400LLODIO-ALAVAEspaaTel34944059718Fax34944059715ridgid.iberiaemerson.comSwedenRIDGIDSCANDINAVIAASDrejergangen3CDK-2690KarlslundeDenmarkTel0200883467Fax4546154900ridgid.scandinaviaemerson.comSwitzerlandRIDGIDWerkzeugeAGGelterkinderstrasse24Postfach2934450SissachSwitzerlandTel0619719562Fax0619719564ridgid.switzerlandemerson.comTurkeyRidgeToolEuropeInterleuvenlaan50B-3001LeuvenBelikaT902165765442F902165766568ridgid.turkeyemerson.com SCANLEARNwww.RIDGID.eu2013RIDGIDInc.Alltrademarksshownarethepropertyoftheirrespectiveowners.RIDGID.EUNEWDINKILDEFORDENNYESTEPRODUKTINFORMASJONEN41533_NO